Daň z nehnuteľností v roku 2019

Každý, u ktorého nastali v roku 2018 zmeny vo vlastníctve nehnuteľností alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane, musí najneskôr do 31. januára 2019 podať priznanie k dani z nehnuteľností.

Dátum publikácie:8. 1. 2019
Autor:Ing. Iveta Ištóková

tt_dan-z-nehnutelnosti

Zdaňovacím obdobím pri dani z nehnuteľností je kalendárny rok.

Daň z nehnuteľností správca dane vyrubuje každoročne rozhodnutím podľa stavu k 1. januáru príslušného kalendárneho roku.

Ak nastanú zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností v priebehu kalendárneho roku, na tieto sa neprihliada – okrem nadobudnutia nehnuteľností vydražením alebo na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Úvod

Správcom dane z nehnuteľností je tá obec, na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza.

Správca dane všeobecne záväzným nariadením k dani z nehnuteľností zavádza daň z nehnuteľností, ďalej v ňom ustanovuje sadzby dane z nehnuteľností, hodnoty pôdy, príplatok za ďalšie podlažie stavby, oslobodenia alebo zníženia od dane z nehnuteľností.

Daň z nehnuteľností je jednou z fakultatívnych miestnych daní ustanovených zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon).

Daň z nehnuteľností sa priznáva poda­ním priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (ďalej len „priznanie“) alebo čiastkového priznania k dani z nehnuteľností a podáva ho každý, komu ako daňovníkovi podľa zákona vyplynula povinnosť na kalendárny rok 2019 podať priznanie alebo čiastkové priznanie.

Nehnuteľnosť môže byť v podielovom spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Ak je nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov zastupuje jeden z nich a ostatní ručia za daň do výšky svojho podielu na dani. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov sú daňovníkmi dane z nehnuteľností obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

Povinnosť podať priznanie alebo čiastkové priznanie

Priznanie k dani z nehnuteľností podávajú všetci tí daňovníci (fyzické osoby a právnické osoby) dane z nehnuteľností, ktorí v roku 2018 nadobudli do vlastníctva pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome.

Ďalej aj tí daňovníci, ktorí sa stali v roku 2018:

  1. správcom nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, VÚC alebo obce,
  2. nájomcom nehnuteľnosti, ak spĺňa zákonom stanovené podmienky,
  3. užívateľom, a to v tom prípade, že nie je možné identifikovať vlastníka, nájomcu alebo správcu nehnuteľnosti.

Ide o tých daňovníkov, ktorí v predchádzajúcich kalendárnych rokoch (v rokoch 2018 a skôr) ešte nepodávali žiadne priznanie alebo daňové priznanie k dani z nehnuteľností, teda stručne povedané, každý nový vlastník nehnuteľnosti.

Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník v tom prípade, že v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach už príslušnému správcovi dane z nehnuteľností podal priznanie alebo daňové priznanie k dani z nehnuteľností (podávalo sa do konca roku 2012) a v roku 2018 nadobudol do vlastníctva ďalšiu nehnuteľnosť (pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome) alebo sa stal správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti.

Ďalej čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností podávajú aj tí daňovníci, ktorým k 31. 12. 2018 zanikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností, čiže tie osoby, ktoré v roku 2018 napr. predali alebo darovali nehnuteľnosť, nemajú už nehnuteľnosť v nájme alebo v správe alebo ju prestali užívať a boli ako užívatelia na účely dane z nehnuteľností považovaní za daňovníkov.

Priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z ne­hnuteľností sa podáva na tlačive, ktorého vzor je súčasťou opatrenia vydaného Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Daňovníci ho získajú v listinnej podobe priamo u príslušného správcu dane z nehnuteľností alebo sa tlačivá zverejňujú na stránke príslušnej obce alebo mesta, v katastri ktorých sa nehnuteľnosť nachádza.

KLIKNITE sem na EDITOVATEĽNÉ TLAČIVO daňového priznania

k dani z nehnuteľností a poučenie na jeho vyplnenie

Editovateľné tlačivo (priamo sa dá vyplniť v PC) dane z nehnuteľností je zverejnené na internetovej stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky. V priznaní alebo čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť všetky údaje podľa priznania a svojím podpisom deklarovať správnosť a úplnosť vyplnených údajov.

Tlačivo priznania alebo čiastkového priznania k dani z nehnuteľností sa doručuje správcovi dane najneskôr 31. 1. 2019. Po uvedenom termíne hrozí daňovníkom sankcia, pretože ho bude správca dane považovať za neskoro podané priznanie k dani z nehnuteľností.

V prípade, že daňovník tlačivo zašle poštou, rozhoduje dátum prevzatia zásielky na pošte.

Daň z nehnuteľností sa člení na:

  1. daň z pozemkov,
  2. daň zo stavieb a
  3. daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok vrátane príkladov a vyplnených daňových priznaní k dani z nehnuteľností:

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Iveta Ištóková

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady

Funkcie

Partner