Prihlásiť
titulná strana Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog DÚPP DaÚ
Všetky články z BLOGU
50 výsledkov

Blog

tt_manazer-v-kancelarii-za-notebookom.jpg

Dátum publikácie: 23.1.2015
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

V predchádzajúcom blogu sme sa zamerali na spravodlivejšie nastavenie zmeny v § 34 v preddavkoch na daň zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. platnej od 1. 1. 2015. Novelizácia tohto zákona však prináša najmä obmedzovanie a nové pravidlá pri uplatňovaní daňových výdavkov a najviac sa dotýka a zvyšuje čiastkový základ dane § 6, čím prináša vyššie daňové zaťaženie. Zvýšením čiastkového základu dane sa však následne zvyšuje aj odvodové platenie do Sociálnej aj zdravotnej poisťovne.

tt_sipka-v-terci-s-danami.jpg

Dátum publikácie: 2.1.2015
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Nový rok nám prinesie opäť nové zmeny v zákonoch. Už sme si na to akosi na Slovensku zvykli, skôr by prekvapilo ľudí, ak by zmeny neboli alebo by boli skôr pozitívnejšieho charakteru a nie opačne. Ani rok 2015 nebude výnimkou a prinesie nám viacero zmien, pri ktorých si, či už ako fyzické alebo právnické osoby, hlbšie siahneme do vreciek a štátu vzrastie príjem daní.

tt_presypacie-hodiny-znak-euro.JPG

Dátum publikácie: 5.12.2014
Autor: Ing. Juraj Válek, PhD.

Od januára 2015 nadobudne účinnosť novela zákona o dani z pridanej hodnoty.  K dôležitej zmene, na ktorú sa určite nemôže zabudnúť, patrí stanovenie základnej sadzby dane na tovary a služby vo výške 20 %, bez jej viazanosti na schodok verejnej správy Slovenskej republiky, znížená sadzba dane ostala bezo zmeny.

tt_balik-s-listom-DPH.JPG

Dátum publikácie: 6.10.2014
Autor: Ing. Juraj Válek, PhD.

Osobitnou formou dodania tovaru je zásielkový predaj tovaru, ktorý sa uplatňuje pri cezhraničnom dodaní tovaru z jedného členského štátu do iného členského štátu osobám, ktoré nie sú identifikované pre daň, bez ohľadu na formu, akou je tovar objednaný. Je možné ním označiť aj predaj tovaru na základe internetovej, katalógovej, letákovej či televíznej ponuky určenej predovšetkým konečnému spotrebiteľovi, ale pre túto formu predaja tovaru v tuzemsku zákon o DPH osobitné postupy nedefinuje. Podľa uvedeného zákona zásielkový predaj je dodaním tovaru, ktorý je prepravený z iného členského štátu, ako je členský štát, kde sa končí jeho odoslanie alebo preprava, ktorého prepravu tovaru musí zabezpečiť dodávateľ alebo ju na svoj účet obstarať u prepravcu, alebo ktorý je dodaný osobe, ktorá nemá pridelené identifikačné číslo pre daň.

tt_sudcovske-kladivko-bankovky.JPG

Dátum publikácie: 5.9.2014
Autor: Ing. Juraj Válek, PhD.

Spotrebné dane sú charakteristické tým, že predmet ich zdanenia má málo elastickú funkciu dopytu a väčšinou sú produkty, na ktoré sú uvalené spotrebné dane, chápané ako nežiaduce. Či už škodlivé pre zdravie obyvateľstva, alebo znečisťujúce životné prostredie. To znamená v prvom rade znížiť neželanú spotrebu takýchto statkov. Spotrebné dane zvyšujú cenu produktu a ovplyvňujú tak aj dopyt spotrebiteľov po tomto druhu statku.

tt_les.JPG

Dátum publikácie: 1.8.2014
Autor: Ing. Juraj Válek, PhD.

Nástrojom každej environmentálnej politiky je environmentálna daň. Environmentálne dane môžu byť pre znečisťovateľa nežiaducim postihom jeho produkcie, ekologicky nepriaznivého správania sa,  ktoré sa prejaví zvýšením daňového zaťaženia motívom priaznivého správania sa, ktoré sa prejaví znížením jeho daňového základu. V súčasnej právnej úprave žiadneho členského štátu Európskej únie nie je uvedená jednotná právna definícia environmentálnej dane, čo vedie k mnohým nejasnostiam.

iStock_000012745832XSmall.JPG

Dátum publikácie: 16.7.2014
Autor: Ing. Vladimír Pastierik

Slovenská spoločnosť A nakúpila tovar v Nemecku od nemeckej spoločnosti B, pričom na objednávke uviedla svoje slovenské číslo DPH. Následne slovenská spoločnosť A tento tovar predala českej spoločnosti C, pričom doprava tovaru smerovala priamo z Nemecka do Česka. 

tt_dovolenka-a-joga.JPG

Dátum publikácie: 25.6.2014
Autor: Ing. Vladimír Ozimý

Od 1. 3. 2014 začal platiť inštitút daňovníka z nezmluvného štátu. Kto to vlastne je? Podľa § 2 písm. x) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je to fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt, alebo právnická osoba, ktorá nemá sídlo v štáte uvedenom v zozname štátov uverejnenom na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky. 

dieta_na_luke.JPG

Dátum publikácie: 20.6.2014
Autor: Ing. Juraj Válek, PhD.

Neustály hospodársky rast svetovej ekonomiky je výrazne limitovaný podmienkami a stavom prírodného prostredia. Najväčšie problémy životného prostredia sa prejavujú v súvislosti s ekonomickou aktivitou, ktorá vyvoláva klimatické zmeny, znižovanie biodiverzity, eróziu pôdy, znečisťovanie vôd a vzduchu, nárast odpadov a najmä vyčerpávanie prírodných zdrojov.

Image14496.jpg

Dátum publikácie: 13.6.2014
Autor: Ing. Vladimír Pastierik

Sme česká obchodná spoločnosť zaoberajúca sa predajom tovaru a na Slovensku sme si zriadili organizačnú zložku zapísanú do obchodného registra. Predmetom činnosti našej organizačnej zložky na Slovensku je dodávanie služieb pre české sídlo – najmä prieskum trhu a vyhľadávanie klientov. Podpis zmluvy a dodanie tovaru realizujeme priamo z českého sídla našej spoločnosti. Organizačná zložka v SR neposkytuje žiadne služby pre tretie osoby a ani nič nefakturuje. Daňový úrad na Slovensku zaregistroval organizačnú zložku za platiteľa dane z príjmov právnických osôb, ale odmietol jej registráciu za platiteľa DPH – postupoval správne?