Požičaný prívesný vozík a daň z motorových vozidiel

Súkromná osoba (je vlastníkom, zapísaná na TP) bude na základe zmluvy požičiavať prívesný vozík živnostníkovi na občasné použitie. Musí potom živnostník za ten vozík zaplatiť daň z motorových vozidiel, aj keď nie je vlastníkom?

Dátum publikácie:2. 7. 2018
Autor:Ing. Tatiana Mičíková

tt_auto-dan-2017

Podmienkou, aby sa stala fyzická osoba daňovníkom dane z motorových vozidiel, je používanie vozidla na podnikanie.

Ani toto vymedzenie – všeobecné tvrdenie o použití vozidla na podnikanie, však nie je presné, pretože nie každé použité vozidlo na podnikanie je predmetom dane. Preto, aby vozidlo bolo predmetom dane z motorových vozidiel, musia byť splnené tri podmienky súčasne (§ 2 ods. 1 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel), a to:

  • vozidlo patrí do niektorej z vymedzených kategórií vozidiel (L, M, N a O),
  • vozidlo je evidované v Slovenskej republike a
  • vozidlo je používané na podnikanie.

V súvislosti s naplnením podmienky po­uži­tia vozidla na podnikanie je potrebné mať na zreteli, že podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť s cieľom dosiahnutia zisku. Sústavnosť ako jeden zo znakov definície podnikania je pojmom vyjadrujúcim opakujúcu sa činnosť, aj keď intenzita tejto činnosti nemusí byť rovnaká, napr. sezónna činnosť, a poníma sa vo vzťahu k výkonu podnikania v rámci platného oprávnenia na podnikanie.

Za daňovníka dane z motorových vozidiel sa podľa § 3 predmetného zákona považuje fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá:

  • je ako držiteľ vozidla zapísaná v doklade,
  • má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku,
  • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,
  • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,
  • je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Záver:

Keďže živnostník má prenajaté vozidlo na podnikanie od súkromnej osoby, ktorá je ako držiteľ vozidla zapísaná v doklade vozidla, pričom toto vozidlo nepoužíva na podnikanie, tak daňovníkom dane z motorových vozidiel je živnostník, pretože používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner