Životné minimum od 1. júla 2018

Prinášame prehľad zmien v ekonomických veličinách, ktoré ovplyvnilo zvýšenie životného minima od 1. júla 2018.

Dátum publikácie:31. 8. 2018
Autor:Ing. Martina Paliderová, PhD.

tt_muz-stupa

Životné minimum podľa zákona o životnom minime je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Tieto údaje poskytuje Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR Štatistický úrad.

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 7 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime ustanovuje výšku životného minima s účinnosťou od 1. júla 2018 na:

 • 205,07 € pri plnoletej osobe (z doterajších 199,48 €),
 • 143,06 € pri ďalšej spoločne posudzovanej plnoletej osobe (z doterajších 139,16 €),
 • 93,61 € pri zaopatrenom neplnoletom dieťati alebo pri nezaopatrenom dieťati (z doterajších 91,06 €).xxx

Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej FO, je 205,07 € mesačne.

Životné minimum jednotlivca s/so:

 • 1 nezaopatreným dieťaťom predstavuje 298,68 €, t. j. (205,07 € + 93,61 €);
 • 2 nezaopatrenými deťmi predstavuje sumu 392,29 €;
 • 3 nezaopatrenými deťmi predstavuje sumu 485,90 €;
 • 4 nezaopatrenými deťmi predstavuje sumu 579,51 €.

Životné minimum dvojice bez detí predstavuje sumu 348,13 € mesačne (205,07 € + 143,06 €).

Životné minimum dvojice s/so:

 • 1 nezaopatreným dieťaťom predstavuje 441,74 €, t. j. (205,07 € + 143,06 € + 93,61 €);
 • 2 nezaopatrenými deťmi predstavuje sumu 535,35 €;
 • 3 nezaopatrenými deťmi predstavuje sumu 628,96 €;
 • 4 nezaopatrenými deťmi predstavuje sumu 722,57 €.

Zákon o životnom minime sám o sebe nezakladá nárok na žiadnu dávku. Je to základný právny predpis, podľa ktorého sa ďalej postupuje pri aplikácii ďalších právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú k určitým dávkam. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu zvýšila o 2,803 %. Práve táto zmena sumy na jednu plnoletú osobu je základom pre výpočet iných ekonomických veličín. Niektoré sa zač­nú uplatňovať od 1. júla 2018, niektoré od 1. septembra 2018 a niektoré nadobudnú platnosť až od 1. januára 2019.

Zmeny veličín platné od 1. januára 2019

Daňový bonus

Výška mesačného daňového bonusu na vyživované dieťa, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti, bude od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 v sume 22,17 €. Ročná suma daňového bonusu bude 266,04 € (12 x 22,17 €).

Nezdaniteľné časti základu dane

So zmenou životného minima sa zmenia aj nezdaniteľné časti základu dane.

Druhy nezdaniteľných častí základu dane:

 • na daňovníka,
 • na manželku/manžela,
 • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier),
 • zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou.

Nezdaniteľná časť ZD na daňovníka

Zamestnanec si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka už pri výpočte mesačných preddavkov na daň zo závislej činnosti, ktorá zodpovedá 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti ZD.

Od 1. januára 2019 bude mesačná nezdaniteľná časť základu dane 328,12 €.

Tab. č. 2 – Nezdaniteľná časť ZD na daňovníka v €

Základ dane daňovníka v €

Výška nezdaniteľnej časti základu dane v €

20 507

3 937,35

> 20 507

9 064,094 – 1/4 ZD

36 256,37 a viac

0

Zdroj: spracované podľa § 11 ods. 2 písm. a) a b) ZDP

Hranica základu dane, od ktorej dochádza ku kráteniu nezdaniteľnej časti základu dane za rok 2019, bude 20 507 €, čiže 100-ná­sobok životného minima. Daňovník si nemôže znížiť základ dane o nezdaniteľné časti, ak je na začiatku zdaňovacieho obdobia, čiže 1. januára 2018, poberateľom:

 • starobného dôchodku zo sociálneho poistenia,
 • predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia,
 • starobného dôchodkového sporenia,
 • dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu,
 • výsluhového dôchodku

alebo ak mu bol dôchodok spätne priznaný k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích ob­dobí, a ak je suma dôchodku v úhrne vyššia ako suma, o ktorú si znižuje základ dane. Ak suma dôchodku v úhrne nepresahuje sumu, o ktorú sa znižuje základ dane, tak základ dane sa zníži len vo výške rozdielu medzi sumou, o ktorú sa znižuje základ dane, a vyplatenou sumou dôchodku (§ 11 ods. 6 ZDP).

Daňovník si môže znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť, ak je poberateľom:

 • vdovského alebo vdoveckého dôchodku,
 • sirotského dôchodku,
 • invalidného dôchodku, čiastočného invalidného dôchodku bez ohľadu na vek,
 • starobného, predčasného starobného a výsluhového dôchodku priznaného po 1. januári 2018.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)

Túto nezdaniteľnú časť základu dane je možné si uplatniť iba raz ročne pri ročnom zúčtovaní. Počas zdaňovacieho obdobia pri výpočte preddavkov na daň to nie je možné.

Tab. č. 3 – Nezdaniteľná časť základu dane na manželku v €

Základ dane
daňovníka v €

Manželka
(manžel)

Výška nezdaniteľnej časti základu dane
v eurách

36 256,37

nemá vlastný príjem

3 937,35

má vlastný príjem

3 937,35 – príjem manželky(a)

príjem > ako 3 937,35 €

nula

> 36 256,37

nemá vlastný príjem

13 001,438 – 1/4 základu dane

má vlastný príjem

13 001,438 – 1/4 základu dane – príjem manželky(a)

> 52 005,75

príjem sa neberie do úvahy

nula

Zdroj: spracované podľa § 11 ods. 3 písm. a) a b) ZDP 

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:  

Životné minimum od 1. júla 2018

1. Zmeny veličín platné od 1. júla 2018

2. Zmeny veličín platné od 1. septembra 2018

3. Zmeny veličín platné od 1. januára 2019 

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace aktuality

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner