Pitný režim (vzor interného firemného predpisu)

Zamestnávateľ má povinnosť bezplatne zabezpečovať zamestnancom pitný režim, ak to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, pričom zabezpečovanie pitného režimu je zamestnávateľ povinný upraviť vnútorným predpisom.

Dátum publikácie:14. 8. 2018

tt_voda-pohar

Povinnosť bezplatne zabezpečovať zamestnancom pitný režim, ak to vy­žaduje ochrana ich života alebo zdravia, ukladá zamestnávateľom § 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP, pričom zabezpečovanie pitného režimu je zamestnávateľ povinný upraviť vnútorným predpisom.

Povinnosť pre zamestnávateľov zabezpečiť pitný režim ukladá aj § 37 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, a to v rámci opatrení, ktoré vylúčia alebo znížia nepriaznivé účinky faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy na zdravie zamestnancov na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru.

Taktiež vo vyhláške MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci je zakotvená povinnosť pre zamestnávateľov:

  • zabezpečiť pri záťaži teplom zamestnancovi na svoje náklady pitnú vodu na mieste výkonu práce alebo na inom vhodnom mieste určenom vnútorným predpisom zamestnávateľa,
  • pri záťaži teplom zamestnancovi, ktorý vykonáva dlhodobú prácu vo vybranej činnosti na vonkajšom pracovisku počas mimoriadne teplých dní alebo na vnútornom pracovisku, ak sú splnené podmienky na úpravu času, poskytnúť na svoje náklady aj minerálne nápoje, ktorými sa doplnia tekutiny a minerálne látky stratené potením a dýchaním,
  • pri záťaži chladom zamestnancovi poskytnúť na svoje náklady nápoje, prostredníctvom ktorých sa dopĺňa strata tepla v organizme, najmä pri dlhodobej práci na vnútornom pracovisku, na ktorom je z technologických dôvodov operatívna teplota 4 °C a nižšia, alebo na vonkajšom pracovisku, ak je priemerná korigovaná teplota vzduchu počas pracovnej zmeny 4 °C a nižšia.

Náklady zamestnávateľa spojené so zabezpečením pitného režimu svojich zamestnancov v súlade s podmienkami určenými v zákone o BOZP sú daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona o dani z príjmov.

U zamestnanca je hodnota nealkoholických nápojov poskytovaných zamestnávateľom na spotrebu na pracovisku oslobodená od dane podľa § 5 ods. 7 písm. c) ZDP. Podľa znenia tohto ustanovenia je poskytnutie akéhokoľvek nealkoholického nápoja zamestnávateľom zamestnancovi (káva, minerálka, džús a pod.) oslobodeným príjmom zamestnanca za podmienky, že tento nápoj bol poskytnutý na pracovisku.  

Vzor interného predpisu

 

XY, a. s., SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Výtlačok č.:

Správca dokumentu: Pracovná zdravotná služba, Bezpečnostnotechnická služba

Zmena č.:

Vypracoval: Ing. Ján Nový                              MUDr. Jozef Krátky
funkcia: autorizovaný technik BOZP             člen tímu PZS

Podpis:

Dňa:

Schválil: Ing. Jozef Veľký
funkcia: riaditeľ a. s.

Podpis:

Dňa:

Upozornenie: 

Interný firemný predpis by mala vypracovať Pracovná zdravotná služba (vlastná alebo zabezpečená dodávateľským spôsobom)


č.: .../201.

PITNÝ REŽIM

OBSAH A LIST ZMIEN

Kapitola č.:

Názov kapitoly

Zmena č.:

Dátum
zmeny

1.

Úvodné ustanovenia

 

 

 

 

1.1

Účel vydania

 

 

 

 

1.2

Pojmy

 

 

 

 

2.

Pitný režim

 

 

 

 

3.

Záverečné ustanovenia

 

 

 

 

Upozornenie:

Súčasťou každého interného firemného predpisu by mal byť Pripomienkový list a Podpisový hárok. Ich vzory sú uverejnené ako príloha č. 3 a príloha č. 4 vzoru s názvom Zamedzenie vzniku nelegálneho zamestnávania a výkonu nelegálnej práce na str. 66 a 67. Z dôvodu efektívnosti ich priamo vo vzore opakovane neuvádzame.

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Účel vydania

Účelom vydania je zabezpečenie pitného režimu zamestnancov.

1.2 Pojmy

Pitný režim, t. j. konzumáciu dostatočného množstva vhodných nápojov, ktoré majú občerstvujúce a uhrádzajúce vlastnosti (uhrádzajúce nápoje slúžia na uhrádzanie tekutín, solí a ďalších látok stratených nadmerným potením).

Zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancom na pracoviskách dostupnosť a dostatočné množstvo vhodných nápojov.

Mimoriadne teplý deň – je deň, v ktorom teplota vonkajšieho vzduchu nameraná v tieni dosiahla hodnotu vyššiu ako 30 °C.
Mimoriadne chladný deň – je deň, v ktorom teplota vonkajšieho vzduchu dosiahla hodnotu nižšiu ako -15 oC.

2. Pitný režim

Zamestnávateľ poskytne zamestnancom:

  1. pri prekročení prípustných hodnôt mikroklimatických podmienok pitnú vodu bezprostredne na mieste výkonu práce,
  2. ak je predpoklad prekročenia smerných hodnôt dlhodobo a krátkodobo únosnej záťaže teplom alebo pri dlhodobej práci na vonkajšom pracovisku počas mimoriadne teplých dní navyše nápoje, prostredníctvom ktorých sa dopĺňa strata tekutín a minerálnych látok stratených potením a dýchaním.

Poznámka:
Mikroklimatické podmienky, smerné hodnoty dlhodobo a krátkodobo únosnej záťaže teplom sú uvedené v prílohách vyhl. MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.

Zamestnávateľ zabezpečí pre zamestnancov pri zvýšenej záťaži chladom nápoje, prostredníctvom ktorých sa dopĺňa strata tepla v organizme, najmä:

a) pri dlhodobej práci na uzatvorenom pracovisku, na ktorom je z technologických dôvodov teplota 4 oC a nižšia,
b) pri dlhodobej práci na vonkajšom pracovisku, ak je priemerná teplota vzduchu počas pracovnej zmeny nižšia ako 4 oC.

Zamestnávateľ zabezpečí:

a) pri záťaži teplom prostredníctvom pitného režimu úhradu najmenej 70 % vody stratenej za pracovnú zmenu potením a dýchaním,

b) pri záťaži chladom najmenej pol litra teplého nápoja za pracovnú zmenu,

c) pri záťaži teplom alebo chladom primeranú teplotu poskytovaných nápojov.

Na pracovisku je potrebné zabrániť insolácii, t. j. prenikaniu priamych slnečných lúčov cez okná alebo svetlíky, tienením (napr. žalúziami, roletami). Ak nie je na pracovisku klimatizácia, je potrebné zabezpečiť zvýšenie pohybu vzduchu vetraním.

Pri používaní ventilátorov sú umiestnené a nasmerované tak, aby nedochádzalo k nežiaducemu priamemu ochladzovaniu povrchu tela zamestnancov.

V prípade potreby sú umožnené zamestnancom prestávky v práci, aby sa mohli ochladiť osprchovaním alebo umytím pokožky chladnou vodou.

Prípadná úprava režimu práce a oddychu najmä pri prácach s nadmernou fyzickou záťažou (posun začiatku pracovnej zmeny, dĺžka a zaradenie prestávok a pod.) je riešená dohodou medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov.

Ochranné nápoje pri dlhodobej práci na pracovisku zaradenej do triedy práce 3 alebo 4 sú:

  1. nápoje slúžiace k úhrade tekutín nevyhnutných pre život a zdravie, prípadne i ďalších látok stratených nadmerným potením a dýchaním (nápoje uhrádzajúce),
  2. nápoje, ktoré slúžia k predchádzaniu neprimeraných reakcií organizmu na tepelné zaťaženie, najmä nadmernému pocitu smädu (nápoje občerstvujúce).

Celkové množstvo občerstvujúcich nápojov pritom nesmie prevýšiť dva litre na osobu za zmenu.

1. Ochranné nápoje:

a) musia byť zdravotne neškodné,

b) majú mať vhodné chuťové vlastnosti a teplotu,

c) majú obsahovať čo najmenší obsah cukru, najviac do 6 % (sladké nápoje zvyšujú pocit smädu),

d) nesmú obsahovať ani malé množstvo alkoholu (alkohol zvyšuje metabolizmus a tým aj produkciu tepla v organizme).

2. Voda, ktorá sa používa k príprave ochranných nápojov, ako aj všetky prímesi i hotovo dodávané ochranné nápoje musia zodpovedať príslušným normám a zdravotníckym predpisom. 

 

Vzor internej smernice je uvedený v skrátenom znení. Celý vzor smernice:  

Pitný režim (vzor internej smernice)

 

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner