Prihlásiť

Daňový bonus a štúdium v roku 2015

V súvislosti so štúdiom, prázdninami a začiatkom nového školského roka v niektorých prípadoch vzniká alebo naopak zaniká nárok na uplatnenie daňového bonusu. Keďže za neoprávnene vyplatený daňový bonus sú rovnaké sankcie ako pri krátení dane, je dôležité dodržať podmienky na jeho uplatnenie.

Čítať celé

Pohľadávky z aspektu daní a účtovníctva

Pohľadávka je súčasťou obchodného majetku, vykazuje sa na strane aktív v súvahe (podvojné účtovníctvo) alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch (jednoduché účtovníctvo). Článok podrobne rozoberá problematiku vzniku a zániku pohľadávok, vznik kurzových rozdielov a oceňovanie a účtovanie pohľadávok.

Čítať celé

Predaj a kúpa podniku

Podnik ako objekt vlastníckeho práva môže byť predmetom kúpy a predaja. Príspevok rozoberá právnu úpravu predaja a kúpy podniku, účtovanie v podvojnom účtovníctve podnikateľov, predaj a kúpu podniku z hľadiska dane z príjmov, z hľadiska DPH a prináša praktické príklady predaja a kúpy podniku s posúdením daňových dosahov.

Čítať celé

Poistenie podnikateľskej činnosti z hľadiska daní a účtovníctva

Výkon podnikateľskej činnosti je spojený s množstvom rizík, z ktorých sa mnohé dajú efektívne poistiť. Kedy je možné uznať poistné za daňový výdavok? Následne poistné udalosti predstavujú určitú majetkovú ujmu, s ktorou sa musia podnikatelia vysporiadať z pohľadu majetkovo-právneho a tiež z pohľadu daní a účtovníctva.

Čítať celé

Daňové a nedaňové výdavky v roku 2015

Prinášame Vám prehľad zmien v oblasti daňových a nedaňových výdavkov, ku ktorým došlo novelou zákona o dani z príjmov účinnou od 1. 1. 2015. Tieto zmeny sa nutne dotýkajú veľkej väčšiny podnikateľských subjektov. Svoje vedomosti z problematiky daňových a nedaňových výdavkov v zdaňovacom období roka 2015 si môžete preveriť aj v krátkom teste.

Čítať celé

Vrátenie nadmerného odpočtu DPH po 1. 7. 2015

3.7.2015  /  Ing. Beáta Jarošová

Od 1. júla 2015 môže daňový úrad pri kontrole oprávnenosti deklarovaného nadmerného odpočtu platiteľovi DPH vrátiť časť nadmerného odpočtu dane ešte pred skončením daňovej kontroly.

Čítať celé

Právne činnosti a ERP od 1. 4. 2015

1.7.2015  /  Finančné riaditeľstvo SR

Nové metodické usmernenie informuje advokátov, notárov a súdnych exekútorov, v ktorých prípadoch sú povinní evidovať tržbu prijatú v hotovosti od 1. 4. 2015 v registračnej pokladnici.

Čítať celé

Sadzba dane pri návesových jazdných súpravách

1.7.2015  /  Finančné riaditeľstvo SR

FR SR vydalo metodický pokyn k určeniu ročnej sadzby dane z motorových vozidiel v prípade ťahača a návesu, ktoré tvoria návesovú jazdnú súpravu.

Čítať celé

NR SR schválila novelu školského zákona

1.7.2015  /  S-EPI, s.r.o.

NR SR po viacerých odkladoch schválila dňa 30. 6. 2015 novelu školského zákona. Najviac diskutovanou bola zmena o právomociach miest, obcí a žúp pri voľbe riaditeľa základnej či strednej školy.


Návrh novely Trestného zákona

26.6.2015  /  S-EPI, s.r.o.

Návrhom zákona sa  transponuje do právneho poriadku SR Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní, ktorej predmetom je garancia procesných práv obvinených na informácie v rámci trestného konania a konania o  európskom zatýkacom rozkaze.


Návrh novely o platobných službách sľubuje zlepšenie podmienok pre spotrebiteľov

22.6.2015  /  JUDr. Robert Gogola

V prípade, ak by bola novela zákona prijatá v podobe, v akej je momentálne predložená, bude môcť spotrebiteľ jednoduchšie presunúť platobný účet k inému poskytovateľovi platobných služieb.

tst-partner-logo.png

Verejnosti je k dispozícii elektronický register adries

3.7.2015  /  SITA a.s.

Verejnosť má od 2. júla k dispozícii elektronické služby registra adries. Register obsahuje informácie o všetkých adresách, adresných bodoch, bytových a nebytových budovách na celom území Slovenska. Register neposkytuje údaje o majiteľoch budov či pobytoch osôb v nich.

Čítať celé

Nové pravidlá pre voľby už platia

3.7.2015  /  SITA a.s.

Nové zákony, ktoré zjednotia základné pravidlá pre všetky druhy volieb vrátane vedenia volebnej kampane a zabezpečia väčšiu transparentnosť financovania politických strán a volebných kampaní, začali platiť v stredu 1. júla.

Čítať celé

Zmenu výšky odvodov SZČO oznámi Sociálna poisťovňa

3.7.2015  /  SITA a.s.

Ak sa samostatne zárobkovo činnej osobe od 1. júla 2015 na základe daňového priznania za rok 2014 mení výška sociálnych odvodov, Sociálna poisťovňa jej to v rámci proklientskeho prístupu oznámi listom. Poisťovňa má pritom zo zákona povinnosť oznamovať SZČO len vznik povinného poistenia.

Čítať celé