Individuálna účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2017

Postup zostavenia účtovnej závierky, účtovných výkazov a poznámok v sústave PÚ. V závere nájdete názorný príklad zostavenia účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky.

Dátum publikácie:1. 2. 2018
Autor:Ing. Jana Turóciová

tt_muuz-s-kalkulackou

Účtovné jednotky, podnikatelia, budú zostavovať účtovnú závierku za rok 2017 podľa rovnakého znenia účtovných predpisov ako účtovnú závierku za rok 2016.

K prvému dňu účtovného obdobia overia správnosť zaradenia do veľkostnej skupiny, t. j. overia, či sú v roku 2017 mikro, malou alebo veľkou účtovnou jednotkou.

V nadväznosti na novelu Obchodného zákonníka č. 264/2017 Z. z. je potrebné osobitnú pozornosť venovať inventarizácii rozdielu majetku a záväzkov (účty vlastného imania), a to najmä účtu 413 – Ostatné kapitálové fondy.

Úvod

Pre každú veľkostnú skupinu sa pre zostavenie účtovnej závierky v roku 2017 použijú osobitné opatrenia MF SR obsahujúce postupy pri zostavovaní účtovnej závierky a okrem iného tiež postupy, ako vykazovať údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v prípade, ak došlo k 1. 1. 2017 k zmene veľkostnej skupiny oproti bezprostredne predchádzajúcemu účtovnému obdobiu (2016).

Vzhľadom na to, že sa na Slovensku vyskytujú aj právnické osoby – podnikatelia so štatútom „európska/európsky“, je v rámci tejto témy na mieste uviesť, že aj na európsku spoločnosť (SE), európske družstvo (SCE) a európske zoskupenie hospodárskych záujmov (EEIG) sa v prípade, ak majú sídlo na území SR, vzťahuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Ak tieto právnické osoby nezostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS, pri vedení účtovníctva a zostavovaní účtovnej závierky majú rovnaké povinnosti ako obchodné spoločnosti (a. s., s. r. o., j. s. a., k. s., v. o. s), družstvo a fyzická osoba – podnikateľ účtujúci v sústave podvojného účtovníctva a rovnako sa na nich vzťahujú účtovné predpisy vymenované ďalej v I. časti bodoch 1 – 5. 

KLIKNITE SEM a vychutnajte si VIDEOŠKOLENIE k účtovnej závierke v podvojnom účtovníctve za rok 2017

Image36700

Predplatitelia ročného prístupu Daňového centra majú videoškolenie v cene predplatného.

 

Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady

Účtovné prípady ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, postupy účtovania definujú v § 2a ako účtovanie skutočností, pri ktorých sa účtovný zápis uskutočňuje iba ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (pre ktoré sa ďalej po­uží­va pojem „závierkové účtovné prípady“). Ide o účtovné prípady, pre ktoré ZoÚ alebo postupy účtovania stanovujú účtovanie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Rovnako ide o prípady, ktoré ZoÚ podmieňuje inventarizáciou. V zmys­le § 29 ods. 2 inventarizáciu účtovná jednotka vykonáva ku dňu, ku ktorému zostavuje riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku.

 

Závierkový účtovný prípad

1.

Účtovanie o časovom rozlíšení

2.

Účtovanie o odloženej dani

3.

Účtovanie o inventarizačných rozdieloch

4.

Účtovanie o zmene reálnej hodnoty cenných papierov, podielov a derivátov

5.

Účtovanie o zmene hodnoty podielov metódou vlastného imania

6.

Tvorba opravných položiek

7.

Zaúčtovanie zvýšenia záväzkov, zníženia záväzkov

8.

Tvorba rezerv

9.

Zaúčtovanie kurzových rozdielov

10.

Účtovanie pohľadávky v prípade, ak nie je vyhotovený účtovný doklad pre dlžníka

11.

Účtovanie o nevyfakturovaných dodávkach

12.

Účtovanie pohľadávok a záväzkov, účtov časového rozlíšenia a rezerv na analytických účtoch podľa zostatkovej doby splatnosti

 

KLIKNITE sem na EDITOVATEĽNÉ TLAČIVO účtovnej závierky 

mikro účtovnej jednotky

  

1. Účtovanie o časovom rozlíšení v zmysle § 5 ods. 4 a § 5 ods. 6 postupov účtovania v PÚ

Náklady a výnosy sa účtujú časovo rozlíšené, t. j. sú súčasťou toho účtovného obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia. Časové rozlišovanie nákladov a výnosov sa vykoná, ak:

  • je známy ich vecný obsah,
  • je známa presná suma,
  • je známe obdobie, ktorého sa týkajú.

Spôsob používania účtov časového rozlíšenia:

Náklady, výdavky:

Účet

Bežné obdobie

Budúce obdobie

Náklady budúcich období

Komplexné náklady budúcich období

Výdavky budúcich období

381

382

383

výdavok

výdavok

náklad

náklad

náklad

výdavok

Výnosy, príjmy:

     

Výnosy budúcich období

Príjmy budúcich období

384

385

príjem

výnos

výnos

príjem

Príklad

Spoločnosť „C“, ktorá je malou ÚJ, má úver z banky „R“, pričom banka „R“ odpísala úroky za december 2017 z účtu spoločnosti „C“ až 2. 1. 2018; banka takto postupuje opakovane. Ide o časové rozlišovanie december 2017 – január 2018.

V zmluve dohodnuté úroky za december 2017 spoločnosť „C“ k 31. 12. 2017 účtuje účtovným zápisom MD 562 D 383, ak ide o významnú sumu. Ak by išlo o sumu nevýznamnú, môže uplatniť výnimku podľa § 56 ods. 14 postupov účtovania v PÚ a účtovný zápis MD 562 D 383 v roku 2017 nevykoná, následne do účtovného obdobia roka 2018 účtuje MD 562 D 221.

 KLIKNITE sem na EDITOVATEĽNÉ TLAČIVO účtovnej závierky 

malej a veľkej účtovnej jednotky

Príklad

Spoločnosť „C“, ktorá je mikro ÚJ, má úver z banky „R“, pričom banka „R“ odpísala úroky za december 2017 z účtu spoločnosti „C“ až 2. 1. 2018; banka takto postupuje opakovane. V zmluve dohodnuté úroky za december 2017 spoločnosť „C“ k 31. 12. 2017 má bez ohľadu na výšku sumy úrokov možnosť:

  • účtovať účtovným zápisom MD 562 D 383 alebo
  • uplatniť výnimku podľa § 56 ods. 14 postupov účtovania v PÚ a účtovný zápis MD 562 D 383 v roku 2017 nevykoná, následne v roku 2018 účtuje MD 562 D 221. 

Postupy účtovania samostatne ustanovujú spôsoby účtovania s použitím účtov časového rozlišovania: 

Vo vymenovaných prípadoch ide o spôsob účtovania, nie o časové rozlišovanie nákladov a výnosov. Preto sa výnimky z povinnosti časového rozlišovania nákladov a výnosov na dané prípady nevzťahujú. 

  

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:

Individuálna účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2017

I. Účtovné právne predpisy ovplyvňujúce postupy účtovania a zostavenie individuálnej účtovnej závierky podnikateľov, zmeny od 1. 1. 2017

II. Kontrolné činnosti zabezpečujúce postup v súlade s účtovnými právnymi predpismi

III. Postupy účtovných jednotiek pri zmene veľkostnej skupiny k 1. 1. 2017

IV. Prípravné práce pred uzavretím účtovných kníh

V. Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady

VI. Zistenie VH, účtovanie o preddavkoch na daň z príjmov, účtovanie o dani z príjmov a daňovej licencii

VII. Zostavenie účtovnej závierky, účtovné výkazy, poznámky

VIII. Následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky

IX. Názorný príklad zostavenia účtovnej závierky za rok 2017 

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Jana Turóciová

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace školenia

Súvisiace aktuality

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
  • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ
  • 457/2013 Z. z. Oznámenie o opatrení k individuálnej účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky
  • 388/2014 Z. z. Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu
  • 389/2014 Z. z. Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky

Funkcie

Partner