Poznámky k účtovnej závierke za účtovné obdobie 2013

Poznámky sú súčasťou účtovnej závierky zostavenej v sústave PÚ. Uvádzajú sa v nich informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe a vo výkaze ziskov a strát, informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach a o skutočnostiach, ktoré sa nevykazujú v ostatných súčastiach účtovnej závierky.

Dátum publikácie:21.2.2014

Poznámky v textovej forme určilo Ministerstvo financií SR opatrením č. MF/24013/ 2011-74 ako  prílohu č. 3 k opatreniu pre zostavenie účtovnej závierky č. 4455/2003-92 (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2011) a zmenilo a doplnilo opatrením č. MF/17920/2013-74 (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2013).

Poznámky sa zostavujú v tabuľkovej forme na základe vzoru, ktorý určilo Ministerstvo financií SR opatrením č. MF/17920/2013-74 ako prílohu č. 3a k opatreniu pre zostavenie účtovnej závierky č. 4455/2003-92 (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2013).

Poznámky sa zostavujú ako súhrn slovných informácií a číselných informácií, ktorých časť je zostavená formou tabuliek, pričom účtovná jednotka má možnosť niektoré tabuľky upraviť a prispôsobiť vlastným potrebám alebo uviesť vlastné tabuľky, ak to považuje za potrebné vzhľadom na svoje špecifiká.

V poznámkach sa uvedú len informácie, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň, časti, pre ktoré obsahovú náplň nemá, v poznámkach neuvedie.

Časť poznámok o prehľade peňažných tokov je súčasťou poznámok vždy, ak ide o účtovné jednotky, ktoré majú podľa zákona povinnosť účtovnú závierku overiť audítorom.

V poznámkach sa vykazujú údaje za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce obdobie.

Údaje sa vykazujú v eurocentoch alebo v celých eurách, vybranú možnosť účtovná jednotka vyznačí na prednej strane poznámok na rozdiel od účtovných výkazov, v ktorých sa údaje vykazujú v celých eurách.

 

 

Editovateľnú textovú a tabuľkovú časť poznámok nájdete priloženú prílohe v časti Súvisiace tlačivá a formuláre (prístupné len pre predplatiteľov portálu).

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ
  • 123/2003 Z. z. Oznámenie o opatrení k individuálnej účtovnej závierke pre podnikateľov - PÚ

Súvisiace dokumenty

Súvisiace aktuality

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace odborné články

Funkcie

Partner