www.skdp.sk

Náhrady za používanie motorového vozidla zamestnanca pri pracovných cestách

Zákon o cestovných náhradách umožňuje zamestnancovi použiť na pracovnej ceste aj iné motorové vozidlo ako vozidlo zamestnávateľa, ale len po písomnej dohode so zamestnávateľom. Na aké druhy náhrad má zamestnanec nárok, ako sa vypočítajú a za akých podmienok sa zahŕňajú do základu dane? Stiahnite si aj vzor internej smernice.

Čítať celé

Letné brigády študentov – postup študenta a zamestnávateľa pri zdaňovaní príjmu

Mnoho študentov využíva prázdninové mesiace na letné brigády. Zárobkovú činnosť na území SR vykonávajú predovšetkým na základe dohody o brigádnickej práci študentov. Aké pravidlá a postupy platia pre zdanenie príjmu študenta, čo všetko si pri vysporiadaní daňovej povinnosti študent môže uplatniť?

Čítať celé

Zostatková cena hmotného majetku

Účtovné jednotky majú často účtovné odpisy stanovené tak, aby zobrazovali skutočný stav majetku, čím vzniká v mnohých prípadoch rozdiel medzi účtovnou a daňovou zostatkovou cenou. Tento rozdiel zvyšuje alebo znižuje výsledok hospodárenia. Ak je majetok pri vyradení už odpísaný, účtuje sa iba o účtovnom vyradení majetku. V prípade neodpísaného majetku sa musí navyše vyrovnať aj zostatková cena.

Čítať celé

Vplyv reštrukturalizácie na daň z príjmov

V priebehu roka 2015 došlo k zásadným zmenám v časti reštrukturalizačného konania najmä vo vzťahu k nezabezpečeným veriteľom. Na tieto zmeny reagujú aj postupy účtovania pre podnikateľov. Zmeny v účtovaní pohľadávok u veriteľa a záväzkov u dlžníka v procese reštrukturalizácie sa prvýkrát uplatnia pri zostavovaní účtovnej závierky k 31. decembru 2015 a majú vplyv na základ dane z príjmov už pri podaní daňového priznania po 31. 12. 2015.

Čítať celé

Zmeny v postupoch účtovania v JÚ v roku 2016

Novelou postupov účtovania v JÚ došlo od 1. januára 2016 k doplneniam a zmenám, a to v účtovaní opravy chýb, novozisteného majetku pri inventarizácii, účtovania u komisionára a komitenta, pohľadávky u veriteľa, upravilo sa účtovanie dotácií v jednotlivých účtovných knihách a v nadväznosti na nový zákon o športe sa doplnilo nové ustanovenie, ktoré upravuje účtovanie sponzorského.

Čítať celé

Informácia k plateniu preddavkov na daň k dani z motorových vozidiel

30.6.2016  /  Finančné riaditeľstvo SR

Informácia je určená k plateniu preddavkov na daň k dani z motorových vozidiel pri vzniku a zániku daňovej povinnosti počas zdaňovacieho obdobia.

Čítať celé

Otestujte sa: Účtovanie výdavkov na zásoby v JÚ

28.6.2016  /  Ing. Eva Gášpárová

Preverte si svoje vedomosti, ktoré sa týkajú problematiky účtovania výdavkov na zásoby v sústave jednoduchého účtovníctva a urobte si krátky test, ktorý sme si pre vás pripravili.

Čítať celé

Účtovanie mýta v podvojnom účtovníctve

22.6.2016  /  Ing. Tatiana Mičíková

Ako sa má správne účtovať vratka mýtnych poplatkov, dobropis k nespotrebovanému mýtu? Uhradené to bolo v hotovosti a tiež uhradené v prospech účtu. Predplatné mýta spoločnosť uhrádzala v hotovosti.

Čítať celé

Parlament uľahčil cezhraničné uznávanie verejných listín v EÚ

9.6.2016

Európsky parlament dňa 9. 6. 2016 schválil legislatívne zmeny, ktoré zjednodušia preukazovanie pravosti verejných listín, akými sú rodný či sobášny list, v iných členských štátoch a uľahčia tak voľný pohyb osôb v rámci EÚ.


Advokátski koncipienti nebudú mať skrátenú dĺžku praxe

24.5.2016  /  S-EPI, s.r.o.

Advokátskym koncipientom sa nebude skracovať dĺžka praxe z piatich rokov na tri roky.


Európsky parlament si posvieti na dane

10.5.2016

Pozrite si prehľad toho, čo všetko ohľadne väčšej daňovej transparentnosti a spravodlivosti majú poslanci momentálne na stole.

tst-partner-logo.png

Pre SZČO s odloženými daňami sa odvody od júla nemenia

30.6.2016  /  SITA a.s.

Samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, sa v platení poistného na sociálne poistenie od 1. júla tohto roka nič nemení. Poistné platia v rovnakej výške ako doteraz až do 30. septembra 2016.

Čítať celé

Viac ako štyri roky je bez práce 68,7 tis. nezamestnaných

29.6.2016  /  SITA a.s.

Úrady práce na Slovensku evidovali ku koncu mája tohto roka 68,7 tisíca osôb, ktoré boli bez práce viac ako štyri roky. Medziročne ide o pokles o 7 tis. osôb.

Čítať celé

Banky musia podľa FATCA poslať daniarom údaje o účtoch

27.6.2016  /  SITA a.s.

Finančné inštitúcie sú do 30. júna povinné prvýkrát zaslať finančnej správe FATCA report za rok 2014 a 2015. Ide o automatickú výmenu informácií na daňové účely o príjmoch na finančných účtoch rezidentov zmluvných štátov.

Čítať celé