Daň z nehnuteľností za rok 2018

Tlačivo priznania alebo čiastkového priznania k dani z nehnuteľností za rok 2018 je potrebné doručiť správcovi dane najneskôr 31. 1. 2018.

Dátum publikácie:22. 1. 2018
Autor:Ing. Iveta Ištóková

tt_dan-z-nehnutelnosti

Daň z nehnuteľností je jednou z fakultatívnych miestnych daní ustanovených zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), čo znamená, že obec si ju na svojom území môže, ale aj nemusí zaviesť. Výnos dane z nehnuteľností je príjmom rozpočtu obce.

Správcom dane z nehnuteľností je tá obec, na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. Správca dane všeobecne záväzným nariadením k dani z nehnuteľností zavádza daň z nehnuteľností, ďalej v ňom ustanovuje sadzby dane z nehnuteľností, hodnoty pôdy, príplatok za ďalšie podlažie stavby, oslobodenia alebo zníženia od dane z nehnuteľností. Všeobecne záväzné nariadenie k dani z nehnuteľností správca dane prijíma s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Správca dane nie je povinný všeobecne záväzné nariadenie k dani z nehnuteľností prijímať a schvaľovať každoročne.

Zdaňovacím obdobím pri dani z nehnuteľností je kalendárny rok.

Daň z nehnuteľností správca dane vyrubuje každoročne rozhodnutím podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia, na zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada – okrem dvoch výnimiek vzniku daňovej povinnosti v priebehu kalendárneho roku.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením vzniká daňová povinnosť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom, alebo po dni schválenia príklepu súdu. Dedičovi ako novému vlastníkovi nehnuteľnosti vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve alebo osvedčenia o dedičstve.

NEPREHLIADNITE!

Daňovník dane z nehnuteľností priznáva svoje nehnuteľnosti podaním priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (ďalej len „priznanie“) alebo čiastkovým priznaním k niektorej z uvedených miestnych daní. Je potrebné uviesť, že nehnuteľnosť môže byť v podielovom spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.

Ak je nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov zastupuje jeden z nich a ostatní ručia za daň do výšky svojho podielu na dani. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov sú daňovníkmi dane z nehnuteľností obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

Kto je povinný podať priznanie alebo čiastkové priznanie?

Priznanie k dani z nehnuteľností podávajú všetci tí daňovníci dane z nehnuteľností, ktorí v roku 2017 nadobudli do vlastníctva pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome. Ďalej aj tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa stala v roku 2017:

a) správcom nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, VÚC alebo obce,

b) nájomcom nehnuteľnosti,

c) užívateľom.
Užívateľ nehnuteľnosti je daňovníkom v tom prípade, že nie je možné identifikovať vlastníka, nájomcu alebo správcu nehnuteľnosti.

Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník v tom prípade, že v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach už príslušnému správcovi dane z nehnuteľností podal priznanie alebo daňové priznanie k dani z nehnuteľností (podávalo sa do konca roku 2012). Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností však podávajú aj tí daňovníci, ktorým k 31. 12. 2017 zanikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností, čiže tie osoby, ktoré v roku 2017 napr. predali alebo darovali nehnuteľnosť, nemajú už nehnuteľnosť v nájme alebo v správe.

Priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na tlačive, ktoré vzor je súčasťou opatrenia vydaného Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Daňovníci ho získajú v listinnej podobe priamo u príslušného správcu dane z nehnuteľností alebo sú tlačivá zverejňované na stránke príslušnej obce alebo mesta, v katastri ktorých sa nehnuteľnosť nachádza. Editovateľné tlačivo (priamo sa dá vyplniť v PC) dane z nehnuteľností je zverejnené na internetovej stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky. V priznaní alebo čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť všetky údaje a svojím podpisom deklarovať správnosť a úplnosť vyplnených údajov. 

KLIKNITE sem na EDITOVATEĽNÉ TLAČIVO daňového priznania

k dani z nehnuteľností a poučenie na jeho vyplnenie

Tlačivo priznania alebo čiastkového priznania k dani z nehnuteľností sa doručuje správcovi dane najneskôr 31. 1. 2018. Po uvedenom termíne hrozí daňovníkom sankcia, pretože ho bude správca dane považovať za neskoro podané. V prípade, že daňovník tlačivo zašle poštou, rozhodujúci je dátum prevzatia zásielky na pošte. Priznanie alebo čiastkové priznanie je možné zasielať aj elektronicky, a to v tom prípade, že obec poskytuje daňovníkom elektronické služby.

Daň z nehnuteľností sa člení na tri časti, a to:

a) daň z pozemkov,

b) daň zo stavieb a

c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

Pri každej časti dane z nehnuteľností je v zákone definované, kto je daňovníkom dane, čo je predmetom dane, ako sa určuje základ dane, ako má správca dane ustanoviť vo všeobecne záväznom nariadení sadzbu dane a ako sa daň vypočíta.   

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok vrátane príkladov a vyplnených tlačív daňového priznania k dani z nehnuteľností: Daň z nehnuteľností

 

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Iveta Ištóková

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace školenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady

Funkcie

Partner