Povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2018 a prechode na rok 2019

Pri uzatváraní kalendárneho roka musí zamestnávateľ v oblasti mzdového účtovníctva vykonať úkony smerujúce k príprave na účtovnú závierku za účtovné obdobie a ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie. Aké rôzne činnosti a povinnosti z toho vyplývajú?

Dátum publikácie:10. 1. 2019

tt_zena-za-pracovnym-stolom

Pri uzatváraní kalendárneho roka musí zamestnávateľ v oblasti mzdového účtovníctva vykonať úkony smerujúce k príprave na účtovnú závierku za účtovné obdobie a ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie, spočívajúce predovšetkým v odsúhlasení a uzatvorení mzdových listov a ostatných evidencií za kalendárny rok a vystavení potvrdení v súvislosti s poskytovaním mzdy a vyberaním preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Povinnosti zamestnávateľa pri ročnej uzávierke v mzdovej učtárni:

 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ustanovuje povinnosť:
  • tvorby rezerv v súvislosti so mzdovými nákladmi,
  • inventarizácie pohľadávok a záväzkov voči zamestnancom, inštitúciám zdravotného a sociálneho zabezpečenia a správcovi dane,
  • uchovávania dokumentácie v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach,

 • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce ustanovuje povinnosť:
  • rekapitulácie dovoleniek zamestnancov a vyplatenia náhrady mzdy za tú časť nevyčerpanej dovolenky za predchádzajúci rok, ktorá presahuje štyri týždne,

 • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde ustanovuje povinnosť:
  • zúčtovania prostriedkov sociálneho fondu za kalendárny rok,

 • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení ustanovuje povinnosť:
  • vedenia a uchovávania evidencie o zamestnancoch na účely zdravotného poistenia,

 • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení ustanovuje povinnosť:
  • vedenia a uchovávania evidencie o zamestnancoch na účely sociálneho poistenia,
  • vedenia evidenčných listov dôchodkového poistenia,

 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov ustanovuje povinnosť:
  • vedenia a uchovávania mzdových listov,
  • vystavenia potvrdení o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, ak zamestnancovi nebude vykonávať ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti.

1. Tvorba rezerv súvisiacich so mzdovými nákladmi

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť zamestnávateľa, ktorá vzniká z minulých udalostí, pričom ak nie je známa výška tohto záväzku, ocení sa odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Povinnosť tvorby rezerv vyplýva z § 26 ods. 3 zákona o účtovníctve. Zásady pre tvorbu a použitie rezerv sú ustanovené v § 19 postupov účtovania v podvojnom účtovníctve.

Spôsob tvorby a použitia rezerv by mal byť stanovený vo vnútornom predpise zamestnávateľa. Zamestnávatelia účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva rezervy v súvislosti so mzdovými výdavkami netvoria.

Zamestnávatelia účtujúci v sústave podvojného účtovníctva sú v zmysle § 19 ods. 7 postupov účtovania v PÚ povinní tvoriť nasledovné rezervy súvisiace so mzdovými nákladmi:

 • rezervy na odstupné, ktoré sa tvoria na základe povinnosti zamestnávateľa vyplatiť odstupné v zmysle Zákonníka práce, resp. kolektívnej zmluvy, pričom dôvodom pre tvorbu rezervy je očakávané znižovanie počtu zamestnancov alebo iných reštrukturalizačných opatrení,
 • rezervy na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho a zdravotného poistenia, ktoré sa tvoria v prípade, ak zamestnanec nevyčerpal svoju riadnu dovolenku za kalendárny rok do konca tohto roka a využije možnosť čerpania zostatku tejto dovolenky do konca budúceho kalendárneho roka, pričom pri výpočte rezervy sa vychádza z priemerného zárobku zamestnanca a z predpokladanej náhrady za nevyčerpanú dovolenku, musí sa tvoriť aj rezerva na sociálne a zdravotné poistenie, ktoré platí zamestnávateľ,
 • rezervy na odmeny členom dozornej rady a iných orgánov spoločnosti, ktoré sa vytvárajú na odmeny členom dozornej rady a iných orgánov účtovnej jednotky za ich prácu pre účtovnú jednotku za účtovné obdobie, ktoré budú vyplatené v nasledujúcom účtovnom období, pričom nárok na odmenu vyplýva zo stanov spoločnosti alebo iných interných predpisov,
 • rezervy na vyplácanie prémií a odmien, ktoré sa tvoria v prípadoch, ak účtovná jednotka má povinnosť vyplatenia prémií a odmien na základe dosiahnutého výsledku hospodárenia a do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nie je známa výška týchto prémií a odmien, preto sa rezerva vytvára vo výške predpokladaných prémií a odmien vrátane povinného sociálneho a zdravotného poistenia plateného zamestnávateľom,
 • rezervy na vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov, ktoré sa tvoria v prípadoch, ak v nasledujúcom účtovnom období vznikne zamestnancom nárok na odchodné a iné zamestnanecké požitky v zmysle Zákonníka práce, kolektívnej zmluvy alebo iných predpisov, pričom pri výpočte je možné vychádzať z priemerného zárobku zamestnancov.

Príklad č. 1:

Zamestnávateľ predpokladá, že v roku 2019 z dôvodu obmedzenia výroby prepustí 20 výrobných robotníkov.

Má podpísanú kolektívnu zmluvu, na základe ktorej bude povinný prepusteným zamestnancom vyplatiť odstupné v súlade s § 76 Zákonníka práce vo výške násobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca v závislosti od doby trvania pracovného pomeru dotknutých zamestnancov.

V internom predpise o tvorbe rezerv má ustanovenú tvorbu rezervy na odstupné (bez poistného, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ) vo výške trojnásobku priemerného platu zamestnancov v prevádzke, ktorej sa plánované prepúšťanie týka. Priemerný mesačný zárobok zamestnanca predmetnej prevádzky k 31. 12. 2018 je 828 €. Rezervu k 31. 12. 2018 vytvorí v sume 828 x 3 x 20 = 49 680 €.

Príklad č. 2:

Niektorí zamestnanci nevyčerpali svoju riadnu dovolenku za kalendárny rok 2018 do konca tohto kalendárneho roka a využijú možnosť čerpania zostatku dovolenky do konca kalendárneho roka 2019.

Zamestnávateľ vytvorí rezervu na nevyčerpané dovolenky k 31. 12. 2018 v sume, ktorú by zamestnancom poskytol za čerpanie dovolenky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, t. j. použitím ich priemerného zárobku k 31. 12. 2018. Z takto vypočítanej predpokladanej náhrady za nevyčerpanú dovolenku vytvorí aj rezervu na povinné sociálne a zdravotné poistenie, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ.

Zamestnanec

Počet dní
nevyčerpanej dovolenky

Priemerný
hodinový
zárobok

Rezerva
na nevyčerpanú dovolenku

Rezerva
na sociálne
poistenie
25,2 %

Rezerva
na zdravotné
poistenie
10 %

Peter Novák

5

7,5200

300,80

75,80

30,08

Martin Vápeník

4

6,9855

223,54

56,33

22,35

Ivan Mráz

1

3,9324

 31,47

7,93

3,14

Spolu

 

 

555,81

140,06

55,57

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2018 a prechode na rok 2019

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Eva Gášpárová

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner