Časové rozlíšenie nákladov a výnosov v podvojnom účtovníctve

V podvojnom účtovníctve sa náklady a výnosy účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Účtovná jednotka musí preto dôsledne skúmať ich vzťahy.

Dátum publikácie:6. 4. 2018
Autor:Ing. Nadežda Cígerová

tt_mince-na-kalendari

Ak má byť výsledok hospodárenia stanovený objektívne a čo najpresnejšie, mali by sa v účtovníctve zachytiť všetky účtovné prípady bežného účtovného obdobia, pričom samozrejme platí i zásada vecného priraďovania nákladov k výnosom.

§ 5 ods. 1 postupov účtovania v podvojnom účtovníctve stanovuje, že náklady a výnosy sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Účtovná jednotka musí preto dôsledne skúmať ich vzťahy.

V slovenskej legislatíve sa uplatňuje tzv. brutto princíp zisťovania výsledku hospodárenia. Uvedené znamená, že výsledok hospodárenia sa zistí porovnaním celkových nákladov a celkových výnosov a vecný nesúlad medzi nimi sa odstráni pomocou tzv. zmny stavu vnútroorganizačných zásob.

Vecná zhoda nákladov a výnosov sa v odbornej terminológii nazýva súmerateľnosť nákladov a výnosov. Súčasne by medzi nákladmi a výnosmi bežného účtovného obdobia mali byť vykázané aj tie prípady, ktoré budú predstavovať výdaj alebo príjem v budúcich obdobiach. Na to, aby bolo možné docieliť túto zhodu, je nutné používať účty časového rozlíšenia.

Ich charakteristika je obsiahnutá v nasledovnej schéme:

Položky časového rozlíšenia - schéma

 

§ 5 ods. 5 postupov účtovania v PÚ definuje, že pre účely zaznamenávania účtovných prípadov časového rozlíšenia, musia byť splnené súčasne všetky tri kritériá, ktorými sú:

 • identifikovateľný vecný obsah,
 • stanovená presná suma, o ktorej sa účtuje,
 • určené presné obdobie, ktorého sa účtovný prípad týka.

Účtovanie o časovom rozlíšení musí byť podložené účtovným dokladom, ktorým môže byť faktúra, zmluva alebo dodací list, bankový výpis, príjmový a výdavkový pokladničný doklad, prípadne interný účtovný doklad vyhotovený účtovnou jednotkou. V praxi sa určí v internej smernici deň, do ktorého sa môžu ešte doúčtovať účtovné prípady týkajúce sa „starého“ roka 01, i keby boli doklady vystavené napríklad v januári 02. Najčastejšie je to do 25. 1. – keďže do tohto dátumu sa podáva daňové priznanie pre DPH za mesiac december.

Účtovná jednotka postupuje na prelome účtovných období nasledovne:

 1. Ak účtovné doklady boli prijaté, resp. vystavené do dátumu, ktorý ešte povoľuje účtovnej jednotke účtovať do obdobia bežného roka (napr. do 25. 1.) a pokiaľ na základe účtovných dokladov vzniká dôvod účtovania na 381 – Náklady budúcich období, 382 – Komplexné náklady budúcich období a 384 – Výnosy budúcich období, účtovná jednotka vykoná účtovné zápisy ako napr.: 381/32x (221, 211) alebo 311 (221, 211)/384, 346 (347)/384, 04x/384 atď.
 2. Ak účtovné doklady neboli doručené, resp. vystavené do uzavretia účtovných kníh (napr. do 25. 1.), účtovná jednotka účtuje nasledovne:
  • na stranu Dal účtu 383 – Výdavky budúcich období sa zaúčtujú sumy týkajúce sa napríklad nájomného plateného pozadu, prémie a odmeny, ak nárok na ich vyplatenie prechádza do ďalšieho roka a zároveň je známa presná výška (ak by nebola známa presná suma, účtovalo by sa o rezervách na strane Dal účtu 323). Pri účte 383 sa účtuje podobne ako pri účte 326 – Nevyfakturované dodávky. Vykoná sa zápis: 5xx/383. Ide o situáciu, kedy sa výdavky uskutočnia v budúcich účtovných obdobiach, je známy účel a presná výška. Dopĺňame, že účtovný zápis 5xx/326 sa v praxi štandardne používa, keď má prísť faktúra, účtovný zápis 5xx/383 sa použije, keď existuje zmluva, resp. iný doklad, ktorý nie je faktúrou;
  • na stranu MD účtu 385 – Príjmy budúcich období sa zúčtujú sumy napríklad reálne uskutočnených prác a služieb, ktoré boli prevzaté odberateľom, no neboli ešte vyfakturované, a teda nie sú zaúčtované priamo na pohľadávkovom účte. Zaznamená sa účtovný zápis 385/6xx (príjmy sa uskutočnia v budúcich účtovných obdobiach, je známy účel a určitá je aj výška).

Na účty časového rozlíšenia sa vzťahuje dokladová inventúra a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť účtovania. Efekt na praktickú stránku je ten, že pre používateľov účtovnej závierky sa zreálnia hodnoty v súvahe, výkaze ziskov a strát, a teda i výsledok hospodárenia. Údaje z účtovnej závierky využívajú banky, investori, prípadní akcionári, iné externé finančné inštitúcie, resp. konkurenčné firmy.

Hoci akruálny princíp podvojného účtovníctva (t. j. účtovanie nákladov a výnosov do obdobia, s ktorým časovo i vecne súvisia) je jeho charakteristickou črtou, táto základná rovnováha sa čiastočne narušila zmenami definovanými v § 56 ods. 14 postupov účtovania v PÚ s účinnosťou od 31. 12. 2014. Uvedené ustanovenie v podstate definuje možnosť v určitých prípadoch sa rozhodnúť, že účtovanie časového rozlíšenia sa v účtovných knihách nezaznamená.

POZNÁMKA

Prípady, kedy má možnosť účtovná jednotka časovo nerozlišovať:

 • Vo veľkých a v malých účtovných jednotkách nie je potrebné časovo rozlišovať náklady a výnosy, ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad týkajúci sa časového rozlíšenia nákladov alebo výnosov posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia (napríklad fakturácia telefonických hovorov a poplatkov od mobilného operátora).
 • V mikro účtovných jednotkách je väčšia benevolencia. Tam sa môže časovo nerozlišovať všeobecne pri rôznych účtovných prípadoch – podmienkou je, že musí ísť o nevýznamný, stále sa opakujúci prípad (napríklad poistenie áut) medzi dvoma účtovnými obdobiami.

 

KLIKNITE SEM a vychutnajte si VIDEOŠKOLENIE 

k daňovej optimalizácii v súvislosťou s časovým rozlíšením

screen

Predplatitelia ročného prístupu Daňového centra majú videoškolenie v cene predplatného.

 

Časové rozlíšenie z pohľadu zákona o dani z príjmov

Keďže časové rozlíšenie (ako účtovný pojem) požaduje presne určitú výšku hodnoty, ktorá sa účtuje, z pohľadu zákona o dani z príjmov sa akceptuje na účely výpočtu základu dane. O časovom rozlíšení hovorí aj daňový zákon – ale v inom kontexte ako zákon o účtovníctve.

Pri faktúre, ktorá sa účtuje čiastočne do nákladov a čiastočne na účet časového rozlíšenia (pričom ešte nie je zaplatená), je nutné zohľadniť § 17 ods. 19 zákona o dani z príjmov, ktorý špecifikuje, že podmienke zaplatenia podliehajú najčastejšie tieto služby:

 1. výdavky/náklady na poradenské a právne služby, ktorými sú služby právne, účtovnícke, audítorské, daňových poradcov – kód KP 69.1; KP 69.2,
 2. výdavky/náklady na sprostredkovateľské provízie do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu (aj obchodu sprostredkovaného na základe mandátnych a podobných zmlúv),
 3. marketingové štúdie a prieskumy trhu – ide o ustanovenie obmedzené zaplatením nielen na strane dlžníka, ale rovnaká povinnosť (možnosť) bola daná aj na strane veriteľa – táto platba (inkaso) sa u veriteľa zahrnie do základu dane len po prijatí platby,
 4. výdavky/náklady za prenájom HM a NM (každý prenájom HM a NM), priemyselné, ale i kultúrne licenčné poplatky, pričom ak ide o nájomné platené fyzickej osobe – musí byť aj časovo rozlíšené. Zároveň platí, že za predpokladu, že je nájomné zaplatené dopredu, zahrnie sa do základu dane najviac do výšky prislúchajúcej za príslušné zdaňovacie obdobie. Z uvedeného vyplýva, že fyzická osoba, ktorá platí nájom inej fyzickej osobe a účtuje v jednoduchom účtovníctve, resp. vedie daňovú evidenciu, musí tiež v tomto prípade riešiť jednak podmienku zaplatenia, ale i časové rozlíšenie – toto je špecifikum pri fyzických osobách – podnikateľoch, keďže časové rozlíšenie sa primárne týka sústavy podvojného účtovníctva.

Pokiaľ sa teda účtuje časť faktúry v podvojnom účtovníctve do nákladov, hodnota zaúčtovaná na 51x pri týchto príkladoch služieb sa musí testovať na podmienku zaplatenia. Ak sa účtuje na účet 381, t. j. súvahovo, nie je ovplyvnený základ dane, preto test prichádza do úvahy až v období, keď sa účet 381 zúčtuje do nákladov (51x/381). Náklady na normy a certifikáty majú pritom špecifické postavenie, tak isto ako i prenájom nehnuteľností, ktorý je spomenutý v písmene d).

 

Článok je uvedený v skrátenom znení.

Celý článok:  Časové rozlíšenie nákladov a výnosov v podvojnom účtovníctve 

1. Účet 381 – Náklady budúcich období

2. Účet 382 – Komplexné náklady budúcich období

3. Účet 383 – Výdavky budúcich období

4. Účet 384 – Výnosy budúcich období

5. Účet 385 – Príjmy budúcich období

7. Časové rozlíšenie z pohľadu zákona o dani z príjmov

 
Svoje vedomosti, ktoré sa týkajú problematiky časového rozlíšenia nákladov a výnosov, si môžete preveriť v krátkom teste:
 

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Nadežda Cígerová

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace školenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner