Firemná platba zo súkromného účtu konateľa

Konateľ zaplatil za tovar valutami (PLN), ktoré vybral zo svojho účtu. Ako má spoločnosť o výbere z účtu konateľa účtovať? Môže zaúčtovať výber peňazí zápisom 211/261?

Dátum publikácie:2. 11. 2018
Autor:Ing. Iveta Kolenová

tt_peniaze-v-ruchach-muza

Predmetom účtovníctva je účtovanie skutočnosti o stave a pohybe majetku a záväzkov, rozdiele majetku a záväzkov, výnosoch, nákladoch, príjmoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

Účtovná jednotka neúčtuje o súkromnom účte konateľa, teda použitie účtu 261 – Peniaze na ceste je bezpredmetné.

Spoločnosť bude účtovať o vzniku záväzku a jeho úhrade voči konateľovi, ktorý vznikol tým, že konateľ požičal spoločnosti valuty (PLN).

Pri účtovaní majetku a záväzkov v cudzej mene postupuje účtovná jednotka podľa § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Súvisiace účtovné prípady:

Účtovné prípady

MD/D

Faktúra za nákup materiálu

111/321 (kurz ECB v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu

Príjem valuty do pokladnice

211-A/379 (kurz nákupu podľa banky konateľa alebo referenčný kurz)

Úhrada faktúry

321/211 (kurz v súlade s internou smernicou)

Úhrada záväzku voči konateľovi

379/211, 221

alebo iná alternatíva:

 

Úhrada faktúry

321/379 (kurz v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu

Úhrada záväzku voči konateľovi

379/211

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Iveta Kolenová

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ

Funkcie

Partner