Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2018

Pripravili sme praktickú on-line príručku, ktorej cieľom je pomôcť vám pri zostavovaní a vypĺňaní daňových priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2018.

Dátum publikácie:26. 2. 2019
Autor:Ing. Miroslava Brnová, Ing. Ľubica Sekerková, Ing. Lucia Sandtner

tt_dp-2018

Pripravili sme praktickú príručku, ktorej cieľom je pomôcť vám pri zostavovaní a vypĺňaní daňových priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2018.

Príspevky sú venované daňovníkom – fyzickým osobám, právnickým osobám, miestnej samospráve a verejnej správe, rozpočtovým a príspevkovým organizáciám.

Vyplnenie daňového priznania je náročná úloha pre všetkých, ktorých sa táto povinnosť týka. Hlavným cieľom všetkých uverejnených príspevkov je pomôcť správne vypočítať základ dane z príjmov a následne aj daň z príjmov za rok 2018. Pre splnenie tohto cieľa je potrebné zorientovať sa v zložitej problematike dane z príjmov. Preto súčasťou príspevkov je aj zdôraznenie zmien v zákone o dani z príjmov, ktoré majú vplyv na výpočet daňovej povinnosti za predchádzajúci rok.

Podľa ustanovenia § 49 ods. 2 ZDP daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, to znamená, že daňové priznania k dani z príjmov za rok 2018 sa podávajú do 1. apríla 2019 (31. 3. 2019 pripadá na nedeľu, t. j. lehota sa posúva na najbližší pracovný deň).

V lehote na podanie daňového priznania je daňovník povinný daň aj zaplatiť. Zdaňovacím obdobím je podľa § 2 písm. l) ZDP kalendárny rok, ak tento zákon neustanovuje inak. U fyzickej osoby je to vždy kalendárny rok.

Za stanovených podmienok daňový subjekt môže legálne podať daňové priznanie aj po 1. apríli 2019, a to bez toho, aby mu hrozili sankcie zo strany daňového úradu.

Podľa § 49 odsek 3 ZDP daňovníkovi, ktorý je povinný podať daňové priznanie po uplynutí zdaňovacieho obdobia v zákonnej lehote, sa na základe:

  1. oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia zákonnej lehoty na podanie daňového priznania (do 3 kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia) predlžuje táto lehota najviac o tri celé kalendárne mesiace – s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii; daňovník v oznámení podanom na tlačive, ktorého vzor určí a na svojom webovom sídle uverejní finančné riaditeľstvo, uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote je aj daň splatná,
  2. oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia zákonnej lehoty na podanie daňového priznania (do 3 kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia) predlžuje táto lehota najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí – s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii; daňovník v oznámení podanom na tlačive, ktorého vzor určí a na svojom webovom sídle uverejní finančné riaditeľstvo, uvedie túto skutočnosť a novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie a v tejto novej lehote je aj daň splatná, pričom ak v podanom daňovom priznaní daňovník neuvedie príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, správca dane uplatní postup podľa osobitného predpisu,
  3. žiadosti daňovníka v konkurze alebo v likvidácii podanej najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania podľa odseku 2 o predĺženie tejto lehoty môže správcom dane rozhodnutím predĺžiť lehota na podanie daňového priznania podľa odseku 2, a to najviac o tri kalendárne mesiace, pričom proti rozhodnutiu o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa nemožno odvolať.

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa podáva na tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo. Toto tlačivo je spoločné pre fyzické osoby a pre právnické osoby: 

KLIKNITE sem na EDITOVATEĽNÉ TLAČIVO 

Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania

  

Príklad

Je možné podať Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2018 na akomkoľvek tlačive alebo iba na predpísanom tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo?

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2018, ktoré je daňovník povinný podať do 1. 4. 2019, má predpísanú formu. To znamená, že daňovník môže toto oznámenie podať len na tomto predpísanom tlačive, ktorého vzor určilo a zverejnilo na svojom webovom sídle finančné riaditeľstvo.

Príklad

Akým spôsobom môže daňovník podať „Oznámenie o predĺžení lehoty“?

Daňovník môže podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania osobne v podateľni daňového úradu alebo poštou. Daňovník, ktorý je povinný komunikovať elektronicky, je povinný aj oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania odoslať elektronicky.

Príklad

Daňovník dosiahol za rok 2018 príjmy zo zahraničia. V lehote do 1. 4. 2019 podal oznámenie o predĺžení lehoty, v ktorom si predĺžil lehotu na podanie DP o tri kalendárne mesiace. V predĺženej lehote (do 30. 6.) daňovník nezískal všetky potrebné potvrdenia od zahraničného zamestnávateľa a z tohto dôvodu by si chcel opätovne predĺžiť lehotu o ďalšie tri mesiace, tzn. do 30. 9. 2019 (keďže dosiahol príjmy zo zdrojov v zahraničí). Je možné, aby si daňovník v predĺženej lehote na podanie DP znovu predĺžil túto lehotu?

ZDP stanovuje podmienku, aby podanie oznámenia bolo vykonané do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania. Ďalšie oznámenie podané v lehote predĺženej podľa predchádzajúceho oznámenia správca dane nebude akceptovať.

Ak by daňovník podal ďalšie oznámenie o predĺžení lehoty v riadnej lehote na podanie DP, t. j. do 1. 4. 2019, potom je toto nové oznámenie platné a správca dane nebude pôvodné oznámenie akceptovať.

Príklad

Daňovník vstúpil do konkurzu dňa 20. 6. 2018. Môže správca v konkurznom konaní podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2018 za daňovníka v konkurze do 30. 6. 2019?

Nie. Správca v konkurznom konaní je povinný podať žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za daňovníka v konkurze, a to najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania, teda najneskôr do 18. 3. 2019.

Príklad

Daňovník s príjmami z prenájmu nehnuteľnosti podal v marci 2019 oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2018 do 30. 6. 2019. Je povinný tento daňovník podať daňové priznanie za rok 2018 aj v prípade, že mu nevznikla povinnosť podať daňové priznanie, pretože nedosiahol v roku 2018 príjem prevyšujúci sumu 1 915,01 eura?

Daňové priznanie je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva zo ZDP, alebo ten, koho na to správca dane vyzve. Ak daňovníkovi nevznikla podľa ZDP povinnosť podať daňové priznanie, nemožno od neho vyžadovať podanie daňového priznania len z dôvodu, že podal v zákonnej lehote na daňový úrad oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Ak však správca dane daňovníka vyzve na podanie daňového priznania, potom je daňovník povinný toto priznanie podať, a to v lehote určenej správcom dane vo výzve.

V prípade smrti daňovníka môžu nastať dve situácie pre povinnosť podania daňového priznania za tohto daňovníka, a to ak:

  • zomrie v priebehu kalendárneho roka (za predchádzajúce zdaňovacie obdobie má svoju daňovú povinnosť už vyrovnanú podaním daňového priznania), t. j. je potrebné vyrovnať jeho daňovú povinnosť prostredníctvom daňového priznania za túto príslušnú časť roka, ak by bol povinný podať daňové priznanie,

Príklad

Daňovník dosahujúci príjmy z podnikania podľa § 6 ZDP zomrie 5. 5. 2019.

Za príslušnú časť roka, t. j. od 1. 1. 2019 do 5. 5. 2019, je povinný vyrovnať daňovú povinnosť za zomretého daňovníka dedič (§ 49 ods. 4 ZDP).

 

Celá publikácia: Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2018

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2018

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2018

Daňové priznanie rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2018

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2018 

 

Príručka v on-line podobe je prístupná pre predplatiteľov portálu Daňové centrum. 

 

KLIKNITE SEM a vychutnajte si VIDEOŠKOLENIE 

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2018

screen[4]

 

KLIKNITE SEM na VIDEOŠKOLENIE 

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2018 – typ „B“

screen[2]

Predplatitelia ročného prístupu Daňového centra majú obidve videoškolenia v cene predplatného.

Poznámky pod čiarou:

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace aktuality

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner