Zásady pre správny výpočet dane z príjmov FO za rok 2013

Pripomíname zoznam najdôležitejších zásad, ktoré je potrebné dodržiavať pre správny výpočet dane a pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roka 2013.

Dátum publikácie:26.2.2014
Autor:Ing. Valéria Jarinkovičová

Profesor pri tabuliPre správny výpočet dane z príjmov fyzickej osoby a správne vyplnenie tlačiva daňového priznania za rok 2013 je potrebné za najdôležitejšie považovať tieto zásady:

 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z § 32 ZDP, alebo ten, koho na to správca dane vyzve.
 • V prvom rade sa táto povinnosť vzťahuje na daňovníka, ktorý za zdaňovacie obdobie roku 2013 dosiahol zdaniteľné príjmy zahrnované do základu dane, presahujúce sumu 1 867,97 €.
 • V určených prípadoch daňové priznanie je povinný podať aj daňovník, ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti.
 • Daňové priznanie môže podať aj osoba, ktorej táto povinnosť nevznikla, aj v tomto prípade však musí dodržať lehotu na podanie daňového priznania.
 • V daňových priznaniach sa uvádzajú len zdaniteľné príjmy; podľa § 2 písm. h) ZDP za zdaniteľný sa považuje príjem, ktorý je predmetom dane a zároveň nie je od dane oslobodený podľa tohto zákona alebo medzinárodnej zmluvy.
 • Predmetom dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, daňového rezidenta SR, sú príjmy plynúce zo zdrojov na území Slovenskej republiky aj zo zdrojov v zahraničí, teda celosvetové príjmy. Na daň zaplatenú v zahraničí sa prihliada v súlade s § 45 ZDP a s príslušnou medzinárodnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia. Predmetom dane daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, daňového nerezidenta SR, je len príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na území SR podľa § 16 ZDP a článkov príslušnej zmluvy, napr. z činností vykonávaných prostredníctvom jeho stálej prevádzkarne na území SR alebo zo závislej činnosti vykonávanej na území SR.
 • Základ dane sa vypočíta podľa § 4 ods. 1 ZDP ako súčet čiastkových základov dane z (aktívnych) príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2, ktorý sa zníži o nezdaniteľné časti základu dane (§ 11) a pripočítajú sa k nemu čiastkové základy dane z (pasívnych) príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4, § 7 a § 8 ZDP.
 • Len z aktívnych príjmov patriacich do § 6 odsekov 1 a 2 ZDP sa uznáva daňová strata vykázaná z účtovníctva alebo daňovej evidencie vedenej podľa § 6 ods. 14 ZDP za rok 2012, 2013 a roky nasledujúce; odpočítava sa od (čiastkového) základu dane z § 6 ods. 1 a 2 ZDP za roky nasledujúce.
  Zmena spôsobu umorovania daňových strát od 1. 1. 2014 ešte nemá vplyv na odpočítavanie strát v daňovom priznaní za rok 2013 a výpočet dane za rok 2013.
 • Základ dane (úhrn čiastkových základov dane z aktívnych príjmov) za rok 2013 možno znížiť o tri nezdaniteľné časti: nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) daňovníka a preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie v limitovanej výške, najviac do sumy 943,20 €.
 • Sadzba dane zo základu dane fyzickej osoby zisteného podľa § 4 ZDP predstavuje:
  • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane,
  • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima, t. j. pre rok 2013 sumu 34 401,74 €.
 • Podľa § 49 ods. 2 ZDP daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, teda do konca marca. Ustanovenia § 49 ods. 3 umožňujú túto lehotu určeným spôsobom predĺžiť. Vlani boli tieto možnosti obmedzené a odvíjali sa od dosahovania príjmov zo zdrojov v zahraničí; podmienkou na predĺženie lehoty bolo, že daňovníkovi plynuli aj príjmy zo zdrojov v zahraničí – § 52t ods. 7 ZDP.
 • Súčasťou tlačiva typu B sú dve nové prílohy (príloha týkajúca sa poistného na zdravotné a sociálne poistenie je len prepracovaná).
  Prílohu č. 2 vypĺňa daňovník, ktorému boli v roku 2013 vyplatené zo zdrojov v zahraničí podiely na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobia do 31. decembra 2003, ak o ich vyplatení valné zhromaždenie rozhodlo po 31. decembri 2012.


Článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2013 je zverejnené v Súvisiacich odborných článkoch.

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace dokumenty

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner