www.skdp.sk

Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby

Od 1. 1. 2016 bola zavedená osobitná úprava uplatňovania dane, pri ktorej platiteľ DPH odvádza daňovú povinnosť do rozpočtu až po prijatí platby za dodanie tovaru alebo služby od svojich odberateľov. Kto a za akých podmienok môže uplatňovať osobitnú úpravu a pre koho je to výhodné? Aký je postup v prechodnom období a po skončení používania osobitnej úpravy?

Čítať celé

Účtovná závierka podnikateľov v jednoduchom účtovníctve za rok 2015

Príspevok sa venuje postupu pri uzatváraní peňažného denníka a ostatných účtovných kníh vrátane praktických príkladov na uzávierkové účtovné operácie, zásadám pri inventarizácii majetku a záväzkov vrátane účtovania inventarizačných rozdielov, postupu pri vyplnení účtovných výkazov a napokon určeniu majetku, ktorý sa uvádza v účtovnej závierke.

Čítať celé

Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve za rok 2015

Od roku 2015 dochádza k významnej zmene účtovnej závierky, keď budú celkom tri účtovné závierky – mikro, malá a veľká účtovná závierka. Upozorňujeme na najdôležitejšie účtovné, ale aj daňové zmeny a súvislosti týkajúce sa tohto obdobia. Príspevok pomôže účtovným jednotkám pri vykonaní uzávierkových prác a zostavení účtovnej závierky za účtovné obdobie roku 2015.

Čítať celé

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015

Podnikateľov, ktorí používajú automobily na podnikanie, čaká v januári 2016 pri podávaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel niekoľko noviniek. Lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane za zdaňovacie obdobie roka 2015 je do pondelka 1. 2. 2016. Daňové priznanie sa podáva na novom tlačive miestne príslušnému správcovi dane podľa trvalého pobytu alebo sídla daňovníka.

Čítať celé

Koncoročné povinnosti platiteľa DPH za rok 2015

Zákon o DPH definuje aj povinnosti, ktoré má platiteľ dane na konci kalendárneho roku. Patrí tu predovšetkým ročné vysporiadanie odpočítanej dane a úprava odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku. Mesační platitelia DPH musia tieto prepočty vykonať do 25. januára 2016 v daňovom priznaní za december 2015.

Čítať celé

Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2015

12.2.2016  /  Ing. Valéria Jarinkovičová,Ing. Vladimír Pastierik,Ing. Ľubica Sekerková

Pripravili sme praktickú príručku v on-line podobe, ktorá Vám pomôže pri vypĺňaní daňových priznaní za rok 2015. Oboznámite sa so zmenami pre rok 2015, ozrejmíme Vám výpočet základu dane a daňovej povinnosti, a to vrátane praktických príkladov a vyplnených aktuálnych tlačív daňových priznaní.

Čítať celé

Tvorba rezerv za audit a účtovnú uzávierku ako daňovo uznaný výdavok

11.2.2016  /  Ing. Tatiana Mičíková

Spoločnosť tvorí rezervy tvorené za audit a účtovnú uzávierku za rok 2015. V ktorom roku sa tieto rezervy stanú daňovým nákladom?

Čítať celé

Nové videoškolenie: Konsolidovaná účtovná závierka podľa postupov IFRS

8.2.2016  /  Ing. Mária Cvečková

Ak máte povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS, pomôže Vám certifikovaná audítorka, ktorá vo videoškolení objasňuje túto problematiku na množstve praktických príkladov a modelových situácií v súlade s postupmi IFRS.

Čítať celé

EP schválil vytvorenie európskej platformy na boj proti nelegálnej práci

9.2.2016

Cieľom platformy je rozšíriť možnosti členských štátov riešiť početné a bolestivé problémy vyplývajúce z nedeklarovanej práce, a to prostredníctvom posilnenia vzájomnej spolupráce.


Čím sa bude Európsky parlament zaoberať v roku 2016?

22.1.2016

Pozrite si prehľad najdôležitejších tém, ktorými sa bude zaoberať Európsky parlament (EP) v roku 2016. Popri témach ako migrácia a klimatické zmeny bude chcieť EP posilniť agentúry na vymáhanie práva, vniesť spravodlivosť do zdaňovania firiem a zlepšiť pravidlá ochrany údajov.


Návrh zmeny vykonávacej vyhlášky k zákonu o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi

11.12.2015  /  S-EPI, s.r.o.

V návrhu sú nové vzory žiadosti o poskytnutie právnej pomoci a žiadosti o poskytnutie právnej pomoci súvisiacej s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

tst-partner-logo.png

Systém poukazovania 2 % z daní sa v tomto roku mení

10.2.2016  /  SITA a.s.

Po 31. decembri 2015 môžu po prvýkrát právnické osoby poukázať na osobitné účely celé 2 % zo zaplatenej dane iba v prípade, ak zároveň poskytnú ako dar sumu zodpovedajúcu 0,5 % zaplatenej dane.

Čítať celé

Vklady domácnostiam aj podnikom v decembri rástli

10.2.2016  /  SITA a.s.

Medziročný rast vkladov súkromného sektora sa zrýchlil o 0,5 percentuálneho bodu na 9 %. Úvery súkromnému sektoru v decembri vzrástli medzimesačne o 0,6 %, stav úverov podnikom sa v decembri nezmenil. V sektore domácností sa medzimesačný rast úverov nepatrne zrýchlil na 1,1 %.

Čítať celé

Prídavok na dieťa vypláca štát na čoraz menší počet detí

8.2.2016  /  SITA a.s.

Za ostatných desať rokov, teda od konca roka 2005 do konca roka 2015, počet poberateľov prídavku na dieťa klesol o 93,3 tisíca na 650,5 tisíc. Prídavok na dieťa od 1. januára 2014 dosahuje 23,52 eura.

Čítať celé