Daňový tip: Výdavky na reprezentáciu

Podporu predaja a tvorbu imidžu zabezpečujú firmy rôznymi formami, ako sú výdavky na reklamu a propagáciu výrobkov, podpora značky, výrobkov a mena, budovanie dobrých vzťahov s obchodnými partnermi.

Dátum publikácie:30.6.2017
Autor:Ing. Anton Kolembus

tt_prezentacne-predmety

Podporu predaja a tvorbu imidžu podnikateľského subjektu zabezpečujú podnikateľské subjekty rôznymi formami, ako sú výdavky na reklamu a propagáciu výrobkov, podpora značky, výrobkov a mena podnikateľského subjektu, budovanie dobrých vzťahov s obchodnými partnermi.

Medzi výdavky, ktoré slúžia k budovaniu dobrých vzťahov s obchodnými partnermi, zaraďujeme rôzne výdavky na poskytovanie reklamných predmetov, výdavky na občerstvenie a pohostenie obchodných partnerov, výdavky na predvádzanie a ochutnávky výrobkov. Zákon o dani z príjmov rieši oblasť výdavkov na reklamu a propagáciu vo viacerých paragrafoch:

§ 19 ods. 2 písm. k) ZDP: „Daňové výdavky sú výdavky (náklady) na reklamu vynaložené na účel prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka, tovaru, služieb, nehnuteľnosti, obchodného mena, ochrannej známky, obchodného označenia výrobkov a iných práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou daňovníka so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka.“

§ 21 ods. 1 písm. h) ZDP: „Daňovými výdavkami nie sú výdavky na reprezentáciu okrem výdavkov na reklamné predmety v hodnote neprevyšujúcej 17 € za jeden predmet, pričom za reklamné predmety sa nepovažujú:

  1. darčekové reklamné poukážky,
  2. tabakové výrobky okrem daňovníka, u ktorého je výroba tabakových výrobkov hlavným predmetom činnosti,
  3. alkoholické nápoje okrem alkoholických nápojov podľa osobitného predpisu v úhrnnej výške najviac 5 % zo základu dane; uvedené sa nevzťahuje na daňovníka, u ktorého je výroba alkoholických nápojov hlavným predmetom činnosti.

Výdavky (náklady) na reklamu vynaložené podľa podmienok stanovených v § 19 ods. 2 písm. k) a § 2 písm. i) zákona o dani z príjmovuznanými daňovými výdavkami na rozdiel od výdavkov (nákladov) na reprezentáciu, ktoré nie sú uznanými daňovými výdavkami podľa znenia § 21 ods. 1 písm. h) zákona o dani z príjmov s výnimkou tu stanovenou.

Náklady na reklamu zákon inak neobmedzuje ani bližšie nešpecifikuje.

V prípade, že daňovníkovi vzniknú v rámci reklamnej činnosti tovaru aj iné náklady, tieto sú posudzované v zmysle platných ustanovení zákona. Inými nákladmi sú napríklad náklady na poskytnutie darčekov pre zákazníkov, dopravu zákazníkov do miesta, v ktorom dochádza k predvedeniu výrobku, na poskytnutie obedov pre zákazníkov, na prenájom miestnosti a na poskytnutie odmeny pre hovorcu.  

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:

DAŇOVÝ TIP: Výdavky na reprezentáciu

DAŇOVÝ TIP: Reklamné a propagačné predmety

DAŇOVÝ TIP: Výdavky na pohostenie – „repre“ náklady

DAŇOVÝ TIP: Predvádzanie a ochutnávky výrobkov

 
DC-obrazovky

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

 

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner