Zápočet daňovej licencie

Zdaňovacie obdobie roka 2017 bolo posledným rokom platenia daňovej licencie. V nasledujúcich zdaňovacích obdobiach právnické osoby uplatňujú už len zápočet zaplatenej daňovej licencie. Ako sa to prejaví v daňovom priznaní za rok 2018?

Dátum publikácie:15. 3. 2019
Autor:Ing. Martina Oravcová

tt_dp-po

Daňová licencia je minimálna daň, ktorú právnická osoba platila v rokoch 2014 až 2017.

Zdaňovacie obdobie roka 2017 bolo teda posledným rokom platenia daňovej licencie. V nasledujúcich zdaňovacích obdobiach právnické osoby uplatňujú už len zápočet zaplatenej daňovej licencie.

Zrušenie daňovej licencie od roku 2018

Povinnosť platiť daňovú licenciu zrušilo prechodné ustanovenie § 52zk zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“), z ktorého vyplýva, že ustanovenie § 46b ZDP o daňovej licencii právnické osoby naposledy uplatnia za zdaňovacie obdobie končiace 31. decembra 2017.

Právnické osoby so zdaňovacím obdobím hospodársky rok poslednýkrát platia daňovú licenciu za zdaňovacie obdobie, ktoré končí v priebehu kalendárneho roka 2018. Daňovník teda za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2018, daňovú licenciu už neplatí. Daňovú licenciu platí len daňovník s hospodárskym rokom, ktorý začal v priebehu roka 2017 a skončil v roku 2018, ak za toto zdaňovacie obdobie vykázal daňovú stratu alebo jeho daňová povinnosť bola nižšia, ako je ustanovená suma daňovej licencie.

Príklad č. 1:

Spoločnosť je platiteľom DPH k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia roka 2018, za ktoré dosiahla ročný obrat neprevyšujúci 500 000 eur. V daňovom priznaní za uvedené zdaňovacie obdobie vykázala daňovú povinnosť vo výške 500 eur (r. 800 daňového priznania). Je spoločnosť povinná zaplatiť daňovú licenciu vo výške 960 eur?

Spoločnosť nie je povinná platiť daňovú licenciu, pretože v súlade s § 52zk ZDP sa za zdaňovacie obdobie roka 2018 už daňová licencia neplatí. V lehote pre podanie daňového priznania zaplatí daň vo výške 500 eur.

Príklad č. 2:

Spoločnosť podala k 31. marcu 2019 daňové priznanie za rok 2018. V daňovom priznaní vykázala daňovú stratu (r. 800 daňového priznania je nula). Je spoločnosť povinná zaplatiť za toto zdaňovacie obdobie daňovú licenciu?

V súlade s § 52zk ZDP sa za zdaňovacie obdobie roka 2018 daňová licencia už neplatí. Keďže v daňovom priznaní vykázala spoločnosť daňovú stratu, daň za zdaňovacie obdobie roka 2018 nebude platiť.

Príklad č. 3:

Spoločnosť má zdaňovacie obdobie hospodársky rok od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2018. K poslednému dňu zdaňovacieho obdobia je platiteľom DPH, za ktoré dosiahla ročný obrat neprevyšujúci 500 000 eur. V daňovom priznaní za uvedené zdaňovacie obdobie vykázala daňovú povinnosť vo výške 600 eur (r. 800 daňového priznania). Je spoločnosť povinná platiť daňovú licenciu?

Za hospodársky rok, ktorý začal v roku 2017 a skončil v roku 2018, spoločnosť platí daňovú licenciu v súlade s § 52zk ZDP. Keďže k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia je platiteľom DPH a obrat nepresiahol 500 000 eur, je povinná zaplatiť daňovú licenciu vo výške 960 eur. Za toto zdaňovacie obdobie teda zaplatí vlastnú daňovú povinnosť vo výške 600 eur a daňovú licenciu vo výške 360 eur, t. j. spolu 960 eur.

Zápočet daňovej licencie

V § 52zk ZDP sa zároveň ustanovuje, že právnická osoba, ktorá zaplatila daňovú licenciu za zdaňovacie obdobia končiace v rokoch 2015 až 2017 a pri zdaňovacom období, ktorým je hospodársky rok, končiacom v rokoch 2015 až 2018, nárok na zápočet daňovej licencie uplatňuje aj po 31. 12. 2017. To znamená, že ak daňovník zaplatil daňovú licenciu za tieto zdaňovacie obdobia, môže započítavať zaplatenú daňovú licenciu (resp. kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní) aj po 31. 12. 2017. Aj v týchto zdaňovacích obdobiach sa započítanie daňovej licencie bude uplatňovať postupom upraveným v § 46b ods. 5 ZDP v znení účinnom do 31. decembra 2017.

Podľa tohto ustanovenia daňovú licenciu zaplatenú v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach má teda možnosť daňovník naďalej započítať:

  • v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach nasledujúcich po zdaňovacom období, za ktoré bola daňová licencia zaplatená,
  • len na tú časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu daňovej licencie ustanovenú v 31v znení účinnom do 31. 12. 2017.

Z uvedeného vyplýva, že aj keď daňovník za zdaňovacie obdobie roka 2018 už daňovú licenciu neplatí, v prípade, ak ide započítavať daňovú licenciu, resp. kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a skutočnou výškou daňovej povinnosti vypočítanou v daňovom priznaní za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, potrebuje poznať hypotetickú výšku daňovej licencie, ktorú by platil, ak by za zdaňovacie obdobie vykázal daňovú stratu alebo jeho daňová povinnosť by bola nižšia, ako je ustanovená suma daňovej licencie podľa kritérií, ktoré spĺňa k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, za ktoré podáva daňové priznanie (§ 46b ods. 2, ods. 3 a ods. 6 ZDP).

Príklad č. 4:

Spoločnosť je platiteľom DPH k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia roka 2018, za ktoré dosiahla ročný obrat neprevyšujúci 500 000 eur.

V daňovom priznaní za uvedené zdaňovacie obdobie vykázala daňovú povinnosť vo výške 1 500 eur (r. 800 daňového priznania). Môže spoločnosť v roku 2018 započítať daňovú licenciu zaplatenú v roku 2017 vo výške 960 eur? Ak áno, v akej výške?

Keďže spoločnosť je k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia roka 2018 platiteľom DPH a jej ročný obrat za rok 2018 nepresiahol sumu 500 000 eur, hypotetická výška daňovej licencie podľa § 46b ods. 2 ZDP platného do 31. 12. 2017 je vo výške 960 eur. Daňová povinnosť vypočítaná za rok 2018 (1 500 eur) je vyššia ako ustanovená suma daňovej licencie (960 eur), preto spoločnosť môže v tomto zdaňovacom období uplatniť zápočet daňovej licencie zaplatenej v roku 2017. Na zápočet daňovej licencie však spoločnosť môže použiť len sumu dane prevyšujúcu ustanovenú (hypotetickú) sumu daňovej licencie, t. j. daň vo výške 540 eur (1 500 – 960). Daň vo výške 960 eur je povinná zaplatiť.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: Zápočet daňovej licencie

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Martina Oravcová

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace dokumenty

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner