Bločková lotéria – lotéria pokladničných dokladov

Hlavným účelom sprevádzkovania „lotérie pokladničných dokladov“, ktorá sa na základe mediálnej kampane dostala už skôr, ako začala fungovať, do povedomia širokej verejnosti už od začiatku roka 2013 ako „bločková lotéria“, je zabrániť, resp. znížiť daňové úniky a zvýšiť daňovú disciplínu podnikateľov, ktorí majú povinnosť evidovať prijaté tržby v hotovosti v elektronickej registračnej pokladnici.

registračná pokladnica

Princíp bločkovej lotérie spočíva v žrebovaní zaslaných a zaevidovaných pokladničných dokladov vydaných elektronickou registračnou pokladnicou (ďalej len „ERP“) za predaj tovaru alebo služby v hotovosti.

Pokladničný doklad je povinný podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP v znení neskorších predpisov vydať podnikateľ ihneď pri zaevidovaní a prijatí tržby v hotovosti do ERP, čo je podľa kontrolných zistení daňovými úradmi v značnom rozsahu porušované. Práve bločková lotéria má prispieť k zlepšeniu daňovej disciplíny daňovníkov, ktorí prijímajú tržby za predaný tovar alebo poskytnuté služby v hotovosti, ktoré je predávajúci povinný zaevidovať do ERP bez zbytočného odkladu po prijatí tržby v hotovosti podľa § 3 ods. 1 zákona o používaní ERP.

Sprevádzkovaním lotérie prostredníctvom pokladničných dokladov je poverená spoločnosť TIPOS, ktorá je národnou (štátnou) lotériovou spoločnosťou na organizovanie štátnej lotérie a iných hazardných hier, medzi ktoré patrí aj bločková lotéria.

 1. 1.     Legislatívna úprava bločkovej lotérie

Národná (štátna) bločková lotéria je lotériová hra podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“). Legislatívna úprava bločkovej lotérie bola do zákona o hazardných hrách doplnená zákonom č. 135/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 135/2013 Z. z. nadobudol účinnosť 1. júla 2013 okrem čl. V, ktorý mení a dopĺňa zákon o hazardných hrách, ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2013.

Novela zákona o hazardných hrách je uvedená v čl. V zákona č. 135/2013 Z. z.; všetky legislatívne úpravy zákona o hazardných hrách uvedené v zákone č. 135/2013 Z. z. sa týkajú sprevádzkovania lotérie pokladničných dokladov ako hazardnej hry lotériového typu; rozširuje sa druh štátnej lotérie o lotériu pokladničných dokladov, zákon definuje, čo je to lotéria pokladničných dokladov, upravuje postup žiadateľa pri predkladaní žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie pokladničných dokladov, upravuje charakter lotérie pokladničných dokladov, spôsob určenia výšky odvodu ministerstvu pri lotérii pokladničných dokladov, spôsob žrebovania lotérie pokladničných dokladov a prechodné ustanovenia o dátume zaradenia pokladničných dokladov do žrebovania z hľadiska dátumu ich vyhotovenia ERP.

Novela zákona o hazardných hrách upravuje základnú charakteristiku novej štátnej lotérie pokladničných dokladov, ktoré sa v tejto lotériovej hre stávajú žrebom, t. j. ide o lotériovú hru bez zaplatenia vkladu alebo iného plnenia, ako to je upravené v iných lotériových hrách. V tejto lotériovej hre (bločkovej lotérii) nie je vopred určený počet žrebov a do žrebovania budú zaradené žreby vydané prevádzkovateľom lotérie na základe údajov z pokladničného dokladu. Výhercom v bločkovej lotérii bude hráč, ktorý sa preukáže žrebom s číslom alebo iným označením zhodným s vyžrebovaným číslom alebo iným označením žrebu.

Novelou zákona o hazardných hrách sa dopĺňajú nasledovné ustanovenia:

1.1 Komentár k jednotlivým novelizovaným ustanoveniam v súvislosti s bločkovou lotériou

Legislatívna úprava uvedených ustanovení zákona o hazardných hrách bezprostredne súvisí s prevádzkovaním tzv. bločkovej lotérie, ktorá je považovaná za hazardnú hru lotériového typu, pri ktorej sa žrebom stáva pokladničný doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou a hráčom sa podľa § 2 písm. e) stáva fyzická osoba, ktorá splnila podmienky účasti na hazardnej hre.

 • K § 2 – vymedzenie pojmov

Ustanovenie § 2 upravuje písm. a) až s) základné pojmy (herňa, kasíno, lotéria, štátna lotéria, výhra, pravidlá hazardnej hry, výhrad a pod.).

Znenie § 2 písm. l) definuje štátnu lotériu; toto znenie sa dopĺňa o znenie, že štátnou lotériou je aj „lotéria dokladov o prijatí tržby vyhotovených elektronickou registračnou pokladnicou“ s odkazom na zákon o používaní ERP; práve zákon o ERP upravuje definíciu pokladničného dokladu. Zároveň došlo k prečíslovaniu odkazov pod čiarou v písm. r) tohto ustanovenia.

 • K § 3 – hazardné hry

Ustanovenie § 3 ods. 1 a 3 upravuje, že hazardnou hrou je hra, v ktorej hráč po zaplatení vkladu môže získať výhru. Vzhľadom na skutočnosť, že lotéria pokladničných dokladov o prijatí tržby v hotovosti vyhotovených elektronickou registračnou pokladnicou je špecifickou lotériovou hrou, pri ktorej sa nebude vyžadovať vklad, bolo potrebné spresniť toto ustanovenie s odvolaním sa na § 4a ods. 5 tohto zákona.

 • K § 4 – lotériové hry

Ustanovenie § 4 upravuje, že lotériovou hrou je hazardná hra, pri ktorej sa výhra vyhlasuje a rozdeľuje podľa herného plánu a vopred určených pravidiel. Výhra je výsledkom žrebovania, pričom pokladničný doklad vyhotovený ERP je považovaný za žreb. Z tohto dôvodu bol § 4 ods. 3 zákona o hazardných hrách doplnený o písm. f), podľa ktorého lotériovou hrou je aj lotéria pokladničných dokladov. To znamená, že osobitosťou lotériovej hry pokladničných dokladov je hra bez vkladu, ktorej žrebom, ktorý bude predmetom žrebovania, je pokladničný doklad vyhotovený ERP za tržbu prijatú v hotovosti pri predaji tovaru alebo služby, ktorá podlieha evidencii v ERP. Je to z dôvodu, že samotným vkladom je pokladničný doklad vyhotovený ERP vo výške, ako ustanovuje zákon v § 4a.

 • K § 4a – lotéria pokladničných dokladov

Ide o nové ustanovenie zákona o hazardných hrách, ktoré upravuje lotériu pokladničných dokladov ako tzv. bločkovú lotériu v odsekoch 1 až 5. Podľa znenia tohto ustanovenia lotéria pokladničných dokladov zahŕňa základnú charakteristiku bločkovej lotérie, ktorá sa odlišuje od ostatných lotérií nasledovnými znakmi:

-    podľa odseku 1 je lotéria pokladničných dokladov lotériová hra, v ktorej nie je vopred určený počet žrebov; žrebom je pokladničný doklad vyhotovený ERP pri platení za tovar alebo službu v hotovosti;

-    podľa odseku 2 sa v lotérii pokladničných dokladov výhry žrebujú podľa schváleného herného plánu, pričom výhercom je hráč, ktorý má žreb s číslom alebo iným označením zhodným s vyžrebovaným číslom alebo iným označením žrebu;

-    podľa odseku 3 hráč v lotérii pokladničných dokladov môže získať žreb výlučne na základe údajov z pokladničného dokladu; použitie údajov z náhradného dokladu nie je prípustné;

-    podľa odseku 4 sú do žrebovania zaradené žreby vydané prevádzkovateľom lotérie pokladničných dokladov na základe údajov z pokladničného dokladu;

-    podľa odseku 5 v lotérii pokladničných dokladov nie je podmienkou účasti zaplatenie vkladu. Platby uskutočnené na účely získania plnení od prevádzkovateľa lotérie pokladničných dokladov sa nepovažujú za vklad; takými platbami je zaplatenie za prijatie pokladničného dokladu 0,20 € alebo 0,12 € za elektronické zaslanie pokladničného dokladu príslušnému prevádzkovateľovi lotérie.

 • K § 20 – žiadosť o udelenie individuálnej licencie

Toto ustanovenie upravuje žiadosť o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardnej hry – lotériovej hry. Znenie § 20 ods. 5 písm. a) a b) bolo doplnené v tom zmysle, že ak ide o podanie žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie, ktorou sa povoľuje prevádzkovanie lotérie pokladničných dokladov, žiadateľ nemusí, resp. nemá povinnosť preukázať:

a)      splatenie základného imania a finančnej zábezpeky v celej výške priložením výpisov z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky,

b)     prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod základného imania a finančných prostriedkov predstavujúcich finančnú zábezpeku, a to uvedením skutočností o pôvode základného imania a týchto finančných prostriedkov; tiež nemá povinnosť priložiť k žiadosti o povolenie individuálnej licencie podľa odseku 6 písm. j) ani výpis z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, alebo iné potvrdenie, ktorým žiadateľ preukáže, že zložil sumu zodpovedajúcu výške finančnej zábezpeky, a potvrdenie o vinkulácii finančnej zábezpeky podľa § 36 ods. 2 a čestné vyhlásenie o tom, že na uloženie finančnej zábezpeky neboli použité finančné prostriedky z pôžičiek, úverov alebo iných cudzích zdrojov podľa § 36 ods. 2 zákona o hazardných hrách, ktorý pojednáva o použití finančnej zábezpeky, ktorá slúži len na vysporiadanie záväzkov prevádzkovateľa hazardnej hry.

 • K § 28 – licencia na prevádzkovanie štátnej lotérie

Ustanovenie § 28 upravuje spôsob a postup pri udelení licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie. Licenciu na prevádzkovanie štátnej lotérie možno udeliť len národnej lotériovej spoločnosti. Z dôvodu, že bločková lotéria má v porovnaní s doterajšími hazardnými lotériovými hrami odlišný a špecifický charakter, spresnili sa aj náležitosti rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie tejto štátnej lotérie. Podľa novelizovaného znenia § 28 ods. 3 zákona o hazardných hrách vydané rozhodnutie o udelení licencie na prevádzkovanie lotérie pokladničných dokladov ako štátnej lotérie okrem iných náležitostí, ktoré udelená licencia musí obsahovať, neobsahuje údaje o počte žrebov, cenu jedného žrebu a ani celkovú výšku hernej istiny.

Podľa § 37 určí prevádzkovateľ hazardných hier výšku povinného odvodu z hernej istiny do štátneho rozpočtu v presne určených percentách; ak ide o hazardnú hru, ktorou je lotéria pokladničných dokladov (bločková lotéria), podľa doplneného znenia § 37 ods. 2 zákona výšku odvodu určí Ministerstvo financií SR priamo v rozhodnutí o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie tejto lotériovej hry paušálnou sumou. Vzhľadom na špecifický charakter tejto hazardnej hry pri určení výšky povinného odvodu nemožno prihliadať na špecifiká iných hazardných hier, ako je zaplatenie vkladu, výška hernej istiny, z ktorej sa povinný odvod vypočítava.

 • K § 41 – lotériové hry

Toto ustanovenie zakazuje používanie štátnych symbolov na žreboch v nadväznosti na § 1 zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch. Znenie § 41 ods. 1 zákona bolo doplnené v tom zmysle, že toto neplatí, ak prevádzkovateľom lotériovej hry je národná lotériová spoločnosť; takouto spoločnosťou je spoločnosť TIPOS, a. s., Bratislava, ktorá sa stala aj prevádzkovateľom národnej bločkovej lotérie.

 • K § 42 – lotériové hry

Zákon o hazardných hrách v ustanovení § 42 upravuje spôsob žrebovania. Vo všeobecnosti žrebovanie lotériovej hry musí byť verejné a za účasti štátneho dozoru alebo aj za účasti notára nadväzne na výšku hernej istiny. Ustanovenie § 42 ods. 1 zákona bolo doplnené v tom zmysle, že žrebovanie lotérie pokladničných dokladov sa musí vždy vykonať za účasti orgánu štátneho dozoru, ktorý osvedčí, že priebeh žrebovania bol v súlade s herným plánom a týmto zákonom.

 • K § 58j – prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2013

Vzhľadom na skutočnosť, že novela zákona o hazardných hrách nadobudla účinnosť 1. septembra 2013, zákon o hazardných hrách v § 58j ustanovuje presný dátum vyhotovenia pokladničného dokladu, ktorý môže byť zaradený do žrebovania. Podľa tohto prechodného ustanovenia § 58j je možné zaradiť do žrebovania lotérie pokladničných dokladov (bločkovej lotérie) pokladničný doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou po 31. auguste 2013.To znamená, že žrebom v lotérii pokladničných dokladov sa stáva pokladničný doklad vyhotovený ERP počnúc 1. septembrom 2013.

 1. 2.     Praktické pokyny pre zaradenie do lotérie pokladničných dokladov (bločkovej lotérie)

Národná bločková lotéria, ktorou lotéria pokladničných dokladov je, je podľa ministerstva financií v rámci Európskej únie jedinečným projektom. Okrem Slovenska v súčasnosti funguje bločková lotéria podobného typu na Taiwane a Malte. V Gruzínsku bola bločková lotéria pozastavená, ale nebola zrušená, pretože splnila svoj účel; len pre úplnosť – dôvodom pozastavenia tejto lotérie bola skutočnosť, že gruzínska bločková lotéria bola od začiatku postavená ako projekt, ktorý mal zvýšiť počet ľudí zapojených do tamojšej štátnej lotérie. A to sa aj podarilo, dokonca vo vyššej miere, ako sa očakávalo.

Účelom bločkovej lotérie na Slovensku je bojovať najmä proti daňovým únikom a zvýšiť morálnu povinnosť platiť dane aj prostredníctvom podpory všetkých občanov zapojením sa do bločkovej lotérie, ktoré je na druhej strane spojené aj so získaním výhry pre občanov zapojených do tejto lotérie.

Podľa § 28 zákona o hazardných hrách licenciu na prevádzkovanie štátnej lotérie možno udeliť len národnej lotériovej spoločnosti, ktorou je spoločnosť TIPOS, a. s., Bratislava. Na základe žiadosti spoločnosti TIPOS, a. s., o udelenie licencie vydalo MF SR rozhodnutie o udelení licencie na prevádzkovanie lotérie pokladničných dokladov ako štátnej lotérie.

Podrobný postup a podmienky zapojenia sa do bločkovej lotérie je uvedený na webovej stránke spoločnosti TIPOS, a. s., www.narodnablockovaloteria.sk, ktorá bude pravidelne aktualizovaná  o ďalšie  potrebné informácie.

Informácia o priebehu prevádzkovania bločkovej lotérie obsahuje aj všetky potrebné údaje o zapojení sa do bločkovej lotérie, ako je:

-          spôsob registrácie pokladničného dokladu do lotérie,

-          kto sa môže zúčastniť lotérie,

-          ktorý pokladničný doklad z ERP je platný na účely žrebovania,

-          kedy a akým spôsobom sa zaregistruje pokladničný doklad do žrebovania,

-          koľkokrát je možné použiť ten istý pokladničný doklad do lotérie,

-          vydanie potvrdenia o zapojení sa do lotérie,

-          zloženie registračného kódu a jeho použitie,

-          na čo slúži overovací kód,

-          kde občan zistí, že jeho pokladničný doklad vyhral,

-          spôsob vyplatenia výhry a jej zdanenie.

V národnej bločkovej lotérii budú platiť všetky pokladničné bločky, ktoré budú vydané dňom 1. september 2013. Pokladničný doklad vydaný z ERP počnúc 1. septembrom 2013 sa stáva žrebom a môže byť výherný, ak ho občan zašle a zaregistruje do lotérie. Pokladničný doklad nemôže byť starší ako 2 mesiace od jeho vydania a jeho hodnota nákupu musí byť viac ako 1 €.

Prvá registrácia bločkov je možná od 16. septembra 2013. Bezplatná bude registrácia formou mobilnej aplikácie, cez internet alebo v partnerských obchodných sieťach. Takisto bude možná na ktoromkoľvek zbernom mieste spoločnosti TIPOS, za čo zaplatí občan 20 centov, za registráciu prostredníctvom SMS 12 centov. Pokladničný doklad však nemôže byť starší ako dva mesiace a každý pokladničný doklad je možné do lotérie prihlásiť iba raz.

Prvé žrebovanie sa uskutoční 30. septembra 2013. Výherné registračné kódy pokladničných dokladov zverejní spoločnosť TIPOS 2. októbra 2013. Každých 14 dní tak 10 výhercov získa finančnú výhru v hodnote od 100 € do 10 000 €. Každých 28 dní sa budú žrebovať výhercovia druhej šance, v ktorej výhrou je aj vecná výhra, napr. osobný automobil.

Medzi dôležité pokyny a informácie v súvislosti s prevádzkovaním štátnej lotérie pokladničných dokladov patria nasledovné:

 • hráčom bločkovej lotérie môže byť každý občan, ktorý má viac ako 18 rokov, jeho pokladničný doklad má hodnotu viac ako 1 € a nesmie byť starší (deň jeho vydania z ERP) ako 2 mesiace od jeho vydania a je vystavený po 31. auguste 2013;
 • pokladničný doklad vydaný ERP, ktorý bude zaradený do žrebovania, musí obsahovať všetky náležitosti pokladničného dokladu, tak ako ustanovuje § 8 zákona o ERP; ak pokladničný doklad nebude obsahovať povinné náležitosti pokladničného dokladu, bude vyradený zo žrebovania ako neplatný;
 • jeden pokladničný doklad je možné zaradiť do lotérie na žrebovanie len jedenkrát, ale v rámci jedného  žrebovania  sú  dva pokusy, t. j.  dve šance, že  hráč na jeden pokladničný doklad vyhrá;
 • občan sa môže zapojiť do bločkovej lotérie zaregistrovaním pokladničného dokladu do lotérie alebo automaticky zakúpením tovaru u vybraných predajcov; zoznam predajcov zapojených do lotérie je na stránke www.narodnablockovaloteria.sk;
 • pokladničný doklad možno zaregistrovať aj na ktoromkoľvek zbernom mieste spoločnosti TIPOS vyplnením tiketu, na ktorom sa vyplnia údaje z pokladničného dokladu a hráč  dostane potvrdenie o zaregistrovaní do lotérie, za ktoré zaplatí poplatok 20 centov; pokladničný doklad možno zaregistrovať aj prostredníctvom webovej stránky www.narodnablockovaloteria.sk, ktorá je bezplatná, alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie mobilných telefónov, ktorá je tiež bezplatná služba a platí sa len telekomunikačný poplatok za posielanie SMS v hodnote 12 centov;
 • potvrdením o zapojení sa do bločkovej lotérie je doklad, ktorý musí obsahovať nasledovné údaje: daňový kód elektronickej registračnej pokladnice, dátum a čas vzniku pokladničného dokladu, sumu – hodnotu pokladničného dokladu, registračný kód, overovací kód a dátum žrebovania, ktorého sa pokladničný doklad, ktorý je vlastne žrebom v tejto lotérii, zúčastňuje. Ak hráč pokladničný doklad zaregistruje prostredníctvom zberných miest TIPOS, doklad o registrácii má papierovú formu a overovací kód je vytlačený formou čiarového kódu; pri registrácii cez webovú stránku TIPOS alebo posielaním SMS prostredníctvom mobilu s textom „vyhra“ na skrátené číslo 7777 a následným vydaním overovacieho kódu bude mať potvrdenie elektronickú formu a v prípade nákupu tovaru u vybraných predajcov bude potvrdenie o zapojení sa do bločkovej lotérie vytlačené spolu s nákupom na tomto pokladničnom doklade (bločku);
 • registračným kódom je 13-miestny kód, ktorý sa skladá z číslic a písmen, hráč prostredníctvom tohto registračného kódu zistí, či jeho pokladničný doklad (blok) vyhral;
 • overovacím kódom je kód zložený s písmen a číslic, ktorý pozná len hráč a slúži k potvrdeniu vyplatenia výhry;
 • začiatok prvej registrácie pokladničných dokladov do bločkovej lotérie je 16. september 2013. Prvé žrebovanie sa uskutoční 30. septembra 2013 za účasti štátneho dozoru Daňového úradu Bratislava. Každé žrebovanie má dve kolá žrebovania tých istých pokladničných dokladov. Prvé kolo – prvá šanca žrebovania – bude každých 14 dní a bude vyžrebovaných 10 výhercov podľa poradia. Druhé kolo – druhá šanca – sa bude žrebovať každých 28 dní. Výška výhier v prvom kole je určená podľa poradia, a to od 1. poradia po 10. poradie a podľa toho aj výška výhry od najvyššej vo výške 10 000 € pre 1. poradie, pre druhé poradie vo výške 3 000 € a ďalšie v chronologickom poradí 2 500 €, 2 000 €, 1 000 €, 500 €, 400 €, 300 €, 200 € a 100 €. Výška výhry v druhom kole bude 10 000 € a môže byť vecná alebo peňažná, výhrou môže to byť aj osobný automobil;
 • zoznam výherných registračných kódov a kódov daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice pre druhú šancu, t. j. pre druhé kolo žrebovania, bude zverejnený na webovej stránke www.narodnablockovaloteria.sk, potom vo vybraných vysielaniach žrebovania číselných lotérií v TV Markíza a v zberniach lotériovej spoločnosti TIPOS;
 • spôsob vyplatenia výhry bude vykonaný podľa výšky výhry a v závislosti od toho, akým spôsobom bol registrovaný pokladničný doklad (blok), a to v hotovosti alebo na bankový účet výhercu;
 • výhry z tejto bločkovej lotérie sú podľa § 9 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov oslobodené od dane.

 

Považujeme za potrebné upozorniť, že národná bločková lotéria sa ešte len rozbieha, no na internete už má konkurenciu, ktorá sa nápadne podobá štátnej bločkovej lotérii; ide však o neštátnu hru bločkového typu, kde je možné získať symbolické ceny ako elektroniku či tričko. Táto neštátna hra bločkového typu je už sprevádzkovaná od marca tohto roku a má viac ako 5 tis. prihlásených účastníkov. Občania by mali byť opatrní a pokladničné doklady, ktoré už prihlásili do národného žrebovania štátnej bločkovej lotérie, by mali starostlivo a zodpovedne uchovávať; bez jeho predloženia si výherca nemôže výhru od štátu vyzdvihnúť. 

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner