Daňové odpisy

Daňové odpisy vstupujú do daňových výdavkov. Rozumie sa nimi postupné zahrnovanie odpisov z hmotného a nehmotného majetku do daňových výdavkov. Ide o majetok, ktorý daňovníci používajú na dosiahnutie zdaniteľných príjmov. Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. definuje hmotný a nehmotný majetok na účely odpisovania. Tiež vymedzuje majetok, ktorý je z odpisovania vylúčený. Postup zahrnovania odpisov do daňových výdavkov je striktne daný. Dlhodobý nehmotný majetok sa odpíše v súlade s účtovníctvom, to znamená, že daňové odpisy sa rovnajú účtovným odpisom. Dlhodobý hmotný majetok sa zaradí do jednej zo 4 odpisových skupín. Pre každú odpisovú skupinu je stanovená doba odpisovania. Daňovník sa môže rozhodnúť medzi metódou rovnomerného odpisovania alebo metódou zrýchleného odpisovania.

Dátum publikácie:12.12.2012
Autor:S-EPI, s.r.o.

Daňové odpisy teda slúžia k stanoveniu dane z príjmov. Ich uplatnenie do daňovo uznateľných výdavkov je právo daňovníka, nie povinnosť. Daňovník si dokonca môže prerušiť odpisovanie. Daňové odpisy nekopírujú a nezobrazujú skutočné vecné a morálne opotrebenie investičného majetku.

Viac informácií k tejto téme s možnosťou filtrovania výsledkov nájdete u nás vo vyhľadávaní (kliknite tu).

 

Funkcie

Partner