www.skdp.sk

Pripravte sa na veľké zmeny v daniach od roku 2017

V priebehu augusta a septembra 2016 boli do Národnej rady SR doručené zo strany vlády návrhy viacerých daňových zákonov vrátane zákona o dani z príjmov a zákona o DPH. Niektoré z predložených návrhov boli Národnou radou SR už schválené. Zmeny nastanú najmä v oblasti zdaňovania dividend, transferového oceňovania a pri nadmernom odpočte DPH. 

Poradenská spoločnosť Accace vysvetľuje, na aké zmeny je potrebné sa pripraviť od nového roka – aký je rozdiel s aktuálnym stavom a aký vplyv to bude mať na podnikateľov.

Zníženie sadzby firemnej dane na 21 %

V rámci novely zákona o dani z príjmov navrhuje Ministerstvo financií SR znížiť daň z príjmov právnických osôb zo súčasných 22 % na 21 %. Firemná daň bude pravdepodobne znížená, ale je potrebné upozorniť na celkovú efektívnu mieru zdanenia právnických osôb v SR, ktorá je veľmi vysoká. Ako upozorňuje Peter Pašek, daňový poradca a partner poradenskej spoločnosti Accace „z našej praxe môžeme poznamenať, že firmy sa viac ako o výšku sadzby dane zaujímajú o položky, ktoré zvyšujú ich základ dane, t. j. tzv. „pripočítateľné položky.“

Zavedenie dane z dividend u fyzických osôb

Od roku 2004 nie je príjem z dividend predmetom dane na Slovensku ani pri FO, ani pri PO. Avšak, od roku 2011 sa z príjmov z dividend platia zdravotné odvody, pričom z príjmov z dividend platia zdravotné poistné všetky skupiny poistencov, t. j. zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby, samoplatitelia aj poistenci štátu. Od 1. 1. 2017 sa zdravotné odvody vo výške 14 % rušia. Na druhej strane sa však zavádza zdanenie dividend vyplácaných fyzickým osobám (rezidentom i nerezidentom) tuzemskou spoločnosťou zrážkovou daňou vo výške 7 %, ak medzinárodná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia neurčí inak. Ak bude príjemcom fyzická osoba z nezmluvného štátu, uplatní sa sadzba dane vo výške 35 %.

V prípade, ak fyzickej osobe budú dividendy plynúť zo zahraničia, budú súčasťou osobitného základu dane a zdanené sadzbou dane vo výške 7 % alebo 35 %, ak budú plynúť zo zdrojov v nezmluvnom štáte.

„Pôvodne navrhovaná sadzba dane pre dividendy bola 15 %, jej zníženie na 7 % možno hodnotiť pozitívne. I keď na rozdiel od zdravotných odvodov pri platení dane z dividend nebude základ dane nijako ohraničený a dotkne sa širšej skupiny osôb, podrobenie dividend dani z príjmov a jej vyňatie z odvodov na zdravotné poistenie predstavuje z hľadiska daňovej a odvodovej politiky systematickejší krok,“ uvádza Katarína Balogová, daňová riaditeľka spoločnosti Accace. Zavedená daň sa dotkne i fyzických osôb – nerezidentov, a to i v prípade, že sú rezidentmi štátu, s ktorým má SR uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia. Prevažná väčšina zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia dáva SR ako štátu zdroja právo na zdanenie dividend.

Zdaňovanie dividend u právnických osôb

Ako opatrenie zamerané na boj proti daňovým únikom a schránkovým spoločnostiam sa zavádza zdanenie dividend, ktoré budú vyplatené tuzemskej právnickej osobe z nezmluvného štátu. V danom prípade sa bude uplatňovať sadzba dane vo výške 35 %.

Rovnako predmetom zdanenia budú aj dividendy vyplácané tuzemskou právnickou osobou v prospech daňovníka z nezmluvného štátu, a to zrážkovou daňou 35 %.

Medzi nezmluvné štáty patria krajiny, s ktorými Slovenská republika nemá uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo tieto krajiny nie sú signatármi multilaterálnej dohody upravujúcej medzinárodnú výmenu informácií na daňové účely.

V súčasnosti takéto dividendy za roky 2004 a neskôr podliehajú zdaneniu iba v prípade, ak u osoby, ktorá takéto dividendy vypláca, nie je táto dividenda považovaná za daňový výdavok. „V podstate v takmer všetkých prípadoch dividendy za roky 2004 a neskôr nie sú u PO bez ohľadu na zdroj ich výplaty predmetom dane v SR,“ dodáva P. Pašek.

Zmeny v oblasti transferového oceňovania

Novela zákona o dani z príjmov sprísňuje od nového roka sankcie pri porušení princípu nezávislého vzťahu medzi závislými osobami. Na podnikateľov, ktorí prostredníctvom transferového oceňovania úmyselne znižujú základ dane alebo zvyšujú daňovú stratu, sa budú uplatňovať dvojnásobné sankcie. Prísnejšie pravidlá by sa mali uplatniť na doruby z daňovej kontroly začatej po 31. 12. 2016. „Ak daňovník pochybenie uzná a zaplatí rozdiel vyrubenej dane v stanovenej výške, dvojnásobné sankcie by sa nemali uplatniť,“ dopĺňa K. Balogová.

Od 1. 1. 2017 sa zároveň mení výška tzv. APA poplatkov (poplatkov za odsúhlasenie metódy transferového oceňovania vopred so správcom dane). Tie sa po novom nebudú odvíjať od hodnoty obchodného prípadu, ale budú pevne stanovené, a to nasledovne:

  •   za jednostranné APA: 10 000 eur,
  •   za viacstranné APA: 30 000 eur.

„Uvedenou zmenou sa odstránia aplikačné problémy v súvislosti so stanovením hodnoty obchodného prípadu pre daný účel. Naďalej však ostáva v platnosti, že v rámci APA nedochádza k odsúhlaseniu samotnej marže, ale len metódy,“ vysvetľuje K. Balogová.

Iné zmeny v oblasti dane z príjmov

Okrem vyššie uvedeného zavádza novela zákona o dani z príjmov nasledujúce zmeny:

  • Zvýšenie limitov pre uplatňovanie paušálnych výdavkov u SZČO zo 40 % na 60 % z dosiahnutých príjmov, a to najviac do maximálnej sumy 20 000 eur.
  • Rozšírenie vymedzenia výdavkov podliehajúcich podmienke zaplatenia aj o licenčné poplatky
  • Poskytnutie materiálnej humanitárnej pomoci do zahraničia, ktorú daňovník bezodplatne odovzdá Ministerstvu vnútra SR na základe darovacej zmluvy, sa bude považovať po novom za daňový výdavok.

Poslanecký návrh na zrušenie daňovej licencie počnúc rokom 2018 bol stiahnutý, preto je zavedenie tejto zmeny otázne.

Zavedenie úrokov z nadmerného odpočtu DPH

Ak bude vrátenie nadmerného odpočtu zo strany správcu dane zadržané viac ako 6 mesiacov odo dňa uplynutia lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu z dôvodu daňovej kontroly, potom bude platiteľovi dane priznaná peňažná náhrada v podobe úroku z nadmerného odpočtu. Tento úrok by mal byť vypočítaný za každý deň po uplynutí spomínaných 6 mesiacov až do jeho vrátenia, a to pri uplatnení sadzby vo výške 2-násobku základnej sadzby ECB platnej v prvý deň daného kalendárneho roka, za ktorý sa úrok z nadmerného odpočtu počíta. Minimálny úrok je počítaný pri ročnej úrokovej sadzbe 1,5 %.

Toto sa bude vzťahovať aj na prípady, kedy daňová kontrola začala pred 1. 1. 2017, avšak k 1. 1. 2017 nebola ukončená.

„Predmetná zmena súvisí s doterajšími rozhodnutiami Európskeho súdneho dvora (ESD) vo veci nároku na peňažnú náhradu pri zadržaní nadmerného odpočtu z dôvodu daňovej kontroly. Otázkou zostáva, prečo sa má peňažná náhrada vyplácať až uplynutím 6 mesiacov odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na vrátanie nadmerného odpočtu, keďže podľa rozsudkov ESD by predmetný moment mal nastať skôr. Rovnako aj sumu náhrady vo výške 1,5 % p.a. pokladáme za neprimeranú k čiastke, ktorú musí daňovník „platiť“ opačne finančnej správe v prípade, ak sa „oneskorí“ s úhradou svojej daňovej povinnosti,“ dopĺňa P. Pašek.

 

Spracovala - red - podľa: TS Accace