Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ

Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva za rok 2014

Príspevok obsahuje podrobné postupy pre správne zostavenie účtovnej závierky. Účtovná závierka sa zostavuje na nových tlačivách, pričom zostavenie účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky je administratívne podstatne menej náročné - obzvlášť obsahová náplň poznámok je významne skrátená.

Čítať celé

Úprava odpočítavanej DPH na konci roka 2014

V daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka (t. j. za december, prípadne za štvrtý štvrťrok 2014) je potrebné vykonať úpravu odpočítavanej dane. Vypočítaný rozdiel vysporiada platiteľ v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka na ťarchu alebo v prospech štátneho rozpočtu.

Čítať celé

Účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva za rok 2014

Podnikateľ, ktorý účtuje v sústave JÚ, má povinnosť zostaviť riadnu účtovnú závierku za rok 2014 k 31. 12. 2014. V účtovnej závierke sa prezentujú všetky skutočnosti, ktoré boli v roku 2014 predmetom účtovníctva. Účtovná závierka sa zostavuje do 31. 3. 2015.

Čítať celé

Daň z motorových vozidiel za rok 2014

Daňovník dane z motorových vozidiel je povinný za motorové vozidlá, ktoré sú predmetom dane, podať daňové priznanie za rok 2014 do 2. 2. 2015, a to aj ak mu vznikla daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia niekoľkokrát. Výšku dane určuje vyšší územný celok vo všeobecne záväznom nariadení.

Čítať celé

Manká a škody v účtovníctve a ich vplyv na dane podnikateľov

V účtovnej závierke a v daňovom priznaní je potrebné vysporiadať aj manká a škody. Tieto sa považujú za daňové výdavky len za určených podmienok a v ustanovenom rozsahu. Z pohľadu zákona o DPH je potrebné určiť, či v dôsledku manka a škody je potrebné vrátiť odpočítanú daň. V poslednom období ide o veľmi aktuálnu tému.

Čítať celé

Najčastejšie otázky a odpovede k novele zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2015

27.1.2015  /  Ing. Vladimír Ozimý

Stručný videoprehľad najpodstatnejších zmien. Vo videu sa dozviete, aké zmeny nastávajú pri finančnom prenájme, odpisoch, čo bude pre daňové subjekty zložitejšie ako v minulosti a tiež aké prínosy novela priniesla zamestnancom.

Čítať celé

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti za zdaňovacie obdobie roka 2015

23.1.2015

Priznanie k dani z nehnuteľnosti sa za zdaňovacie obdobie roka 2015 podáva do 2. februára 2015 už na novom tlačive, ktoré je spoločné pre právnické aj fyzické osoby. Stiahnite si editovateľný vzor daňového priznania.

Čítať celé

Metodické usmernenie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2014, 2015

19.1.2015  /  Finančné riaditeľstvo SR

Usmernenie objasňuje aj nový výpočet predpokladanej dane na zdaňovacie obdobie roku 2015, na základe ktorej sa platia preddavky na daň v roku 2015.

Čítať celé

Návrh zákona o verejnom obstarávaní

26.1.2015  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Medzi ciele návrhu patrí zefektívnenie a urýchlenie procesov verejného obstarávania prostredníctvom povinnej elektronizácie, väčšia flexibilita a zníženie administratívnej záťaže, uľahčenie prístupu malým a stredným podnikom na trh.


Návrh novely zákona o dráhach

20.1.2015  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Medzi cieľmi návrhu zákona je aj prebratie schválenej smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor v transpozičnej lehote do 16. júna 2015.


Návrh novely zákona o sociálnom poistení

20.1.2015  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom návrhu zákona je zaviesť nové právne inštitúty ako minimálny dôchodok, ktorý má zabezpečiť poistencovi, ktorý počas väčšiny svojho pracovného života vykonával zárobkovú činnosť, dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. 

tst-partner-logo.png

Väčšina SZČO vlani platila minimálne sociálne odvody

27.1.2015  /  SITA a.s.

V kategórii živnostníkov a SZČO minulý rok zaznamenala Sociálna poisťovňa pokračujúci trend platenia čo najnižšieho poistného. Väčšina z nich si platila sociálne poistenie z minimálneho vymeriavacieho základu. Minimálne sociálne odvody pre SZČO od začiatku tohto roka stúpli o 3,15 eura na 136,57 eura.

Čítať celé

Na daň z motorových vozidiel zostáva už len týždeň

26.1.2015  /  SITA a.s.

Daňové priznanie za rok 2014 je totiž potrebné podať do 2. februára a v tomto termíne aj daň uhradiť. Daňovníci tak poslednýkrát vybavujú daň za motorové vozidlo podľa starého zákona. Pri výpočte predpokladanej dane na rok 2015 je už potrebné postupovať podľa nového zákona.

Čítať celé

Živnostníci po upozornení SP zaplatili vyše 117 tis. eur

26.1.2015  /  SITA a.s.

Živnostníci a ostatné SZČO zaplatili v januári Sociálnej poisťovni omeškané poistné po doručení SMS alebo e-mailovej správy, ktorá im pripomenula aktuálny nedoplatok za december 2014. Ide o ústretovú službu, ktorá môže živnostníka včas varovať a ochrániť pred narastaním penále a pokutami.

Čítať celé