Ročná sadzba dane u vozidla ťahač a náves na účely výpočtu predpokladanej dane

FR SR vydalo oznámenie k určeniu ročnej sadzby dane u vozidla ťahač a náves na účely výpočtu predpokladanej dane za rok 2016 podľa zákona o dani z motorových vozidiel. Oznámenie prináša pre daňovníka výhodnejší postup výpočtu predpokladanej dane na účely platenia preddavkov.

Dátum publikácie:20. 1. 2017
Autor:Finančné riaditeľstvo SR

tt_nakladne-auto

Oznámenie k určeniu ročnej sadzby dane u vozidla ťahač a náves na účely výpočtu predpokladanej dane uvedenej v riadku 40 IV. oddielu daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2016 podľa zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podľa § 10 ods. 2 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel“) daňovník má povinnosť vypočítať predpokladanú daň na zdaňovacie obdobie roku 2017 s použitím ročných sadzieb dane podľa prílohy č. 1 k zákonu o dani z motorových vozidiel upravených podľa § 7 zákona o dani z motorových vozidiel, ktorú uvádza daňovník v daňovom priznaní v IV. oddiele v riadku č. 40 – predpokladaná daň podľa § 10 ods. 2 zákona o dani z motorových vozidiel.

Zákon o dani z motorových vozidiel osobitne upravil v § 6 ods. 2 ročnú sadzbu dane v prípade návesovej jazdnej súpravy (ťahač a náves). Podľa predmetného ustanovenia daňovník zaradí až v daňovom priznaní ťahač a osobitne náves do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane, než do akej by patrili podľa najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti (ďalej len „hmotnosť vozidla“) uvedenej v doklade, ako jednu návesovú jazdnú súpravu iba raz, ak sa aj použili počas zdaňovacieho obdobia v rôznych návesových jazdných súpravách; na zmeny počas zdaňovacieho obdobia sa neprihliada. Vychádzajúc z vyššie uvedeného v súvislosti s výpočtom predpokladanej dane nie je možné zaradiť do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane vozidlo ťahač a osobitne vozidlo náves, ak by aj daňovník predpokladal ich použitie v rámci návesovej jazdnej súpravy.

Na základe odporúčania Ministerstva financií SR má daňovník, ktorý bude podávať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2016, možnosť do predpokladanej dane započítať v prípade ťahača a osobitne návesu nižšiu ročnú sadzbu dane (následne upravenú podľa § 7 zákona o dani z motorových vozidiel), než do akej by patrili podľa hmotnosti vozidla, ak vozidlá ťahač a náves budú v zdaňovacom období 2017 tvoriť jednu návesovú jazdnú súpravu.

Ak daňovník podá daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2016 za vozidlá ťahač a náves, ktoré sa používajú na podnikanie a ktoré budú v zdaňovacom období 2017 tvoriť jednu návesovú jazdnú súpravu, pričom predpokladanú daň daňovník vypočíta podľa § 10 ods. 2 zákona o dani z motorových vozidiel za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, Ministerstvo financií SR odporúča, aby sa takémuto daňovníkovi vyhovelo, ak bude žiadať o určenie platenia preddavkov na daň inak podľa § 10 ods. 10 zákona o dani z motorových vozidiel.

Dôvodom na vyhovenie žiadosti podľa predmetného ustanovenia je obmedziť vysoké preplatky na dani z motorových vozidiel na konci zdaňovacieho obdobia a riešiť vzniknutú situáciu už počas zdaňovacieho obdobia zaradením vozidiel ťahač a náves (ak budú používané v návesovej jazdnej súpravy) do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane podľa § 6 ods. 2 zákona o dani z motorových vozidiel jej započítaním do predpokladanej dane, reálne zodpovedajúcej ročnej sadzbe dane podľa hmotnosti vozidla a počtu náprav.

Vyššie uvedený postup pri určení ročnej sadzby dane u vozidla ťahač a náves na účely predpokladanej dane uvedenej v riadku 40 IV. oddielu daňového priznania môže daňovník uplatniť v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2016 a nasledujúce zdaňovacie obdobia za podmienky, že nedôjde k zmene právnej úpravy ustanovenia upravujúceho určenie ročnej sadzby dane.

 

Vypracoval:

Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica
Odbor daňovej metodiky
December 2016

Poznámky pod čiarou:


Autor: Finančné riaditeľstvo SR

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace aktuality

Súvisiace dokumenty

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner