Doklad z ERP ako uznaný daňový výdavok

Na niektorých dokladoch zaúčtovaných v účtovníctve cez pokladnicu (doklady z ERP) je odstrihnutá spodná časť (zamestnanec sa vyjadril, že ten doklad bol dlhý...). Chýba tam znak MF. Ostatné údaje sú všetky v poriadku. Sú to doklady hradené platobnou kartou, takže výdavok je preukázateľný. Môžu sa dať tieto doklady do daňových výdavkov?

 

Dátum publikácie:6. 6. 2018
Autor:Ing. Tatiana Mičíková

tt_muz-s-blockami-z-pokladice

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v § 8 ods. 1 ustanovuje povinné náležitosti pokladničného dokladu z elektronickej registračnej pokladnice, pričom jedným z povinných údajov je aj ochranný znak a označenie MF.

Daňový výdavok je významný z hľadiska správneho určenia základu dane a tým aj určenia daňovej povinnosti. Ustanovenie § 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov daňový výdavok definuje ako výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11, ak tento zákon neustanovuje inak.

Základným kritériom pre uznanie výdavkov sú teda tri podmienky, ktoré musia byť splnené súčasne, a to podmienka vecnosti, podmienka preukázateľnosti a podmienka zaúčtovania.

Na uvedené tri kritériá (vecnosť, preukázateľnosť, zaúčtovanie) musia daňovníci vždy pamätať, a to pri každom konkrétnom výdavku. Len ak je splnená podmienka vecnosti výdavkov vo vzťahu k podnikaniu a súčasne i podmienka preukázateľnosti výdavkov a ich zaúčtovania, potom sa výdavky uznajú za daňový výdavok (ak tento zákon neustanovuje inak).

Daňovník je teda povinný zabezpečiť preukázateľnosť vzniknutého účtovného prípadu, ktorý nastal v účtovnej jednotke, keďže zákon o ERP neumožňuje odovzdať kupujúcemu iný doklad ako originál pokladničného dokladu, na ktorom je aj daný znak. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ani postupy účtovania jednoznačne neupravujú, čo je originál alebo kópia účtovného dokladu.

Zákon o účtovníctve ustanovuje v § 6 ods. 1, že účtovná jednotka je povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi, ktorých obsah je ustanovený v § 10 zákona o účtovníctve. Zároveň sa v tomto ustanovení upravuje, že účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať povinné náležitosti podľa tohto zákona. Preukázateľnosť účtovného záznamu upravuje § 32 zákona o účtovníctve, pričom za preukázateľný záznam sa považuje aj účtovný záznam, ktorého obsah dokazuje skutočnosť nepriamo obsahom iných preukázateľných účtovných záznamov [§ 32 ods. 1 písm. b) zákona o účtovníctve].

Záver:

V prípade, že spoločnosť vie výdavok preukázať, chýbajúci znak na doklade z ERP nie je dôvodom na neuznanie ho za daňový výdavok.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner