www.skdp.sk

Odvody živnostníka od 1. januára 2017

Živnostníci sa môžu rozhodnúť, či si v účtovnom období uplatnia paušálne výdavky alebo budú viesť daňovú evidenciu, alebo jednoduché účtovníctvo. Od 1. 1. 2017 sa zvýšili paušálne výdavky zo 40 % na 60 %. Toto zvýšenie ovplyvní aj výšku odvodov poistného do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, keďže výška odvodov sa počíta zo základu dane z príjmov.

 Čítať celé

Podiel na zisku a daň z príjmov od roku 2017

Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1. januára 2017 významným spôsobom zasiahla aj do zdanenia príjmov, ktoré plynú týmto osobám z ich majetkových práv v obchodných spoločnostiach a družstvách. Opäť sa zaviedlo do zákona o dani z príjmov zdaňovanie podielov na zisku (dividend) a odstránil sa zdravotný odvod. Cieľom príspevku je priblížiť aktuálnu zákonnú úpravu v tejto oblasti.

 Čítať celé

Opravné a dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2016

Ako postupovať v prípade, ak daňovník podá riadne daňové priznanie a následne zistí, že sa pomýlil a potrebuje opraviť správcovi dane už podané daňové priznanie? Na tento účel slúži inštitút „opravného“ alebo „dodatočného daňového priznania“, ktorý je aj predmetom tohto príspevku so zameraním na daňovníkov – právnické aj fyzické osoby.

 Čítať celé

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2017

Preddavok na daň z príjmov je povinná platba na daň, ktorú je povinný platiť daňovník dane z príjmov v priebehu zdaňovacieho obdobia, keď skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa. Zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb od 1. 1. 2017 na 21 % má dosah už aj na vyčíslenie preddavkov platených v roku 2017 do lehoty na podanie DP za rok 2016.

 Čítať celé

Daňové priznanie rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2016

Ak rozpočtové a príspevkové organizácie pri výkone svojej činnosti v roku 2016 dosiahli len príjmy oslobodené od dane a príjmy vyberané zrážkou, nevzniká im povinnosť podať daňové priznanie. V kombinácii s akýmikoľvek inými druhmi príjmu vzniká povinnosť podať daňové priznanie v nadväznosti na príslušné ustanovenia zákona o dani z príjmov a daňového poriadku.

 Čítať celé

Kalkulačka pre výpočet rovnomerných odpisov

25.04.2017

Uľahčite si výpočet odpisov s kalkulačkou na výpočet výšky rovnomerného daňového odpisu a daňovej zostatkovej ceny odpisovaného majetku, a to aj v prípade vykonania technického zhodnotenia na odpisovanom majetku.

 Čítať celé

Komentár k zákonu o účtovníctve a komentár k postupom účtovania v JÚ

25.04.2017 / Poradca podnikateľa, s. r. o.

Elektronická publikácia približuje zákon o účtovníctve, jeho nové legislatívne zmeny a ich dosah na prax účtovnej jednotky. Komentár k postupom účtovania pre JÚ obsahuje výklad ustanovení pre potreby praxe, je obohatený prehľadnými príkladmi.

 Čítať celé

Posledné dni na darovanie 2 % alebo 3 % zo svojich daní

21.04.2017 / Finančná správa SR

Všetci zamestnanci majú posledné dni na darovanie 2 % alebo 3 % zo svojich daní subjektom. Termín je tento rok do utorka 2. mája 2017.

 Čítať celé


Ďalšie sprísnenie zodpovednosti štatutárov a nový trestný čin nekalej likvidácie

20.04.2017 / Redakcia

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je návrh ďalšej zmeny Obchodného zákonníka s predpokladanou účinnosťou od 1. októbra 2017.


Nová fikcia doručenia do vlastných rúk pre občanov

29.03.2017 / Redakcia

Poslanci NR SR schválili v I. čítaní novelu Správneho poriadku, ktorá zavádza novú fikciu doručenia do vlastných rúk pre občanov – v zmysle ktorej „ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do 18 dní od jej uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel“.


Návrh novely zákona o obchodnom registri

24.03.2017 / Redakcia

NR SR schválila v I. čítaní návrh novely o obchodnom registri, ktorej hlavným cieľom je prepojenie centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností.

SITA

Finančná správa od mája ruší kontaktné miesto daňového úradu v Banskej Štiavnici

25.04.2017 / SITA a.s.

Daňovníci od mája nebudú môcť využiť kontaktné miesto daňového úradu v Banskej Štiavnici. Finančné riaditeľstvo SR totiž od 1. mája 2017 toto kontaktné miesto ruší.

 Čítať celé

Štát už poslal občanom a firmám preplatky na daniach v sume 57 mil. eur

24.04.2017 / SITA a.s.

Podľa zákona je potrebné poslať preplatky na účty daňovníkov do 40 dní od termínu na podanie daňového priznania, čo vychádza na 10. mája 2017.

 Čítať celé

Nezamestnanosť by mohla ku konca roka klesnúť k siedmim percentám

24.04.2017 / SITA a.s.

Nezamestnanosť je momentálne na úrovni 8,04 percenta a minister práce je presvedčený, že do konca roka sa môžeme priblížiť k hranici sedem percent.

 Čítať celé