www.skdp.sk

Daňová pohotovosť DC

Táto forma poradenstva je k dispozícií pre zákazníkov vydavateľstiev PP a S-EPI. Pripravte si prosím vopred kód zákazníka, skrátite tak čas potrebný na vašu identifikáciu.

Pozrite si odpovede na >>NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY<< k aktuálnym témam.

Telefonické poradenstvo

Každý pracovný deň od 9.00 – 12.00 hod. na telefonických linkách odpovedajú na vaše otázky odborní poradcovia:

Nadežda Cígerová   Tatiana Mičíková   Vladimír Ozimý   Zuzana Uríková   Jana Repáčová   Viera Kubanková
 Nada Cigerova 120x180        Tatiana Mičíková_grey_bck_ 120x180        Vladimir-Ozimy        Zuzana Uríková_120x180        Janka Repacova 120x180        Viera Kubánková_120x180
                     

                                        

Prítomnosť poradcu na telefónnej linke zistíte prostredníctvom farebného zobrazenia telefónneho slúchadla nasledovne:
zelene-sluchadlo.pngporadca poskytuje telefonické poradenstvo, môžete mu zatelefonovať. Ak počujete v slúchadle obsadzovací tón, linku poradenstva využíva iný klient;
cervene-sluchadlo.pngporadca neposkytuje telefonické poradenstvo, pretože:

  1. poradca v tom čase realizuje poradenstvo inou formou – online poradenstvo (chat), písomné poradenstvo (listáreň), online rozhovor, 
  2. poradca osobne školí zákazníkov na niektorom zo školení Poradcu podnikateľa, 
  3. voláte mimo pracovných hodín poradenstva.

V prípade, že odborný poradca neposkytuje telefonické poradenstvo, ústredňa nevykoná spojenie hovoru.

On-line poradenstvo 

Každý pracovný deň od 8.00 – 9.00 hod. a od 13.00 – 15.00 hod. sa môžete pýtať našich odborných poradcov formou chatu priamo na portáli.

V prípade, že máte problémy so spustením On-line poradenstva, riaďte sa nasledujúcimi inštrukciami tu 

*služba on-line poradenstvo platí iba pre predplatiteľov portálu danovecentrum.sk

Písomné poradenstvo

Ak ste predplatiteľom ľubovoľného produktu (tlačené periodiká, on-line produkty), resp. služieb vydavateľstiev PP a S-EPI je vám k dispozícii e-mail listaren@pp.sk, kde môžete smerovať vaše otázky. Zabezpečíme pre vás odbornú odpoveď od nášho poradcu, prípadne externého odborníka z danej oblasti.

Odpoveď vám zašleme do 21 dní na vašu e-mailovú adresu, pričom počet otázok je obmedzený na 12 otázok ročne (max. 2 otázky mesačne) na jedného zákazníka. Je potrebné formulovať otázky jednoznačne, presne a zrozumiteľne a len z oblasti daní, účtovníctva a miezd. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neodpovedať na tie otázky, ktoré svojou náročnosťou a neprimeraným rozsahom nespadajú do všeobecného poradenstva. Našou snahou je zabezpečiť rovnaké podmienky využívania poradenstva pre všetkých zákazníkov a poradiť tak v stanovenom termíne každému, kto o radu požiada.

 

Poznámka: Informácie v rámci poradenstva sú poskytované odborníkmi z ekonomickej oblasti na základe informácií od užívateľa, pričom majú len poradný charakter. Úplné znenie podmienok týkajúcich sa poradenstva nájdete vo všeobecných obchodných podmienkach.

 

tt_telefonne-sluchatko-s-otaznikom 

V júli ste sa poradcov pýtali aj na tieto témy:

 

1. Daň z príjmov

Plot, príjazdová cesta a parkovisko - zaradenie do odpisovej skupiny

Odpis nehnuteľnosti mimo územia SR

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a predaj nehnuteľnosti

Predajná cena nižšia ako zostatková hodnota predaného majetku

Daň z motorových vozidiel a jej daňová uznateľnosť

 

2. DPH

DPH pri nákupe kníh cez internet

Montážne práce na akciách (výstavách, veľtrhoch) a prenesenie daňovej povinnosti

Dovoz tovaru z tretieho štátu do iného členského štátu

Faktúra na prelome mesiacov

Prenos daňovej povinnosti pri dodaní tovaru s montážou

Neskoré dodanie dobropisu z pohľadu DPH a z pohľadu dane z príjmu PO

 

3. Podvojné účtovníctvo

Účtovanie SMS platby za parkovné

Zúčtovanie stravovania zamestnancov v stravovacom zariadení zamestnávateľa

Rámcová účtová osnova

Účtovanie zásob spôsobom B

Účtovanie o vkladoch spoločníkov mimo základného imania

Zmena ocenenia výrobkov, oceňovacia odchýlka

 

4. Jednoduché účtovníctvo:

Odpísanie pohľadávky živnostníka a odvody

Výdavky vynaložené pred začatím podnikania v jednoduchom účtovníctve

Nájomné zaplatené právnickej osobe v jednoduchom účtovníctve

Odpis neaktuálnych záväzkov v JÚ

Platby zo súkromného bankového účtu v jednoduchom účtovníctve

 

5. Ostatné témy

Nárok na základnú náhradu – kilometrovné

Oznámenie zániku platenia dane z motorových vozidiel

Prevod majetku do súkromného užívania

Poskytnutá pôžička a obmedzenie platieb v hotovosti