www.skdp.sk
Všetky články z BLOGU
59 výsledkov

Blog

tt_sudne-kladivko-puta-peniaze.png

Dátum publikácie: 10.8.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Zákon o obmedzení platieb v hotovosti je účinný od 1. 1. 2013. Pamätám si mnoho polemík a diskusií, ktoré priniesol. I v súčasnosti ma napadá otázka, či dokážeme vždy predpokladať, v akej hodnote službu, tovar dodáme (?). Je zabezpečená dostatočná právna istota v identifikácii a kvantifikovaní platby v hotovosti, právneho vzťahu? Pozor na medzery v definíciách, lebo ak ste daňovník, ktorý dodáva tovar, službu, musíte predpokladať, či váš obchod v úhrne neprekročí 5 000 eur – a to aj v prípade, ak je uzavretá zmluva na dobu neurčitú.

tt_auto-kalkulacka-mince1.jpg

Dátum publikácie: 6.7.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Pri odpovedaní na otázku  jednej klientky som zistila, aká duálna realita  môže nastať pri prezentovaní jedného a toho istého zákonného  ustanovenia odstupom času. Samozrejme, odpoveď som smerovala raz na jednu stranu, potom na druhú, v závere tvoriac dvojzmyselné indikácie o použiteľnosti oboch alternatív.   

tt_ludia-roznych-profesii.jpg

Dátum publikácie: 3.6.2015
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Blížia sa sezónne práce a za lepšími zárobkami aj samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) opúšťajú územie SR, či už na kratšie alebo dlhšie obdobie. V súlade so všeobecnými pravidlami v nariadení (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 (ďalej len „nariadenie EPaR č. 883/2004“) je nutná registrácia do systému sociálneho zabezpečenia (sociálne poistenie a zdravotné poistenie) a platenie poistného v štáte, v ktorom dochádza k výkonu práce a zároveň sa zamedzuje dvojitému odvodovému plneniu, tzn. v jednom období môže osoba podliehať právnym predpisom len jedného členského štátu.

iStock_000005169207Small.jpg

Dátum publikácie: 1.4.2015
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Najčastejšia forma využitia úľavy na dani je prostredníctvom nezdaniteľnej časti základu dane − § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „NČZD). Aktuálne sa ešte vysporiadava daň za rok 2014, preto prinášame praktický návod, pomôcku v orientovaní sa, či, kedy a za akých podmienok máte nárok na akú NČZD, ktorá vám zníži celkovú výšku dane.

tt_alkohol.jpg

Dátum publikácie: 30.3.2015
Autor: Peter Šubík

V súčasnosti sa na slovenskom trhu čoraz častejšie objavuje údajne ako „novinka“ alkoholický nápoj s názvom cider s patričným PR podobne, ako keď sa pred časom na slovenskom trhu objavil nápoj radler.

tt_dolarove-hodinky.jpg

Dátum publikácie: 18.3.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Správne vykázanie výsledku hospodárenia účtovnej jednotky (firmy) za bežné  účtovné obdobie predpokladá, že sa v ňom premietnu náklady a výnosy, ktoré tam  patria, i keď z rôznych dôvodov v bežnom účtovnom období neboli zúčtované. Na druhej strane, z nákladov a výnosov treba vylúčiť položky, ktoré síce boli zúčtované, ale týkajú sa budúcich účtovných období. Takáto špecifická úprava nákladov a výnosov sa vykonáva na konci účtovného obdobia prostredníctvom  účtov časového rozlíšenia (účtová trieda 38x). Pôvodne vnímané časové rozlíšenie prešlo nedávno zmenami v závislosti od veľkosti účtovných jednotiek a významnosti účtovných prípadov.

tt_prazdne-vrecka.jpg

Dátum publikácie: 3.3.2015
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Médiá, tlač, internet nás podrobne informujú o všetkých novelizáciách, ktoré vstúpili do platnosti od januára tohto roku. Týkajú sa rôznych oblastí, rôznych špecifických skupín fyzických či právnických osôb, zamestnancov či zamestnávateľov. Je však veľa drobných malých podnikateľov – samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré nemajú zamestnancov, ktoré si živnostenským oprávnením často len privyrábajú a v tom kvante informácií ani nevedia posúdiť, ktoré novelizačné zmeny sa týkajú priamo ich. Preto by som tento blog venovala zhrnutiu podstatných zmien novelizácie zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov pre fyzické osoby dosahujúce príjem podľa § 6 ods. 1, 2, ktoré preukazujú reálne daňové výdavky.

tt_panacik-zdravotnik.jpg

Dátum publikácie: 20.2.2015
Autor: Ing. Dagmar Piršelová

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v zmysle zákona č. 333/2014 Z. z. (ďalej len ZDP) priniesla niektoré zmeny, ktoré negujú jeden z pilierov daňového systému, a to rovnosť pred zákonom.

iStock_000010194594XSmall.jpg

Dátum publikácie: 2.2.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Novela zákona o dani z príjmov priniesla dostatočné množstvo zmien. Dozvedáme sa o nich z rôznych zdrojov, sú už široko diskutované verejnosťou. Daňovníci v duchu kalkulujú vplyv novelizovaného zákona na ich budúce príjmy, pričom  odôvodnene narastajú obavy o vhodnosti niektorých zavedených opatrení. Mojím zámerom nie je rozpisovať detailne každú jednotlivú zmenu, skôr sa snažím pozerať na novelu globálne a uviesť len tie aspekty, ktoré podstatne ovplyvňujú platiteľa.

tt_manazer-v-kancelarii-za-notebookom.jpg

Dátum publikácie: 23.1.2015
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

V predchádzajúcom blogu sme sa zamerali na spravodlivejšie nastavenie zmeny v § 34 v preddavkoch na daň zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. platnej od 1. 1. 2015. Novelizácia tohto zákona však prináša najmä obmedzovanie a nové pravidlá pri uplatňovaní daňových výdavkov a najviac sa dotýka a zvyšuje čiastkový základ dane § 6, čím prináša vyššie daňové zaťaženie. Zvýšením čiastkového základu dane sa však následne zvyšuje aj odvodové platenie do Sociálnej aj zdravotnej poisťovne.