Interná smernica ku skrátenej dokumentácii pre kontrolované transakcie medzi tuzemskými závislými osobami (2017)

Prinášame príklad a návod, ako vypracovať skrátenú dokumentáciu pre kontrolované transakcie medzi tuzemskými závislými osobami.

Dátum publikácie:13.9.2017
Autor:Ing. Silvia Karelová

tt_interne-smernice

Cieľom príspevku je poskytnúť príklad a návod, ako vypracovať skrátenú dokumentáciu pre kontrolované transakcie medzi tuzemskými závislými osobami.

Úvod

V praxi sa pomerne často stretávame s obavami daňovníkov, ktorí nevedia, akým spôsobom majú viesť dokumentáciu k transferovému oceňovaniu a považujú túto povinnosť za nadmerne zaťažujúcu.

Povinnosť viesť dokumentáciu ku kontrolovaným transakciám sa vzťahuje na daňovníkov – závislé osoby vymedzené v § 2 písm. n) až r) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Obsah a rozsah dokumentačnej povinnosti pre jednotlivé skupiny daňovníkov upravuje usmernenie Ministerstva financií SR č. MF/014283/2016-724 (ďalej len „Usmernenie“).

Usmernenie exaktne nedefinuje formu a podobu vypracovanej dokumentácie k transferovému oceňovaniu a v prípade skrátenej, základnej a úplnej dokumentácie vymedzuje iba základné náležitosti, ktoré musia byť v jednotlivých druhoch dokumentačnej povinnosti zahrnuté. Je preto na daňovníkovi, v akej forme vypracuje dokumentáciu ku kontrolovaným transakciám.

Vychádzame z modelovej situácie

Slovenská spoločnosť ALFA s. r. o. vyrába vysoko kvalitné ochranné a dekoratívne náterové hmoty, ktoré majú široké využitie.

Spoločníkmi v spoločnosti ALFA s. r. o. sú pán Kováč a jeho manželka pani Kováčová. Pán Kováč má v spoločnosti 80 % podiel na základnom imaní a pani Kováčová vlastní 20 % podiel na základnom imaní. Pán Kováč je zároveň konateľom spoločnosti.

Ochranné náterové hmoty sú určené pre priemyselné účely, a to najmä pre rôzne konštrukcie, ako napr. mostné systémy, turbíny, mlyny, skladové konštrukcie.

Dekoratívne náterové hmoty sú využiteľné pre súkromné domy až po veľké komerčné stavby. K širokému sortimentu výrobkov patria aj vysoko účinné emulzie, ktoré spolu s najrôznejšími štruktúrnymi konečnými úpravami poskytujú zákazníkom veľké množstvo možností, ktoré majú na výber. Do uvedeného sortimentu patria aj podkladové nátery a plniace hmoty, ktoré umožňujú využiť ucelený systém náterových hmôt a dosiahnuť tak maximálny konečný efekt. K základnému sortimentu patria aj nátery, ktoré vytvárajú špeciálne efekty a s ktorými je možné dosiahnuť špeciálne konečné úpravy povrchu.

Spoločnosť ALFA s. r. o. je výrobná spoločnosť a z dôvodu, že svoju podnikateľskú činnosť chce orientovať len týmto smerom, založila na Slovensku dcérsku spoločnosť ALFA 1 s. r. o., ktorá sa zaoberá distribúciou vyrobených ochranných a dekoratívnych náterových hmôt nezávislým odberateľom a tiež ich predajom konečným spotrebiteľom vo firemných predajniach po celom území Slovenska.

Spoločnosť ALFA s. r. o. má 100 % majetkový podiel na základnom imaní spoločnosti ALFA 1 s.r.o. Tieto spoločnosti sú ekonomicky prepojené. Konateľom spoločnosti ALFA 1 s. r. o. je dcéra pána Kováča – pani Nováková. Spoločnosti ALFA s. r. o. a ALFA 1 s.r.o. sú zároveň personálne prepojené, lebo sú pod vedením blízkych osôb (Pozn.: podľa § 116 Občianskeho zákonníka – otec a dcéra sú blízke osoby).

Účtovné a audítorské služby a právne poradenstvo spoločnostiam ALFA s.r.o. a ALFA 1 s. r. o. poskytuje slovenská spoločnosť BETA s. r. o., ktorej 100 % vlastníčkou je pani Kováčová – manželka pána Kováča a matka pani Novákovej. Spoločnosť BETA s. r. o. poskytuje účtovné a audítorské služby a právne poradenstvo aj iným nezávislým osobám.

