www.skdp.sk

Daňové odpisy

Daňové odpisy vstupujú do daňových výdavkov. Rozumie sa nimi postupné zahrnovanie odpisov z hmotného a nehmotného majetku do daňových výdavkov. Ide o majetok, ktorý daňovníci používajú na dosiahnutie zdaniteľných príjmov. Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. definuje hmotný a nehmotný majetok na účely odpisovania. Tiež vymedzuje majetok, ktorý je z odpisovania vylúčený. Postup zahrnovania odpisov do daňových výdavkov je striktne daný. Dlhodobý nehmotný majetok sa odpíše v súlade s účtovníctvom, to znamená, že daňové odpisy sa rovnajú účtovným odpisom. Dlhodobý hmotný majetok sa zaradí do jednej zo 4 odpisových skupín. Pre každú odpisovú skupinu je stanovená doba odpisovania. Daňovník sa môže rozhodnúť medzi metódou rovnomerného odpisovania alebo metódou zrýchleného odpisovania.

Daňové odpisy teda slúžia k stanoveniu dane z príjmov. Ich uplatnenie do daňovo uznateľných výdavkov je právo daňovníka, nie povinnosť. Daňovník si dokonca môže prerušiť odpisovanie. Daňové odpisy nekopírujú a nezobrazujú skutočné vecné a morálne opotrebenie investičného majetku.

Viac informácií k tejto téme s možnosťou filtrovania výsledkov nájdete u nás vo vyhľadávaní (kliknite tu).

 

AUTOR

S-EPI, s.r.o.

V novembri 2001 sa začala formovať myšlienka fungovania známeho portálu epi.sk. Vývoj odštartovala štúdia, ktorá bola postavená na myšlienke, že tlačené odborné publikácie má dopĺňať aj ich on-line verzia. Pilotným produktom bol základný Slovník slovenského práva, ktorý obsahoval 2 000 výrazov s vysvetleniami. Až po zostavení slovníka sa začala ukazovať potreba prepojenia vysvetlení na zákony, vďaka čomu vznikol samotný princíp fungovania dnešnej Zbierky zákonov. V roku 2003 bol vytvorený prvý funkčný systém, ktorý umožnil vkladať zákony do elektronickej databázy, neskôr sa zákony začali aj konsolidovať.

Dátum publikácie

12.12.2012