www.skdp.sk

Daň z motorových vozidiel za rok 2016

Podnikatelia, ktorí v roku 2016 používali automobil na podnikanie, majú na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel a zaplatenie dane lehotu do utorka 31. 1. 2017. Daňové priznanie sa podáva na rovnakom tlačive ako minulý rok miestne príslušnému správcovi dane podľa trvalého pobytu alebo sídla daňovníka.

Čítať celé

Koncoročné povinnosti platiteľa DPH

Väčšina povinností, ktoré má platiteľ DPH, sa viaže k zdaňovaciemu obdobiu, ktorým je kalendárny mesiac alebo kalendárny štvrťrok. Zákon o DPH definuje aj povinnosti, ktoré má platiteľ dane na konci kalendárneho roku. Patrí tu ročné vyrovnanie odpočítanej dane a úprava odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku.

Čítať celé

Daňovo neuznané výdavky v roku 2016

V súvislosti s prípravami na účtovnú závierku a daňové priznania si pripomenieme, ktoré daňové výdavky (náklady) u podnikateľa účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva nespĺňajú všeobecnú definíciu daňového výdavku alebo ktoré priamo vymedzené zákonom o dani z príjmov nie sú daňovými výdavkami.

Čítať celé

Pokuta za správne delikty v oblasti účtovníctva po novom

S účinnosťou od 1. 1. 2016 sa zmenil postup ukladania pokuty za porušenia zákona o účtovníctve. Správca dane uloží pokutu iba za tie porušenia zákona o účtovníctve, ktoré sú ako správne delikty uvedené v § 38 ods. 1 zákona o účtovníctve. Výška pokuty je ustanovená v závislosti od závažnosti porušenia zákona o účtovníctve.

Čítať celé

Stravovanie zamestnancov ako daňový výdavok

Výdavky vynaložené v súvislosti so stravovaním sú u zamestnávateľa za určitých presne stanovených podmienok výdavkom znižujúcim zdaniteľné príjmy. S účinnosťou od 1. decembra 2016 sa zvyšujú sumy stravného pre jednotlivé časové pásma a tým sa zvyšuje aj limit príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov.

Čítať celé

Zmeny v zákone o DPH od 1. 1. 2017

17.1.2017  /  Ing. Vladimír Ozimý

Lektor vo videoškolení upozorňuje na zmeny v zákone o DPH účinné od 1. 1. 2017. Venuje sa napríklad zmenám vo vzťahu práva na odpočítanie dane u zahraničných osôb, nadmernému odpočtu a úroku, ako aj odkladu samozdanenia pri dovoze tovaru.

Čítať celé

Daňové noviny 12/2016

13.1.2017

So začiatkom nového roka prichádzajú do platnosti nové legislatívne zmeny. Daňové noviny Vám prinášajú pravidelnú nádielku aktuálnych odborných informácií, vďaka ktorým budete na tieto zmeny pripravení.

Čítať celé

Cestovné náhrady – aktuálne od 1. 12. 2016

13.1.2017  /  Ing. Vladimír Ozimý

Vo videoškolení lektor rozoberá problematiku cestovných náhrad. Venuje sa tuzemským cestovným náhradám, ako aj náhradám pri zahraničnej pracovnej ceste. Upozorňuje i na nové sadzby platné od 1. 12. 2016.

Čítať celé

Čím sa bude Európsky parlament zaoberať tento rok?

13.1.2017  /  Redakcia

Krátky prehľad hlavných oblastí, ktorými sa budú europoslanci zaoberať počas tohto roku.


Vláda SR: Návrh novely zákona o sťažnostiach

12.1.2017  /  Redakcia

Vládou schváleným návrhom novely zákona sa novým spôsobom upravujú niektoré doterajšie postupy pri podávaní, posudzovaní, prešetrovaní a vybavovaní sťažností.


Návrh na doplnenie vyhlášky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb

11.1.2017

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je stanoviť paušálnu odmenu advokátov za zastupovanie osoby v konaní o oddlžení.

tst-partner-logo.png

Finančná správa: Odhalili daňový podvod so sušenými hríbmi

17.1.2017  /  SITA a.s.

Daňoví kontrolóri odhalili podvod pri fiktívnom obchode so dodávkou 7 ton sušených dubákov. Nadmerný odpočet vo výške 55 tisíc eur vyplatený nebol a dorubili DPH vo výške viac ako 150 tisíc eur.

Čítať celé

Minimálne sociálne odvody pre SZČO od januára stúpli

9.1.2017  /  SITA a.s.

Minimálne sociálne odvody pre SZČO od začiatku januára tohto roka stúpli o 4,15 eura na 146,35 eura mesačne. Vyššie minimálne sociálne odvody SZČO prvýkrát zaplatia za január 2017, a to najneskôr do 8. februára 2017.

Čítať celé

Hranica príjmu pre zvýhodnenú hypotéku sa od januára znižuje

9.1.2017  /  SITA a.s.

Maximálna výška príjmu žiadateľa na získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých sa od januára znižuje o necelých 16 eur. Nárok na úrokové zvýhodnenie budú mať tí, ktorých priemerný mesačný zárobok za predchádzajúci rok bol 1 155,70 eura.

Čítať celé