Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2018

Pozrite si prehľadne zosumarizované základné číselné údaje k podávaniu daňového priznania fyzickej osoby za rok 2018, ktoré vydalo Finančné riaditeľstvo SR. Aké sú sadzby dane, výška nezdaniteľných častí, daňového bonusu, zamestnaneckej prémie, výška príjmov oslobodených od dane, výška paušálnych výdavkov, minimálna výška dane a pod.?

Dátum publikácie:16. 10. 2018
Autor:Finančné riaditeľstvo SR

tt_dp-fo-b-2015

Posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 je 1. apríl 2019, keďže 31. marec 2019 pripadá na nedeľu a najbližším nasledujúcim pracovným dňom je 1. apríl 2019.

Daňové priznanie k dani z príjmov je povinná podať každá fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2018 presiahli sumu 1 915,01 eura.

Obsah:

Sadzba dane z príjmov

Suma platného životného minima

Suma minimálnej mzdy

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)

Nezdaniteľná časť základu dane - príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)

Nezdaniteľná časť základu dane – kúpeľná starostlivosť

Daňový bonus na vyživované dieťa za rok 2018

Daňový bonus na zaplatené úroky z poskytnutého úveru na bývanie za rok 2018

Zamestnanecká prémia za rok 2018

Príjmy oslobodené od dane

Výdavky percentom z príjmov

Minimálna výška dane

Sadzba dane z príjmov je:

 • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 35 268,06 eura vrátane,
 • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 35 268,06 eura,
 • 19 % pri dani vyberanej zrážkou,
 • 19 % z osobitného základu dane z príjmov z kapitálového majetku,
 • 5 % osobitná sadzba dane z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov, ktorých príjmy sú zdaňované naviac aj osobitnou sadzbou (príjmy prezidenta SR, poslanca NR SR, člena vlády SR, predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR), ktorým tieto príjmy plynú podľa zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch ústavných činiteľov v znení neskorších

Suma platného životného minima

 • k 1. 1. 2018 je 199,48 eura.

Suma minimálnej mzdy

 • od 1. 1. 2018 je 480 eur mesačne.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka ročne je:

 • 3 830,02 eura, ak základ dane daňovníka je rovný alebo nižší ako 19 948 eur,
 • ak je základ dane daňovníka vyšší ako 19 948 eur, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou 8 817,016 a ¼ základu dane daňovníka; ak je táto suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa rovná nule,
 • môže sa uplatniť iba od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu, teda z tzv. aktívne vykonávanej práce.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) ročne je:

 • Ak základ dane daňovníka je rovný alebo nižší ako 35 268,06 eura:

- 3 830,02 eura, ak manželka (manžel) nemala žiadny vlastný príjem, ak manželka (manžel) mala v roku 2018 vlastný príjem nepresahujúci sumu 3 830,02 eura, tak nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) predstavuje rozdiel medzi sumou 3 830,02 a sumou vlastného príjmu manželky (manžela),

- ak manželka (manžel) mala v roku 2018 vlastný príjem presahujúci sumu 3 830,02 eura, tak nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule.

 • Ak základ dane daňovníka je vyšší ako 35 268,06 eura a

- manželka (manžel) nemala v roku 2018 žiadny vlastný príjem, tak nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) predstavuje sumu vo výške rozdielu medzi sumou 12 647,032 eura a ¼ základu dane daňovníka,

- manželka (manžel) mala vlastný príjem v roku 2018, tak nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) predstavuje sumu vo výške rozdielu medzi sumou 12 647,032 a ¼ základu dane daňovníka zníženú o sumu vlastného príjmu manželky (manžela); ak takto vypočítaná suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule.

Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa započítava akýkoľvek príjem, aj keď je od dane z príjmov oslobodený, okrem:

 • zamestnaneckej prémie,
 • daňového bonusu,
 • zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť,
 • štátnych sociálnych dávok a
 • štipendia poskytovaného študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie.

Vlastným príjmom manželky (manžela) je príjem manželky (manžela) znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) bola (bol) povinná z tohto príjmu v roku 2018 zaplatiť.

Medzi štátne sociálne dávky patrí iba:

 • príspevok pri narodení dieťaťa,
 • príspevok na viac súčasne narodených detí,
 • príspevok na pohreb,
 • rodičovský príspevok,
 • prídavok na dieťa,
 • príplatok k prídavku na dieťa,
 • vianočný príspevok dôchodcom,
 • príplatok k dôchodku politickým väzňom,
 • príspevok športovému reprezentantovi.
Poznámka:

Materské, nemocenské dávky, všetky druhy dôchodkov, výhry a pod. sa započítavajú do úhrnu príjmov manželky (manžela) a majú vplyv na výšku nezdaniteľnej časti základu dane, ktorú si bude manžel (manželka) uplatňovať na manželku (manžela).

Daňovník má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) len od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu, teda z tzv. aktívne vykonávanej práce.

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) si môže daňovník uplatniť iba v prípade, ak manželka (manžel) žije s daňovníkom v domácnosti a manželka (manžel) spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok:

 • starala sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom vdomácnosti,
 • v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie,
 • bola zaradená do evidencie uchádzačov ozamestnanie,
 • považuje sa za občana so zdravotným postihnutím,
 • považuje sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ak sú uvedené podmienky splnené iba jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže si daňovník znížiť základ dane o pomernú časť nezdaniteľnej časti základu dane na manželku, teda 1/12 tejto sumy za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane.

Nezdaniteľná časť základu dane - príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)

 • môže sa uplatniť v preukázateľne zaplatenej výške v úhrne najviac 180 eur za rok,
 • môže sa uplatniť iba zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, prípadne z ich úhrnu,
 • môže sa uplatniť iba v prípade, ak príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie daňovník zaplatil na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. 12. 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,
 • daňovník nemôže mať uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, v ktorej by nebol zrušený dávkový plán.

Nezdaniteľná časť základu dane – zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami

 • môže sa uplatniť v úhrne najviac 50 eur za rok,
 • môže sa uplatniť aj za manželku (manžela) daňovníka a za dieťa daňovníka, ktoré sa považuje za vyživované, a to v úhrne najviac 50 eur za rok za každého z nich,
 • môže sa uplatniť iba v prípade, ak ide o kúpeľnú starostlivosť v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach prevádzkovaných na základe povolenia podľa § 33 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách v znení neskorších predpisov,
 • môže sa uplatniť iba zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, prípadne z ich úhrnu.

Daňový bonus na vyživované dieťa za rok 2018

 • predstavuje 258,72 eura (t. j. 12 x 21,56).

Na uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa za rok 2018 musia byť splnené tieto podmienky:

 • výška zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti musí byť aspoň 2 880 eur (t. j. 6-násobok minimálnej mzdy),
 • výška zdaniteľných príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti musí byť aspoň 2 880 eur a musí byť vykázaný čiastkový základ dane z týchto príjmov.

Daňový bonus na zaplatené úroky z poskytnutého úveru na bývanie za rok 2018

 •  predstavuje sumu vo výške 50 % zo zaplatených úrokov, najviac však do výšky 400 eur za rok

Na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky z poskytnutého úveru na bývanie za rok 2018 musia byť splnené tieto podmienky:

 • ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie musí mať daňovník najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov,
 • zmluva o úvere musí byť uzatvorená po 12. 2017,
 • priemerný mesačný príjem daňovníka dosiahnutý za kalendárny rok 2017 nepresiahol sumu 1 240,20 eura (t. 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy zistenej za rok 2017, ktorá bola vo výške 954 eur),
 • daňový bonus na zaplatené úroky sa vypočíta z výšky poskytnutého úveru na bývanie na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 eur na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom,
 • ak bol daňovníkovi poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorenej pred 1. 1. 2018, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých podľa osobitného predpisu, nárok na daňový bonus na zaplatené úroky prvýkrát vznikne daňovníkovi až v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, za ktorý poslednýkrát vznikol daňovníkovi nárok na štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých,
 • v roku začatia úročenia úveru na bývanie má daňovník nárok na pomernú časť daňového bonusu pripadajúcu na počet kalendárnych mesiacov od mesiaca, v ktorom začalo úročenie úveru,
 • nárok na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky je daňovník povinný preukázať potvrdením vystaveným veriteľom.

Zamestnanecká prémia za rok 2018

Ak daňovník za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahne zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti [uvedené v § 5 ods. 1 písm. a) a f) zákona] posudzované na účely priznania zamestnaneckej prémie v sume aspoň 2 880 eur a nižšej ako 5 760 eur, nárok na zamestnaneckú prémiu mu nevzniká, keďže výsledkom výpočtu zamestnaneckej prémie je záporné číslo.

Ak zamestnanec dosiahol posudzované príjmy nad 5 760 eur, zamestnaneckou prémiou je suma vypočítaná 19 % sadzbou dane z rozdielu medzi sumou 3 830,02 eura a základom dane vypočítaným z posudzovaných príjmov tohto zamestnanca (podľa § 5 ods. 8 zákona o dani z príjmov).

Na uplatnenie zamestnaneckej prémie za rok 2018 musí byť výška posudzovaných zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti dosiahnutých z tejto činnosti vykonávanej len na území SR aspoň 2 880 eur (t. j. 6-násobok minimálnej mzdy).


Príjmy oslobodené od dane

 • do výšky 500 eur – ide o úhrn príjmov z prenájmu nehnuteľností (§ 6 ods. 3) a z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej činnosti, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí [podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona];

Ak tieto príjmy neznížené o výdavky presiahnu sumu 500 eur, do základu dane sa zahrňujú iba príjmy nad sumu 500 eur.

Poznámka:

Za príjem z príležitostnej činnosti fyzickej osoby sa nepovažuje príjem dosahovaný z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu, ak vyplácajúci daňovník, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami podľa § 6, môže znížiť základ dane podľa § 17 až § 29 o odmenu vyplatenú na základe dokladu spĺňajúceho náležitosti účtovného dokladu.

 • do výšky 500 eur – ide o úhrn príjmov z prevodu opcií, z prevodu cenných papierov (obstaraných od 1. 1. 2004), z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo členských práv družstva (obstaraných od 1. 1. 2004) znížených o výdavky (§ 8 ods. 5 a 7 zákona). Ak tieto príjmy znížené o výdavky presiahnu sumu 500 eur, do základu dane sa zahrňujú len príjmy nad sumu 500 eur;
Poznámka:

Pre oslobodenie príjmov z prevodu majetku uvedeného v § 8 ods. 1 písm. d) až f) zákona o dani z príjmov (prevod opcií, cenných papierov, podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo členských práv družstva) nadobudnutého do 31. 12. 2010, sa (podľa § 52j ods. 2 zákona o dani z príjmov) použije výška oslobodenia 925,95 eura (t. j. 5-násobok sumy životného minima platného k 1. 1. 2010).

Ak daňovník dosiahne súčasne aj príjmy z prenájmu nehnuteľností a z príležitostných činností a tiež príjmy z prevodu opcií, cenných papierov či z prevodu podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo členských práv družstva, môže uplatniť oslobodenie najviac v úhrnnej výške 500 eur.

 • do výšky 350 eur – ide o prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru; ak príjem presiahne 350 eur, do základu dane sa zahrnie iba príjem presahujúci sumu 350 eur;
Poznámka:

Výhry v lotériách a iných podobných hrách prevádzkovaných na základe povolenia vydaného podľa zákona o lotériách a iných podobných hrách a obdobné výhry zo zahraničia sú oslobodené od dane z príjmov v plnej výške.

Cena zo športovej súťaže prijatá daňovníkom, ktorého športová činnosť je inou samostatnou zárobkovou činnosťou podľa § 6 ods. 2 písm. e) ZDP zákona o dani z príjmov, nie je oslobodená od dane ani do sumy 350 eur.

Ak je súčasťou ceny aj odmena za použitie diela alebo umeleckého výkonu, táto odmena je príjmom z použitia diela alebo umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov, ktorá nie je oslobodená od dane z príjmov.

 • nepeňažné plnenie poskytnuté držiteľom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti vo forme hodnoty stravy na odbornom podujatí určenom výhradne na vzdelávací účel;
 • nepeňažné plnenie poskytnuté držiteľom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti vo forme účasti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na sústavnom vzdelávaní podľa osobitného predpisu; za účasť na sústavnom vzdelávaní sa nepovažuje hodnota ubytovania a dopravy poskytnutá v súvislosti s týmto vzdelávaním;


Výdavky percentom z príjmov

60 %

u daňovníka s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona), najviac do výšky 20 000 eur za rok

60 %

u daňovníka s príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4 zákona), najviac do výšky 20 000 eur za rok

25 %

u daňovníka s príjmami z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva [§ 8 ods. 1 písm. a) zákona], najviac do výšky 5 040 eur za rok


Minimálna výška dane

Fyzická osoba daň neplatí, ak za zdaňovacie obdobie 2018 daň nepresiahne sumu 17 eur alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za zdaňovacie obdobie 2018 nepresiahnu sumu 1 915,01 eura. To neplatí v prípadoch uvedených v § 46a zákona o dani z príjmov.

 

Daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne sumu 5 eur.

Daňový preplatok správca dane vráti v prípade, ak je väčší ako 5 eur.

 

 

Vypracovalo:

Finančné riaditeľstvo SR
Centrum podpory pre dane Október 2018

Poznámky pod čiarou:


Autor: Finančné riaditeľstvo SR

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace aktuality

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner