Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ

Zmena právnej formy akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným

Zmenu právnej formy spoločnosti s r. o. možno vykonať kedykoľvek v priebehu účtovného (zdaňovacieho) obdobia po splnení zákonných predpokladov. Prečítajte si, čo táto zmena obnáša z právneho, pracovnoprávneho, účtovného a daňového hľadiska.

Čítať celé

Reklama, reprezentácia a obchodné vzorky z hľadiska DPH

Kedy sa dodanie určitého predmetu považuje za reklamný predmet, kedy za obchodnú vzorku alebo reprezentáciu? V ktorom prípade je možné pri kúpe odpočítať DPH, ale pri dodaní predmetu ju netreba odviesť?

Čítať celé
Účtovanie a vyčíslenie základu dane v konkurze

Účtovanie a vyčíslenie základu dane v konkurze

Prinášame kompletný dosah na účtovanie a vyčíslenie základu dane spoločnosti, ktorá do konkurzu vstupuje. Téma konkurzu sa však dotýka aj úspešného ekonomického subjektu, ak do konkurzu vstúpi jeho obchodný partner. Možnosti účtovného a daňového riešenia takto vzniknutých situácií ponúka druhá časť odborného textu.

Čítať celé
Mikro účtovná jednotka ako nová kategória účtovných jednotiek

Mikro účtovná jednotka ako nová kategória účtovných jednotiek

Účtovné jednotky, ktoré splnia stanovené podmienky, môžu už v účtovnom období začínajúcom v roku 2014 uplatiť štatút mikro účtovnej jednotky. Môžu tak využiť zjednodušené postupy oceňovania, účtovania a zostavovania účtovnej závierky, výkazov i poznámok.

Čítať celé
Záväzok z pohľadu daňového v roku 2014

Záväzok z pohľadu daňového v roku 2014

Novela zákona o dani z príjmov od 1. januára 2014 sprísnila zdanenie neuhradených záväzkov, a to ich postupným zahrnovaním do základu dane počnúc rokom 2014. K 31. 12. 2014 sa zdania záväzky splatné do konca roka 2011, záväzky splatné do konca roka 2012, ako aj záväzky splatné do konca roka 2013.

Čítať celé

Darovanie odpísaného auta spoločníkovi

20.8.2014  /  Nadežda Cígerová

Spoločnosť chce darovať plne odpísaný automobil svojmu spoločníkovi. Vyplývajú z uvedeného nejaké povinnosti účtovnej jednotke z hľadiska DPH a dane z príjmu? Ako postupovať u spoločníka? Má sa tento dar oceniť a prípadne zdaniť?

Čítať celé

Platba DPH z faktúry vyhotovenej rizikovým subjektom - metodické usmernenie

19.8.2014  /  Finančné riaditeľstvo SR

Ako sa môže odberateľ vyhnúť ručeniu za daň uvedenú na faktúre za dodanie tovaru alebo služby od dodávateľa zverejneného v zozname rizikových subjektov?

Čítať celé

Bloček musia vydať aj pri platbe žetónmi či náramkami

13.8.2014  /  Finančná správa SR

Navštívili ste jarmok, festival či koncert a platili ste žetónmi či elektronickým náramkovým čipom? Aj na týchto podujatiach majú predajcovia povinnosť evidovať prijaté tržby v elektronickej registračnej pokladnici.

Čítať celé

Návrh novely zákona o strelných zbraniach

19.8.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Dôvodom na predloženie navrhovaného zákona je opätovné zavedenie tzv. zbraňovej amnestie, v dôsledku ktorej zaniká trestnosť nedovoleného ozbrojovania osobám, ktoré bez povolenia držia vymedzené strelné zbrane alebo strelivo do týchto zbraní a v zákonom ustanovenej lehote odovzdajú tieto zbrane alebo strelivo do úschovy Policajnému zboru.


Návrh novely banského zákona

19.8.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Zámerom predloženia návrhu zákona je plnenie pozitívneho záväzku SR na úseku sociálnych práv a práv na priaznivé životné prostredie ustanovením zákazu umiestňovania skládok, úložísk alebo odkladísk odpadov zo spracovania, úpravy alebo zušľachťovania nerastov technológiou kyanidového lúhovania, keďže uvedenými činnosťami môže dôjsť k ohrozeniu a poškodeniu životného prostredia, ako aj zdravia populácie.


Návrh zákona o audiovízii

19.8.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom predloženého návrhu zákona je komplexná úprava práv a povinností osôb pôsobiacich v oblasti audiovízie, úprava jednotlivých evidencií v oblasti audiovízie, jednotného systému označovania, postavenia a pôsobnosti Slovenského filmového ústavu a úprava podmienok na odborné uchovávanie originálnych nosičov audiovizuálnych diel a zvukovo-obrazových záznamov tvoriacich audiovizuálne dedičstvo Slovenskej republiky.

tst-partner-logo.png

Exekútori odmietajú registračné pokladnice

20.8.2014  /  SITA a.s.

Súdni exekútori odmietajú zavedenie registračných pokladníc, ako to pre exekútorov, advokátov, notárov, lekárov a veterinárov navrhuje ministerstvo financií. Prezident Slovenskej komory exekútorov považuje návrh za nezmyselný a nelogický, právna norma by sťažila prácu exekútorov a znížila vymáhateľnosť pohľadávok pre oprávnených.

Čítať celé

Parlament otvorí diskusiu o rozvodoch dohodou

20.8.2014  /  SITA a.s.

Do parlamentu sa viac ako po roku vráti diskusia o rozvodoch dohodou. V legislatíve takúto možnosť navrhuje nezaradený poslanec NR SR Juraj Droba. Podľa jeho návrhu by mali byť rozvody možné vzájomnou dohodou manželov formou notárskej zápisnice. Takúto možnosť by mali mať nielen bezdetní manželia, ale aj manželia, ktorých detí sú už dospelé.

Čítať celé

Slovensko vyčerpalo zo zdrojov EÚ ku koncu júla 56,7 %

19.8.2014  /  SITA a.s.

Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 ku koncu júla tohto roka vo všetkých štrnástich operačných programoch po znížení o nezrovnalosti vyše 6,587 mld. eur. Miera čerpania tak predstavuje 56,7 % z celkového záväzku necelých 11,619 mld. eur

Čítať celé