www.skdp.sk

Daňová kontrola – vybrané príklady z praxe

Príspevok pomôže čitateľom zdokonaľovať znalosti o daňovej kontrole na základe konkrétne riešených príkladov z praxe, ktoré daňová kontrola v SR už realizovala.

 Čítať celé

DPH pri službách vzťahujúcich sa k nehnuteľnosti

Európska komisia vydala vysvetlivky k pravidlám v oblasti DPH, ktoré sa týkajú určenia miesta poskytovania služieb súvisiacich s nehnuteľným majetkom.

 Čítať celé

Prechod medzi rôznymi spôsobmi uplatňovania daňových výdavkov

Niekedy je dôvodom zmeny optimalizácia základu dane, inokedy je zmena nevyhnutná, napr. ak sa účtovná jednotka stane platiteľom DPH.

 Čítať celé

Problematika vyplácania podielov na zisku

Presná definícia obdobia a výšky vyplácaného podielu na zisku je dôležitá pre splnenie si daňových a odvodových povinností ob­chodnej spoločnosti a prijímateľa finančného plnenia.

 Čítať celé

Účtovanie a zdaňovanie činnosti fan shopov

V príspevku sa zaoberáme problematikou účtovania obchodov pre fanúšikov v sústave podvojného účtovníctva a rozoberáme činnosť fan shopov z pohľadu dane z príjmov.

 Čítať celé

Dotácia pokladnice, prijatie bezúročnej pôžičky

20.06.2017 / Ing. Nadežda Cígerová

V zmysle Obchodného zákonníka spoločníkovi nie je daná možnosť dotovať pokladnicu v hotovosti. Je táto možnosť daná inej osobe, ako je spoločník, napr. zamestnancovi, cudzej osobe, synovi spoločníka? Musia byť v zmluve o pôžičke dohodnuté úroky? Išlo by o viac dotácií po 5-tis. eur.

 Čítať celé

Daňová supervízia z pohľadu firmy

14.06.2017 / Ing. Emil Burák, PhD.

Cieľom článku je zdôrazniť význam a prínosy daňovej supervízie pre konkrétny daňový subjekt. V daňovej supervízii ide najmä o to, že kombinácia viacerých skúšok správnosti (konkrétnych úrovní supervízie) znižuje riziko daňovej nesprávnosti.

 Čítať celé

Jednoduchá spoločnosť na akcie

13.06.2017 / JUDr. Teodor Bombor

Od 1. januára 2017 sa zaviedol nový typ obchodnej spoločnosti – jednoduchá spoločnosť na akcie. Ide o formu obchodnej spoločnosti, ktorá ponúka komplexné riešenie pre rizikové investovanie do obchodných spoločností.

 Čítať celé


Zmeny v zákone o sudcoch a prísediacich

31.05.2017 / Redakcia

Národná rada Slovenskej republiky schválila zmeny v zákone č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich. Súčasťou zmien je aj nová vyhláška o odmeňovaní členov disciplinárneho senátu, ktorí nie sú sudcami. 


Ďalšie sprísnenie zodpovednosti štatutárov a nový trestný čin nekalej likvidácie

20.04.2017 / Redakcia

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je návrh ďalšej zmeny Obchodného zákonníka s predpokladanou účinnosťou od 1. októbra 2017.


Nová fikcia doručenia do vlastných rúk pre občanov

29.03.2017 / Redakcia

Poslanci NR SR schválili v I. čítaní novelu Správneho poriadku, ktorá zavádza novú fikciu doručenia do vlastných rúk pre občanov – v zmysle ktorej „ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do 18 dní od jej uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel“.

SITA

Sociálna poisťovňa si bude od júla vymáhať pohľadávky sama

22.06.2017 / SITA a.s.

Zmenu spôsobu vymáhania pohľadávok poisťovni ukladá novela zákona o sociálnom poistení. Doteraz poisťovňa vymáhala pohľadávky v exekučných konaniach, alebo ich prevádzala do mandátnej správy.

 Čítať celé

Štát chce zverejňovať firmy a výšku ich nadmerného odpočtu DPH

21.06.2017 / SITA a.s.

Ani tento rok sa nezaobíde bez série noviel daňových zákonov. Zmení sa inštitút daňového tajomstva, zavádza sa index daňovej spoľahlivosti a ďalšie opatrenia proti daňovým únikom.

 Čítať celé

Miera voľných pracovných miest v Európskej únii v prvom kvartáli stúpla

20.06.2017 / SITA a.s.

Miera voľných pracovných miest v eurozóne v prvom kvartáli tohto roka predstavovala 1,9 percenta, čiže sa zvýšila medzikvartálne aj medziročne.

 Čítať celé