Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ

Zlúčenie obchodných spoločností

K zlučovaniu firiem dochádza z dôvodu kumulácie kapitálu a posilňovania ich trhovej pozície. V príspevku dávame do pozornosti významné právne, účtovné a daňové súvislosti tejto podnikovej kombinácie.

Čítať celé

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty účinná od 1. januára 2015

Komentár k novele zákona o DPH vykonanej zákonom č. 218/2014 Z. z. účinnej od 1. októbra 2014 a 1. januára 2015 (Ing. Zdenka Jablonková).

Čítať celé

Finančný lízing v účtovníctve a v zákone o dani z príjmov

V zdaňovaní príjmov v súvislosti s finančným lízingom došlo v posledných rokoch k rôznym legislatívnym zmenám. Pri posledných úpravách účinných od roku 2014 sa menil spôsob úpravy základu dane pri predčasnom ukončení finančného lízingu. V článku venujeme väčší priestor práve týmto zmenám.

Čítať celé

Podnikanie manželov

Príspevok rozoberá rôzne možnosti, ktoré môžu v súvislosti s podnikaním vzniknúť medzi manželmi, poukazuje na výhody a nevýhody vyplývajúce zo spoločného podnikania. Vo všetkých prípadoch sa musia manželia rozhodnúť, ktorý z možných spôsobov spoločného podnikania je pre nich najvýhodnejší a budú ho pre seba využívať.

Čítať celé

Zdaňovanie príjmov súvisiacich s nehnuteľnosťami

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľností sa rozlišuje podľa toho, na aký účel je nehnuteľnosť využívaná. Zdanenie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti a uplatnenie do daňových výdavkov sa posudzuje z pohľadu toho, či daňovník má, resp. nemá nehnuteľnosť zaradenú v obchodnom majetku.

Čítať celé

Pripravovaná novela zákona o ERP od 1. apríla 2015

19.9.2014  /  Ing. Vladimír Pastierik

Vybrané témy z navrhovanej novely zákona o ERP s účinnosťou najmä od 1. apríla 2015.

Čítať celé

Nezaplatenie správneho poplatku

16.9.2014  /  Ing. Jaroslava Betáková

Právoplatné uznesenie Najvyššieho súdu SR vo veci nezaplatenia správneho poplatku pri nepriznaní nadmerného daňového odpočtu.

Čítať celé

Oblek ako daňový výdavok

12.9.2014  /  Ing. Emil Burák, PhD.

Je možné uznať oblek ako daňový výdavok? Finančný poradca nesúhlasil s verdiktom daňovej kontroly, ktorá mu z dôvodu neuznania nákupu obleku ako daňového výdavku dorubila daň 150 eur.

Čítať celé

Návrh zákona o prevencii závažných priemyselných havárií

12.9.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom predloženého návrhu zákona je predchádzať vzniku závažných priemyselných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok a obmedziť následky takýchto havárií na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok mimo podnikov. Návrh zákona ustanovuje povinnosti pre prevádzkovateľov podnikov, v ktorých sa nachádzajú určité množstvá nebezpečných látok, tak, aby sa zabezpečila prevencia a minimalizovali následky závažnej havárie v prípade jej vzniku. 


Návrh novely zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti...

12.9.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom predloženého návrhu je precizovanie ustanovení v súvislosti s vyberaním poplatkov a doplatkov zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti od občana. Navrhuje sa jednoznačne určiť súčasti zdravotného výkonu. Oproti doterajšej právnej úprave sa ustanovuje, že zdravotné výkony poskytované pri liečbe choroby uvedenej v zozname chorôb a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pri ktorých môže poskytovateľ požadovať úhradu, bude schvaľovať príslušný VÚC.


Návrh novely zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva...

12.9.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Návrh zákona bol vypracovaný s cieľom vytvoriť priaznivejšie podmienky pre podnikanie v poľnohospodárstve pre mladých poľnohospodárov. Súčasne tým chce prispieť k riešeniu generačnej výmeny v poľnohospodárstve a podporiť zamestnanosť na slovenskom vidieku, kde jedným z rozhodujúcich odvetví tvorby pracovných príležitostí je poľnohospodárstvo.

tst-partner-logo.png

Zdravotnú poisťovňu možno zmeniť do konca septembra

19.9.2014  /  SITA a.s.

Termín na zmenu zdravotnej poisťovne vyprší 30. septembra. Poistenec si prihlášku môže podať len v jednej zdravotnej poisťovni. Ak poistenec svoje rozhodnutie zmenil, je oprávnený vziať späť podanú prihlášku, a to do konca prepoisťovacieho obdobia, bez uvedenia dôvodu.

Čítať celé

Slovenská ekonomika tento rok vzrastie podľa MF o 2,4 %

19.9.2014  /  SITA a.s.

O novej predikcii rastu hrubého domáceho produktu informoval minister financií Peter Kažimír. Ekonomika SR podľa neho začala po dlhšom čase rásť zo svojich vnútorných zdrojov. Reálne mzdy rástli podľa neho najrýchlejšie za posledných sedem rokov a takisto nastalo oživenie v oblasti domácej spotreby.

Čítať celé

V ČR sa črtá tretia sadzba DPH, týkať by sa mohla aj potravín

18.9.2014  /  SITA a.s.

Zlacnenie liekov, kníh a detskej výživy v Česku je už prakticky isté. Nižšiu sadzbu dane z pridanej hodnoty na tieto výrobky chce totiž okrem koaličných poslancov podporiť aj opozičná strana Úsvit. Sadzba DPH by bola vo výške 10 %.

Čítať celé