Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ

Odpočet daňovej straty v roku 2014

Od 1. 1. 2014 sa zavádza nový spôsob uplatňovania odpočtu daňovej straty. Zároveň sa zmenili aj pravidlá, keď sa z odpočtu daňovej straty v ľubovoľnej výške v príslušnom zdaňovacom období prechádza na rovnomernú výšku v každom zdaňovacom období.

Čítať celé

Zlúčenie obchodných spoločností

K zlučovaniu firiem dochádza z dôvodu kumulácie kapitálu a posilňovania ich trhovej pozície. V príspevku dávame do pozornosti významné právne, účtovné a daňové súvislosti tejto podnikovej kombinácie.

Čítať celé

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty účinná od 1. januára 2015

Komentár k novele zákona o DPH vykonanej zákonom č. 218/2014 Z. z., účinnej od 1. októbra 2014 a 1. januára 2015 (Ing. Zdenka Jablonková).

Čítať celé

Finančný lízing v účtovníctve a v zákone o dani z príjmov

V zdaňovaní príjmov v súvislosti s finančným lízingom došlo v posledných rokoch k rôznym legislatívnym zmenám. Pri posledných úpravách účinných od roku 2014 sa menil spôsob úpravy základu dane pri predčasnom ukončení finančného lízingu. V článku venujeme väčší priestor práve týmto zmenám.

Čítať celé

Podnikanie manželov

Príspevok rozoberá rôzne možnosti, ktoré môžu v súvislosti s podnikaním vzniknúť medzi manželmi, poukazuje na výhody a nevýhody vyplývajúce zo spoločného podnikania. Vo všetkých prípadoch sa musia manželia rozhodnúť, ktorý z možných spôsobov spoločného podnikania je pre nich najvýhodnejší a budú ho pre seba využívať.

Čítať celé

Osobný automobil podnikateľa a daňové výdavky

30.9.2014  /  Ing. Zuzana Kramáriková

Aké daňové výdavky si môže uplatniť podnikateľ v prípade, ak použije osobný automobil nezaradený do obchodného majetku a aké pri osobnom automobile zaradenom do obchodného majetku?

Čítať celé

Nové usmernenie k obsahu dokumentácie pri transferovom oceňovaní

25.9.2014  /  Ministerstvo financií SR

Vo Finančnom spravodajcovi bolo publikované usmernenie k určeniu obsahu dokumentácie o metóde ocenenia pri úprave základu dane zahraničných osôb platné už za zdaňovacie obdobie 2014.

Čítať celé

Predaj tovaru pod nákupnú cenu

23.9.2014  /  Nadežda Cígerová

Spoločnosť predala tovar pod jeho nákupnú cenu. Ako postupovať z pohľadu zákona o dani z príjmov, je nutné dorubiť DPH z rozdielu nákupnej ceny a predajnej ceny tovaru?

Čítať celé

Návrh zákona o vzájomnom uznávaní a výkone ochranných opatrení v občianskych veciach

22.9.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Účelom návrhu zákona je vytvoriť legislatívne podmienky pre vykonanie Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach. Nariadenie má byť rýchlym a flexibilným nástrojom, pomocou ktorého bude chránenej osobe v prípade jej premiestnenia sa z jedného členského štátu do druhého poskytnutá okamžitá ochrana na báze uznania ochranného opatrenia.


Návrh novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR

22.9.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom navrhovaného zákona je rozšíriť poskytovanie dotácií aj na účely podpory protidrogových aktivít. Návrh zákona súčasne taxatívne ustanovuje oblasti a činnosti, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na účely podpory protidrogových aktivít. Návrh zákona ďalej na základe požiadaviek aplikačnej praxe precizuje ustanovenia, ktoré upravujú podmienky poskytovania dotácií na účely podľa § 2 ods. 1 písm. a) až k), napríklad sa ukladá povinnosť zriadenia osobitného účtu v banke.


Návrh zákona o prevencii závažných priemyselných havárií

12.9.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom predloženého návrhu zákona je predchádzať vzniku závažných priemyselných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok a obmedziť následky takýchto havárií na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok mimo podnikov. Návrh zákona ustanovuje povinnosti pre prevádzkovateľov podnikov, v ktorých sa nachádzajú určité množstvá nebezpečných látok, tak, aby sa zabezpečila prevencia a minimalizovali následky závažnej havárie v prípade jej vzniku. 

tst-partner-logo.png

Nezamestnanosť v SR sa vyvíja rovnako ako priemer eurozóny

1.10.2014  /  SITA a.s.

Sezónne upravená miera nezamestnanosti v eurozóne bola v auguste 11,5 %, čiže sa oproti júlu nezmenila. Medziročne však klesla, keďže v auguste minulého roka bola 12 %. Na Slovensku sa nezamestnanosť vyvíjala podobne ako v rámci celej Európskej menovej únie.

Čítať celé

Lipšic navrhuje extra daň na vysoké príjmy z úrokov z omeškania

1.10.2014  /  SITA a.s.

Nadmerné zisky z vysokých úrokov z omeškania, ktoré by mali platiť verejné subjekty po prehratých súdnych sporoch ostatným subjektom, by mali byť zdanené maximálnou sadzbou dane z príjmov. Lipšic chce tak zamedziť špekulatívnym a nereálne vysokým príjmom niektorých subjektov z úrokov z omeškania zo súdnych sporov, ktoré vyhrajú so subjektmi verejnej správy.

Čítať celé

Pokuta prišla poštou doteraz takmer piatim tisícom vodičov

1.10.2014  /  SITA a.s.

Takmer päťtisíc pokút poslali policajti poštou za osem mesiacov tohto roku v rámci využívania objektívnej zodpovednosti. Dopravní policajti začali v polovici januára využívať inštitút objektívnej zodpovednosti, teda môžu pokutovať bez zastavenia vozidla a oznámenie o pokute zasielať držiteľovi auta.

Čítať celé