Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ

Operatívny lízing v účtovníctve a v zákone o dani z príjmov

Operatívny lízing možno definovať ako prenájom majetku jedným subjektom (prenajímateľom) druhému subjektu (nájomcovi) za vopred dohodnuté nájomné. Okrem predpisov občianskeho a obchodného práva je problematika lízingu upravená aj v účtovných a daňových predpisoch.

Čítať celé

Príkazná zmluva – platenie poistného a zdanenie príjmu

Vykonanie určitej činnosti pre iného je možné za určitých podmienok dohodnúť v príkaznej zmluve. Príkazná zmluva môže mať charakter závislej činnosti, z ktorej sa odvádzajú sociálne a zdravotné odvody. Z príjmu sa potom platí daň a človek, ktorý na takúto zmluvu pracuje, je z hľadiska odvodov zamestnanec.

Čítať celé

Podiely na zisku (dividendy) - daňové a odvodové povinnosti v roku 2014

Pri zdaňovaní a platení odvodov z podielov na zisku treba zohľadniť množstvo faktorov, napr. obdobie, za ktoré bol zisk účtovne vykázaný, postavenie osoby, ktorej je tento podiel vyplácaný (majetková účasť príjemcu) alebo zdaňovacie obdobie, v ktorom boli fyzickej osobe dividendy vyplatené.

Čítať celé

Odpočet daňovej straty v roku 2014

Od 1. 1. 2014 sa zavádza nový spôsob uplatňovania odpočtu daňovej straty. Zároveň sa zmenili aj pravidlá, keď sa z odpočtu daňovej straty v ľubovoľnej výške v príslušnom zdaňovacom období prechádza na rovnomernú výšku v každom zdaňovacom období.

Čítať celé

Zlúčenie obchodných spoločností

K zlučovaniu firiem dochádza z dôvodu kumulácie kapitálu a posilňovania ich trhovej pozície. V príspevku dávame do pozornosti významné právne, účtovné a daňové súvislosti tejto podnikovej kombinácie.

Čítať celé

Nové poučenie na vyplnenie súhrnného výkazu k DPH

20.10.2014  /  Ministerstvo financií SR

Vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2014 bolo uverejnené nové poučenie na vyplnenie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty platné už za október 2014.

Čítať celé

Refakturácia nákladov na opravu automobilu

15.10.2014  /  Ing. Vladimír Ozimý

Zamestnanec natankoval zlé palivo do firemného auta, lízingová spoločnosť refakturovala náklady s tým spojené. Ako to posúdiť z účtovného hľadiska a z pohľadu DPH?

Čítať celé

Zmeny v nových vzoroch tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

14.10.2014  /  Finančné riaditeľstvo SR

Stručný popis zmien v nových vzoroch tlačív platných za rok 2014 v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti oproti tlačivám platným v roku 2013.

Čítať celé

Návrh zákona o poisťovníctve

21.10.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Predmetom návrhu zákona sú niektoré vzťahy súvisiace so vznikom, organizáciou, riadením a vykonávaním činností poisťovní a zaisťovní so sídlom na území Slovenskej republiky, úprava reorganizácie a niektorých vzťahov súvisiacich s ich zánikom.


Návrh zákona novely zákona o stimuloch pre výskum a vývoj

16.10.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom návrhu je, aby bolo možné aj v roku 2015 pokračovať v podpore výskumu a vývoja u malých a stredných podnikov a napĺňať uznesenie Vlády SR č. 227/2013 B. 107 k opatreniam v hospodárskej politike na podporu hospodárskeho rastu.


Návrh novely nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z.

16.10.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom návrhu nariadenia je skvalitnenie prideľovania normatívnych príspevkov zriaďovateľom škôl a štátnych školských zariadení určených na účely osobných nákladov i prevádzkových nákladov.

tst-partner-logo.png

Od januára sa menia pravidlá výpočtu nemocenskej dávky

21.10.2014  /  SITA a.s.

Od začiatku budúceho roka sa budú pri stanovení sumy nemocenskej dávky uplatňovať nové pravidlá, ktoré majú zabrániť možnému zneužívaniu systému nemocenského poistenia. Novela zákona o sociálnom poistení upraví určenie tzv. rozhodujúceho obdobia na určenie výšky nemocenskej dávky zamestnanca.

Čítať celé

Miera nezamestnanosti v septembri klesla na 12,44 %

21.10.2014  /  SITA a.s.

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla v septembri tohto roka 12,44 %. V porovnaní s augustom išlo o pokles o 0,12 percentuálneho bodu. Medziročne sa evidovaná miera nezamestnanosti minulý mesiac znížila o 1,4 percentuálneho bodu.

Čítať celé

Tretí sektor sa obáva dopadu zníženia asignácie

20.10.2014  /  SITA a.s.

Mimovládne organizácie nesúhlasia so znížením asignácie z daní z príjmov právnických osôb v prospech neziskoviek. Tá by sa mala od roku 2015 znížiť na 1 % zo zaplatenej dane. Mimovládne organizácie však tvrdia, že zníženie asignácie od budúceho roka na 1 % bude mať katastrofálny dopad na verejnoprospešné aktivity.

Čítať celé