Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017

Cieľom tohto príspevku je pomôcť správne vypočítať daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2017, vyplniť nové tlačivo daňového priznania, ako aj poskytnúť ďalšie aktuálne informácie týkajúce sa tejto dane.

Dátum publikácie:8. 3. 2018
Autor:Ing. Valéria Jarinkovičová

tt_muz-za-stolom1

Z hľadiska povinností je pre daňovníka dane z príjmov fyzickej osoby najdôležitejšie obdobie po skončení zdaňovacieho obdobia, t. j. kalendárneho roka. Do konca marca po uplynutí zdaňovacieho obdobia (resp. v predĺženej lehote) musí v súlade s § 49 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení n. p. (ďalej aj „ZDP“) podať daňové priznanie.

Cieľom tohto príspevku je pomôcť čitateľom správne vypočítať daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2017, vyplniť tlačivo daňového priznania, ako aj poskytnúť mu ďalšie aktuálne informácie týkajúce sa tejto dane.

Prvú časť príspevku (po základných informáciách) tvorí prehľad legislatívnych zmien v ZDP, ktoré majú vplyv na daň za rok 2017.

Druhá časť sa týka okruhu osôb, ktoré sú povinné podať daňové priznanie za uplynulé zdaňovacie obdobie (kalendárny rok 2017) – keďže táto povinnosť sa odvíja od druhu a výšky zdaniteľných príjmov fyzickej osoby, pripomenieme si v tretej časti aspoň stručne, ktoré príjmy podliehajú zdaneniu a uvádzajú sa v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby (ďalej aj „daňové priznanie“, resp. „priznanie“).

Vo štvrtej časti sa budeme zaoberať vyplňovaním tlačív daňových priznaní (opäť dva typy), výpočtom dane, umorovaním daňovej straty, uplatňovaním nezdaniteľných častí základu dane a daňového bonusu; v piatej časti svoju pozornosť sústredíme na problematiku podávania tlačív priznaní a uvedieme, s akými prílohami ich treba predložiť.

Zároveň si pripomenieme, dokedy a kde je potrebné daňové priznanie podať.

Poslednú časť tvoria komplexné príklady a vzory vyplnených priznaní. 

 

Celú túto problematiku ťažko zhrnúť do niekoľkých bodov, ale za najdôležitejšie zásady je potrebné považovať tieto:

 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z § 32 ZDP, alebo ten, koho na to správca dane vyzve.
 • V prvom rade sa táto povinnosť vzťahuje na daňovníka, ktorý za zdaňovacie obdobie roku 2017 dosiahol zdaniteľné príjmy zahrnované do základu dane, presahujúce sumu 1 901,67 €.
 • V určených prípadoch daňové priznanie je povinný podať aj daňovník, ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti.
 • Daňové priznanie môže podať aj osoba, ktorej táto povinnosť nevznikla, a to v súlade s § 32 ods. 5 ZDP.
 • V daňových priznaniach sa uvádzajú len zdaniteľné príjmy; podľa § 2 písm. h) ZDP za zdaniteľný sa považuje príjem, ktorý je predmetom dane a zároveň nie je od dane oslobodený podľa tohto zákona alebo medzinárodnej zmluvy.
 • Predmetom dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, daňového rezidenta SR, sú príjmy plynúce zo zdrojov na území Slovenskej republiky aj zo zdrojov v zahraničí, teda celosvetové príjmy. Na daň zaplatenú v zahraničí sa prihliada v súlade s § 45 ZDP a s príslušnou medzinárodnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia (ďalej aj „medzinárodná zmluva“, resp. „ZZDZ“).
 • Predmetom dane daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, daňového nerezidenta SR, je len príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na území SR podľa § 16 ZDP a článkov príslušnej medzinárodnej zmluvy, napr. z činností vykonávaných prostredníctvom jeho stálej prevádzkarne na území SR alebo zo závislej činnosti vykonávanej na území SR za určených podmienok.
 • Len z aktívnych príjmov patriacich do § 6 odsekov 1 a 2 ZDP sa uznáva daňová strata vykázaná z účtovníctva alebo daňovej evidencie za rok 2012 a roky nasledujúce; odpočítava sa od (čiastkového) základu dane (ďalej aj „ČZD“) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP. V prípade príjmov z prenájmu sa naposledy akceptovala daňová strata za rok 2011.
 • Spôsob umorovania daňových strát bol výrazne zmenený zákonom č. 463/2013 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2014 došlo ku skráteniu doby odpočtu daňovej straty zo 7 na 4 roky, pričom sa uplatňuje rovnomerným spôsobom v pomernej výške.
 • V zmysle § 52za ods. 4 ZDP neuplatnené daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2010 až 2013 alebo súčet týchto neuplatnených daňových strát, aj keď sa mohli odpočítať od základu dane, sa odpočítajú od základu dane rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období začínajúcich zdaňovacím obdobím najskôr 1. januára 2014. Rovnaký postup sa uplatní aj pri vykázaných daňových stratách za zdaňovacie obdobia rokov 2010 a 2011 z príjmov z prenájmu podľa § 6 ods. 3 ZDP. V priznaní za rok 2017 sa uplatní posledná štvrtina týchto „starých“ strát.
 • Úhrn čiastkových základov dane z aktívnych príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP za rok 2017 možno znížiť o tri nezdaniteľné časti: nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) daňovníka a príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie v limitovanej výške najviac 180 €.
 • K tejto sume (po prípadnom zvýšení podľa § 11 ods. 9, resp. 13, prípadne § 52ze ZDP v prípade porušenia podmienok pri II. a III. pilieri) sa pripočítajú čiastkové základy dane z pasívnych príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 a § 8 ZDP. Daň z tohto základu dane zisteného v súlade s § 4 ZDP sa vyčísli sadzbou podľa § 15 ZDP a uplatnia sa metódy na zamedzenie dvojitého zdanenia.
 • Vypočíta sa daň z osobitného základu dane z príjmov z kapitálového majetku podľa § 7 ZDP a uplatnia sa metódy na zamedzenie dvojitého zdanenia.
 • Sadzba dane zo základu dane zisteného podľa § 4 ZDP predstavuje:
  • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane, t. j. pre rok 2017 sumu 35 022,31 € a
  • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima, t. j. sumu 35 022,31 €.
 • Sadzba dane z osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 ZDP je vždy 19 %.
 • V (novej) prílohe č. 2 tlačiva sa vypočíta daň z osobitného základu dane podľa § 51e ZDP z podielu na zisku (dividendy), vyrovnacieho podielu, podielu na likvidačnom zostatku, podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi a podielu člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku v prípade, ak tieto príjmy plynuli daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 2 písm. d) prvého bodu ZDP zo zdrojov v zahraničí. Ak tieto príjmy boli poskytnuté právnickou osobou, ktorá je daňovníkom nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x) ZDP, použije sa sadzba dane 35 %. Pokiaľ tieto príjmy boli prijaté z ostatných štátov, po výpočte dane sadzbou 7 % sa ešte uplatnia príslušné metódy na zamedzenie dvojitého zdanenia. Na poslednom riadku prílohy č. 2 sa vyčísli výsledná suma dane z osobitného základu dane podľa § 51e ZDP.
 • Sčíta sa daň vypočítaná zo základu dane zisteného podľa § 4 ZDP, daň vypočítaná z osobitného základu dane podľa § 7 ZDP a daň z osobitného základu dane podľa § 51e ZDP.
 • Takto vypočítaná daň sa zníži o sumu nároku na daňový bonus na vyživované nezaopatrené deti žijúce v spoločnej domácnosti s daňovníkom, ak sú splnené podmienky určené v § 33 ZDP.
 • Od dane po znížení o daňový bonus sa odpočítajú preddavky na daň zaplatené daňovníkom (a splatné v roku 2017) podľa § 34 ZDP, preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti zrazené podľa § 35 ZDP zamestnávateľom – platiteľom dane, sumy vyberané zrážkou podľa § 43 ZDP, viažuce sa k príjmom uvádzaným v priznaní v súlade s § 43 ods. 6 ZDP, resp. aj sumy na zabezpečenie dane podľa § 44 ZDP.
 • Odpočíta sa daň z úrokových príjmov uznaná (ešte aj za rok 2017) za daňový preplatok v súlade s § 45 ods. 4 ZDP.
 • Súčasť tlačiva typu B tvoria tri prílohy – prvá sa týka odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj, ďalšia (už spomenutá nová príloha) výpočtu dane z osobitného základu dane podľa § 51e ZDP a tretia poistného na zdravotné a sociálne poistenie.
 • Podľa § 49 ods. 2 ZDP daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, teda daňové priznanie za rok 2017 do konca marca 2018. V súlade s § 49 ods. 3 ZDP možno túto lehotu určeným spôsobom predĺžiť.

Hneď na úvod je potrebné pripomenúť, že príjmy fyzických osôb sa zdaňujú viacerými spôsobmi, nielen prostredníctvom daňového priznania. 

 

KLIKNITE sem na EDITOVATEĽNÉ TLAČIVO daňového priznania

k dani z príjmov fyzickej osoby typ B

 

Daňové priznanie je potrebné podať najneskôr 3. apríla 2018. Túto lehotu je možné na základe podaného oznámenia predĺžiť o tri mesiace (resp. šesť mesiacov, ak súčasťou daňového priznania sú aj príjmy zo zdrojov v zahraničí).  

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017

1. Právna úprava, podľa ktorej sa vypočíta daň za rok 2017

2. Právna úprava povinnosti podať priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby

3. Zdaniteľné príjmy uvádzané v daňovom priznaní

4. Tlačivá daňových priznaní, výpočet dane

4.1 Čiastkové základy dane, osobitný základ dane z kapitálového majetku a ich výpočet v daňovom priznaní

4.2 Základ dane a výpočet dane

4.3 Stručne k nezdaniteľným častiam základu dane za rok 2017

4.4 Nárok na daňový bonus

5. Podávanie daňových priznaní

6. Príklad na výpočet dane z príjmov fyzickej osoby a vyplnenie tlačiva daňového priznania typu A za rok 2017

7. Výpočet dane a vyplnenie tlačiva daňového priznania typu B za rok 2017

8. Tabuľka: Základné aktuálne údaje pri zdaňovaní príjmov FO za rok 2017 

 

KLIKNITE SEM a vychutnajte si VIDEOŠKOLENIE k účtovnej závierke

v jednoduchom účtovníctve za rok 2017

Image36801

Predplatitelia ročného prístupu Daňového centra majú videoškolenie v cene predplatného.

  

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner