Daňové a nedaňové výdavky

Vysvetlíme, v akom rozsahu a za akých podmienok možno zahrnúť výdavky do základu dane a kedy môže správca dane tieto výdavky spochybniť pri prípadnej daňovej kontrole.

Dátum publikácie:16. 11. 2018
Autor:Ing. Marián Drozd

tt_papierova-vlna

Už z názvu tohto príspevku je zrejmé, že nie všetky výdavky vynaložené podnikateľskými subjektmi sú uznané za daňový výdavok.

Cieľom tohto príspevku je vysvetliť, v akom rozsahu a za akých podmienok možno zahrnúť výdavky (náklady) do základu dane a kedy môže správca dane tieto výdavky (náklady) spochybniť pri prípadnej daňovej kontrole.

Príspevok je určený nie len právnickým osobám ale taktiež fyzickým osobám, ak majú príjmy zo živnosti alebo z činnosti vykonávanej podľa osobitných predpisov.

1. Základná definícia daňového výdavku

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) v ustanovení § 2 písm. i) daňový výdavok definuje ako výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 ZDP, ak tento zákon neustanovuje inak.

Ide o všeobecnú definíciu daňového výdavku.

Stručne povedané, základným kritériom pre uznanie určitého konkrétneho daňového výdavku sú tri podmienky, ktoré musia byť splnené súčasne, a to:

  1. podmienka vecnosti - výdavky (náklady) musia byť vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov.
  2. podmienka preukázateľnosti - daňovník musí vedieť preukázať, že výdavok (náklad) skutočne vznikol.
  3. podmienka zaúčtovania - vecný a preukázateľný výdavok (náklad) musí byť aj zaúčtovaný (alebo zaevidovaný v daňovej evidencii).

Na uvedené tri tzv. základné kritériá (vecnosť, preukázateľnosť, zaúčtovanie-za­evi­do­vanie) musia daňovníci vždy pamätať, a to pri každom konkrétnom výdavku (náklade). Len ak je splnená podmienka vecnosti vo vzťahu k podnikaniu a súčasne i podmienka preukázateľnosti a zaúčtovania, príp. zaevidovania, potom sa výdavky (náklady) uznajú za daňový výdavok.

Hneď na úvod je však potrebné zdôrazniť, že definícia daňového výdavku uvedená v § 2 písm. i) ZDP obsahuje dodatok, „ak tento zákon neustanovuje inak“. Súčasne sa musí tiež zdôrazniť, že tých úprav „ustanovujúcich inak“ je v samotnom ZDP, jemne povedané, neúrekom a každoročne len pribúdajú.

Neustále zmeny v ZDP sú spravidla v neprospech daňových subjektov (najmä pre malé a stredné podniky), pretože znižujú objem výdavkov (nákladov) uznaných za daňový výdavok. Zmenami sa navyše prehlbuje neprehľadnosť ZDP.

1.1 Podmienka vecnosti

Podmienka vecnosti v podstate znamená, že musí byť aspoň aká-taká súvislosť medzi zdaniteľným príjmom a konkrétnym výdavkom (nákladom).

Príklad č. 1 - Kúpa televízora u živnostníka

Pri kúpe televízora u živnostníka poskytujúceho maliarske a natieračské služby podmienka vecnosti s najväčšou pravdepodobnosťou nebude splnená, a preto tento výdavok správca dane neuzná za daňový výdavok.

Na druhej strane o daňový výdavok pôjde u podnikateľa prevádzkujúceho pohostinstvo, pretože u tohto daňovníka televízor slúži na získanie a udržanie klientov.

 

V zmysle judikatúry súdov daňové výdavky majú tzv. neosobný (vecný) charakter, pričom je rozhodujúca materiálna existencia výdavku. Až následne možno zisťovať vecnú súvislosť s dosiahnutím, zabezpečením a udržaním príjmov.

Podmienka vecnosti (súvislosti) je splnená aj vtedy, ak ide o platby, ktoré priamo nesúvisia so zdaniteľnými príjmami, ale daňovníkovi vyplýva povinnosť ich zaplatenia podľa osobitných predpisov, a to z dôvodu, že vykonáva činnosť, z ktorej dosahuje zdaniteľný príjem (napr. osobitné predpisy stanovujú povinnosť poistiť sa proti prípadným škodám pri vykonávaní podnikateľskej činnosti).

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:  

Daňové a nedaňové výdavky

1. Základná definícia daňového výdavku

2. Ďalšie dôkazy o reálnosti výdavku

3. Výdavky, ktoré ZDP neuznáva za daňové výdavky

4. Výdavky, ktoré ZDP uznáva za daňové výdavky

5. Záver

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Marián Drozd

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner