Odklad daňového priznania aj v roku 2014

V roku 2014 si občania, podnikatelia a firmy môžu opäť oznámením predĺžiť termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov. Lehotu si môžu predĺžiť bez ohľadu na to, či mali alebo nemali príjmy zo zahraničia. Prinášame metodické usmernenie aj vzor oznámenia o predĺžení lehoty.

Dátum publikácie:10.2.2014
Autor:Finančné riaditeľstvo SR, Finančná správa SR

KalendárPredĺženie lehoty na podanie daňového priznania sa týka rovnako fyzických aj právnických osôb.

Podmienky predĺženia lehoty sú rovnaké ako boli v roku 2012, kedy sa podávali daňové priznania za rok 2011. Každý, kto si chce lehotu predĺžiť, je povinný to oznámiť daňovému úradu.

Ak je firma platiteľom DPH, oznámenie alebo žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania pošle elektronicky, prostredníctvom portálu finančnej správy. Na www.financnasprava.sk sa nachádza formulár všeobecného podania a je možné do jeho prílohy vložiť citované oznámenie alebo žiadosť.

Ak daňovník nemal príjmy zo zahraničia, môže si lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť maximálne o 3 mesiace.

Ak mal aj príjmy zo zahraničia, môže si čas na podanie predĺžiť maximálne o celých šesť kalendárnych mesiacov, a to na základe oznámenia daňovníka podaného najneskôr do zákonnej lehoty, teda do 31. marca 2014.

Ak je daňový subjekt v konkurze alebo v likvidácií, môže mu správca dane predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania rozhodnutím len na základe žiadosti daňového subjektu, ktorá musí byť podaná najneskôr 15 dní pred uplynutím zákonnej lehoty.

Finančná správa o odložení daňového priznania informuje Sociálnu poisťovňu a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Úrad poskytnuté údaje posiela ďalej do jednotlivých zdravotných poisťovní.


Metodické usmernenie k § 49 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Podľa § 49 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) daňovníkovi, ktorý je povinný podať daňové priznanie po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote podľa § 49 ods. 2 ZDP sa na základe: 

  1. oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 ZDP, predlžuje táto lehota najviac o tri celé kalendárne mesiace s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii; daňovník v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote je aj daň splatná,
  2. oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 ZDP, predlžuje táto lehota najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii; daňovník v oznámení uvedie túto skutočnosť a novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote je aj daň splatná, pričom ak v podanom daňovom priznaní daňovník neuvedie príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, správca dane uplatní postup podľa osobitného predpisu.  

V súlade s prechodným ustanovením § 52t ods. 7 ZDP sa postup podľa § 49 ods. 3 písm. a) a b) ZDP nepoužije pri podaní daňového priznania, ktorého posledný deň lehoty na podanie pripadne na kalendárny rok 2013. Postup predĺženia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie pripadne na kalendárny rok 2013, ak súčasťou príjmov daňovníka sú príjmy zo zdrojov v zahraničí, je v § 52t ods. 7 ZDP upravený špecificky.

Pri podaní daňového priznania, ktorého posledný deň lehoty na podanie pripadne na kalendárny rok 2014, sa uplatňuje už postup podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) ZDP. To znamená, že napr. daňovník (s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii) so zdaňovacím obdobím hospodársky rok, ktorému toto zdaňovacie obdobie skončilo 31. 10. 2013 a neskôr, môže si predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania na základe oznámenia podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) ZDP, nakoľko posledný deň lehoty na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie pripadne na kalendárny rok 2014.

Oznámenie o predĺžení lehoty podáva do uplynutia pôvodnej lehoty na podanie daňového priznania.  

Vypracovalo:
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica
Odbor daňovej a colnej metodiky

 

V prílohe pod príspevkom nájdete vzor Oznámenia o predĺžení lehoty pre podanie daňového priznania pre právnické osoby a pre fyzické osoby podľa § 49 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z.

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner