Daň z motorových vozidiel za rok 2017

Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie roka 2017 do 31. januára 2018 a v rovnakej lehote uhradiť daňovú povinnosť.

Dátum publikácie:22. 1. 2018
Autor:Ing. Jana Fülöpová

tt_auto-dan-2017

Nový kalendárny rok prináša nové, ale i opakujúce sa každoročné povinnosti. Hneď v mesiaci január je možné stretnúť sa s povinnosťou zrekapitulovať predchádzajúci rok a vyvinúť úsilie súvisiace s vypočítaním dane z motorových vozidiel a podaním daňového priznania k tejto dani, ak v predchádzajúcom roku došlo k použitiu vozidla na podnikanie.

Čo všetko potrebuje daňovník vedieť na to, aby povinnosť výpočtu a podania daňového priznania bola v súlade so zákonom o dani z motorových vozidiel?

V prvom rade je potrebné vedieť, čo podlieha zdaneniu.

Ak hovoríme o dani z motorových vozidiel, je celkom logické, že zdaňujeme vozidlá. Zdanenie vozidiel je upravené v zákone č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2015 Z. z. (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel“) v predmete úpravy (§ 1), podľa ktorého predmetom dane sú kategórie vozidiel (motorové vozidlá) L, M a N a O (prípojné vozidlá); vozidlo inej ako už uvedenej kategórie nie je predmetom dane, i keby sa použilo na podnikanie.

NEPREHLIADNITE!

Skutočnosť, do akej z kategórií vozidiel vozidlo prináleží, deklaruje zápis v doklade o vozidle, ktorým môže byť v závislosti od dátumu (roku) zápisu držiteľa vozidla do evidencie vozidiel nielen osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II, ale aj technický preukaz. Nie je teda na daňovníkovi, aby vyhľadával kategóriu vozidla, ktorú používa na podnikanie, ale aby údaj o kategórii vozidla čerpal z jemu dostupného zdroja – dokladov o vozidle. 

 

KLIKNITE SEM a vychutnajte si VIDEOŠKOLENIE k dani z motorových vozidiel s Ing. Ozimým

Image25864

Predplatitelia ročného prístupu Daňového centra majú videoškolenie v cene predplatného.

 

Predmet dane

Predmet dane je však v zákone o dani z motorových vozidiel (§ 2 ods. 1) podmienený splnením troch podmienok súčasne v zdaňovacom období, ktorým je spravidla kalendárny rok. Preto predmetom dane v príslušnom zdaňovacom období je iba to vozidlo, ktoré spĺňa nasledovné podmienky:

a) patrí do niektorej z kategórií vozidiel L, M, N a O

Predmetom dane na základe vymedzenia kategórií vozidiel, ktoré podliehajú dani z motorových vozidiel, nie je vozidlo kategórie C, R, T, S; rozdelenie vozidiel do kategórií je uvedené v prílohe č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 725/2004 Z. z.“).

b) je evidované v Slovenskej republike

Ak je jednou z podmienok určenia predmetu dane jeho evidencia v Slovenskej republike, potom evidencia vozidla v inej ako Slovenskej republike je nesplnením tejto podmienky a ďalej uvažovať o takto evidovanom vozidle ako predmete dane z motorových vozidiel nemá opodstatnenie.

Evidenciu vozidla v Slovenskej republike upravuje zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 8/2009 Z. z.“) v § 114 a § 115, podľa ktorých každé vozidlo, o ktorom schvaľovací úrad rozhodol, že musí byť evidované orgánom Policajného zboru (PZ) a ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, musí byť prihlásené na orgáne PZ príslušnom podľa miesta pobytu alebo sídla držiteľa vozidla alebo adresy jeho prevádzkarne.

Orgán PZ následne pridelí vozidlu evidenčné číslo a prihlásenie vozidla zaznamená do osvedčenia o evidencii časť II a držiteľovi vozidla uvedenému vlastníkom vozidla (vlastník vozidla, ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, je povinný osobne toto vozidlo prihlásiť do 15 dní po jeho nadobudnutí; pritom uvedie, kto má byť zapísaný v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako jeho držiteľ) vydá osvedčenie o evidencii časť I a časť II a tabuľku s evidenčným číslom.

c) používa sa na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých príjmy sú predmetom dane z príjmov (ďalej len „podnikanie“)

Použitie vozidla na podnikanie v zákone o dani z motorových vozidiel odkazuje na § 2 Obchodného zákonníka (OZ) a § 6 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov), pričom podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť s cieľom dosiahnutia zisku.

Podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov ide o príjmy z podnikania v súlade s ich uvedením v citovanom ustanovení, t. j. napr. príjmy zo živnosti, z poľnohospodárskej výroby a pod.

Použitie vozidla na inú samostatnú zárobkovú činnosť je upravené v § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov, pod ktorú je možné zahrnúť napr. činnosť znalcov, tlmočníkov, činnosť sprostredkovateľov a iné.

POZNÁMKA

Miesto skutočného používania vozidla na podnikanie nie je dôležité a ani rozhodujúce pre posúdenie predmetu dane z dôvodu podmienky evidencie vozidla v Slovenskej republike.

 

KLIKNITE SEM a pozrite si záznam z webinára k dani z motorových vozidiel za rok 2017 s Ing. Ozimým

Predplatitelia ročného prístupu Daňového centra majú prístup v cene predplatného.

 

Príklad č. 1:

Je predmetom dane z motorových vozidiel vysokozdvižný vozík, ktorý sa používa na podnikanie?

Predmetom dane z motorových vozidiel je podľa § 1 vozidlo kategórie L, M, N a O, ktoré je podľa § 2 ods. 1 zákona č. 361/2014 Z. z. evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť v zdaňovacom období. Podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. vysokozdvižný vozík patrí do kategórie pracovných strojov P, konkrétne do kategórie PS – pracovné stroje samohybné. Pracovný stroj samohybný je zvláštne vozidlo s vlastným zdrojom pohonu, konštrukčne a svojím vybavením určené len na vykonávanie určitých pracovných činností [vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 169/2010 Z. z. o evidencii časť I, osvedčení o evidencii časť II a technickom osvedčení vozidla v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 169/2010 Z. z.“) v prílohe č. 5 bode 1 písm. pp) bližšie špecifikuje pracovné stroje samohybné]. I napriek tomu, že sa vysokozdvižný vozík používa na podnikanie, predmetné vozidlo nemožno zaradiť do kategórie vozidiel L, M, N alebo O, preto o ňom nemožno uvažovať ako o predmete dane z motorových vozidiel.

Príklad č. 2:

Je predmetom dane vozidlo, ktoré je na „prevozných“ značkách bezprostredne po zakúpení?

Určenie predmetu dane z motorových vozidiel v zdaňovacom období je podmienené splnením troch podmienok súčasne, t. j. vozidlo prináleží do zákonom vymedzenej kategórie vozidiel (L, M, N a O), je používané na podnikanie a súčasne je evidované v Slovenskej republike. Jedna z podmienok teda stanovuje, že vozidlo je evidované v Slovenskej republike. Ak sa na podnikanie používa vozidlo, ktoré ešte nie je evidované v evidencii vozidiel v Slovenskej republike, považuje sa táto skutočnosť za nesplnenie jednej z troch podmienok vymedzenia predmetu dane, preto vozidlo nepodlieha dani z motorových vozidiel. Aj v tomto prípade vozidlo na „prevozných značkách“ (zvláštne evidenčné číslo) nemožno ešte považovať za vozidlo evidované v evidencii vozidiel v Slovenskej republike.

 KLIKNITE sem na EDITOVATEĽNÉ TLAČIVO daňového priznania

k dani z motorových vozidiel a poučenie na jeho vyplnenie 

Príklad č. 3:

Je predmetom dane vozidlo osoby (držiteľ zapísaný v dokladoch vozidla), ktorá toto vozidlo používa, avšak jej dosahovaný príjem je iba zo zamestnania – závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov) a dosiahla príjem z predaja nehnuteľnosti nevyužívanej na podnikanie a predanej po 3 rokoch odo dňa jej nadobudnutia [§ 8 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov]?

Podmienka použitia vozidla na podnikanie súvisí s tzv. aktívnymi príjmami. Príjem dosahovaný zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov) ani príjem z predaja nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov, ktorý patrí medzi ostatné príjmy, nie sú príjmami dosahovanými, na ktoré je potrebné živnostenské oprávnenie, a navyše nesúvisia s vymedzením predmetu dane, podľa ktorého je predmetom dane iba to vozidlo, ktoré prináleží do niektorej zo zákonom vymedzených kategórií vozidiel (L, M, N a O), je v Slovenskej republike evidované a používa sa na podnikanie podľa § 2 ods. 1 OZ, § 6 ods. 1 alebo § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov.

Príklad č. 4:

Je predmetom dane z motorových vozidiel vozidlo, ktoré nie je evidované v Slovenskej republike, avšak používa sa na území Slovenskej republiky?

Určenie predmetu dane z motorových vozidiel v zdaňovacom období je podmienené splnením troch podmienok súčasne, t. j. vozidlo prináleží do zákonom vymedzenej kategórie vozidiel (L, M, N a O), je používané na podnikanie a súčasne je evidované v Slovenskej republike. Jedna z podmienok teda stanovuje, že vozidlo je evidované v Slovenskej republike, nie výlučne používané na území Slovenskej republiky. Ak sa na podnikanie používa vozidlo evidované v inej krajine (nie v Slovenskej republike), považuje sa táto skutočnosť za nesplnenie jednej z troch podmienok vymedzenia predmetu dane, preto vozidlo nepodlieha dani z motorových vozidiel.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:

Daň z motorových vozidiel za rok 2017

 

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Jana Fülöpová

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace školenia

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace odborné články

Súvisiace dokumenty

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner