Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2017

Príspevok je určený právnickým osobám (daňovníkom), ktoré budú podávať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017.

Dátum publikácie:21. 3. 2018
Autor:Ing. Marián Drozd

tt_dp-po-2018

Cieľom príspevku je najmä poukázať na tie ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktoré s danou problematikou bezprostredne súvisia.

Povinnosť podať daňové priznanie patrí po registrácii medzi základné povinnosti daňového subjektu. Ak daňový subjekt nepodá daňové priznanie, a to ani na výzvu správcu dane, správca dane určí daňovému subjektu daň podľa pomôcok.

S problematikou súvisia ustanovenia zákona o dani z príjmov. Ide o daňové inštitúty ako základ dane, zrážková daň, odpočet daňovej straty, lehota na podanie priznania, predĺženie tejto lehoty, daňová licencia, platenie preddavkov na daň, použitie podielu zaplatenej dane a pod.

V osobitnej časti sa príspevok venuje aj položkám (pripočítateľným a odpočítateľným), ktorými sa účtovný hospodársky výsledok transformuje na základ dane, napr. opravné položky, rezervy, opravy chýb, odpis pohľadávky a príslušenstva pohľadávky, nájomné uhrádzané fyzickej osobe, zmluvné pokuty, technické zhodnotenie prenajatého majetku, nezrealizované kurzové rozdiely, predaj podniku, manká a škody, obchodné vzťahy medzi závislými osobami.

Povinnosť podať daňové priznanie 

Podľa § 15 ods. 1 daňového poriadku daňové priznanie je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov (v danom prípade zo zákona č. 595/2003 Z. z.), alebo ten, koho na to správca dane vyzve. Vo výzve správca dane poučí daňový subjekt o následkoch nepodania daňového priznania.

Povinnosť podať daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie má každá právnická osoba, ktorej táto povinnosť priamo vyplýva z ustanovenia § 41 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z.

Daňovník, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie a Národná banka Slovenska nemusia podať daňové priznanie, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, a príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. Občianske združenia nemusia podať daňové priznanie, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43, a príjmy oslobodené od dane podľa § 13 ods. 2 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z.

Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie nemusia podať daňové priznanie, ak majú okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 , len príjmy oslobodené od dane. Rovnako nemusia podať daňové priznanie cirkevné organizácie, ak majú len výnosy z kostolných zbierok, cirkevných úkonov a príspevky od štátu a príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 ZDP.

Z uvedeného vyplýva, že právnická osoba založená (zriadená) s cieľom podnikania má povinnosť podať daňové priznanie vždy, t. j. aj vtedy, ak nemala v zdaňovacom období žiadne príjmy alebo iba príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z.

Zo zdaniteľných príjmov daňovníka, ktorý zanikol bez likvidácie, podáva daňové priznanie jeho právny nástupca. Ak ide o daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz, daňové priznanie podáva správca konkurznej podstaty. Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Ak daňový subjekt nepodal daňové priznanie v tejto lehote, správca dane ho vyzve na jeho podanie. Vo výzve správca dane poučí daňový subjekt o následkoch nepodania daňového priznania.

Tlačivo na vyplnenie daňového priznania

Pre rok 2017 bol pre právnické osoby vydaný nový vzor daňového priznania k dani z príjmov. Oznámenie o jeho vydaní bolo vyhlásené 30. 12. 2017 v Zbierke zákonov pod číslom č. 354/2017 Z. z.

Nový vzor daňového priznania pre právnické osoby bol publikovaný vo Finančnom spravodajcovi pod č. 24/2017 ako príloha č. 2 Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. novembra 2017 č. MF/16021/2017-721, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. októbra 2015 č. MF/16772/2015-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov v znení opatrenia z 24. novembra 2016 č. MF/15394/2016-721.

Vo Finančnom spravodajcovi pod č. 27/2017 bolo uverejnené Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/0019393/2017-721 o vydaní poučení na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov. Vzory Potvrdení o podaní daňových priznaní k dani z príjmov sú vydané Oznámením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/ 019392/2017-721. Oznámenie bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom č. 28/2017. Finančný spravodajca je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky. 

KLIKNITE sem na EDITOVATEĽNÉ TLAČIVO daňového priznania

k dani z príjmov právnických osôb

Hlavné zmeny v tlačive daňového priznania

II. časť – Výpočet základu dane a dane

V riadku 305 daňovník uvádza zvýšenie základu dane o výdavky (náklady) na sponzorské podľa § 17 ods. 19 písm. h) zákona. Ak daňovník vykáže v riadku 301 daňovú stratu, je povinný o sumu zaplateného sponzorského zvýšiť základ dane. Uvádza sa tu aj suma uhradeného sponzorského prevyšujúceho skutočné použitie.

V riadku 306 sa uvádza zvýšenie základu dane o sumu výdavkov na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie motorového vozidla podľa § 17 ods. 39 zákona.

Úhrnná suma zníženia základu dane podľa § 17 ods. 37 zákona pri poskytovaní praktického vyučovania žiakovi na základe učebnej zmluvy sa uvádza v riadku 307.

V nadväznosti na zavedenie nových riadkov došlo následne v riadku 310 k zmene výpočtu základu dane.

V súvislosti s doplnením stĺpcov v tabuľke D – Evidencia a odpočet straty, v ktorých je možné uvádzať údaj o výške vykázanej daňovej straty, sa v riadku 410 uvádza údaj z riadka 2 stĺpca 9 tabuľky D.

Riadok 830: Daňová licencia alebo kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou za bezprostredne predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ktorý vypĺňal daňovník v prípade zmeny zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok, je vypustený s ohľadom na skutočnosť, že postup pri platení daňovej licencie podľa § 52za ods. 9 zákona sa v tomto vzore tlačiva už nepoužije.

V nadväznosti na legislatívnu úpravu účinnú od 1. januára 2018, ktorou sa v zákone ustanovuje zdanenie právnickej osoby pri cezhraničnom presune majetku, odchode daňovníka alebo presune činnosti do zahraničia (tzv. „cezhraničný presun“), podľa § 17f zákona sa dopĺňajú nové riadky 1060 až 1062, prostredníctvom ktorých sa v daňovom priznaní uvádza daň z osobitného základu dane daňovníka podľa § 17f zákona v členení podľa štátu uvedeného v § 17g ods. 1 zákona a iného štátu, ako je štát uvedený v § 17g ods. 1 zákona, ktorá je vyčíslená v riadkoch 29 až 31 v novej IV. časti daňového priznania.

V rovnakej súvislosti sa dopĺňa nový riadok 1090, v ktorom sa uvádza suma z riadka 1061 v prípade, ak sa daňovník rozhodol daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona platiť v splátkach podľa § 17g zákona a uvedenú skutočnosť deklaruje vyplnením VIII. časti daňového priznania. V rovnakej súvislosti sa na opravu (zvýšenie alebo zníženie) dane daňovníka z osobitného základu dane podľa § 17f zákona prostredníctvom dodatočného daňového priznania dopĺňajú nové riadky 1160 a 1170.

V súvislosti s legislatívnou úpravou, ktorou sa v zákone ustanovuje zdanenie podielov na zisku (dividend) a ostatných príjmov právnických osôb plynúcich od právnických osôb, ktoré sú daňovníkmi nezmluvných štátov, ktoré sú súčasťou osobitného základu dane podľa § 51e zákona, sa dopĺňa nový riadok 1070, prostredníctvom ktorého sa v daňovom priznaní uvádza daň z osobitného základu dane daňovníka podľa § 51e zákona, ktorá je vyčíslená v riadku 9 v novej V. časti daňového priznania. V rovnakej súvislosti sa na opravu (zvýšenie alebo zníženie) dane daňovníka z osobitného základu dane podľa § 51e zákona prostredníctvom dodatočného daňového priznania dopĺňajú nové riadky 1180 a 1190.

III. časť – Tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov

V tabuľke D – Evidencia a odpočet straty (r. 410 II. časti) je doplnený počet stĺpcov, v ktorých je možné uvádzať údaj o výške vykázanej daňovej straty odpočítavanej podľa § 30 zákona. 

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2017

1. Povinnosť podať daňové priznanie – § 41 ods. 1 a 2 ZDP

2. Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania – § 49 ods. 3 ZDP

3. Spôsoby doručenia daňového priznania daňovému úradu – § 14 ods. 1 daňového poriadku

4. Tlačivo na vyplnenie daňového priznania – § 15 ods. 5 daňového poriadku

5. Platenie dane – § 55 ods. 4 daňového poriadku

6. Zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. v roku 2017

7. Základ dane – § 17 ZDP

8. Položky upravujúce výsledok hospodárenia

9. Odpočet daňovej straty – § 30 ZDP

10. Započítanie preddavkov na daň s daňovou povinnosťou – § 51c ods. 1 ZDP

11. Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely – § 50 ZDP

12. Daňová licencia – § 46b ZDP

13. Platenie preddavkov na daň (do lehoty na podanie daňového priznania) – § 42 ZDP

14. Príloha: Vyplnené tlačivo daňového priznania k dani z príjmov PO za rok 2017

 

 

KLIKNITE SEM a vychutnajte si VIDEOŠKOLENIE k daňovému priznaniu k dani z príjmov

právnických osôb za rok 2017 (praktický príklad na tlačive)

screen

Predplatitelia ročného prístupu Daňového centra majú videoškolenie v cene predplatného.

  

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Marián Drozd

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace aktuality

Súvisiace dokumenty

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner