www.skdp.sk

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2013 (ONLINE ROZHOVOR s daňovým poradcom)

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov po skončení zdaňovacieho obdobia patrí medzi základné povinnosti daňového subjektu vyplývajúce zo zákona o dani z príjmov a z daňového poriadku.

ONLINE ROZHOVOR

na uvedenú tému prebehne dňa 27. 2. 2014 v čase od 13,00 do 14,00 hod. K dispozícii vám bude daňový poradca, ktorý zodpovie na vaše otázky k uvedenej problematike. Svoje otázky napíšte do formulára, ktorý sa v čase rozhovoru zobrazí v článku.

ZODPOVEDANÉ OTÁZKY

obnoviť
Anonymný užívateľ  (27.02.2014 13:02)
Dobrý deň. Našej spoločnosti s. r. o. boli vyplatené dividendy z českej spoločnosti za rok 2012, ktoré boli zdanené 15% zrážkovou daňou. Máme z tohto titulu nejaké povinnosti so zdanením na Slovensku? Ďakujem za odpoveď.
Ing. Vladimír Ozimý

dobrý deň, dividendy za zdaňovacie obdobie po 1.1.2004 nie sú na území SR predmetom dane a to v súlade s § 12 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Takže hodnota dividend bude odpočítateľnou položkou od základ dane v podanom daňovom priznaní právnických osôb za rok 2013. 


Ministerstvo financií SR   (27.02.2014 13:04)
Dobrý deň, ako fyzická osoba prenajímam byt, vediem evidenciu príjmov a výdavkov. V r. 2013 som vymenil v byte sprchový kút, výmenu realizoval remeselník, ktorý účtoval prácu a náklady na dopravu. Môžem výdavky na prácu a dopravu zahrnúť do výdavkov za r. 2013? Ďakujem. Fero
Ing. Vladimír Ozimý

Dobrý deň, v prvom rade je nutné skúmať či ide o opravu alebo technické zhodnotenie, kde je rozhodujúca hodnota 1700 eur. V prvom kroku si však treba odpovedať či byt bol zaradený do obchodného majetku (je uvedený do  evidencie podľa § 6 ods. 11 alebo sa vedie sústava účtovníctva (§ 6 ods. 13)), alebo nejde o obchodný majetok. Lebo ak nie je zaevidovaný v evidencií alebo účtovníctve daňovníka potom pôjde o nedaňový výdavok v celom rozsahu, keďža sa viaže k súkromnému majetku daňovníka. Ak ide o obchodný majetok, potom oprava je v plnej výške daňovým výdavkom (t.j. náklady na opravu vrátane prepravných nákladov) a v prípade technického zhodnotenia, ak je hodnota do 1700 eur za kalendárny rok, môže ísť priamo do výdavkov a v prípade vyššej hodnoty, musí navýšiť daňovník vstupnú cenu bytu a odpisovať toto zhodnotenie v cene bytu. Technické zhodnotenie nad 1700 eur samo o sebe nie je daňovým výdavkom v súlade s § 21 zákona o dani z príjmov. 


Mária Balkovská   (27.02.2014 13:05)
Obec obdržala dividendy od Pozemkového spoločenstva bez právnej subjektivity vo výške 298 € , do ktorého riadku daňového priznania PO máme uvedenú sumu uviesť
Ing. Vladimír Ozimý

V prvom rade je nutné si uvedomiť, že obec ako člen pozemkového spoločenstva bez právnej subjektivity musí účtovať o všetkých skutočnostiach viažucich sa k činnosti obce. V tomto prípade je to o podiely na zisku, pričom tento je riadne predmetom dane, pretože ide o pozemskové spoločenstvo bez právnej subjektivity. Sem patrí aj podiel "základu dane" pripadajúci na obec ako taký. To znamená, že o tejto skutočnosti by obec mala účtovať priamo vo svojom účtovníctve ako pohľadávku voči pozemkovému spoločenstvu a výnos z tejto činnosti, čo sa odzrkadlí vo výsledku hospodárenia obci priamo na r. 100 daňového priznania. Následne už nie je dôvod to uvádzať v daňovom priznaní ako položku zvyšujúcu základ dane, keďže táto hodnota súčasťou základu dane cez výsledok hospodárenia, čo vyplýva z § 17 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.


Ing. Anita Laková   (27.02.2014 13:06)
Dobrý deň, prosil by som o radu v nasledovnom probléme: Spoločnosť vystavila faktúru za dodaný tovar so splatnosťou v 06/2010. Predmetná faktúra je v hodnote do 300€. K úhrade faktúry však aj napriek urgenciám a aj opakovaným prísľubom zo strany odberateľa nedochádzalo, a tak spoločnosť k 31.12.2012 vytvorila k predmetnej faktúre daňovo uznanú OP vo výške 50%. Keďže ku dňu 31.12.2013 uplynulo ca 1290 dní po splatnosti faktúry, navyše je odberateľ podľa dostupných informácií vo výrazných finančných problémoch a k úhrade faktúry s veľkou pravdepodobnosťou nedôjde, chce spoločnosť predmetnú pohľadávku úplne odpísať / pre úplnosť uvádzam, že voči zákazníkovi nie sú evidované žiadne iné pohľadávky /. Otázkou je teraz zaúčtovanie tohto odpisu pohľadávky a daňové hľadisko. Je správne zaúčtovanie OP z dôvodu vyradenie pohľadávky 391/311 vo výške 50% OP a na ostatných 50% z hodnoty pohľadávky zaúčtovanie vyradenia zápisom 546/311? Zároveň by som prosil o stanovisko k vplyvu tohto odpisu k základu dane –zníži sa základ dane o daňovo uznané OP z minulého obdobia a zároveň sa zvýši celú výšku pohľadávku, t.j. o celú výšku daňovo uznaného odpisu? Ďakujem
Ing. Vladimír Ozimý

Dobrý deň, účtovný zápis uvedený v otázke je správny. Čo sa týka daňového hľadiska je nutné skúmať daňovú uznateľnosť odpisu tejto pohľadávky. V tomto prípade je naplnený daňový výdavok podľa § 19 ods. 2 písm. i) ale aj podľa § 19 ods. 2 písm. r) zákona č. 595/2003 z. z. o dani z príjmov. Pri úprave základu dane musíte vychádzať z § 17 ods. 28 zákona, kde je uvedené, že v prípade odpisu sa upraví základ dane že  zvýši o sumu opravnej položky, ktorej tvorba bola uznaná za daňový výdavok podľa § 20, a súčasne zníži o výdavok (náklad) podľa § 19 ods. 2 písm. h) a r). Takže v tomto prípade 50 % hodnoty opravnej položky je nutné zahrnúť na r. 180 daňového priznania ako položku zvyšujúcu základ dane a zároveň uviesť na r. 290 ako položku znižujúcu základ dane.


Petra Kotlarová   (27.02.2014 13:19)
Dobrý deň, ako je to s umorovaním straty v roku 2013? Máme zostatok neumorenej straty z roku 2009 (1000€) a celú stratu z roku 2012 (5000€). V roku 2013 máme základ dane 10000€ - koľko môžeme v roku 2013 umoriť? Ďakujem
Ing. Vladimír Ozimý

Dobrý deň, za zdaňovacie obdobie roku 2013 uplatňujete stratu podľa § 30 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, t.j. podľa  pravidiel platných do konca roku 2013. T.j. pre straty po 1.1.2010 platí 7 ročné obdobie ich umorenia a pre straty za rok 2009 platí 5 ročné obdobie ich umorenia od nasledujúceho zdaňovacieho obdobia, za ktoré vykázali daňovú stratu. takže ak ste vykázali základ dane 10000 eur a máte straty 1000 eur z roku 2009 a 5000 eur z roku 2012 môžete znížiť základ dane o celú hodnotu strát, t.j. o sumu 6000 eur.


Anonymný užívateľ  (27.02.2014 13:28)
Dobrý deň, spoločnosť dosiahla v roku 2013 zisk, vykázala základ dane. Eviduje zostatok neumorenej straty z roku 2011. Môže tento zostatok neumorenej straty v roku 2013 umoriť v plnej výške? Ďakujem za odpoveď.
Ing. Vladimír Ozimý

Dobrý deň, za zdaňovacie obdobie roku 2013 je posledný krát možnosť umoriť stratu do výšky základu dane bez akého koľvek limtu. Jediným limitom je 7 ročné obdobie podľa § 30 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, za ktoré sa môže strata umoriť po jej vzniku. Takže ak je táto strata z roku 2011 nižšia ako je základ dane, potom ju môžete uplatniť celú.


Anonymný užívateľ  (27.02.2014 13:28)
Dobrý deň, v r.2013 sme si vytvorili pohľadávku k dobropisu za bonus,ktorý nám prišiel v r.2014. Je táto pohľadávka súčasťou výsledku hospodárenie,alebo musím upraviť daňový základ ? Ďakujem.
Ing. Vladimír Ozimý

Dobrý deň, v prvom rade je nutné vychádzať z inštitútu § 17 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorý definuje, že základ dane vychádza z výsledku hospodárenia u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva. § 3 zákona č. 431/2003 Z. z. o účtovníctve v z.n.p. definuje, že účtovné prípady sa účtujú do obdobia s ktorým vecne a časovo súvisia. Ak teda vznikol nárok na bonus v roku 2013 a daňový subjekt na základe týchto skutočnosti účtoval do roku 2013 o vzniku výnosu (znížení nákladu), potom je takýto účtovný prípad súčasťou výsledku hospodárenia roku 2013. § 17 zákona o dani z príjmov následne neukladá povinnosť upraviť základ dane  o bonusy (nehovoríme o rezervách na bonusy) nevyplatené do konca zdaňovacieho obdobia. Bonusy teda budú riadne súčasťou základu dane tak ako bolo o nich účtované v súlade s účtovnými predpismi.


Soňa Vlková   (27.02.2014 13:29)
Dobrý deň prajem, je možné prerušiť daňové odpisy majetku a aký to má dopad na nasledujúce rok odpisovania?
Ing. Vladimír Ozimý

dobrý deň, preruši odpisovanie je možné len z daňového hľadiska a to v súlade s § 22 ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Daňovník môže uplatňovanie odpisov hmotného majetku prerušiť, a to len na jedno celé zdaňovacie obdobie alebo viac celých zdaňovacích období. V ďalšom zdaňovacom období daňovník pokračuje v odpisovaní tak, ako by nebolo prerušené, pričom celková doba odpisovania sa predlžuje o dobu prerušenia odpisovania. Takže z účtovného hľadiska musíte v odpisovaní pokračovať, pričom z daňového hľadiska je povolené prerušiť odpisovanie majetku.


Anonymný užívateľ  (27.02.2014 13:33)
Dobry den, umelec( iba DIC registracia v SR) pracuje na zaklade autorskej zmluvy, predmetom AZ je rezia reklamneho spotu v Českej republike. V ČR mu odberatel zrazil dan na zaklade zmluvy o zamedzeni dvojiteho zdanenia, ma dokald od ceskeho financneho uradu. Ako vysporiada umelec prijmy v danovom priznani za rok 2013? prijmy z ČR su vynate? je mozne si uplatnit nejake naklady, ktore mu s vykonom prace vznikli? vyplyva mu nejaka danova povinnost v SR ak jeho prijmy podliehali zrazkovej dani v ČR? ak ano, zrazkovu dan si zapocitava v DPriznani v SR za rok 2013? ma este nejake povinnosti z hladiska dane z prijmov pripadne dane z pridanej hodnoty? Dakujem, praje krasny den.Maja
Ing. Vladimír Ozimý

Dobrý deň, predpokladám, že umelec má trvalý pobyt na území SR, t.j. je v súlade s § 2 písm. d) zákona o dani z príjmov rezidentom Slovenskej republiky. Takýto daňovník je povinný zdaňovať celosvetové príjmy, nie len zo zdrojov na území SR. Umelec spadá do § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov, t.j. ide o inú zárobkovú činnosť na základe autorských práv (zákon č. 618/2003 z. z.). Príjmy za umelecký výkon musí uviesť v daňovom priznaní, pričom si započíta daň zaplatenú v Českej republike (nie je možné použiť metódu vyňatia). Daňovník, ktorým je fyzická osoba nemusí podať daňové priznanie, ak jeho zdaniteľný príjem nepresiahne 50 % nezdaniteľnej čiastky, čo vyplýva z § 32 zákona o dani z príjmov. Ak by bol teda jeho celkový zdaniteľný príjem nižší, potom nemusí podať daňové priznanie. Predpokladám, že jeho celkový zdaniteľný príjem vrátane príjmov z ČR bol vyšší ako hodnota 1867,97 eur za zdaňovacie obdobie. Potom musí priznať celosvetové príjmy vrátane príjmov z ČR vypočítať svoju daňovú povinnosť a započítať si daň z príjmov zaplatenú v ČR. Keďže ide o umelecký výkon na území ČR, takto poskytnutá služba nie je predmetom dane na účely zákona o DPH na území SR, ak ide o dodanie služby pre českú zdaniteľnú alebo nezdaniteľnú osobu (predpokladám, že ide o úhrady od českej organizácie, resp. spoločnosti). Daňový výdavok na účely zákona je definovaný ako preukázateľný výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľného príjmu zaevidovaný v účtovníctve alebo evidencií daňovníka, ak zákon neustanovje inak. Definícia je v § 2 písm. i) zákona, pričom v určitých prípadoch je výdavok limitovaný v § 19 zákona o dani z príjmov prípadne ho daňovo neuznáva podľa § 21 zákona. Aj teda takýto umelec si môže uplatniť takéto preukázateľné výdavky, ktoré sa viažu k jeho činnosti daňovníka z príjmami podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona, napr. cestovné výdavky (§ 19 ods. 2 písm. e), prípadne iné preukázateľné výdavky


Anna Szabosiová   (27.02.2014 13:42)
Dobry den, chcem sa spytat ako mam vyplnit DPPO za sro ktora zanikla zlucenim s druhou sro. Nahodou som uctovnickou oboch sro, prva strana bude ako vyplnena s udajmi akej sro? nastupnickej alebo zaniknutej, ? tiez neviem ako v zalezitostiah zaniknutej sro komunikovat so spravcom dane , pod nasim DIC alebo zaniknutej ....dakujem
Ing. Vladimír Ozimý

Dobrý deň, podľa § 41 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov zo zdaniteľných príjmov daňovníka, ktorý zanikol bez likvidácie (napr. zlúčením), podáva daňové priznanie jeho právny nástupca. Ide o posledné zdaňovacie obdobie zaniknutej spoločnosti, t.j. údaje daňového priznania by mali byť vyplnené vo väzbe k zanikajúcej spoločnosti, pričom právny nástupca je len nositeľ povinnosť vysporiadať túto povinnosť za zaniknutú spoločnosť. Takže uvádzajú sa údaje zaniknutej spoločnosti.Od rozhodného dňa, ktorý je určený v zmluve o zlúčení komunikuje so správcom dane už len nástupnícka spoločnosť.


Anonymný užívateľ  (27.02.2014 13:44)
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či si môže zamestnanec uplatniť pomernú časť nezdaniteľnej časti základu dane na manželku, t.j. 7 mesiacov, ak manželka bola evidovaná na Úrade práce do 1.8.2013 a od 2.8.2013 jej bol priznaný starobný dôchodok. Ďakujem
Ing. Vladimír Ozimý

Dobrý deň, pri uplatnení nezdaniteľnej čiastky na manželku je nutné vychádzať z § 11 ods. 3 až 5 zákona o dani z príjmov. Daňovník, ktorý si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku len jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane zodpovedajúcu jednej dvanástine nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 3 za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane. Limitujúcimi faktormi sú základ dane daňovníka, vlastný príjem manželky a v neposlednom rade inštitút definovaný v § 11 ods. 4 písm. b), t.j. ide o manželku, ktorá sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované (§ 33 ods. 2) maloleté dieťa podľa osobitného predpisu  žijúce s daňovníkom v domácnosti, alebo ktorá v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie alebo bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo sa považuje za občana so zdravotným postihnutím, alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Takže ak vlastný príjem manželky nepresahoval sumu 3735,94 eur, ak základ daňovníka je nižší ako 34401,74 eur v roku 2013, potom môže si uplatniť nezdaniteľnú čiastku na manželku vo výške 1/12 z rozdielu medzi sumou 3735,94 eur a vlastným príjmom manželky, ktorý je definovaný v § 11 ods. 4 písm. b) zákona o dani z príjmov.


Anonymný užívateľ  (27.02.2014 13:45)
Dobrý deň. Ako postupovať v prípade odpísania záväzku v premlčaní, ak sme po 36 m nezvýšili základ dane? Bude výnos na účte 648 daňovo uznaný?
Ing. Vladimír Ozimý

Dobrý deň, zákon o dani z príjmo do konca roku 2013 definova v § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov povinnosť upraviť základ dane o záväzky, ktoré boli uznané za daňový výdavok podľa § 19 zákona o dani z príjmov, alebo sú daňovým výdavkom v čase odpisovania, spotreby v prípade, že sú po splatnosti viac ako 36 mesiacov. To znamená, že ide o zákonnú povinnosť, ktorú je nutné vysporiadať v tom zdaňovacom období, kedy bol naplnený inštitút 36 mesiacov po splatnosti. Ak si túto povinnosť daňovník nesplnil potom musí podať dodatočné daňové priznanie za obdobie, kedy uplynula táto zákonná lehota v tomto prípade za rok 2012,. V roku 2013 násled uplatní daňovník postup podľa § 17 ods. 27 písm. b) zákona o dani z príjmov a predmetný záväzok odpísaný do záväzkov z dôvodu premlčania odpočíta od základu dane.


Anonymný užívateľ  (27.02.2014 13:49)
Dobrý deň, vo februári 2014 sme dostali dobropis - vyúčtovanie elektrickej energie od prenajímateľa kancelárie. Na faktúre uviedol, že je to dobropis týkajúci sa spotreby za rok 2013. Dátum vystavenia faktúry je 17.2.2014 a dátum dodania služby je uvedený 31.12.2013. Je potrebné v rámci uzávierkových operácií v roku 2013 tento fakt zaúčtovať a ako? Môže sa to účtovať mínusom na účet 518 oproti účtu 326? Alebo je na to iný postup? Ďakujem za odpoveď.
Ing. Vladimír Ozimý

Dobrý deň, podľa § 2a opatrenia MF SR č. 23054/2002-92 (postupy účtovania v sústave PU) definuje, že účtovná jednotka účtuje o skutočnostiach, ktoré sa viažu k účtovným prípadom, ktoré sa uskutočnili v účtovnom období a zistili sa tieto skutočnosti do dňa zostavenia účtovnej závierky, t.j. zohľadní sa tu vecné a časové hľadisko k tomuto účtovnému obdobiu. T.j. dobrobis k elektrickej energie za rok 2013, ktorý síce bol vyhotovený v roku 2014 ale viaže sa k zdaňovaciemu obdobiu za rok 2013 je nutné zúčtovať ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. V tomot prípade odporúčam použíť účtovný zápis 315/518 (ak ide o zníženie ceny nájmu). Účet 326 - nevyfaktúrované dodávky je záväzkový účet, ktorý nie je možné používať v prípade dobropisov.


k téme online rozhovoru

Vážený návštevník, prístup do tejto sekcie majú len užívatelia portálu s predplateným prístupom.

Prihláste sa, prosím kliknutím na nasledovný odkaz: PRIHLÁSENIE

Ročný prístup si môžete objednať v časti OBJEDNÁVKA.

Špeciality kaviarne

Kalendáre

ZOZNAMY/REGISTRE

Partneri

profil autora

Ing. Vladimír Ozimý

Vladimir_Ozimy.JPG

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov. Videoprofil nájdete tu.

Dátum publikácie

21.2.2014 0:00:00