Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2014

Prehľad najdôležitejších zmien v zákone o dani z príjmov, ktoré platia od 1. januára 2014.

Dátum publikácie:20. 1. 2014

Farebné paragrafyPod číslom 463/2013 Z. z. bol v Zbierke zákonov SR publikovaný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Najväčšie okruhy zmien sa týkajú úprav v oblasti vedenia daňovej evidencie podnikateľov – fyzických osôb, v postupe pri asignovaní dane zamestnancov, medzinárodného zdaňovania, niektorých výdavkov, zavedenia daňovej licencie, zmeny v odpočítavaní daňových strát a podobne.

Prehľad najdôležitejších zmien:

 • mení sa výpočet nepeňažného príjmu zamestnanca z poskytnutého vozidla zamestnávateľom aj na súkromné účely – výška zdaňovaného nepeňažného príjmu bude okrem vstupnej ceny zobrazovať aj opotrebenie používaného vozidla.
  Zamestnancovi sa bude tento nepeňažný príjem zdaňovať len počas 8 rokov používania motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom aj na súkromné účely, a to od zaradenia vozidla do užívania vrátane vo výške 1 % vstupnej ceny, pričom:
  • v prvom roku zo vstupnej ceny motorového vozidla zamestnávateľa za každý aj začatý kalendárny mesiac;
  • v ďalších siedmich rokoch zo vstupnej ceny zníženej každoročne o 12,5 % k prvému dňu príslušného kalendárneho roka za každý aj začatý kalendárny mesiac jeho poskytnutia na používanie aj na súkromné účely. Ak bude na vozidle v týchto rokoch vykonané technické zhodnotenie, jeho vstupná cena sa o hodnotu technického zhodnotenia zvýši a následne sa táto suma zníži každoročne o 12,5 %;
 • rušia sa podmienky pre možnosť vedenia daňovej evidencie a zjednocujú sa všetky evidencie k príjmom;
 • zavádza sa možnosť uplatnenia výdavkov na stravu a cestovné náhrady u spoločníkov v. o. s. a komplementárov k. s.;
 • hypotekárne záložné listy a dlhopisy sa budú zdaňovať zrážkovou daňou, ako tomu bolo do 30. 6. 2013, t. j. súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z kapitálového majetku podľa § 7 ZDP budú len štátne dlhopisy a štátne pokladničné poukážky;
 • budú sa zdaňovať len ceny a výhry v hodnote vyššej ako 350 €; t. j. do výšky 350 € bude takáto cena a výhra oslobodená, pričom v prípade, ak by táto bola vyššia, zdaňovaný bude len rozdiel medzi výhrou a sumou 350 €;
 • pri motorovom vozidle nezahrnutom do obchodného majetku si podnikatelia budú môcť uplatniť paušálne výdavky na PHL vo výške 50 % z celkového preukázaného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie obdobie; nebudú musieť viesť žiadnu evidenciu;
 • zmeny v preddavkoch fyzických osôb;
 • od 1. marca 2014 sa zavádza zvýšená sadzba dane 35 % (zrážkovej dane aj zabezpečenia dane) pre prípady vyplácania príjmov daňovníkom z tzv. „nezmluvných štátov“;
 • dochádza k úpravám v základe dane zahraničných závislých osôb, od 1. 9. 2014 sa zavádza spoplatnenie odsúhlasenia metódy ocenenia správcom dane, a to v zákonom stanovenej výške;
 • ruší sa povinnosť doručiť správcovi dane oznámenie o nezahrnovaní kurzových rozdielov do základu dane pred začatím zdaňovacieho obdobia – nezahrnovanie kurzových rozdielov do základu dane sa vyznačí priamo v daňovom priznaní podanom za príslušné zdaňovacie obdobie;
 • dopĺňa sa postup pri porušení podmienok finančného prenájmu, v prípade predčasného ukončenia nájomnej zmluvy z dôvodu insolventnosti nájomcu, pri totálnom znehodnotení predmetu nájmu haváriou alebo krádežou;
 • zavádza sa postupné zvyšovanie základu dane o sumu nezaplatených záväzkov, resp. ich neuhradených častí ako recipročná úprava vo vzťahu k možnosti tvorby opravnej položky k neuhradeným pohľadávkam;
 • do zákona sa zavádza úprava týkajúca sa konta pracovného času:
  • pri zápornom účte konta pracovného času sa časové rozlíšenie mzdových nákladov vrátane poistného zahrnuje do základu dane,
  • pri kladnom účte konta pracovného času, ak nie je známa presná výška mzdy, zamestnávateľ bude účtovať daňovú rezervu na mzdu vrátane poistného a príspevkov, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za zamestnanca;
 • zvýšila sa suma reklamného predmetu, ktorú je možné uznať za daňový výdavok, zo sumy 16,60 € na 17 €.
  Hodnota darčekovej reklamnej poukážky poskytnutej ako reklamný predmet nie je považovaná za daňový výdavok;
 • zvýšila sa spodná hranica pre povinnosť platenia štvrťročných preddavkov právnických osôb z 1 659,70 € na 2 500 €;
 • zjednotil sa spôsob zisťovania a výpočtu preddavkov daňovníkov, ktorí vznikli v priebehu zdaňovacieho obdobia, s ostatnými daňovníkmi;
 • zavádza sa daňová licencia, ktorá predstavuje minimálnu daň, ktorú musí zaplatiť daňovník – právnická osoba, ak jej daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia ako ustanovená výška daňovej licencie pre daňovníka – právnickú osobu;
 • znižuje sa sadzba dane právnických osôb z 23 % na 22 %, a to prvýkrát pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2014;
 • daňovú stratu vykázanú za zdaňovacie obdobia začínajúce po 31. decembri 2013 bude možné odpočítavať počas najviac štyroch po sebe nasledujúcich  zdaňovacích období. Zároveň sa stanovuje, že daňová strata sa bude uplatňovať počas týchto 4 rokov v rovnomernej výške, t. j. vo výške 1/4 ročne. Nové pravidlá uplatňovania daňovej straty sa vzťahujú na daňovú stratu vykázanú za zdaňovacie obdobia začínajúce po 31. decembri 2013.

 

Novela zákona o dani z príjmov vstúpila do platnosti od 1. januára 2014 s výnimkou niektorých bodov, ktoré budú platné od 1. marca 2014, 1. septembra 2014 a od 1. januára 2016. 

 

Podrobný popis zmien v zákone o dani z príjmov platných od januára 2014 nájdete v Súvisiacich odborných článkoch.

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace aktuality

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner