Dary v účtovníctve a v zákone o dani z príjmov

Predmetom darovania je najmä vec, a to buď hnuteľná, alebo nehnuteľnosť, pričom musí ísť o samostatnú vec. Predmetom daru nemôžu byť súčasti veci alebo jej príslušenstvo, ak sa nepovažujú za samostatnú vec. Predmetom darovania môže byť právo, ak to jeho povaha pripúšťa, alebo iná majetková hodnota. Ako sa dary posúdia z účtovného a daňového hľadiska?

Dátum publikácie:8. 2. 2018

tt_muz-s-darcekom-v-skatuli

Predmetom darovania je najmä vec, a to buď hnuteľná, alebo nehnuteľnosť, pričom musí ísť o samostatnú vec. Predmetom daru nemôžu byť súčasti veci alebo jej príslušenstvo, ak sa nepovažujú za samostatnú vec. Predmetom darovania môže byť právo, ak to jeho povaha pripúšťa, alebo iná majetková hodnota.

1. Právna úprava

Podľa ustanovenia § 628 Občianskeho zákonníka darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. Pojmovými znakmi darovacej zmluvy sú okrem predmetu zmluvy bezodplatnosť a dobrovoľnosť. Hoci je darovacia zmluva upravená iba v Občianskom zákonníku, táto právna úprava sa používa aj v rámci obchodnoprávnych vzťahov, ktoré vznikajú medzi podnikateľmi pri ich podnikateľskej činnosti.

Písomná forma darovacej zmluvy sa vyžaduje pri nehnuteľnostiach a ďalej v prípade hnuteľných vecí, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu vecí pri darovaní. Vlastníctvo k nehnuteľnosti na základe darovacej zmluvy sa nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností.

2. Poskytnutý dar

2.1. Poskytnutý dar z hľadiska zákona o dani z príjmov

V zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) je poskytnutý dar riešený len v prípade, ak je poskytnutý právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, a to z pohľadu uplatnenia daňového výdavku.

Podľa definície daňového výdavku uvedenej v § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov je daňovým výdavkom výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 ZDP, pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti podľa § 19 ods. 2 písm. t) ZDP, v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, ak tento zákon neustanovuje inak.

Daňovými výdavkami v zmysle § 21 zákona o dani z príjmov nie sú výdavky (náklady), ktoré nesúvisia so zdaniteľným príjmom, aj keď tieto výdavky (náklady) daňovník účtoval.

V zmysle uvedeného ustanovenia dary nie sú uznanými daňovými výdavkami ani v prípade, ak o nich daňovník účtoval. Daňovým výdavkom nie je ani zostatková cena darovaného hmotného majetku a nehmotného majetku, ako to vyplýva z § 21 ods. 2 písm. f) zákona o dani z príjmov.

Podľa tohto ustanovenia daňovými výdavkami nie je tiež zostatková cena trvale vyradeného hmotného majetku a nehmotného majetku – s výnimkou uvedenou v § 19 ods. 3 písm. b) až d) ZDP.

V zmysle uvedených ustanovení sa za daňový výdavok uznáva zostatková cena hmotného a nehmotného majetku len pri jeho vyradení:

za podmienok v týchto ustanoveniach uvedených.

V iných prípadoch vyradenia hmotného a nehmotného majetku, t. j. aj v prípade darovania, nie je jeho zostatková cena uznaným daňovým výdavkom.

2.2. Poskytnutý dar z hľadiska účtovného

Ak ide o daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva podľa Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania pre podnikateľov v PÚ“), účtuje poskytnuté dary na účte 543 – Dary.

Podľa náplne tohto účtu sa tu účtuje bezodplatné odovzdanie majetku na základe dobrovoľného plnenia účtovej jednotky. Na tomto účte sa účtuje napríklad zostatková cena darovaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku vrátane daňovej povinnosti z dôvodu dane z pridanej hodnoty vzťahujúcej sa na bezodplatné plnenie. V zmysle ustanovenia § 36 ods. 4 písm. c) postupov sa zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku, ktorý nie je plne odpísaný po zúčtovaní opravných položiek, účtuje pri vyradení darovaním na ťarchu účtu 543. Pri darovaní pozemku sa na účet 543 zaúčtuje obstarávacia cena.

Obdobne postupuje účtovná jednotka účtujúca podľa Opatrenia MF SR č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania nepodnikateľských subjektov v PÚ“). V tomto prípade je na účtovanie darov určený účet 546 – Dary.

Podnikajúca fyzická osoba účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva podľa Opatrenia MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania pre podnikateľov v JÚ“).

Upozornenie!

Spôsob účtovania poskytnutého daru závisí od toho, či ide o peňažný alebo nepeňažný dar. Pretože jednoduché účtovníctvo je účtovníctvo „daňové“, pri účtovaní sa musí zobrať do úvahy, že poskytnutý dar nie je uznaným daňovým výdavkom.

Ak je poskytnutý peňažný dar, zaúčtuje sa v peňažnom denníku úbytok peňažných prostriedkov z pokladnice alebo z bankového účtu a súčasne výdavok neovplyvňujúci základ dane z príjmov.

Vyradenie dlhodobého majetku darovaním sa účtuje v knihách dlhodobého majetku.

Ak ide o dar charakteru odpisovaného hmotného majetku, ktorý podnikateľ využíval pri svojej podnikateľskej činnosti, zostatková cena vyradeného dlhodobého majetku sa zaúčtuje v peňažnom denníku v rámci uzávierkových účtovných operácií ako výdavok, ktorý sa nezahrnuje do základu dane z príjmov.

Príklad č. 1

Podnikateľ účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva zakúpil v roku 2015 osobný automobil za 15 000 eur. Automobil v roku 2017 daruje synovi začínajúcemu s podnikaním, ktorý ho zaradí do svojho obchodného majetku. V knihe dlhodobého majetku zaúčtuje podnikateľ vyradenie dlhodobého majetku darovaním [§ 6 ods. 5 postupov účtovania pre podnikateľov v JÚ]. Pretože ide o dar charakteru odpisovaného hmotného majetku, ktorý podnikateľ využíval pri svojej podnikateľskej činnosti, ročný odpis za zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k vyradeniu darovaním, sa v zmysle § 22 ods. 11 zákona o dani z príjmov nemôže uplatniť, pretože o majetku sa k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia neúčtuje. V rámci uzávierkových účtovných operácií zaúčtuje podnikateľ v peňažnom denníku zostatkovú cenu ako zníženie výdavkov o sumy, ktoré sa podľa zákona o dani z príjmov nezahrnujú do základu dane z príjmov [§ 8 ods. 4 písm. a) bod 1d postupov účtovania pre podnikateľov v JÚ]. U prijímateľa daru bude táto suma vstupnou cenou pre odpisovanie darovaného majetku.

Zásoby, ktoré boli poskytnuté ako dar, sa osobitne vyznačia v knihe zásob. V prípade darovania zásob, ktoré boli už zaúčtované ako daňové výdavky, sa v rámci uzávierkových účtovných operácií zaúčtuje zníženie výdavkov. 

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: Dary v účtovníctve a v zákone o dani z príjmov

 
 
DC-obrazovky

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner