Mikroúčtovná jednotka

Schválená novela zákona o účtovníctve zavádza od januára 2014 nový inštitút – mikroúčtovnú jednotku. Kto sa môže považovať za mikroúčtovnú jednotku a aké bude mať výhody?

Dátum publikácie:5.12.2013
Autor:Ing. Ľudmila Novotná

Žena číta  apáše

V Národnej rade SR bola zákonom č. 352/2013 Z. z. schválená novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2014. Jedným z hlavných zámerov novely zákona je zníženie administratívnej náročnosti.

Zavádza sa nový inštitút – mikroúčtovná jednotka (§ 2 ods. 5), prevzatím smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/6/EÚ. Prvýkrát sa inštitút mikroúčtovnej jednotky použije v účtovnom období, ktoré sa začína 1. januára 2014 a neskôr.

Mikroúčtovná jednotka bude zostavovať účtovnú závierku – teda súvahu a výkaz ziskov a strát a poznámky v skrátenom rozsahu. Podrobnosti určuje opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikroúčtovné jednotky. Mikroúčtovná jednotka bude účtovať štandardne v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov podľa opatrenia Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92 v znení ostatnej novely č. MF/17922/2013-74.

Mikroúčtovnou jednotkou môže byť, pokiaľ ide o právnu formu:

Účtovná jednotka sa považuje za mikroúčtovnú jednotku, ak za účtovné obdobie, v ktorom táto účtovná jednotka vznikla, sa rozhodla postupovať ako mikroúčtovná jednotka.

Účtovná jednotka sa považuje za mikroúčtovnú jednotku, ak ku dňu zostavenia účtovnej závierky a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (teda za dve obdobia po sebe) neprekročila dve z troch veľkostných podmienok:

Účtovná jednotka sa považuje za mikroúčtovnú jednotku, ak dve z vyššie uvedených veľkostných podmienok prekročila len v jednom z dvoch po sebe idúcich období, pričom v prvom z týchto období sa považovala za mikroúčtovnú jednotku.

Účtovná jednotka, ktorá spĺňa podmienky byť mikroúčtovnou jednotkou, sa ňou stáva, len ak sa tak rozhodne; potom je z dôvodu zásady kontinuity vykazovania povinná takto postupovať v období, kým spĺňa ustanovené veľkostné podmienky.

Mikroúčtovnou jednotkou nemôže byť jednotka zostavujúca účtovnú závierku podľa medzinárodných štandardov finančného vykazovania IFRS/EÚ. 


Článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku je zverejnené v Súvisiacich odborných článkoch.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
  • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ

Súvisiace odborné články

Funkcie

Partner