Prihlásiť
titulná strana Daňová kaviareň Vzdelávanie Blog DÚPP DaÚ
Všetky články z BLOGU
56 výsledkov

Blog

iStock_000005169207Small.jpg

Dátum publikácie: 1.4.2015
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Najčastejšia forma využitia úľavy na dani je prostredníctvom nezdaniteľnej časti základu dane − § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „NČZD). Aktuálne sa ešte vysporiadava daň za rok 2014, preto prinášame praktický návod, pomôcku v orientovaní sa, či, kedy a za akých podmienok máte nárok na akú NČZD, ktorá vám zníži celkovú výšku dane.

tt_alkohol.jpg

Dátum publikácie: 30.3.2015
Autor: Peter Šubík

V súčasnosti sa na slovenskom trhu čoraz častejšie objavuje údajne ako „novinka“ alkoholický nápoj s názvom cider s patričným PR podobne, ako keď sa pred časom na slovenskom trhu objavil nápoj radler.

tt_dolarove-hodinky.jpg

Dátum publikácie: 18.3.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Správne vykázanie výsledku hospodárenia účtovnej jednotky (firmy) za bežné  účtovné obdobie predpokladá, že sa v ňom premietnu náklady a výnosy, ktoré tam  patria, i keď z rôznych dôvodov v bežnom účtovnom období neboli zúčtované. Na druhej strane, z nákladov a výnosov treba vylúčiť položky, ktoré síce boli zúčtované, ale týkajú sa budúcich účtovných období. Takáto špecifická úprava nákladov a výnosov sa vykonáva na konci účtovného obdobia prostredníctvom  účtov časového rozlíšenia (účtová trieda 38x). Pôvodne vnímané časové rozlíšenie prešlo nedávno zmenami v závislosti od veľkosti účtovných jednotiek a významnosti účtovných prípadov.

tt_prazdne-vrecka.jpg

Dátum publikácie: 3.3.2015
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Médiá, tlač, internet nás podrobne informujú o všetkých novelizáciách, ktoré vstúpili do platnosti od januára tohto roku. Týkajú sa rôznych oblastí, rôznych špecifických skupín fyzických či právnických osôb, zamestnancov či zamestnávateľov. Je však veľa drobných malých podnikateľov – samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré nemajú zamestnancov, ktoré si živnostenským oprávnením často len privyrábajú a v tom kvante informácií ani nevedia posúdiť, ktoré novelizačné zmeny sa týkajú priamo ich. Preto by som tento blog venovala zhrnutiu podstatných zmien novelizácie zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov pre fyzické osoby dosahujúce príjem podľa § 6 ods. 1, 2, ktoré preukazujú reálne daňové výdavky.

tt_panacik-zdravotnik.jpg

Dátum publikácie: 20.2.2015
Autor: Ing. Dagmar Piršelová

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v zmysle zákona č. 333/2014 Z. z. (ďalej len ZDP) priniesla niektoré zmeny, ktoré negujú jeden z pilierov daňového systému, a to rovnosť pred zákonom.

iStock_000010194594XSmall.jpg

Dátum publikácie: 2.2.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Novela zákona o dani z príjmov priniesla dostatočné množstvo zmien. Dozvedáme sa o nich z rôznych zdrojov, sú už široko diskutované verejnosťou. Daňovníci v duchu kalkulujú vplyv novelizovaného zákona na ich budúce príjmy, pričom  odôvodnene narastajú obavy o vhodnosti niektorých zavedených opatrení. Mojím zámerom nie je rozpisovať detailne každú jednotlivú zmenu, skôr sa snažím pozerať na novelu globálne a uviesť len tie aspekty, ktoré podstatne ovplyvňujú platiteľa.

tt_manazer-v-kancelarii-za-notebookom.jpg

Dátum publikácie: 23.1.2015
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

V predchádzajúcom blogu sme sa zamerali na spravodlivejšie nastavenie zmeny v § 34 v preddavkoch na daň zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. platnej od 1. 1. 2015. Novelizácia tohto zákona však prináša najmä obmedzovanie a nové pravidlá pri uplatňovaní daňových výdavkov a najviac sa dotýka a zvyšuje čiastkový základ dane § 6, čím prináša vyššie daňové zaťaženie. Zvýšením čiastkového základu dane sa však následne zvyšuje aj odvodové platenie do Sociálnej aj zdravotnej poisťovne.

tt_sipka-v-terci-s-danami.jpg

Dátum publikácie: 2.1.2015
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Nový rok nám prinesie opäť nové zmeny v zákonoch. Už sme si na to akosi na Slovensku zvykli, skôr by prekvapilo ľudí, ak by zmeny neboli alebo by boli skôr pozitívnejšieho charakteru a nie opačne. Ani rok 2015 nebude výnimkou a prinesie nám viacero zmien, pri ktorých si, či už ako fyzické alebo právnické osoby, hlbšie siahneme do vreciek a štátu vzrastie príjem daní.

tt_presypacie-hodiny-znak-euro.JPG

Dátum publikácie: 5.12.2014
Autor: Ing. Juraj Válek, PhD.

Od januára 2015 nadobudne účinnosť novela zákona o dani z pridanej hodnoty.  K dôležitej zmene, na ktorú sa určite nemôže zabudnúť, patrí stanovenie základnej sadzby dane na tovary a služby vo výške 20 %, bez jej viazanosti na schodok verejnej správy Slovenskej republiky, znížená sadzba dane ostala bezo zmeny.

tt_balik-s-listom-DPH.JPG

Dátum publikácie: 6.10.2014
Autor: Ing. Juraj Válek, PhD.

Osobitnou formou dodania tovaru je zásielkový predaj tovaru, ktorý sa uplatňuje pri cezhraničnom dodaní tovaru z jedného členského štátu do iného členského štátu osobám, ktoré nie sú identifikované pre daň, bez ohľadu na formu, akou je tovar objednaný. Je možné ním označiť aj predaj tovaru na základe internetovej, katalógovej, letákovej či televíznej ponuky určenej predovšetkým konečnému spotrebiteľovi, ale pre túto formu predaja tovaru v tuzemsku zákon o DPH osobitné postupy nedefinuje. Podľa uvedeného zákona zásielkový predaj je dodaním tovaru, ktorý je prepravený z iného členského štátu, ako je členský štát, kde sa končí jeho odoslanie alebo preprava, ktorého prepravu tovaru musí zabezpečiť dodávateľ alebo ju na svoj účet obstarať u prepravcu, alebo ktorý je dodaný osobe, ktorá nemá pridelené identifikačné číslo pre daň.