www.skdp.sk

Dodanie a nadobudnutie tovaru a služieb z hľadiska DPH (ONLINE ROZHOVOR s daňovým poradcom)

Dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu, do tretieho štátu, ako aj nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu patria medzi zdaniteľné obchody s miestom dodania v tuzemsku, ale s odlišným režimom.

ONLINE ROZHOVOR

na uvedenú tému prebehne dňa 18. 4. 2013 v čase od 13,00 do 14,00 hod. K dispozícii vám bude odborný poradca, ktorý zodpovie na vaše otázky k uvedenej problematike. Svoje otázky napíšte do formulára, ktorý sa v čase rozhovoru zobrazí v článku.

ZODPOVEDANÉ OTÁZKY

obnoviť
Anonymný užívateľ  (18.04.2013 13:02)
Dobrý deň. Prosím poradiť.Platiteľ DPH poskytuje služby do štátu EÚ (miesto zdaniteľného je v tuzemsku).Uvádza ich len v súhrnnom výkaze a na tlačive DP DPH nie? Ak ich má uvádzať aj na tlačive DP DPH, na ktorom riadku? Ďakujem
Ing. Nadežda Cígerová

Dobrý deň,

vo všeobecnosti platí, že služby  poskytované do štátov EÚ  s  miestom zdaniteľného plnenia v tuzemsku, má daňovník  povinnosť uvádzať  v  daňovom priznaní. Daňové priznanie sa totiž vypĺňa pri   všetkých  transakciách, pri ktorých vznikla povinnosť platiť daň v tuzemsku vrátane služieb oslobodených od dane. Súhrnný výkaz sa v takýchto prípadoch nepodáva. Pre upresnenie dopĺňam, že od roku 2010 sa v súhrnnom výkaze uvádzajú okrem údajov o dodávke tovarov aj údaje o poskytnutí služieb s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, pri ktorých prechádza daňová povinnosť na príjemcu v inom členskom štáte a teda miesto dodania nie je v tuzemsku, ale v príslušnej krajine eurozóny. Otázka je položená vo všeobecnej rovine,   nie je zrejmé  o aké typy služieb sa zaujímate (aké poskytujete).  V prípade, že máte konkrétnu požiadavku, môžete ju bližšie špecifikovať, resp. zatelefonovať na linku poradenstva.


Anonymný užívateľ  (18.04.2013 13:11)
Prosím Vás, ak platiteľ DPH prijíma služby z tretieho štátu (USA, platiteľ DPH) – napr. softvérové aplikácie, upgrade a pod., uvádza ich na tlačive DP DPH? Ak áno, na ktorom riadku? Ďakujem za odpoveď.
Ing. Nadežda Cígerová

Dobrý deň,

miesto dodania služby sa vo špecifických prípadoch posúdi podľa § 15 zákona o DPH – všeobecné pravidlo, resp. § 16 zákona – výnimky z pravidla.   V konkrétnom prípade je „softvérová“  služba uskutočnená medzi dvoma zdaniteľnými osobami (tuzemskou a zahraničnou - z tretej krajiny)  považovaná za službu s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona. V takomto prípade príjemca služby (platiteľ dane) v tuzemsku vykoná samoznanienie (t. z. uplatní daň na výstupe) a uplatní odpočet DPH (ak spĺňa podmienky § 49 -51). V daňovom priznaní následne  vyplní r. 11 + 12  (služby, pri ktorých príjemca platí daň podľa § 69 ods. 3 zákona) a zároveň r. 20 resp. 21  pri splnení nároku na odpočet dane na vstupe vo výške odpočítateľnej dane zo služieb (tovarov), ktoré sú predmetom dane v tuzemsku..

Pekný deň

 


Anonymný užívateľ  (18.04.2013 13:13)
Český dodávateľ, platca DPH fakturuje tovar slovenskému odberateľovi, ktorý nie je registrovaný pre DPH a ani nie je to potrebné z dôvodu §7 (Ide o sumu 1500 Eur). Čo s DPH? Český dodávateľ by mal vystaviť faktúru aj s českou DPH? (Slovenský odberateľ tento tovar chce predať ďalej na Slovensku). Ďakujem.
Ing. Nadežda Cígerová

Dobrý deň,

v rámci pohybu tovaru v EU boli vytvorené pravidlá pri pohybe tovaru (u nás § 11 a § 43 zákona), ktoré špecifikujú nadobudnutie (dodanie) tovaru  v rámci EU na základe smerníc a nariadení pre zabezpečenie jednotného systému DPH.  Vo všeobecnosti platí, že ak sú predávajúci a kupujúci registrovaní pre daň  každý vo svojom členskom štáte (majú IČ DPH), dodanie tovaru u predávajúceho je oslobodené a kupujúci má povinnosť zdaniť nadobudnutie + uplatniť nárok na odpočet (v prípade, že tento tovar použije na dodávky svojich tovarov a služieb na výstupe ako platiteľ: § 49-51 zákona).

Ak český dovávateľ, platiteľ DPH, fakturuje tovar slovenskému odberateľovi, ktorý nie je registrovaný pre daň, (nemá IČ DPH pridelené v SR), nejde o intrakomunitárne nadobudnutie tovaru z pohľadu tuzemského daňovníka, ani o intrakomunitárne dodanie z hľadiska českého dodávateľa. Preto sa predmetné plenenie posúdi podľa miesta dodania tovaru - tam, kde sa preprava začína, resp. ak nie je dodávka s prepravou - tam, kde sa dodanie tovaru uskutočňuje. V oboch prípadoch teda vychádza, že zdanenie sa uskutoční v ČR a faktúra bude vystavená s českou DPH.

Pekný deň.

 


Anonymný užívateľ  (18.04.2013 13:13)
Dobrý deň, mám tento problém: som platca DPH. Nakupujem ojazdené osobné motorové vozidla (použitý tovar) v zahraničí napr.Taliansko. Predávam ich na Slovensku. Napr. kúpim auto za 5.000 Eur. a predám ho za 6.000 Eur. Faktúru vystavím nasledovne: predaj auta 5.000 bez DPH a provízia 1.000 Eur s DPH. Na vystavenú faktúru dávam poznámku §66-Úprava zdaňovania prirážky(použitý tovar.) Je toto správne? A mám uvádzať nákup týchto áut aj v DPH výkaze v riadku 07,08, a v riadku 25? Ďakujem.
Ing. Nadežda Cígerová

Dobrý deň,

slovenský platiteľ dane pri ďalšom predaji ojazdených vozidiel v tuzemsku uplaťňuje osobitnú úpravu zdanenia (zdanenie prirážky) podľa už Vami uvedeného ustanovenia (§ 66 zákona o DPH).  Na účely zákona je obchodníkom, ktorý nadobúda z iného čš použitý tovar od osoby identifikovanej pre daň  a táto osoba pri dodaní predmetného tovaru uplatňuje oslobodenie od dane platného v jeho členskom štáte. Základom dane je potom rozdiel medzi kúpnou cenou ojazdeného vozidla od zahraničného dodávateľa a predajnou cenou pri predaji v tuzemsku pre slovenského zákazníka.

Posúdenie plnenia závisí od toho, či kúpa ojazdeného vozidla z iného členského štátu je od predávajúceho, ktorý nepoužil (resp. použil) osobitnú úpravu pri predaji použitého tovaru (zdanenie prirážky). Odporúčam Vám preto napísať na  listaren@epi.sk.  Pekný deň.

 


Katarína Jančaříková   (18.04.2013 13:14)
Faktúra z EU je vystavená dátumom 31.3.2013. Tovar a faktúra majú dátum prevzatia 3.4.2013. Je správne, ak sa táto faktúra zahrnie do DPH za 3./13, teda samozdanenie aj uplatnenie tejto dani sa vykoná za mesiac marec?
Ing. Nadežda Cígerová

Dobrý deň,

pri nadobudnutí tovaru z EU vzniká daňová povinnosť v súlade s § 20 zákona o DPH. Ak je faktúra vyhotovená  skôr (31.3. 2013) ako sa nadobudnutie tovaru (prevod práva nakladať s tovarom ako vlastník) usktutočnilo, dôležité je, že v takomto prípade, pokiaľ sa faktúra viaže na predmetnú dodávku, a do podania daňového priznania za marec (t. z. do 25. 4. 2013) bol tovar fyzicky prepravený do tuzemska - uskutočnilo sa nadobudnutie tovaru, platiteľ dane postupuje správne, keď uplatní vznik daňovej povinnosti podľa § 20 ods. 1 písm. b) zákona  - dňom vyhotovenia faktúry.  Pekný deň.   


Andrea Sládková   (18.04.2013 13:15)
Platiteľ DPH prijíma odbornú literatúru a iný tovar z tretieho štátu (USA). Uvádza to na tlačive DP DPH. Ak áno, na ktorom riadku?
Ing. Nadežda Cígerová

Dobrý deň,

odborná literatúra a iný tovar z USA ako tretieho štátu  sa zdaňuje pri dovoze. Dokladom je  colné vyhlásenie (JCD) so stanoveným vymeriavacim základom, resp. oznámením rozhodnutia o výške colného  dlhu (clo + DPH). Túto DPH a clo musí zaplatiť daňovník. Na r. 24 + 25 daňového priznania sa uvádza  výška odpočítateľnej dane zaplatená správcovi dane v tuzemsku pri dovoze tovaru. Zároveň dávam do pozornosti § 48  ods. 2 zákona o DPH, ktorý uvádza tovar s oslobodením od cla a dane , kde je bližšie špecifikované, ktoré prípady spĺňajú požadované kritériá (napr. reklamné tlačoviny a predmety).  Pekný deň.


Anonymný užívateľ  (18.04.2013 13:21)
Dobrý deň prajem, Prosím o usmernenie z pohľadu platiteľa DPH, ako by mala vyzerať faktúra do USA: Sú na nej rôzne položky: podpora vzdelávacej sutaze, ktorá zahrna obcerstvenie,vecné ceny, prácu, vzdelávacia súťaž sa konala v SR 2. udrzba a uprava webstranky pre spoločnosť so sídlom v USA Ďakujem za odpoveď
Ing. Nadežda Cígerová

Dobrý deň,

1. V konkrétnom prípade, predpokladám, ide o službu (vzdelávacia súťaž), ktorú Vy ako zdaniteľná osoba poskytujete do tretej krajiny - USA. Vzdelávacia služba, ktorá sa koná v tuzemsku. (v SR) je nehmotnou službou, ktorá v prípade dvoch zdaniteľných osôb (odberateľa a dodávateľa) má dve možnosti posúdenia miesta plnenia. V prvom prípade - ak ide o službu, ktorá bola priamo objednaná zdaniteľnou osobou z USA, t. z. nejde o službu poskytnutú pre širokú verejnosť, uplatní sa § 15 ods. 1 - všeobecné pravidlo prenosu daňovej povinnosti. Faktúra bude vystavená bez DPH, nie je predmetom dane v tuzemsku a neuvádza sa v súhrnnom výkaze vzhľadom na skutočnosť, že odberateľ nie je z krajiny EU. Ak však ide o vzdelávaciu službu, ktorá súvisela so vstupom na podujatie pre zdaniteľnú osobu v súlade s výnimkou uvedenou v § 16 ods. 3 zákona, miesto dodania bude v SR - tam, kde sa predmetné plnenie skutočne vykonalo. V takomto prípade bude faktúra vystavená so slovenskou DPH.    

2. V prípade údržby a úpravy webstránky pre spoločnosť so sídlom v USA (ak ide o zdaniteľnú osobu, a túto skutočnosť viete aj preukázať) posúdite miesto dodania podľa § 15 ods. 1 a v takomto prípade nie je miesto dodania tuzemsko. Faktúra bude vystavená bez DPH (neuvádza sa ani v daňovom priznaní, ani v súhrnnom výkaze). Upozorňujem na § 74, ktorý sa týka obsahových náležitostí faktúry, kde okrem iného je povinnosťou uviesť slovnú informáciu "prenesenie daňovej povinnosti" ak osobou povinnou platiť daň je príjemca služby.

Pekný deň.     


Kratochvílová Mariana   (18.04.2013 13:22)
Chcela by som spýtať na spôsob fakturácie s DPH alebo bez DPH? Jedná sa o dodávku technológií s montážou do ČR. Niektoré technológie nakúpime aj v ČR ale potom ich dovezieme do SR z dôvodu opracovania príp.zakomponovania a následne ich zakomponujeme na stavbu v ČR. Firma v ČR ktorej to predávame to ešte predáva ďalej investorovi taktiež v ČR. Chcem sa opýtaťako máme vystaviť faktúru: 1. Bez DPH ako pri dodávke tovaru v rámci EÚ 2. Musíme sa zaregistrovať v ČR na DPH a vystaviť faktúru s českou DPH Ďakujem
Ing. Nadežda Cígerová

Dobrý deň,

z Vašej otázky vyplýva, že dodávate technológie s montážou. Pre správne posúdenie miesta dodania je však potrebné určiť na základe zmluvy medzi Vami a obchodným partnerom z Čiech, či predmetná dodávka je tovarom s montážou, alebo patrí do komplexne vykonanej služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť.  V prípadne korektne stanoveného plnenia - potom môžeme posúdiť miesto plnenia a zároveň kto má povinnosť zaplatiť daň. V prípade dodania tovaru s inštaláciou a montážou platí, že  ak je dodanie tovaru spojené s inštaláciou alebo montážou dodávateľom, resp. na jeho účet, miestom dodania je miesto, kde je tovar inštalovaný alebo zmontovaný (§ 13 ods. 1  písm. b) zákona). - t.z. v ČR. Ak ide o službu vzťahujúcu sa na nehnuteľnosť (§ 16 ods. 1 zákona), miesto dodania je tam, kde sa nehnuteľnosť nachádza - t. z. taktiež v ČR. V oboch prípadoch ide o prenos daňovej povinnosti na českého dodávateľa, ktorý, (vzhľadom na skutočnosť, že miesto dodania je v Čechách),  vykoná samozdanienie. V takomto prípade Vám povinnosť registrácie nevzniká. Vystavíte faktúru bez DPH s poznámkou - prenesenie daňovej povinnosti, pričom ju neuvádzate do daňového priznania (nie je predmetom dane v tuzemsku, nemáte ani povinnosť podávať súhrnný výkaz). Registrácia by bola nutná, keby ste fakturovali slovesnkej zdaniteľnej osobe (podnikateľovi), na ktorého by túto daňovú povinnosť s miestom dodania v Čehách nebolo možné previesť. Dopĺňam, že skutočnosť, že firma v ČR obchoduje ďalej s iným partnerom , nemá súvis s posúdením Vašej konkrétnej dodávky a fakturácie vo vzťahu k odberateľovi. Pekný deň.


Anonymný užívateľ  (18.04.2013 13:22)
Naša Slovenská firma (platiteľ DPH) obdrží tovar zo zahraničia, prepravné náklady sú bez DPH. Ďalej ho predávame v tuzemsku. Pri predaji tovaru tuzemskému odberateľovi túto prepravu prefakturujem. Fakturujem ju s DPH?
Ing. Nadežda Cígerová

Dobrý deň,

preprava tovaru nadobudnutého zo zahraničia sa posúdi podľa § 15 ods. 1 - t. z. všeobecného pravidla, pri ktorom v súlade s § 69 ods. 3 zákona platí daň príjemca služby. Vaša firma má preto povinnosť vykonať samozdanenie s nárokom na odpočet ak spĺňate podmienky § 49-51 zákona. Pri refakturácii služby, ktorú vykonáte vo Vašom mene na cudzí účet (§ 9 ods. 4) platí, že ste službu  sami prijali a následne dodali. Vzhľadom na skutočnosť, že ju fakturujete tuzemskej zdaniteľnej osobe, uplatníte DPH - Váš odberateľ nemá povinnosť platiť daň podľa § 69 - neprenáša sa na neho daňová povinnosť.  Vo vzťahu k slovenskému odberateľovi (po aplikácii § 15 ods. 1 zákona), dodávka  má miesto dodania v tuzemsku. Pekný deň.


Anonymný užívateľ  (18.04.2013 13:22)
Platiteľ DPH prijíma služby z EU (prenájom softvérového programu od českej firmy). Uvádza túto službu na tlačive DP DPH. Ak áno, na ktorom riadku? Ďakujem
Ing. Nadežda Cígerová

Dobrý deň,

prenájom softvérového programu od dodávateľa z EU pre tuzemského platiteľa  je službou podľa § 15 ods. 1, s miestom dodania v tuzemsku. Odberateľ ju samozdaní, uplatní DPH na vstupe pri splnení zákonom stanovených podmienok a uvedie službu na r. 11 + 12 ako službu, pri ktorej platí daň príjemca v súlade s § 69 ods. 3 zákona. Dopĺňam informáciu, že na odpočet dane podľa § 49 ods. 2 písm. b)  zákona o DPH postačí, ak je daň uvedená v záznamoch. Daňovník pri odpočte vypĺňa  riadok č. 20, resp. 21 daňového priznania. Pekný deň.

 

 


Anonymný užívateľ  (18.04.2013 13:27)
Zdravím Vás.Neplatiteľ DPH prijal službu z EU (zaregistroval sa pred prijatím služby podľa § 7a) – Na ktorom riadku uvádza hodnotu služieb na tlačive DP DPH? Musí podávať aj nulové priznanie v prípade, že nasledujúci mesiac službu z EÚ neprijme, ale prijíma ju napr. len raz za pol rok? Ďakujem za odpoveď.
Ing. Nadežda Cígerová

Dobrý deň,

osoba registrovaná podľa § 7a zákona je povinná podať daňové  priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom jej vznikla daňová povinnosť platiť daň pri službe dodanej zahraničnou osobou  a v tej istej lehote aj zaplatiť daň. Vyplýva to z ustanovenia  § 78 – Daňové priznanie a splatnosť vlastnej daňovej povinnosti. V prípade, že takáto "malá zdaniteľná osoba" nasledujúci mesiac službu z EÚ nepríjme, nemá povinnosť podať daňové priznanie. Pekný deň.   


Anonymný užívateľ  (18.04.2013 13:27)
Dobrý deň. Potrebovali by sme poradiť kedy nastáva zdaniteľné plnenie pri dodaní tovaru v nasledujúcom prípade. Na portáli odberateľa sa vygenerujú dodacie listy napr. 28.februára na kedy je objednaná doprava. Prepravca však príde až 2.marca. Do ktorého obdobia treba uviesť takúto dodávku: február, alebo marec? Na dodacích listoch je uvedený dátum dodania 28.2.
Ing. Nadežda Cígerová

Dobrý deň,

predpokladám, že sa pýtate na dodanie tovaru do iného členského štátu v rámci EU. Predmetné plnenie  je usmernené v § 19 ods. 8 zákona, pričom novelizované znenie pargrafu s účinnosťou od 1. 1. 2013 stanovuje, že v prípade odoslania alebo prepravy tovaru z tuzemska do iného ČŠ, ak je splnené oslobodenie od dane podľa § 43 ods. 1 -4 zákona, dňom vzniku daňovej povinnosti je a) 15 deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, kedy bol tovar dodaný, b) deň vyhotovenia faktúry ako bola vyhotovená pred týmto dňom. Zrkadlovo táto podmienka platí aj pre nadobudnutie tovaru z EU - z pohľadu odberateľa a to vzhľadom na skutočnosť, aby údaje v súhrnných výkazoch a následnom vykázaní nadobudnutia tovaru v jednotlivých členských štátoch boli porovnateľné a patrili vecne do príslušného zdaňovacieho obdobia z obidvoch strán zdaniteľného obchodu. Daňová povinnosť však reálne nevzniká (dodanie je oslobodené). Vo vašom prípade, ak prepravu tovaru vykoná dodávateľ (vy, resp. prepravca vo Vašom mene), pričom tovar je dodaný (prevzatý kupujúcim) v určitý deň (napr. v ten istý deň, kedy prepravca príde a naloží tovar, pričom ho hneď prepraví zákazníkovi - t. z. 2.3, prihliada sa aj na dátum vystavenia faktúry.  Neuvádzate  však kedy bola vystavená faktúra (spomínate len dodacie listy) - ak však predpokladáme, že faktúra je vystavená 28. 2. 2013 - v ten istý deň, za deň vzniku daňovej povinnosti možno považovať deň vystavenia faktúry, pretože dodanie tovaru sa uskutočnilo do dňa povinnosti podať daňové priznanie za február (t. z. do 25. 3. 2013), ktoré sa uvádza ako dodanie tovaru oslobodené od dane na r. 15 + 16 daňového priznania.  Pekný deň.

 


Andrea Mitrová   (18.04.2013 13:40)
Dobrý deň, poľská firma (platca DPH) refakturuje slovenskej firme (platca DPH) služby za mobilný telefón, ktorý používa zamestnanec slovenskej firmy v Poľsku. Má byť faktúra vystavená bez DPH a slovenská firma si ju samozdaní na slovensku? Ďakujem
Ing. Nadežda Cígerová

Dobrý deň,

v prípade, že poľská firma fakturuje slovenskej firme služby za mobilný telefón, pričom obe vystupujú z pohľadu DPH ako zdaniteľné osoby, uplatní sa prenos daňovej povinnosti na slovenského odberateľa. Faktúra bude vystavená bez DPH a ako správne uvádzate, samozdaní sa na Slovensku. Pekný deň.

 

 


Anonymný užívateľ  (18.04.2013 13:40)
Dobrý deň, prosime o radu. Sme firma v SR. Zahraničná firma /sídlo v EU platca DPH/ si nás vybrala pre vykonanie služieb - konzultácií, vypracovanie smerníc - pre krajinu mimo EU /krajina v Ázii/. Všetko vypracuje náš poverený pracovník v ázijskej krajine.Ako máme vystaviť faktúru s DPH alebo bez DPH? Predpokladáme, že bez DPH - je to tak? Ďakujeme
Ing. Nadežda Cígerová

Dobrý deň,

Vaša firma vykonáva služby - konzultácie - vrátane vypracovania smerníc v Ázii- pre zahraničnú firmu v EU, ktorá ako platiteľ DPH má pridelené IČ DPH -  vo svojej krajine a predpokladám, že tejto zdaniteľnej osobe to  budete aj fakturova.  Pre posúdenie miesta dodania tejto nehmotnej služby nie je dôležité, kde sa skutočne vykonala (spadá pod účinnosť § 15 ods. 1 zákona). Miesto dodania je teda prenesené na  odberateľa - uplatní sa princíp krajiny určenia. Usudzujete správne, že táto faktúra bude vystavená bez DPH a uvádza sa v súhrnnom výkaze (ak fakturujete do členskej krajiny EU). Odporúčam Vám pred každým objednaním, resp. fakturáciou služby overiť si na stránke www.drsr.sk číslo odberateľa (IČ DPH) pre účely správneho posúdenia zdaniteľnej osoby.   Pekný deň.


Ľudmila Hložková   (18.04.2013 13:41)
Slovenská firma A / registrovaná pre DPH v tuzemsku / dováža tovar od firmy B zo Švajčiarska. Preclenie do režimu 4200 zabezpečuje špedičná firma v Taliansku a z Talianska je tovar prepravený priamo do Rakúska odberateľovi C/ registrovaný v AT/. Tovar nie je prepravovaný cez územie Slovenska. Otázka:Slovenská firma A dováža tovar od firmy B zo Švajčiarska. Preclenie do režimu 4200 zabezpečuje špedičná firma v Taliansku a z Talianska je tovar prepravený priamo do Rakúska odberateľovi C. Tovar nie je prepravovaný cez územie Slovenska. Otázka:- firma A vykoná na dovážaný tovar samozdanenie? - Firma A vystaví odberateľovi C faktúru oslobodenú od DPH na základe ktorého § zákona o DPH? - ako firma preukáže splnenie podmienok oslobodenia od dane ?
Ing. Nadežda Cígerová

Dobrý deň,

colný režim 4200 je definovaný ako voľný obeh s oslobodením od DPH, kedy po dovoze tovaru nasleduje dodanie tovaru do iného členského štátu s oslobodením od dane. Územie EU je jednotným coln ým pásmom. Dovoz tovaru z tretích štátov na územie EU sa zdaňuje. Ak v konkrétnom prípade dováža tovar slovenský podnikateľ zo Švajčiarska, a preclenie do režimu 4200 je zabezpečené v Taliansku, takýto dovoz je v krajine dovozu (na Slovensku) oslobodený od DPH (§ 48 ods. 3 zákona o DPH ). Podľa tohto ustanovenia je teda od dane oslobodený dovážaný tovar, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tretieho štátu a preprava tohto tovaru skončí v inom členskom štáte (Rakúsko) ako je  krajina dovozcu . Dovozca - t.z. osoba, ktorá je dlžníkom podľa colných predpisov musí však preukázať, že je registrovaný pre daň v tuzemsku a že tovar môže dodať oslobodený od dane podľa § 43 ako intrakomunitárne dodanie tovaru. Colný orgán v členskom štáte, kde sa preprava tovaru skončí, následne už nevyberá daň, tú je povinnýý uplatniť podnikateľ, ktorý má nadobudnutie v tomto členskom štáte. Podmienky oslobodenia sú definované už v spomínanom § 48 ods. 3 zákona (od 1. 1. 2011 boli ustanovené minimálne podmienky, ktoré treba preukázať colnému orgánu). Pri fakturácii rakúskemu odberateľovi  postupujete v súlade s § 43 - dodanie tovaru do EU. Upozorňujem na novelu zákona s účinnosťou od 1. 1. 2010  § 48b- Zabezpečenie dane pri dovoze tovaru z 3. štátov, kedy colný úrad môže žiadať zábezpeku na daň.  Pekný deň.  


k téme online rozhovoru

Vážený návštevník, prístup do tejto sekcie majú len užívatelia portálu s predplateným prístupom.

Prihláste sa, prosím kliknutím na nasledovný odkaz: PRIHLÁSENIE

Ročný prístup si môžete objednať v časti OBJEDNÁVKA.

Špeciality kaviarne

Kalendáre

ZOZNAMY/REGISTRE

Partneri

profil autora

Ing. Nadežda Cígerová

Nada Cigerova 120x180.jpg

Poradca v oblasti daní a účtovníctva. Vyštudovaný odbor Účtovníctvo a Auditorstvo. Trinásťročná prax v ekonomickej sfére zahraničných podnikateľských subjektov v oblasti účtovníctva, financií s účasťou na implementovaní vnútropodnikových procesov (aj v rámci interného auditu kontroly kvality). Profesionálna znalosť anglického jazyka - pre komerčnú prax so zameraním na ekonomiku a manažment. Denne v rámci daňovej pohotovosti radí niekoľkým desiatkam našich zákazníkov.

Dátum publikácie

11.4.2013 0:00:00