Syn pán Kováča a pani Kováčovej vlastní (má 100 % podiel na základnom imaní) reklamnú agentúru GAMA s. r. o. so sídlom na Slovensku, ktorá príležitostne zastrešuje reklamné kampane (ako napr. budovanie obchodnej značky ALFA) pre výrobnú spoločnosť ALFA s. r. o. a realizuje marketingové akcie (ako napr. prieskum trhu a potrieb zákazníkov) pre distribučnú spoločnosť ALFA 1 s. r. o. Spoločnosť GAMA s. r. o. realizuje reklamné činnosti aj pre nezávislých zákazníkov.

 

V zmysle § 2 písm. o) zákona o dani z príjmov sú spoločnosti ALFA s. r. o., ALFA 1 s. r. o., BETA s.r.o. a GAMA s. r. o. ekonomicky, resp. personálne prepojené, pretože sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby alebo jej blízkej osoby, alebo má v nich osoba alebo jej blízka osoba priamy alebo nepriamy majetkový podiel špecifikovaný v ustanovení § 2 písm. o) bod 1 zákona o dani z príjmov. V prípade týchto štyroch spoločností ide o závislé osoby.

 

V priebehu roka 2016 uskutočnila spoločnosť ALFA s. r. o. nasledovné kontrolované transakcie (t. j. transakcie so závislými osobami):

 • spoločnosti ALFA 1 s. r. o. predala rôzne druhy ochranných a náterových hmôt s nasledovnými špecifikáciami:
  • 7. 1. – ochranný lak č. 501 – objem 1 l – suma 5 €
  • 7. 1. – dekoratívna náterová hmota č. 1024 – objem 12 l – suma 42 €
  • 7. 1. – dekoratívna náterová hmota č. 1067 – objem 10 l – suma 35 €
  • 16. 1. – plniaca hmota č. 018 – objem 2 l – suma 14 €
  • 23. 4. – dekoratívna náterová hmota č. 1024 – objem 15 l – suma 52 500 €
  • 23. 4. – ochranný lak č. 501 – objem 5 l – suma 25 €
  • 23. 4. – dekoratívna náterová hmota č. 2087 – objem 10 l – suma 70 €
  • 15. 10. – dekoratívna náterová hmota č. 1067 – objem 10 l – suma 35 €
  • 15. 10. – dekoratívna náterová hmota č. 2087 – objem 5 l – suma 35 €
  • 15. 10. – plniaca hmota č. 018 – objem 2 l – suma 14 €
  • 18. 12. – ochranný lak č. 501 – objem 10 l – suma 50 €
  • 18. 12. – dekoratívna náterová hmota č. 2087 – objem 5 l – suma 35 €
 • 27. deň v každom mesiaci fakturuje spoločnosť BETA s.r.o. za spracovanie účtovníctva a miezd a podanie daňových priznaní a výkazov paušálnu sumu 500 €
 • 30. 4. spoločnosť BETA s.r.o. za poskytnuté audítorské služby sumu 800 €
 • 30. 6. spoločnosť BETA s.r.o. fakturovala právne poradenstvo v hodnote 1 €

So spoločnosťou GAMA s.r.o. neuskutočnila spoločnosť ALFA s.r.o. v priebehu roka 2016 žiadne kontrolované transakcie.

 

Poznámka:

Pre zjednodušenie modelovej situácie je pri vymedzení kontrolovaných transakcií použitý obmedzený rozsah transakcií so závislými osobami, ako je obvyklé v praxi. Pri spracovaní dokumentácie k transferovému oceňovaniu spoločnosti ALFA s. r. o. za zdaňovacie obdobie roka 2016 je potrebné vychádzať zo všetkých vyššie uvedených skutočností.

 

Dokumentácia k transferovému oceňovaniu spoločnosti ALFA s. r. o. bude mať potom nasledovnú podobu:

 

A L F A s. r. o.

Dokumentácia ku kontrolovaným transakciám

Zdaňovacie obdobie – rok 2016

Spoločnosť ALFA s. r. o. v roku 2016 realizovala kontrolované transakcie s tuzemskými závislými osobami. V zmysle Usmernenia vedie spoločnosť ALFA s. r. o. skrátenú dokumentáciu k transferovému oceňovaniu

Obsahom skrátenej dokumentácie o transferovom oceňovaní podľa Usmernenia sú nasledovné informácie:

 

Vzor internej smernice je uvedený v skrátenom znení. Celá interná smernica: Interná smernica ku skrátenej dokumentácii pre kontrolované transakcie medzi tuzemskými závislými osobami (2017)

 

 

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace aktuality

Súvisiace odborné články

Súvisiace školenia

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner