Informácia k zdaňovaniu príjmov „zahraničných umelcov“ na území Slovenskej republiky

Informujeme o právach a povinnostiach daňových subjektov súvisiacich so zdaňovaním príjmov umelcov a spoluúčinkujúcich osôb, ktorí sú daňovníkmi s obmedzenou daňovou povinnosťou.

Dátum publikácie:6.9.2017
Autor:Finančné riaditeľstvo SR

tt_spevacka-s-mikrofonom

Cieľom informácie, ktorú zverejnilo Finančné riaditeľstvo SR, je informovať verejnosť o právach a povinnostiach daňových subjektov súvisiacich so zdaňovaním príjmov umelcov a spoluúčinkujúcich osôb, ktorí sú daňovníkmi s obmedzenou daňovou povinnosťou.

Poukazuje tiež na najčastejšie problémy pri plnení daňových povinností týchto osôb z ich umeleckej činnosti osobne vykonávanej na území Slovenskej republiky podľa zákona o dani z príjmov v súlade s príslušnými medzinárodnými zmluvami o zamedzení dvojitého zdanenia so zameraním na:

  • právny rámec a podmienky zdaniteľnosti príjmov zahraničných umelcov,
  • ustanovenie osoby daňovníka, zdaniteľného príjmu, spôsobu zdanenia a
  • ustanovenie osoby platiteľa dane a jej povinností pri zdaňovaní príjmov zahraničných umelcov.

Obsah:

1. Právny rámec zdaniteľnosti príjmov zahraničných umelcov

2. Podmienky zdaniteľnosti príjmov zahraničných umelcov

3. Osoba daňovníka

4. Zdaniteľný príjem zahraničného umelca

5. Spôsob zdanenia príjmov zahraničných umelcov

6. Osoba platiteľa dane a jej povinnosti

 

Príklad

Slovenská agentúra si objednala v decembri 2016 vystúpenie českého umelca na území Slovenskej republiky prostredníctvom českej sprostredkujúcej umeleckej agentúry. Príjmy za predmetný výkon vypláca tomuto českému umelcovi česká sprostredkujúca agentúra. Kto je platiteľom dane z príjmov českého umelca za jeho vystúpenie na území Slovenskej republiky?

Platiteľom dane je slovenská agentúra, ktorá zrazí daň vyberanú zrážkou zo sumy honorára českého umelca (bez sumy agentúrnej provízie). Platiteľom dane by bola slovenská agentúra aj v prípade, ak by príjmy českému umelcovi vyplácala slovenská sprostredkujúca agentúra.

 

Príklad

Poľská sprostredkujúca umelecká agentúra zabezpečila vystúpenie poľskej opernej divy na území Slovenskej republiky. V zmluve o sprostredkovaní umeleckého výkonu bol dohodnutý honorár pre poľskú umelkyňu v „čistom“ v sume 5 000 eur. Z akej sumy slovenská agentúra vyberie daň zrážkou?

Slovenská agentúra navýši príjem poľskej umelkyne o sumu dane vyberanej zrážkou.

Výpočet zdaniteľného príjmu:

5 000 eur = čistý príjem (81 %)

5 000 / 81 x 100 = 6 172,83 eura = hrubý príjem

6 172,83 x 0,19 = 1 172,83 eura = daň 19 %

Základom dane pre daň vyberanú zrážkou je zdaniteľný príjem vo výške 6 172,83 eura. Slovenská agentúra (platiteľ dane) odvedie správcovi dane daň vo výške 1 172,83 eura.

 

Celá informácia k zdaňovaniu príjmov zahraničných umelcov

 

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner