Príjem na základe príkaznej zmluvy a jeho zdanenie

Fyzická osoba dosiahla v roku 2018 vo výške 500 € na základe príkaznej zmluvy. Príkazná zmluva je uzavretá podľa § 724 Občianskeho zákonníka. Predmetom zmluvy je praktická výuka - odbor ošetrovateľstvo; miesto, dátum a počet hodín nie je v zmluve uvedený. Fyzická osoba má okrem toho príjem zo závislej činnosti. Je tento príjem oslobodený od dane?

Dátum publikácie:13. 3. 2019
Autor:Ing. Miroslava Brnová

tt_lupa-nad-eurobankovkami-a-kalkulackou

Charakter príjmov plynúcich na základe príkaznej zmluvy uzatvorenej podľa ustanovení § 724 až § 732 Občianskeho zákonníka závisí od toho, či charakter činnosti vykonávanej na základe predmetnej zmluvy spĺňa alebo nespĺňa znaky závislej činnosti.

Neposudzuje sa preto samotné pomenovanie zmluvy, ale jej skutočný obsah, ako aj podmienky a spôsob, akým sa činnosť vykonáva.

Za príjem z príležitostnej činnosti fyzickej osoby podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa považuje príjem z príležitostnej činnosti, príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a príjem z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí, ak nejde o príjem podľa § 5 až § 7 zákona o dani z príjmov, a ak sú splnené tieto podmienky:

  • príjem nie je dosahovaný z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu,
  • vyplácajúci daňovník nie je právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov, t. j. s príjmami z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjmami z prenájmu nehnuteľnosti a príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, ktorá si môže znížiť svoj základ dane o odmenu vyplatenú fyzickej osobe na základe vystaveného účtovného dokladu.

Záver:

Príjem fyzickej osoby dosiahnutý z činnosti vykonanej na základe zmluvného vzťahu sa nepovažuje za príjem z príležitostnej činnosti a takýto príjem sa zdaňuje ako ostatný príjem "iný" podľa § 8 zákona o dani z príjmov. Pri takomto príjme nie je možné uplatniť oslobodenie od dane z príjmov vo výške 500 €.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Zuzana Uríková

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner