Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2018

Ktoré príjmy má fyzická osoba zdaniť, ako správne vyčísliť daňovú povinnosť k dani z príjmov za rok 2018 a ako vyplniť nové tlačivo daňového priznania.

Dátum publikácie:22. 3. 2019
Autor:Ing. Miroslava Brnová

tt_dp-bankovky

Povinnosť podávania daňového priznania je upravená v § 15 daňového poriadku a v § 32 ZDP.

Podľa ustanovenia § 15 daňového poriadku daňové priznanie je povinný podať:

 • každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov, ktorým je aj ZDP.
  ZDP ďalej upravuje, ktorým daňovníkom, v akej lehote a za akých podmienok vzniká povinnosť podať daňové priznanie;
  Napríklad v ustanovení § 32 ZDP upravuje povinnosť podať daňové priznanie daňovníkovi/fyzickej osobe, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % sumy podľa ustanovenia § 11 ods. 2 písm. a) ZDP – s výnimkou uvedenou v § 32 ods. 4 ZDP.
  Ak daňový subjekt zanedbá povinnosť a nepodá daňové priznanie v lehote podľa hmotnoprávneho predpisu, správca dane je povinný vyzvať daňový subjekt na splnenie tejto povinnosti. Výzva musí obsahovať poučenie o následkoch spojených s nepodaním daňového priznania, a tým je určenie dane podľa pomôcok.
 • alebo ten, koho správca dane na to vyzve.

V súlade s § 15 ods. 5 daňového poriadku, vzory uvedených daňových priznaní určuje Ministerstvo financií SR, a to všeobecne záväzným právnym predpisom, pričom podľa § 15 ods. 4 tohto zákona sú prílohou daňového priznania, ak tak ustanovuje osobitný predpis, doklady preukazujúce tvrdenia uvedené v daňovom priznaní.

Priznanie s prílohami je potrebné predložiť správcovi dane, a to hociktorému, bez ohľadu na jeho miestnu príslušnosť upravenú v § 7 daňového poriadku.

Na účely zdanenia príjmov fyzických osôb sa používajú dve tlačivá:

 • daňové priznanie typ A určené pre daňovníkov, ktorí dosahujú len príjmy zo závislej činnosti,
 • daňové priznanie typ B určené pre daňovníkov, ktorí dosahujú príjmy podľa § 5 až § 8 ZDP.

Spôsob podania daňového priznania je určený v § 13 a § 14 daňového poriadku v nadväznosti aj na § 33 daňového poriadku.

Podľa § 32 ZDP je daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie povinný podať daňovník, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP. Pre rok 2018 je nezdaniteľná časť vo výške 3 830,02 eura, t. j. príjmová hranica pre povinnosť podania daňového priznania je vo výške 1 915,01 eura.

V nadväznosti na toto ustanovenie je upravená aj minimálna výška dane fyzickej osoby, a to uvedená v § 46a ZDP, podľa ktorej sa daň nevyrubí a neplatí, ak daňovníkove zdaniteľné príjmy nepresiahnu 50 % nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. znova pre rok 2018 suma vo výške 1 915,01 eura. Rovnako sa daň nevyrubí a neplatí u fyzickej osoby, ak nepresiahne za zdaňovacie obdobie sumu 17 eur.

Toto neplatí, ak si daňovník uplatňuje daňový bonus podľa § 33 zákona alebo ak sa daň vyberá podľa § 43 ZDP, alebo ak sa zrážajú preddavky na daň podľa § 35, alebo preddavky na zabezpečenie dane podľa § 44 zákona.

Daňové priznanie je povinný podať aj daňovník, ktorý vykázal daňovú stratu, t. j. daňovník dosahujúci príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP), ktorého daňové výdavky presahujú zdaniteľné príjmy.

Do úhrnu zdaniteľných príjmov (50 % nezdaniteľnej časti základu dane), od ktorých výšky sa odvíja povinnosť podania daňového priznania, sa nezapočítavajú príjmy, ktoré sú:

 • vyrovnané daňou vyberanou zrážkou a jej zrazením je považovaná daňová povinnosť za vyrovnanú alebo daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 ZDP,
 • od dane oslobodené,
 • vylúčené z predmetu dane.

Daňové priznanie je povinný podať aj daňovník, ktorý má len príjmy zo závislej činnosti (§ 5 ZDP) presahujúce pre rok 2018 sumu 1 915,01 eura a tieto mu:

 • plynú od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane a ani zahraničným platiteľom dane podľa § 48 ZDP,

Poznámka:

Za zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom dane, sa považuje zamestnávateľ, ktorý vypláca príjmy zo závislej činnosti, ale nie je povinný zrážať preddavky na daň podľa ustanovení § 35 zákona a zároveň nie je ani zahraničným platiteľom dane. Ide napr. o zahraničný zastupiteľský úrad na území SR, ak sa sám dobrovoľne nerozhodol stať sa platiteľom dane podľa § 48 ZDP.

 • plynú zo zdrojov v zahraničí – okrem prípadov uvedených v § 32 ods. 4 ZDP,

Poznámka:

Pre účely podania daňového priznania uvedené znamená, že príjmy zo závislej činnosti boli v zahraničí aj zdaniteľnými príjmami. Nejde o prípady, kedy bol napr. zamestnanec vyslaný pracovať do zahraničia na menej ako 183 dní, pričom nepracoval ani v stálej prevádzkarni slovenského zamestnávateľa umiestnenej v zahraničí, ani u zahraničného zamestnávateľa.

Poznámka:

Ide o zamestnanca, ktorého zdaniteľná mzda spočíva len v nepeňažnom plnení alebo nepeňažné plnenie tvorí väčšiu časť zdaniteľnej mzdy, keď nemožno zrážku vykonať, a preto sa nezaplatený preddavok vyrovná najneskôr pri podaní daňového priznania, ak mu vznikne povinnosť jeho podania alebo sa daňovník rozhodol ho podať, resp. pri vykonaní ročného zúčtovania zdaniteľných príjmov, ak mu povinnosť podania daňového priznania nevznikla alebo sa sám nerozhodol ho podať.

 • daňovník nepožiadal zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo požiadal o vykonanie ročného zúčtovania, ale nepredložil v ustanovenom termíne potrebné doklady (§ 38 ods. 5 ZDP) na vykonanie ročného zúčtovania alebo je povinný zvýšiť základ dane podľa § 11 ods. 9 a ods. 13 ZDP (porušenie podmienok pre uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane daňovníka na dobrovoľné starobné dôchodkové sporenie a doplnkové dôchodkové sporenie).

Príklad č. 1

Daňovník je považovaný za slovenského daňového nerezidenta či už na základe ZDP, resp. príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a má zo zdroja na území SR iba príjmy podľa § 5 ZDP, pričom tento daňovník má aj v štáte svojej rezidencie príjmy zo závislej činnosti. Je v tomto prípade daňovník s ODP povinný podávať daňové priznanie podľa § 32 ZDP alebo môže požiadať svojho slovenského zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane?

Vzhľadom na skutočnosť, že ide o daňovníka s ODP na území SR (nie je možné brať do úvahy príjmy, ktoré dosahuje v zahraničí), sú tu zdaniteľnými príjmami len príjmy zo závislej činnosti vykonávanej pre slovenského zamestnávateľa, tento mu môže vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na území SR.

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať aj daňovník, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie, ak v tomto zdaňovacom období daňovník poberal:

 • príjmy podľa § 5 ZDP od viacerých zamestnávateľov a zamestnávateľovi, ktorý mu vykonal ročné zúčtovanie, nepredložil požadované doklady od každého zamestnávateľa,
 • iné druhy zdaniteľných príjmov podľa § 6 až § 8 ZDP, vrátane príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 ZDP, pri ktorých daňovník uplatní postup podľa § 43 ods. 7 ZDP alebo ak je povinný zvýšiť základ dane podľa § 11 ods. 9 a 13 ZDP (porušenie podmienok pre uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane daňovníka na dobrovoľné starobné dôchodkové sporenie a doplnkové dôchodkové sporenie).

Poznámka:

Daňové priznanie nie je podľa § 32 ods. 4 ZDP povinný podať daňovník, ak má len príjmy:

 • podľa § 5 ZDP a nie je povinný podať daňové priznanie podľa § 32 ods. 2 ZDP alebo
 • z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 ZDP a neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 ZDP, alebo
 • ktoré poberá od zahraničného zastupiteľského úradu na území SR a je daňovníkom, ktorý požíva výsady a imunity podľa medzinárodného práva, alebo
 • zo závislej činnosti plynúce zamestnancom Európskej únie alebo jej orgánov, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo
 • ktoré sú od dane oslobodené.

Podľa § 32 ods. 5 ZDP, daňové priznanie môže podať aj daňovník, ktorému nevyplýva povinnosť podať daňové priznanie.

Toto ustanovenie môže využiť aj daňovník, ktorý nedosiahol žiadne zdaniteľné príjmy (nemá povinnosť podania daňového priznania), ale má nárok na daňový bonus na zaplatené úroky z hypotekárneho úveru podľa § 33a ZDP, o ktorého vyplatenie požiada práve cez podanie daňového priznania.

Upozornenie!

Ak podá daňové priznanie daňovník, ktorý nebol povinný podať daňové priznanie alebo mu nevznikla povinnosť podať daňové priznanie, a zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, mu vykonal ročné zúčtovanie podľa § 38 ZDP, považuje sa toto daňové priznanie za opravné alebo dodatočné daňové priznanie podľa osobitného predpisu, pričom vykonané ročné zúčtovanie podľa § 38 ZDP sa v tomto prípade považuje za podané daňové priznanie.

Ak sa daňovník rozhodne podať daňové priznanie, aj keď nemá povinnosť, musí ho podať v zákonom stanovenej lehote určenej podľa § 49 ZDP.

Príklad č. 2

Daňovník v roku 2018 okrem príjmov zo zamestnania vo výške 1 500 eur dosiahol príjmy z prenájmu vlastnej nehnuteľnosti vo výške 1 200 eur. Má daňovník povinnosť podať daňové priznanie za rok 2018?

Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti sú v roku 2018 oslobodené od dane z príjmov vo výške 500 eur. To znamená, že do úhrnu zdaniteľných príjmov daňovníka sa započítajú príjmy zo zamestnania vo výške 1 500 eur a príjmy z prenájmu znížené o výšku oslobodených príjmov, teda vo výške 700 eur (1 200 – 500). Keďže úhrn zdaniteľných príjmov daňovníka za zdaňovacie obdobie roka 2018 (1 500 + 700 = 2 200 eur) prevýši sumu 1 915,01 eura, daňovník má povinnosť podať priznanie k dani z príjmov FO za rok 2018.

Príklad č. 3

Daňovník, ktorý bol celý rok 2018 zamestnaný, vyhral nepeňažnú výhru v reklamnej súťaži vo výške 500 eur. Príjem zo závislej činnosti dosiahol vo výške 12 500 eur. Má daňovník povinnosť podať daňové priznanie za rok 2018 alebo môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania?

Za zdaniteľný príjem sa v tomto prípade považuje okrem príjmov zo závislej činnosti vo výške 12 500 eur aj nepeňažná výhra v sume prevyšujúcej 350 eur (do výšky 350 eur ide o oslobodené príjmy), teda suma 150 eur. Daňovú povinnosť z nepeňažnej výhry je povinný daňovník vyrovnať osobne podaním daňového priznania. Keďže úhrn zdaniteľných príjmov daňovníka za rok 2018 prevýši sumu 1 915,01 eura a daňovník dosiahol okrem zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti aj iný druh zdaniteľných príjmov (výhry sa zaraďujú medzi ostatné príjmy podľa § 8 zákona), daňovník má povinnosť vyrovnať daňovú povinnosť zo svojich zdaniteľných príjmov podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu B za rok 2018. V podanom daňovom priznaní daňovník okrem príjmov zo závislej činnosti (12 500 eur) uvedie aj zdaniteľné príjmy z nepeňažnej výhry (150 eur).

Príklad č. 4

Daňovník bol v roku 2018 evidovaný na úrade práce. V júni 2018 začal vykonávať činnosť na základe živnostenského oprávnenia. Zo živnosti dosiahne príjem v roku 2018 vo výške 1 500 eur a na dosiahnutie tohto príjmu vynaloží výdavky vo výške 1 950 eur. Keďže výdavky daňovníka vynaložené v roku 2018 na dosiahnutie príjmov zo živnosti budú vyššie ako príjmy, daňovník pri príjmoch z podnikania vykáže daňovú stratu. Je daňovník povinný podať daňové priznanie za rok 2018, keďže jeho úhrn zdaniteľných príjmov nepresiahol sumu 1 915,01 eura?

Pretože daňovník za zdaňovacie obdobie roka 2018 vykáže daňovú stratu, má povinnosť podať daňové priznanie, aj keď úhrn jeho zdaniteľných príjmov nepresiahol sumu 1 915,01 eura.

Príklad č. 5

Daňovník – poberateľ starobného dôchodku, pracoval v roku 2018 na dohodu o pracovnej činnosti, z ktorej mu plynul príjem vo výške 1 500 eur. Iné príjmy nemal. Musí podávať daňové priznanie alebo musí požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania?

Daňovník, ktorého príjmy nepresiahnu sumu 1 915,01 eura za zdaňovacie obdobie roka 2018, pričom mu zamestnávateľ zrážal z príjmu preddavky na daň v zmysle § 35 zákona o dani z príjmov, nemá povinnosť podávať daňové priznanie za rok 2018. Je však pre neho výhodné toto daňové priznanie podať, aby mu správca dane na základe podaného daňového priznania vrátil sumu zaplatených preddavkov na daň, keďže mu nevznikla povinnosť daň platiť.

Príklad č. 6

Daňovník oznámil správcovi dane do lehoty na podanie daňového priznania (do 31. 3.) predĺženie lehoty na podanie daňového priznania (do 30. 6.), vzniká mu z toho dôvodu automaticky aj povinnosť podať daňové priznanie v prípade, ak zistí, že jeho celkové zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahli sumu 1 915,01 eura a nevykázal ani daňovú stratu, to znamená, že z toho dôvodu mu nevyplynula povinnosť podať daňové priznanie?

Ak si daňovník predĺži lehotu na podanie daňového priznania, nezakladá mu to automaticky aj povinnosť podať daňové priznanie. Tomuto daňovníkovi je možné odporučiť, aby oznámil správcovi dane, že mu nevyplynula povinnosť podať daňové priznanie (z titulu nepresiahnutia stanovenej hranice celkových zdaniteľných príjmov a nevykázania daňovej straty za príslušné zdaňovacie obdobie, ktoré vymedzujú povinnosť podania daňového priznania). Zároveň je potrebné upozorniť, že ak správca dane z určitého dôvodu vyzve daňovníka na podanie daňového priznania, daňovník je povinný postupovať podľa pokynov správcu dane.

KLIKNITE sem na EDITOVATEĽNÉ TLAČIVO 

Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2018

1. Povinnosť podávania daňového priznania

2. Lehota na podanie daňového priznania

3. Opravné a dodatočné daňové priznanie

4. Vyčíslenie daňovej povinnosti

5. Príjmy, ktoré sa neuvádzajú v daňovom priznaní

6. Zdaniteľné príjmy, ktoré sú uvádzané v daňovom priznaní – vyčíslenie daňovej povinnosti

7. Príklad – daňové priznanie typ A

 

 

KLIKNITE SEM na VIDEOŠKOLENIE 

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2018 – typ „B“

screen[2]

 

 

Pozrite si aj VIDEOŠKOLENIE 

Ukončenie roka 2018 podnikajúcich fyzických osôb

screen[2]

Predplatitelia ročného prístupu Daňového centra majú obidve videoškolenia v cene predplatného.

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Miroslava Brnová

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace aktuality

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner