Účtovanie obchodných vzoriek

Spoločnosť vyrába plastové okná a dvere a účtuje o obstaraní zásob spôsobom A. Ako účtovať o vzorkách okien a dverí, ak sa cena vzorky pohybuje od 300 eur až do 3 500 eur? Ako sa účtuje, ak materiál, ktorý má spoločnosť na sklade, zašle subdodávateľovi na laminovanie a subdodávateľ spoločnosti vystaví faktúru?

Dátum publikácie:6. 8. 2018
Autor:Ing. Vladimír Ozimý

tt_okno-stare

Otázka:

Spoločnosť vyrába plastové okná a dvere a účtuje o obstaraní zásob spôsobom A. Pre lepšiu názornosť pre zákazníkov vyrobí vzorky (okná a dvere), ktoré sú na predajni, aby zákazníci mali možnosť oboznámiť sa s výrobkami.

Spoločnosť prechádza na nové profily a vyrobila niekoľko vzoriek. 

  1. Cena za vzorky sa pohybuje od 300 eur až do 3 500 eur. Ako sa účtuje o týchto vzorkách, ak cena presiahne 1 700 eur? Odpisujú sa alebo sa účtujú priamo do nákladov?
  2. Ako sa účtuje, ak materiál, ktorý má spoločnosť na sklade, zašle subdodávateľovi na laminovanie a subdodávateľ spoločnosti vystaví faktúru? Z tohto laminovaného materiálu potom spoločnosť vyrobí výrobok pre zákazníka.
    Má sa táto služba nejako aktivovať na sklad alebo stačí, ak na došlej faktúre sa uvedie, ku ktorej zákazke sa táto služba vzťahuje?

Odpoveď:

Obchodná vzorka je majetkom spoločnosti, ktorý zostáva ako ukážka v spoločnosti.

Hmotný majetok, ktorým sú samostatné hnuteľné veci, je definovaný v § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ako aj v § 13 opatrenia MF SR č. 23054/2002-92 (ďalej len "postupy účtovania v PÚ") ako majetok, ktorého ocenenie je vyššie ako 1 700 eur a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.

Z účtovného hľadiska je možné považovať za dlhodobý hmotný majetok aj majetok s ocenením nižším ako 1 700 eur, ale s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok. Preto je nutné skúmať, aké je ocenenie a doba použiteľnosti.

Ak sú naplnené podmienky definované zákonom, ide o hmotný majetok, ktorý je nutné odpisovať či na účtovné, alebo daňové účely. Ak nie sú naplnené podmienky na definíciu hmotného majetku, potom ide takýto majetok priamo do spotreby na ťarchu účtu 501 – Spotreba materiálu.

Spoločnosť účtuje spôsobom A. Podľa § 43 ods. 10 postupov účtovania v PÚ platí, že o sumu nákladov na externé spracovanie materiálu alebo o vlastné náklady vynaložené na spracovanie materiálu vlastnou činnosťou sa zvyšuje ocenenie zásob. Teda spoločnosť, ak dáva spracovať materiál externej spoločnosti, náklady na spracovanie zúčtuje na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby. Následne o hodnotu týchto nákladov musí aktivovať zásoby zápisom 112/621.

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Vladimír Ozimý

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ
  • 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov

Funkcie

Partner