www.skdp.sk

Daňová pohotovosť DC

Táto forma poradenstva je k dispozícií pre zákazníkov vydavateľstiev PP a S-EPI. Pripravte si prosím vopred kód zákazníka, skrátite tak čas potrebný na vašu identifikáciu.

Pozrite si odpovede na >>NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY<< k aktuálnym témam.

Telefonické poradenstvo

Každý pracovný deň od 8.00 – 11.00 hod. na telefonických linkách odpovedajú na vaše otázky odborní poradcovia:

  Nadežda Cígerová       Vladimír Ozimý       Jana Repáčová
 foto_Cigerova             Vladimir_Ozimy             Repacova2_120x180px
         

                                        

Prítomnosť poradcu na telefónnej linke zistíte prostredníctvom farebného zobrazenia telefónneho slúchadla nasledovne:
zelene-sluchadlo.pngporadca poskytuje telefonické poradenstvo, môžete mu zatelefonovať. Ak počujete v slúchadle obsadzovací tón, linku poradenstva využíva iný klient;
cervene-sluchadlo.pngporadca neposkytuje telefonické poradenstvo, pretože:

  1. poradca v tom čase realizuje poradenstvo inou formou – online poradenstvo (chat), písomné poradenstvo (listáreň), online rozhovor, 
  2. poradca osobne školí zákazníkov na niektorom zo školení Poradcu podnikateľa, 
  3. voláte mimo pracovných hodín poradenstva.

V prípade, že odborný poradca neposkytuje telefonické poradenstvo, ústredňa nevykoná spojenie hovoru.

On-line poradenstvo 

Každý pracovný deň od 8.00 – 9.00 hod. a od 12.00 – 15.00 hod. sa môžete pýtať našich odborných poradcov formou chatu priamo na portáli.

V prípade, že máte problémy so spustením On-line poradenstva, riaďte sa nasledujúcimi inštrukciami tu 

*služba on-line poradenstvo platí iba pre predplatiteľov portálu danovecentrum.sk

Písomné poradenstvo

Ak ste predplatiteľom ľubovoľného produktu (tlačené periodiká, on-line produkty), resp. služieb vydavateľstiev PP a S-EPI je vám k dispozícii e-mail listaren@pp.sk, kde môžete smerovať vaše otázky. Zabezpečíme pre vás odbornú odpoveď od nášho poradcu, prípadne externého odborníka z danej oblasti.

Odpoveď vám zašleme do 21 dní na vašu e-mailovú adresu, pričom počet otázok je obmedzený na 12 otázok ročne (max. 2 otázky mesačne) na jedného zákazníka. Je potrebné formulovať otázky jednoznačne, presne a zrozumiteľne a len z oblasti daní, účtovníctva a miezd. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neodpovedať na tie otázky, ktoré svojou náročnosťou a neprimeraným rozsahom nespadajú do všeobecného poradenstva. Našou snahou je zabezpečiť rovnaké podmienky využívania poradenstva pre všetkých zákazníkov a poradiť tak v stanovenom termíne každému, kto o radu požiada.

 

Poznámka: Informácie poskytované v rámci poradenstva sú poskytované odborníkmi z ekonomickej oblasti a sú poskytované len na základe poskytnutých informácií užívateľa, pričom majú len poradný charakter. Úplné znenie podmienok týkajúcich sa poradenstva nájdete vo všeobecných obchodných podmienkach.

 

tt_telefonne-sluchatko-s-otaznikom 

Najčastejšie ste sa poradcov pýtali na tieto témy:

DPH

Od začiatku roka 2016 dominujú v Daňovej pohotovosti otázky súvisiace so zmenami v zákone o dani z pridanej hodnoty platnými od 1. januára 2016, a to predovšetkým otázky týkajúce sa zavedenia možnosti posunúť daňovú povinnosť za dodané tovary a služby až na moment prijatia platby od odberateľa a oblasti rozšírenia prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia v oblasti stavebníctva, napr.:

Otázky z iných oblastí:

Daň z motorových vozidiel

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, ktoré sa za rok 2015 podáva do 31. januára 2016, sa bude po prvýkrát podávať a daňová povinnosť počítať podľa nového zákona č. 361/2014 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2015. 

Príklady z praxe:

Súvisiace odborné články:

Daňové výdavky po 1. 1. 2015

Od 1. 1. 2015 došlo k zmenám súvisiacim s výdavkami a príjmami, ktoré sa zahrnujú do základu dane iba za podmienok stanovených v zákone. Zvýhodnila sa úprava uplatňovania daňových výdavkov pri majetku, ktorý sa využíva aj na súkromné účely. Zavedením možnosti krátenia výdavkov na 80 % sa zjednodušilo preukazovanie skutočnosti, či sa majetok reálne využíva len na podnikanie alebo aj na súkromné účely. Obmedzila sa možnosť zahrnutia výdavkov na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie do daňových výdavkov.

Príklady z praxe:

Súvisiace odborné články:

Zmeny v daňovom odpisovaní, zaradenie majetku do odpisových skupín po 1. 1. 2015 

Od 1. 1. 2015 platia prísnejšie podmienky odpisovania majetku a uplatnenia daňovej zostatkovej ceny, rozšíril sa počet odpisových skupín zo 4 na 6. Nové pravidlá platia pre majetok vo vlastníctve daňovníka, ako aj pre finančný prenájom majetku a tiež pre majetok využívaný formou operatívneho prenájmu.

Príklady z praxe:

Súvisiace odborné články: