Cestovné náhrady SZČO

Nevyhnutnou súčasťou podnikania sú pracovné cesty a s tým spojené cestovné náhrady. Ktoré cestovné náhrady a za akých podmienok sú daňovým výdavkom podnikateľa?

Dátum publikácie:22. 11. 2018
Autor:Bc. Katarína Danajovičová

tt_cestovne-nahrady

Nevyhnutnou súčasťou podnikania sú pracovné cesty a s tým spojené cestovné náhrady.

Cestovné náhrady sú daňovým výdavkom v prípade, že boli vynaložené v súvislosti s dosahovaním, zabezpečením a udržiavaním príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Legislatívne sú cestovné náhrady špecifikované:

 • v zákone č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“),
 • v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“),
 • v opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 148/2018 Z. z. o sumách stravného,
 • v opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 401/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách.

Cestovné náhrady konkrétne pre samostatne zárobkovo činnú osobu (ďalej len „SZČO“) nájdeme presne charakterizované v zákone o dani z príjmov v § 19 ods. 2 písm. e) ZDP.

1. Čo je pracovná cesta u SZČO

Dôležitým faktorom je účel pracovnej cesty a fakt, že sa činnosť vykonáva v inom mieste, ako je miesto, v ktorom sa činnosť pravidelne vykonáva.

Účelom pracovnej cesty v súvislosti s dosahovaním príjmov SZČO môže byť napr. obchodné rokovanie, nákup materiálu, odborné školenie alebo samotný výkon práce práve mimo miesta, v ktorom sa činnosť pravidelne vykonáva.

Je teda potrebné posúdiť, či daná pracovná cesta nie je súkromná, či nejde o návštevu známych, ale či skutočne súvisí s dosahovaním, zabezpečovaním a udržovaním príjmov SZČO. Bremeno dokazovania je vždy na SZČO, napr. objednávka, vystavená faktúra, pozvánka na školenie, seminár, prípadne emailová komunikácia.

Iným miestom, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, je napr., ak má SZČO ako miesto podnikania miesto trvalého bydliska, ale činnosť vykonáva v prevádzke (v predajni, v ambulancii, v kancelárii...), ktorú má zriadenú na výkon činnosti a sídlo prevádzky nie je totožné s miestom trvalého bydliska SZČO, potom je miesto pravidelného vykonávania činnosti miesto, v ktorom je zriadená prevádzka.

Pracovnou cestou by tak nemala byť cesta z miesta trvalého bydliska do tejto prevádzky, aj keď má SZČO uvedené v živnostenskom liste alebo v inom oprávnení na výkon podnikateľskej činnosti ako miesto podnikania trvalé bydlisko.

Ak vzhľadom na charakter vykonávanej podnikateľskej činnosti je obťažné vymedziť miesto pravidelného vykonávania činnosti, je možné za miesto pravidelného vykonávania činnosti považovať miesto podnikania uvedené v oprávnení na výkon podnikateľskej činnosti, a to aj vtedy, ak je ako miesto podnikania v oprávnení uvedené trvalé bydlisko.

To znamená, že ak SZČO vykonáva podnikateľskú činnosť, pri ktorej musí často meniť miesto pracoviska (napr. sprostredkovateľ, stavbár, maliar, lektor, ktorý učí priamo u klienta...), potom je pracovnou cestou každá cesta z miesta trvalého bydliska ku klientovi a späť.

2. Daňovo uznateľné výdavky

Po posúdení, že ide o pracovnú cestu, a po stanovení časového rozpätia pracovnej cesty je možné si uplatniť daňové výdavky:

 • na stravovanie,
 • na ubytovanie,
 • na cestovné dopravnými prostriedkami a
 • nevyhnutné výdavky spojené s pobytom v tomto mieste,

a to najviac vo výške, aká je stanovená pre zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách a platných vyššie uvedených opatrení.

Upozornenie!

Zákon o dani z príjmov presne SZČO určuje, čo si môže zahrnúť do daňových výdavkov. Vreckové pri pracovných cestách SZČO sa za daňový výdavok nepokladá. Na vreckové je zákonný nárok pri osobách uvedených v § 1 zákona o cestovných náhradách.

2.1 Stravovanie

Výška výdavkov na stravovanie závisí od doby trvania výkonu činnosti v inom mieste, pričom do tejto doby sa započítava aj čas strávený cestovaním z miesta pravidelného vykonávania činnosti do iného miesta výkonu činnosti a späť.

Pri výpočte sumy nároku podľa doby trvania (časových pásiem) vychádzame z:

S účinnosťou od 1. júna 2018 výšku stravného za jednotlivé časové pásma stanovuje opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 148/2018 Z. z. o sumách stravného v § 1:

 • 4,80 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
 • 7,10 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
 • 10,90 € pre časové pásmo nad 18 hodín.

PREHĽAD STRAVNÉHO OD ZAVEDENIA EURA

Opatrenie
MPSVaR SR

Suma stravného pre časové pásmo

Platné

5 až 12 hod.

nad 12 hod. až 18 hod.

nad 18 hod.

OD

DO

č. 621/2008 Z. z.

3,30 €

5,00 €

7,70 €

1. 1. 2009

31. 3. 2009

č. 110/2009 Z. z.

3,60 €

5,40 €

8,30 €

1. 4. 2009

31. 12. 2010

č. 533/2010 Z. z.

3,80 €

5,70 €

8,80 €

1. 1. 2011

31. 8. 2012

č. 248/2012 Z. z.

4,00 €

6,00 €

9,30 €

1. 9. 2012

31. 10. 2014

č. 296/2014 Z. z.

4,20 €

6,30 €

9,80 €

1. 11. 2014

30. 11. 2016

č. 309/2016 Z. z.

4,50 €

6,70 €

10,30 €

1. 12. 2016

31. 5. 2018

č. 148/2018 Z. z.

4,80 €

7,10 €

10,90 €

1. 6. 2018

trvá

 

Základné sadzby stravného v € alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách sú stanovené opatrením Ministerstva financií SR č. 401/2012 Z. z. (platné, nezmenené od 1. 1. 2013).

PREHĽAD OPATRENÍ, ktorými sa stanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách

Opatrenie Ministerstva financií SR

Platné

OD

DO

č. 606/2008 Z. z.

1. 1. 2009

31. 12. 2009

č. 517/2009 Z. z.

1. 1. 2010

31. 12. 2010

č. 482/2010 Z. z.

1. 1. 2011

31. 12. 2011

č. 472/2011 Z. z.

1. 1. 2012

31. 12. 2012

č. 401/2012 Z. z.

1. 1. 2013

trvá

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: Cestovné náhrady SZČO

Poznámky pod čiarou:


Autor: Bc. Katarína Danajovičová

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace aktuality

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner