www.skdp.sk

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2016

Príspevok je určený právnickým osobám, ktoré budú podávať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2016. Poukazuje na ustanovenia zákona o dani z príjmov, ktoré s danou problematikou bezprostredne súvisia. V osobitnej časti sa príspevok venuje pripočítateľným a odpočítateľným položkám, ktorými sa účtovný hospodársky výsledok transformuje na základ dane. Príloha obsahuje vyplnené tlačivo daňového priznania, ktoré zahŕňa príklady rozoberané v príspevku.

Čítať celé

Zmena kontrolného výkazu k DPH od 1. januára 2017

Od 1. 1. 2017 sa používa nový vzor kontrolného výkazu k DPH. V kontrolnom výkaze po novom uvádzajú údaje aj dodávatelia, ktorí prenesú daňovú povinnosť na iného platiteľa dane (odberateľa) pri dodaní stavebných prác s tuzemským prenosom daňovej povinnosti. Prvýkrát sa nový kontrolný výkaz podáva do pondelka 27. februára 2017, a to výlučne elektronicky.

Čítať celé

Účtovná závierka neziskových organizácií účtujúcich v PÚ za rok 2016

Aby nezisková účtovná jednotka dodržala zásadu úplnosti pri vedení účtovníctva, je potrebné nielen zaúčtovať všetky účtovné prípady v účtovných knihách, ale aj zostaviť účtovnú závierku. Zároveň je dôležité mať k dispozícii všetky účtovné záznamy, ktoré boli podkladom na účtovanie v priebehu účtovného obdobia, účtovanie uzávierkových účtovných prípadov, ako aj pri zostavení účtovnej závierky.

Čítať celé

Zostavenie účtovnej závierky za rok 2016 v jednoduchom účtovníctve

Obsahom príspevku je sprehľadnenie prác vykonávaných pred zostavením účtovnej závierky v sústave jednoduchého účtovníctva, uzatváranie účtovných kníh a samotné zostavenie účtovných výkazov závierky so zameraním na FO – podnikateľov. Riadna účtovná závierka za účtovné obdobie roka 2016 bude zostavená ku dňu 31. 12. 2016.

Čítať celé

Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva za rok 2016

Prinášame popis legislatívy, prípravných prác pred uzavretím účtovných kníh, závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady, postup zostavenia účtovnej závierky, účtovných výkazov a poznámok a následných povinností po zostavení účtovnej závierky. V závere nájdete názorný príklad zostavenia účtovnej závierky s vyplnenými tlačivami.

Čítať celé

Obrovský úspech! Slovenská firma vo finále prestížnej biznis súťaže | Inzercia

23.2.2017

V 10. ročníku prestížnej súťaže European Business Awards sa firma GEVORKYAN, s.r.o. prebojovala až do finále!

Čítať celé

Pohľadávky spôsobilé na zápočet a daňový dosah

22.2.2017  /  Ing. Vladimír Ozimý

Lektor vo videoškolení rieši problematiku vzájomného započítania pohľadávok a daňového dosahu z pohľadu zákona o dani z príjmov.

Čítať celé

Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2016

21.2.2017  /  Ing. Marián Drozd,Ing. Valéria Jarinkovičová,Ing. Ľubica Sekerková

Pripravili sme praktickú príručku v on-line podobe, ktorá právnickým osobám, fyzickým osobám, príspevkovým a rozpočtovým organizáciám, mestám a obciam pomôže pri vypĺňaní daňových priznaní za rok 2016. Oboznámite sa so zmenami pre rok 2016, ozrejmíme Vám výpočet základu dane a daňovej povinnosti, a to vrátane praktických príkladov a vyplnených aktuálnych tlačív daňových priznaní.

Čítať celé

Vláda schválila úpravu riešenia úpadku dlžníka

16.2.2017  /  Redakcia

Vláda dňa 15. 2. 2017 schválila návrh nariadenia, ktorý bol predložený v nadväznosti na zákon č. 377/2016 Z. z. – novelu zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. Nariadenie upravuje výšku nepostihnuteľnej hodnoty obydlia dlžníka a sumu, do ktorej je dlžník oprávnený požiadať banku o vykonanie platieb.


Návrh novely Správneho súdneho poriadku

9.2.2017  /  Redakcia

Návrh novely k právu strany civilného sporového konania konať pred súdom v jazyku, ktorému rozumie, dopĺňa aj jej právo predkladať podania a dôkazy v materinskom jazyku, pričom štát sám zabezpečuje preklad týchto podaní a dôkazov.


Čím sa bude Európsky parlament zaoberať tento rok?

13.1.2017  /  Redakcia

Krátky prehľad hlavných oblastí, ktorými sa budú europoslanci zaoberať počas tohto roku.

tst-partner-logo.png

Povinnosti finančných inštitúcií pri výmene informácií sa menia

24.2.2017  /  SITA a.s.

Povinnosti finančných inštitúcií, ako sú banky či poisťovne, súvisiace s automatickou výmenou informácií, sa menia. Daňové subjekty od roku 2017 nemajú povinnosť poskytovať informácie o úrokovom príjme prostredníctvom doteraz platného formulára.

Čítať celé

SP nemocenské zamestnancom vypláca až od 11. dňa práceneschopnosti

22.2.2017  /  SITA a.s.

Sociálna poisťovňa zamestnancom pri dočasnej pracovnej neschopnosti nemocenské za prvých desať dní nevypláca. Za tieto dni im vypláca zamestnávateľ náhradu príjmu podľa zákona.

Čítať celé

EÚ sa dohodla na nových pravidlách proti vyhýbaniu sa daniam

22.2.2017  /  SITA a.s.

Ministri financií Európskej únie sa dohodli na nových pravidlách, ktorých cieľom je nedovoliť nadnárodným spoločnostiam využívať rozdiely v daňových sadzbách medzi členskými krajinami 28-člennej únie aj štátmi mimo EÚ.

Čítať celé