Informácia k uvádzaniu sadzby dane na faktúre vyhotovenej za dodávku plnenia podliehajúcemu tuzemskému prenosu daňovej povinnosti na odberateľa

Informácia je určená pre platiteľov dane, ktorí dodávajú v tuzemsku inému platiteľovi dane tovary alebo služby, pri ktorých sa uplatní prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 zákona o DPH, čiže povinný platiť daň („samozdaniť sa“) je príjemca daného plnenia – platiteľ dane.

Dátum publikácie:10. 4. 2018
Autor:Finančné riaditeľstvo SR

tt_lupa

Táto informácia je určená pre platiteľov dane, ktorí dodávajú v tuzemsku inému platiteľovi dane tovary alebo služby, pri ktorých sa uplatní prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 zákona o DPH, čiže povinný platiť daň („samozdaniť sa“) je príjemca daného plnenia – platiteľ dane.

Ide napríklad o nasledovné dodávky plnení v tuzemsku medzi platiteľmi dane:

  • dodanie kovového šrotu a kovového odpadu,
  • dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ktorú sa dodávateľ rozhodol zdaniť podľa § 38 ods. 1 zákona o DPH,
  • dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka (ďalej len „SCS“), patrí sem napr. ryža, pšenica, pohánka, seno, olejnaté semená a pod.,
  • dodanie tovarov patriacich do kapitoly 72 SCS a do položiek 7301, 7308 a 7314 SCS, patrí sem napr. surové železo; ferozliatiny; ploché valcované výrobky zo železa alebo ocele; štetovnice zo železa alebo ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použite v konštrukciách, zo železa alebo ocele; sieťovina a pletivo zo železného alebo oceľového drôtu a pod.,
  • dodanie stavebných prác patriacich do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) a pod.

Faktúra vyhotovená platiteľom dane pri predmetných dodávkach musí obsahovať náležitosti stanovené § 74 ods. 1 zákona o DPH. Jednou z náležitostí faktúry uvedených v tomto ustanovení je aj uplatnená sadzba dane (písm. h)).

Dodávateľ však nie je povinný uvádzať sadzbu dane na faktúre pri plneniach, pri ktorých sa uplatňuje daňový režim - prenesenie daňovej povinnosti na odberateľa, pretože žiadnu sadzbu dane neuplatňuje.

Správnu sadzbu dane je pri prenose daňovej povinnosti povinný uplatniť príjemca predmetného plnenia, ktorý za jej správnosť zodpovedá, má daň priznať a riadne ju zaplatiť.

Príklad

Predajca potravín (platiteľ dane) dodáva ryžu reštauračnému zariadeniu (platiteľovi dane), pričom na faktúre o dodaní ryže uvádza okrem iného slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“. Má predajca povinnosť na faktúre uviesť aj sadzbu dane, ak áno, akú, 20 % alebo 0 %?

Postup:

Nie. Predajca na faktúre o dodaní ryže nie je povinný uviesť sadzbu dane. Na faktúre je nesprávne uvádzať nulovú sadzbu dane, pretože zákon o DPH nulovú sadzbu dane nepozná.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Finančné riaditeľstvo SR

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace školenia

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner