www.skdp.sk

Úprava základu dane z dôvodu podkapitalizácie

Samostatný daňový inštitút – pravidlá nízkej kapitalizácie (podkapitalizácia) – má za cieľ zamedziť vyťahovaniu ziskov zo spoločnosti prostredníctvom úverového financovania závislých osôb. V článku sa dozviete, ktoré osoby musia uplatňovať tieto pravidlá, ako fungujú z pohľadu zákona o dani z príjmov a ako vypočítať ukazovateľ EBITDA, ktorého výsledkom je zisk pred započítaním úrokov, daní a odpisov.

Čítať celé

Daňová kontrola

Cieľom príspevku je oboznámiť čitateľov postupne s celým procesom daňovej kontroly od jej začatia až po ukončenie a ako sa následne brániť dorubeniu dane na základe vykonanej kontroly pomocou riadneho opravného prostriedku (odvolania). V závere nájdete vzor oznámenia o nemožnosti začať daňovú kontrolu v deň uvedený v oznámení o začatí kontroly a vzor vyjadrenia k protokolu o daňovej kontrole.

Čítať celé

Predaj motorového vozidla zaradeného do obchodného majetku

Predaj motorového vozidla predstavuje jednu z foriem vyradenia motorového vozidla z obchodného majetku. Príspevok vysvetľuje rôzne spôsoby zdanenia príjmu z predaja motorového vozidla a uplatňovania zostatkovej ceny alebo jej pomernej časti, režim DPH, úpravu základu dane z príjmov pri predaji medzi závislými osobami. V závere si môžete overiť svoje vedomosti z tejto problematiky v krátkom teste.

Čítať celé

Medzinárodné zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti

Cieľom príspevku je poskytnúť výklad v oblasti medzinárodného zdaňovania príjmov zo závislej činnosti, vysvetliť, ako sa aplikujú zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, posúdiť určenie daňovej rezidencie rozhodujúcej pre stanovenie rozsahu daňovej povinnosti pri príjmoch zo závislej činnosti a uvedenú problematiku ilustrovať na praktických príkladoch.

Čítať celé

Úhrada straty verzus pôžička konateľa

Spoločnosť s r. o. má v účtovníctve zaúčtované neuhradené straty z minulých období, zároveň eviduje neuhradené pôžičky, ktoré v minulých rokoch poskytol konateľ spoločnosti. Môže spoločnosť so súhlasom konateľa tieto nevyplatené pôžičky použiť na vyrovnanie strát?

Čítať celé

Termíny výročnej správy

30.8.2016  /  Ing. Nadežda Cígerová

Spoločnosť má účtovnú závierku za r. 2015 schválenú a má vyhotovenú správu od audítora. Spoločnosť odoslala oznámenie o schválení účtovnej závierky, ako aj správu audítora do 30. 6. 2016. Nemá zatiaľ vypracovanú výročnú správu. Je stanovený termín zaslania výročnej správy od jej zostavenia?

Čítať celé

GRID karta tovar alebo služba

25.8.2016  /  Ing. Zuzana Uríková

Spoločnosť poskytuje a sprostredkúva finančné služby, pri ktorých sa používa bezpečnostný predmet GRID karta. V týchto prípadoch sa GRID karta považuje za službu alebo za tovar?

Čítať celé

Daňový tip: Paušálne výdavky

23.8.2016  /  Ing. Anton Kolembus

Uplatňovanie paušálnych výdavkov pri zisťovaní základu dane využívajú drobní podnikatelia z dôvodu uľahčenia evidencie a administratívy pri podnikaní. Paušálne výdavky využívajú aj podnikatelia s vysokým podielom pridanej hodnoty, ktorých charakter podnikateľskej činnosti nevyžaduje vysoké výdavky.

Čítať celé

Čo čaká poslancov EP v druhej polovici roka?

24.8.2016

Počas nasledujúcich mesiacov sa budú poslanci EP zaoberať mnohými témami, počnúc migračnou krízou až po jednotný digitálny trh. Prečítajte si, o čom všetkom bude reč.


Vláda SR: Návrh novely zákona o spotrebiteľských úveroch...

17.8.2016  /  Redakcia

Cieľom novely je predísť negatívnym trendom pri poskytovaní spotrebiteľských úverov, ktoré by mohli v budúcnosti viesť k zvýšeniu rizík tak pre veriteľov, ako aj spotrebiteľov a ekonomiku ako celok.


Rýchlejšie a efektívnejšie vydávanie platobných rozkazov

15.7.2016  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Nový zákon o upomínacom konaní má za cieľ zrýchliť a zefektívniť proces vymoženia pohľadávok, a teda v konečnom dôsledku aj výrazne skrátiť lehotu, v ktorej sa podnikateľ dostane po svoje peniaze.

tst-partner-logo.png

SP po upomienkach od zamestnávateľov dostala 7,4 mil. eur

30.8.2016  /  SITA a.s.

Sociálna poisťovňa v júli a začiatkom augusta tohto roka odoslala zamestnávateľom 32 750 e-mailov a esemesiek, v ktorých ich upozornila na aktuálne nedoplatky. Výsledkom je najvyššie poistné doplatené do Sociálnej poisťovne.

Čítať celé

Ochota nemeckých firiem prijímať zamestnancov sa zlepšila

30.8.2016  /  SITA a.s.

Napriek menej priaznivej perspektíve ekonomiky sa ochota prijímať nových zamestnancov v odvetviach nemeckého hospodárstva v auguste mierne zlepšila. Prijať ďalších nových zamestnancov plánuje predovšetkým priemysel napriek tomu, že Európsku úniu znepokojuje rozhodnutie Veľkej Británie vystúpiť z tohto bloku.

Čítať celé

Vyše polovica odmeny zamestnanca smeruje na dane a poplatky

25.8.2016  /  SITA a.s.

Vyše 60 % z priemernej hrubej odmeny zamestnanca skončí v rukách verejnej správy či súkromných spoločností vo forme daní, odvodov a rôznych administratívnych poplatkov.

Čítať celé