Dodatočné daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

Ak daňovník po 31. januári zistil, že v daňovom priznaní neuviedol správne údaje alebo všetky vozidlá, ktoré boli predmetom dane, alebo uviedol aj vozidlá, u ktorých napr. zanikla daňová povinnosť, napraví túto chybu.

Dátum publikácie:7.7.2017
Autor:Ing. Jana Fülöpová

tt_auto-na-kalkulackeAk daňovník po 31. januári zistil, že v podanom daňovom priznaní neuviedol správne údaje alebo všetky vozidlá, ktoré boli predmetom dane, alebo, naopak, uviedol aj tie vozidlá, u ktorých napr. zanikla daňová povinnosť, napraví túto chybu. Spôsob nápravy niektorej z uvedených chýb závisí od druhu pochybenia, v dôsledku ktorého daňovník má povinnosť podať alebo môže podať dodatočné daňové priznanie príslušnému správcovi dane.

Ak daňovník za zdaňovacie obdobie roku 2016 podával daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, vyznačil na prednej strane tlačiva, že ide o podanie daňového priznania, pričom použil tlačivo, ktorého vzor bol ustanovený Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/21694/2014-725 zo dňa 12. novembra 2014.

Vzhľadom na to, že lehota na podanie daňového priznania podľa § 9 ods. 2 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel“) ustanovuje podanie tohto priznania do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia, daňovník môže daňové priznanie podať hoci­kedy v rámci tejto zákonom ustanovenej lehoty. Daňovník však podá vždy iba jedno daňové priznanie, v ktorom uvedie všetky potrebné údaje o predmete dane – vozidle pre výpočet dane.

Ak daňovník podal daňové priznanie k dani z motorových vozidiel skôr, ako uplynul posledný deň lehoty na jeho podanie, a následne zistil, že v podanom daňovom priznaní nesprávne uviedol druh vozidla, čo malo za následok priradenie nesprávnej ročnej sadzby dane uvedenej v prílohe č. 1 k zákonu o dani z motorových vozidiel a v konečnom dôsledku aj nesprávny výpočet dane, mohol v rámci tejto existujúcej lehoty na podanie daňového priznania podať opravné daňové priznanie. 

Dodatočné daňové priznanie

Tak ako nie je upravené podanie opravného daňového priznania v zákone o dani z motorových vozidiel, tak nie je v tomto zákone upravené ani podanie dodatočného daňového priznania. Predmetnú problematiku totiž zákon o dani z motorových vozidiel neupravuje. Podanie dodatočného daňového priznania k dani z motorových vozidiel je upravené v § 16 daňového poriadku, z ktorého jednoznačne vyplýva, že dodatočné daňové priznanie daňovník podáva až po lehote na podanie daňového priznania (riadneho). Obmedzujúcou je v prípade podania dodatočného daňového priznania lehota na jeho podanie, ktorá je na rozdiel od opravného daňového priznania priamo vymedzená v daňovom poriadku.

  1. Dodatočné daňové priznanie má daňovník povinnosť podať, ak zistí, že daň má byť vyššia ako je uvedená v podanom daňovom priznaní. Lehota na podanie dodatočného daňového priznania je do konca mesiaca nasledujúceho po zistení, že daň mala byť vyššia ako bola uvedená v podanom daňovom priznaní. Daňovník v dodatočnom daňovom priznaní vyplní obdobie, ktorého sa toto dodatočné daňové priznanie týka, a v rovnakej lehote, v akej mal povinnosť dodatočné daňové priznanie podať, aj dodatočne priznanú daň zaplatí podľa § 16 ods. 2 zákona o správe daní.
    Na povinnosť podať dodatočné daňové priznanie na vyššiu daňovú povinnosť sa vzťahuje päťročná lehota v nadväznosti na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane podľa § 69 daňového poriadku.

Príklad

Daňovník zistil 15. 3. 2017, že v daňovom priznaní nesprávne vypočítal daň, keďže v tomto daňovom priznaní opomenul uviesť vozidlo, ktoré sa začalo používať na podnikanie 28. 12. 2016 (daňová povinnosť vznikla 1. 12. 2016). Ako daňovník napraví uvedené pochybenie, ak k jeho zisteniu došlo až po zákonom stanovenej lehote na podanie daňového priznania?

Daňovník už podal daňové priznanie v zákonom stanovenej lehote do 31. januára 2017 a až následne 15. 3. 2017 zistil, že nesprávne vypočítal v daňovom priznaní daň, keďže súčasťou daňového priznania malo byť aj vozidlo, ktoré daňovník začal používať na podnikanie 28. 12. 2016 s tým, že daňová povinnosť podľa § 8 ods. 1 zákona o dani z motorových vozidiel vznikla 1. 12. 2016.

Dôsledkom tohto opomenutia bolo, že daňovník k ním vypočítanej dani za vozidlá, ktoré boli predmetom dane v zdaňovacom období 2016, nepripočítal aj pomernú časť dane za vozidlo, ktoré sa stalo predmetom dane 1. 12. 2016 a ktoré neuviedol v daňovom priznaní. Na nápravu tejto skutočnosti, ktorej výsledkom je vyššia daň, ako bola uvedená v daňovom priznaní, využije daňovník inštitút dodatočného daňového priznania. Dodatočné daňové priznanie je v takomto prípade daňovník povinný podať do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení, t. j. do 30. 4. 2017, s uvedením obdobia, ktorého sa dodatočné daňové priznanie týka a v rovnakej lehote aj dodatočne priznanú daň zaplatiť.

Vyznačenie dátumu zistenia skutočnosti na podanie DDP

Obrázok č. 1

  1. Dodatočné daňové priznanie daňovník môže podať, ak zistí, že jeho daň má byť nižšia ako bola uvedená v daňovom priznaní alebo daňové priznanie neobsahuje správne údaje. Dodatočné daňové priznanie daňovník v takomto prípade podá podľa § 16 ods. 4 písm. a) alebo c) daňového poriadku, najneskôr do piatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:

Dodatočné daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

 
DC-obrazovky

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

 

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace aktuality

Funkcie

Partner