Metodický pokyn k uplatneniu daňového bonusu na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie

S účinnosťou od 1. 1. 2018 sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov tak, že sa ustanovuje suma daňového zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie. Cieľom metodického pokynu je zabezpečiť jednotný postup pri uplatnení daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP.

Dátum publikácie:7. 11. 2018
Autor:Finančné riaditeľstvo SR

iStock_000018525921XSmall

Metodický pokyn k uplatneniu daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Obsah:

Úvodné ustanovenie

 1. oddiel Legislatívny rámec
 2. oddiel Podmienky nároku
 3. oddiel Spôsob výpočtu a doba nároku
 4. oddiel Uplatnenie a preukazovanie nároku
 5. oddiel Záver

Príloha

Úvodné ustanovenie

Zákonom č. 279/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o bankách“), sa v článku VII s účinnosťou od 1. 1. 2018 mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) tak, že sa ustanovuje suma daňového zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie podľa § 9 ods. 2 písm. n) ZDP (ďalej len „daňový bonus na zaplatené úroky“).

Cieľom metodického pokynu je zabezpečiť jednotný postup pri uplatnení daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP.

1. oddiel LEGISLATÍVNY RÁMEC

V súlade s § 9 ods. 2 písm. n) ZDP od dane z príjmov fyzickej osoby je oslobodená suma daňového zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie s odkazom na § 1 ods. 6 a 7 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona o bankách (ďalej len „zákon o úveroch“) podľa § 33a ZDP a plnenia rovnakého druhu z členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

V súlade s § 1 ods. 6 a 7 zákona o úveroch na účely uplatňovania sumy daňového bonusu na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie podľa § 33a ZDP sa za úver na bývanie považuje len úver s lehotou splatnosti najmenej 5 rokov a najviac 30 rokov zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, a to aj rozostavanej, a ktorý poskytuje veriteľ podľa § 2 ods. 1 písm. a) prvého bodu zákona o úveroch (napr. banka, zahraničná banka, ktorá má povolenie NBS podľa osobitného predpisu a ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti poskytuje alebo sľubuje poskytnúť úver na bývanie) okrem stavebnej sporiteľne (§ 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. v znení neskorších predpisov) spotrebiteľovi na tieto účely:

 1. nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo jej časti,
 2. výstavba tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo
 3. zmena dokončenej stavby [§ 139b ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov] určenej na bývanie

(ďalej len „úver na bývanie“).

Tuzemskou nehnuteľnosťou určenou na bývanie sa na účely § 1 ods. 6 zákona o úveroch rozumie rodinný dom alebo byt podľa § 43b ods. 3 až 6 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

2. oddiel PODMIENKY NÁROKU

V súlade s § 33a ods. 1 ZDP daňovníkovi vzniká nárok na daňový bonus na zaplatené úroky v príslušnom zdaňovacom období vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie, na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 € na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie (§ 1 ods. 7 zákona o úveroch), ktorou je byt alebo rodinný dom, ak má

 1. najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov ku dňu podania žiadosti o tento úver,
 2. priemerný mesačný príjem vypočítaný z jeho zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, § 6 a § 8 ZDP a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a § 51e ZDP za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie, najviac vo výške 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie; priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako jedna dvanástina zo súčtu zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, § 6 a § 8 ZDP a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a § 51e ZDP.

Štatistický úrad Slovenskej republiky na svojom webovom sídle zverejnil, že priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v roku 2017 dosiahla 954 €, z čoho vyplýva, že 1,3-násobok tejto sumy predstavuje 1 240,20 €.

Daňovník (dlžník), ktorý uzatvorí zmluvu o úvere na bývanie, sám zistí, či on alebo jeho spoludlžník (spoludlžníci) prekročili alebo neprekročili ustanovenú sumu príjmu pre vznik nároku na daňový bonus na zaplatené úroky. Túto skutočnosť zisťuje napr. z dokladu, ktorý zamestnávateľ vystavuje každému zamestnancovi, ktorému vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len „ročné zúčtovanie“), alebo z daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „daňové priznanie“).

Za tú istú zmluvu o úvere na bývanie sa považuje aj zmena tejto zmluvy, pričom ustanovenia osobitného predpisu tým nie sú dotknuté (§ 33a ods. 2 ZDP).

V súlade s § 33a ods. 4 ZDP, ak je daňovník dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú si uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky, spolu s iným dlžníkom alebo spolu s inými viacerými dlžníkmi (ďalej len „spoludlžník“):

 • podmienku podľa § 33a ods. 1 písm. a) ZDP (podmienku veku) musí spĺňať aj spoludlžník,
 • priemerný mesačný príjem podľa § 33a ods. 1 písm. b) ZDP dlžníka spolu so spoludlžníkom nesmie presiahnuť súčin počtu dlžníka a spoludlžníka a 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca,
 • spoludlžníkovi nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká.

Podmienky priemerného mesačného príjmu dlžníka a spoludlžníkov [§ 33a ods. 1 písm. b) a ods. 4 písm. b) ZDP] musia byť splnené ku dňu uzavretia zmluvy o úvere na bývanie (§ 33a ods. 5 ZDP).

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká daňovníkovi, ktorý je dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie, ak je súčasne spoludlžníkom z inej zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú sa uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky (§ 33a ods. 6 ZDP).

Príklady:
 • Daňovník (dlžník), ktorý podal žiadosť o úver 24. 7. 2018, nemá nárok na daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP, ak v deň podania žiadosti o úver, t. j. 24. 7. 2018 dosiahol 36 rokov veku. Ak by daňovník 36 rokov dosiahol 25. 7. 2018, potom by ustanovenú podmienku (podmienku veku) splnil.
 • Daňovník (dlžník), ktorý podal žiadosť o úver 24. 7. 2018, nemá nárok na daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP, ak jeho manželka (spoludlžník) v deň podania žiadosti, t. j. 24. 7. 2018, nedosiahla 18 rokov veku.
 • Daňovník (dlžník), ktorý v januári 2018 uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie, splnil podmienku priemerného mesačného príjmu ustanovenú v § 33a ods. 1 písm. b) ZDP, ak jeho priemerný mesačný príjem vypočítaný z jeho zdaniteľných príjmov za rok 2017 nepresiahol 1 240,20 €. Napr. daňovník (dlžník) bol v mesiacoch január až október 2017 nezamestnaný a od novembra začal poberať zdaniteľné príjmy podľa § 6 ZDP. Jeho úhrnná suma zdaniteľných príjmov podľa § 6 ZDP za rok 2017 je 12 000 €, z čoho priemerný mesačný príjem predstavuje 1 000 € (12 000/12). Táto podmienka sa preveruje len raz, a to k dátumu uzatvorenia zmluvy o úvere na bývanie a považuje sa za splnenú počas piatich rokoch uplatňovania daňového bonusu na zaplatené úroky. Znamená to, že priemerný mesačný príjem sa u tohto daňovníka na účely uplatňovania daňového bonusu na zaplatené úroky v rokoch 2018 až 2022 nesleduje.
 • Poberanie rodičovského príspevku, invalidného dôchodku nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky.
 • Daňovník (dlžník) po splnení aj ďalších ustanovených podmienok má nárok na daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP, ak v roku 2018 uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie a jeho priemerný mesačný príjem za rok 2017 spolu so spoludlžníkmi nepresahuje súčin počtu dlžníka a spoludlžníkov a 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca podľa § 33a ods. 1 písm. b) ZDP, čo za rok 2017 predstavuje sumu 1 240,20 €. Napr. daňovník (dlžník) za rok 2017 dosiahol priemerný mesačný príjem v sume 2 083 € a dvaja spoludlžníci dosiahli priemerné mesačné príjmy za rok 2017 v sumách 1 300,40 € a 300 €. V danom prípade je splnená ustanovená podmienka tzv. príjmu, lebo súčet priemerných mesačných príjmov 3 683,40 € (2 083 € +1 300,40 € + 300 €) je nižší ako suma 3 720,60 €, čo je súčin počtu účastníkov (dlžník + 2 spoludlžníci) a sumy 1 240,20 € (3 x 1 240,20 €).
 • Daňovník (dlžník) si v roku 2018 uplatní daňový bonus na zaplatené úroky v súlade s § 33a ZDP. V decembri 2019 banka pristúpi k predaju nehnuteľnosti prostredníctvom dobrovoľnej dražby nehnuteľnosti, ktorou za hypotéku daňovník ručil. Predajom tejto nehnuteľnosti v decembri 2019 bude úver na bývanie predčasne splatený. Vzhľadom na to, že na účely uplatňovania sumy daňového bonusu na zaplatené úroky sa za úver na bývanie považuje len úver s lehotou splatnosti najmenej 5 rokov, čo predajom nehnuteľnosti dlžník nedodrží, daňovníkovi nevznikne nárok na daňový bonus na zaplatené úroky za rok 2019. Nárok na už uplatnený daňový bonus na zaplatené úroky za rok 2018 nestráca.
 • Daňovník (dlžník) v máji 2018 uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie (spoludlžníkom je manželka). Na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky splnil všetky ustanovené podmienky. V tom istom mesiaci aj daňovníkova sestra uzatvorila zmluvu o úvere na bývanie (dlžník), v ktorej daňovník (brat) vystupuje ako spoludlžník. Ak si sestra daňovníka za zdaňovacie obdobie 2018 uplatní daňový bonus na zaplatené úroky, potom daňovníkovi (bratovi) nárok na daňový bonus na zaplatené úroky zo zmluvy uzatvorenej v máji 2018 nevznikne (§ 33a ods. 6 ZDP).
 • Manželia v roku 2018 uzatvorili zmluvu o úvere na bývanie. Manželke, ako spoludlžníčke, nevznikne nárok na daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP za zdaňovacie obdobie 2019, ak jej manžel ako dlžník v roku 2019 nebude poberať žiadne zdaniteľné príjmy. Daňový bonus na zaplatené úroky za rok 2019 si bude môcť uplatniť len dlžník, v tomto prípade je to manžel, prostredníctvom daňového priznania typ A alebo typ B (manžel podá daňové priznanie len z titulu uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky).

3. oddiel SPÔSOB VÝPOČTU A DOBA NÁROKU

Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období podľa § 33a ods. 1 ZDP, najviac však do výšky 400 € za rok (§ 33a ods. 3 ZDP).

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vzniká počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov, počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie poskytnutého na základe jednej a tej istej zmluvy o úvere na bývanie.

V roku začatia úročenia úveru na bývanie má daňovník nárok na pomernú časť daňového bonusu na zaplatené úroky z maximálnej sumy uvedenej v § 33a ods. 3 ZDP pripadajúcu na počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, a to od mesiaca, v ktorom začalo úročenie úveru na bývanie. Rovnako postupuje daňovník aj v roku, keď uplynie päťročná lehota na uplatnenie nároku na daňový bonus na zaplatené úroky, pričom uplatní len pomernú časť tohto daňového bonusu pripadajúcu na počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, a to končiac mesiacom, v ktorom päťročná lehota skončila (§ 33a ods. 7 ZDP).

V súlade s § 26a zákona o úveroch veriteľ (banka) je povinný na požiadanie spotrebiteľa, ktorému bol poskytnutý úver na bývanie, vydať a doručiť tomuto spotrebiteľovi potvrdenie na účely uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky (ďalej len „potvrdenie z banky“), a to v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti spotrebiteľom. Vzor potvrdenia z banky (príloha č. 4 zákona o úveroch) tvorí prílohu tohto metodického pokynu.

Daňovník si vypočíta daňový bonus na zaplatené úroky na základe údajov, ktoré bude mať uvedené v potvrdení z banky. V potvrdení z banky bude okrem iného uvedený aj deň, od ktorého je úver na bývanie úročený a taktiež výška úrokov zaplatených v kalendárnom roku z výšky poskytnutého úveru na bývanie, najviac však zo sumy 50 000 €.

Príklady:
 • Daňovníkovi (dlžníkovi) vznikol nárok na daňový bonus na zaplatené úroky za rok 2018. Banka poslala daňovníkovi na jeho žiadosť potvrdenie, v ktorom okrem iného uviedla, že daňovník v roku 2018 zaplatil úroky vo výške 151 € a úver na bývanie sa začal úročiť od 25. 11. 2018. Daňovník si môže za zdaňovacie obdobie 2018 uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky len v pomernej sume 66,67 €, a to aj napriek tomu, že 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období predstavuje sumu 75,50 €. Pomernú časť pripadajúcu na dva kalendárne mesiace 66,6666 € vypočíta z maximálnej ročnej sumy daňového bonusu na zaplatené úroky, t. j. zo sumy 400 € (400 € / 12 x 2). Daňový bonus na zaplatené úroky (§ 33a ZDP) sa v súlade s § 47 ods. 1 ZDP zaokrúhľuje na eurocenty nahor.
 • Daňovník, ktorý v roku 2018 zaplatí úroky v sume 1 000 € a úver na bývanie je úročený od februára 2018, uplatní si daňový bonus na zaplatené úroky v sume 366,67 € [(50 % zo sumy 1 000 € = 500 €, pričom maximálna suma za kalendárny rok je 400 €), preto pomerná časť zo 400 € pripadajúca na rok 2018 predstavuje sumu 366,67 € (400 / 12 x 11)].

4. oddiel UPLATNENIE A PREUKAZOVANIE NÁROKU

Daňový bonus na zaplatené úroky si môže daňovník uplatniť po skončení zdaňovacieho obdobia u zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, v ročnom zúčtovaní alebo osobne prostredníctvom daňového priznania.

Ak ide o daňovníka, ktorý má zdaniteľné príjmy podľa § 5 ZDP a ktorému sa vykonalo ročné zúčtovanie, uplatní sa postup podľa § 38 ZDP. Zamestnávateľ vykoná výpočet dane (§ 38 ods. 4 ZDP) a súčasne prihliadne okrem iného aj na daňový bonus na zaplatené úroky, ak zamestnanec do 15. februára po uplynutí zdaňovacieho obdobia žiada o vykonanie ročného zúčtovania a podpíše žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len „žiadosť“).

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi v súlade s § 37 ods. 5 ZDP, t. j. predloží potvrdenie z banky a v žiadosti podpíše čestné vyhlásenie o tom, že mu nebol poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorenej pred 1. 1. 2018, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých podľa osobitného predpisu (§ 122ya ods. 12 zákona o bankách). Zamestnanec, ktorý si u zamestnávateľa uplatní nárok na daňový bonus na zaplatené úroky, potvrdenie z banky zamestnávateľovi predloží najneskôr do 15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia (§ 38 ods. 5 ZDP) a ak by potvrdenie z banky v ustanovenej lehote zamestnávateľovi nepredložil, bol by povinný podať daňové priznanie (§ 32 ZDP).

Na účely preukazovania nároku podľa § 39 ods. 1 až 5 ZDP, zisťovania, preverovania a kontroly správneho postupu preukazovania nároku aj na daňový bonus na zaplatené úroky, na účely ochrany a domáhania sa práv daňovníka, zamestnávateľa a správcu dane sú zamestnávateľ, správca dane a Ministerstvo financií Slovenskej republiky oprávnení spracúvať osobné údaje dotknutých osôb. Zamestnávateľ, správca dane a Ministerstvo financií Slovenskej republiky sú na tieto účely oprávnení aj bez súhlasu dotknutej osoby získavať jej osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania (§ 37 ods. 6 ZDP).

Daňový bonus na zaplatené úroky možno uplatniť najviac do výšky dane vypočítanej za príslušné zdaňovacie obdobie podľa ZDP, zníženej o daňový bonus podľa § 33 ZDP (§ 33 ods. 9 ZDP). Ak suma dane zníženej o daňový bonus podľa § 33 ZDP vypočítaná za príslušné zdaňovacie obdobie je nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu na zaplatené úroky, daňovník, ktorý podáva daňové priznanie, požiada správcu dane o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu na zaplatené úroky a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie zníženej o daňový bonus podľa § 33 ZDP, pričom pri vrátení tejto sumy správca dane postupuje ako pri vrátení daňového preplatku (§ 79 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.).

Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie a uplatňuje si daňový bonus na zaplatené úroky, je povinný preukázať nárok na jeho uplatnenie v súlade s § 32 ods. 10 ZDP, a to potvrdením z banky, ktorého kópia je prílohou daňového priznania.

Daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a ods. 1 až 9 ZDP si môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16 ZDP) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí (§ 33a ods. 10 ZDP).

V súlade s § 33a ods. 11 ZDP, ak zomrie daňovník, ktorému vznikol nárok na daňový bonus na zaplatené úroky, nárok na daňový bonus na zaplatené úroky si môže uplatniť daňovník, na ktorého prešli nesplatené záväzky z úveru na bývanie po zomretom daňovníkovi. Podmienky podľa § 33a ods. 1 písm. a) a b) a ods. 4 písm. b) a c) ZDP sa neuplatnia, pričom ustanovenia § 33a ods. 1 ZDP úvodnej vety a ods. 2 a 6 tým nie sú dotknuté. Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky sa uplatní u zomretého daňovníka za mesiace žitia vrátane mesiaca, v ktorom daňovník zomrel, a u daňovníka, na ktorého prešli nesplatené záväzky z úveru na bývanie, počnúc mesiacom nasledujúcim po mesiaci úmrtia daňovníka až do uplynutia päťročnej lehoty na uplatnenie nároku na daňový bonus na zaplatené úroky, ktorá sa počíta od vzniku nároku na daňový bonus na zaplatené úroky u zomretého daňovníka.

V súlade s § 52zm ods. 1 ZDP daňový bonus na zaplatené úroky sa prvýkrát uplatní na zmluvy o úvere na bývanie uzatvorené po 31. 12. 2017.

Ak bol daňovníkovi poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorenej pred 1. 1. 2018, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých podľa osobitného predpisu, nárok na daňový bonus na zaplatené úroky tomuto daňovníkovi prvýkrát vzniká až v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, za ktorý mu poslednýkrát vznikol nárok na štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých.

Príklady:
 • Daňovníkovi nevzniká nárok na daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP, ak v roku 2018 platil úroky z hypotekárneho úveru na základe zmluvy uzatvorenej pred 1. 1. 2018.
 • Daňovníkovi nevzniká nárok na daňový bonus na zaplatené úroky, ak uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie pred 1. 1. 2018 a tento úver v roku 2018 refinancuje.
 • Daňovník (dlžník) uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie vo februári 2018 (úročenie začalo od februára 2018), pričom splnil všetky podmienky na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP. Dňa 2. 11. 2018 daňovník zomrie a dedičom sa stáva jeho sedemdesiatročná matka, na ktorú prešli nesplatené záväzky z úveru na bývanie po zomretom daňovníkovi (synovi). Matka v súlade s § 49 ods. 4 ZDP podá daňové priznanie za zomretého syna, v ktorom uplatní daňový bonus na zaplatené úroky pomernou časťou (február až november 2018), t. j. za mesiace žitia syna. Za predpokladu, že matka v roku 2018 nepoberala žiadne zdaniteľné príjmy, daňový bonus na zaplatené úroky pripadajúci na december 2018 si môže uplatniť matka len prostredníctvom daňového priznania typ A alebo typ B. Matka si môže uplatniť nárok na daňový bonus na zaplatené úroky aj za nasledujúce zdaňovacie obdobia, a to až do uplynutia päťročnej lehoty na uplatnenie nároku. Päťročná lehota u matky začala plynúť od februára 2018, t. j. od začatia úročenia úveru na bývanie daňovníka (dlžníka) a uplynie v januári 2023. Ustanovenia týkajúce sa splnenia podmienok zadefinovaného veku a priemerného mesačného zárobku sa na matku nevzťahujú.
 • Daňovník v marci 2018 uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie, ale zároveň platil aj úroky z hypotekárneho úveru spred 1. 1. 2018, na ktorý si uplatňuje štátny príspevok pre mladých podľa osobitného predpisu.

Keďže poslednýkrát vznikne daňovníkovi nárok na štátny príspevok pre mladých za november 2018, nárok na daňový bonus na zaplatené úroky za rok 2018 (zo zmluvy uzatvorenej v marci 2018) mu vznikne len za jeden kalendárny mesiac, t. j. december (za mesiac november, vzhľadom na ustanovenie § 52zm ods. 1 ZDP, nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevznikol). Daňový bonus na zaplatené úroky si bude môcť uplatňovať až do uplynutia päťročnej lehoty na uplatnenie nároku, ktorá sa v súlade s § 33a ods. 7 ZDP počíta od mesiaca, v ktorom sa začal úročiť úver z marca 2018. Daňovník, ktorý si daňový bonus na zaplatené úroky uplatní v ročnom zúčtovaní, uvedie v žiadosti kalendárny mesiac, za ktorý mu poslednýkrát vznikol nárok na štátny príspevok pre mladých.

 • Daňovník (dlžník) v roku 2018 uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie na dom s pozemkom. Aj napriek tomu, že tuzemskou nehnuteľnosťou určenou na bývanie sa rozumie rodinný dom alebo byt, daňovník nemá povinnosť určiť, aká časť kúpnej ceny pripadne na dom a aká na pozemok. Daňovník (dlžník) bude pri výpočte daňového bonusu na zaplatené úroky vychádzať z údajov uvedených v potvrdení z banky, ktoré mu na jeho žiadosť vystaví banka a v tomto potvrdení táto skutočnosť bude zohľadnená.
 • Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (dlžník) v roku 2018 uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie a za zdaňovacie obdobie 2018 si uplatní daňový bonus na zaplatené úroky, lebo splní všetky ustanovené podmienky, napr. vek 25 rokov, priemerný mesačný príjem za rok 2017 predstavoval 1 120 €, jeho zdaniteľné príjmy v roku 2018 plynuli len zo zdrojov na území Slovenskej republiky. Ak tomuto daňovníkovi v zdaňovacom období 2019 budú plynúť zdaniteľné príjmy aj zo zdrojov v zahraničí a budú predstavovať viac ako 10 % z jeho celosvetových príjmov, potom tomuto daňovníkovi nárok na daňový bonus na zaplatené úroky za rok 2019 nevznikne.

5. oddiel ZÁVER

V súlade s § 33a ods. 12 ZDP Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky poskytuje Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky na účely plnenia úloh v oblasti štátnej bytovej politiky súhrnné údaje o počte daňových subjektov, ktoré si uplatnili daňový bonus na zaplatené úroky vrátane celkovej výšky uplatneného daňového bonusu na zaplatené úroky za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

 

Vypracovalo:

Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Odbor daňovej metodiky

Október 2018

Príloha

Vzor

Potvrdenie podľa § 26a zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2017 Z. z. (ďalej len „zákon o úveroch na bývanie“) na priznanie sumy daňového zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie podľa § 33a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 279/2017 Z. z.

za rok...

 

týkajúce sa zmluvy o úvere na bývanie č. ........ uzavretej dňa.......... (ďalej len „zmluva“).

Názov banky alebo pobočky zahraničnej banky (ďalej len „banka“) týmto potvrdzuje pre dlžníka zo zmluvy:

 

 

Dlžník

Meno:

Priezvisko:

Dátum narodenia:

Trvalý pobyt:

 

Spoludlžník (spoludlžníci)

Meno, priezvisko:

Dátum narodenia:

Trvalý pobyt:

 

že

 1. žiadosť o úver na bývanie podľa § 1 ods. 6 zákona o úveroch na bývanie bola podaná dňa...,
 2. uvedený(í) dlžník, spoludlžník (spoludlžníci) bol(i) dlžníkom (dlžníkmi) zo zmluvy aj ku dňu jej uzavretia/alebo/na uvedeného dlžníka prešli nesplatené záväzky z úveru na bývanie podľa § 1 ods. 6 zákona o úveroch na bývanie po osobe, ktorá zomrela a ktorá bola dlžníkom zo zmluvy ku dňu jej uzavretia,
 3. na základe zmluvy je financovaná jedna tuzemská nehnuteľnosť určená na bývanie podľa § 1 ods. 7 zákona o úveroch na bývanie prostredníctvom poskytnutia úveru na bývanie podľa § 1 ods. 6 zákona o úveroch na bývanie,
 4. úver na bývanie podľa § 1 ods. 6 zákona o úveroch na bývanie sa začal úročiť dňa...,
 5. výška úrokov zaplatených v roku... na základe zmluvy, vypočítaných z výšky poskytnutého úveru na bývanie, najviac však zo sumy 50 000 eur, predstavuje... eur,
 6. dlžník má/nemá s bankou uzatvorenú inú zmluvu o úvere na bývanie, ktorá spĺňa podmienky podľa § 1 ods. 6 zákona o úveroch na bývanie.

 

 

V ...

 

Za banku... .

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Finančné riaditeľstvo SR

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner