Individuálna účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2017

Postup zostavenia účtovnej závierky, účtovných výkazov a poznámok v sústave PÚ. V závere nájdete názorný príklad zostavenia účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky.

Dátum publikácie:1. 2. 2018
Autor:Ing. Jana Turóciová

tt_muuz-s-kalkulackou

Účtovné jednotky, podnikatelia, budú zostavovať účtovnú závierku za rok 2017 podľa rovnakého znenia účtovných predpisov ako účtovnú závierku za rok 2016.

K prvému dňu účtovného obdobia overia správnosť zaradenia do veľkostnej skupiny, t. j. overia, či sú v roku 2017 mikro, malou alebo veľkou účtovnou jednotkou.

V nadväznosti na novelu Obchodného zákonníka č. 264/2017 Z. z. je potrebné osobitnú pozornosť venovať inventarizácii rozdielu majetku a záväzkov (účty vlastného imania), a to najmä účtu 413 – Ostatné kapitálové fondy.

Úvod

Pre každú veľkostnú skupinu sa pre zostavenie účtovnej závierky v roku 2017 použijú osobitné opatrenia MF SR obsahujúce postupy pri zostavovaní účtovnej závierky a okrem iného tiež postupy, ako vykazovať údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v prípade, ak došlo k 1. 1. 2017 k zmene veľkostnej skupiny oproti bezprostredne predchádzajúcemu účtovnému obdobiu (2016).

Vzhľadom na to, že sa na Slovensku vyskytujú aj právnické osoby – podnikatelia so štatútom „európska/európsky“, je v rámci tejto témy na mieste uviesť, že aj na európsku spoločnosť (SE), európske družstvo (SCE) a európske zoskupenie hospodárskych záujmov (EEIG) sa v prípade, ak majú sídlo na území SR, vzťahuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Ak tieto právnické osoby nezostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS, pri vedení účtovníctva a zostavovaní účtovnej závierky majú rovnaké povinnosti ako obchodné spoločnosti (a. s., s. r. o., j. s. a., k. s., v. o. s), družstvo a fyzická osoba – podnikateľ účtujúci v sústave podvojného účtovníctva a rovnako sa na nich vzťahujú účtovné predpisy vymenované ďalej v I. časti bodoch 1 – 5. 

KLIKNITE SEM a vychutnajte si VIDEOŠKOLENIE k účtovnej závierke v podvojnom účtovníctve za rok 2017

Image36700

Predplatitelia ročného prístupu Daňového centra majú videoškolenie v cene predplatného.

 

Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady

Účtovné prípady ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, postupy účtovania definujú v § 2a ako účtovanie skutočností, pri ktorých sa účtovný zápis uskutočňuje iba ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (pre ktoré sa ďalej po­uží­va pojem „závierkové účtovné prípady“). Ide o účtovné prípady, pre ktoré ZoÚ alebo postupy účtovania stanovujú účtovanie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Rovnako ide o prípady, ktoré ZoÚ podmieňuje inventarizáciou. V zmys­le § 29 ods. 2 inventarizáciu účtovná jednotka vykonáva ku dňu, ku ktorému zostavuje riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku.

 

Závierkový účtovný prípad

1.

Účtovanie o časovom rozlíšení

2.

Účtovanie o odloženej dani

3.

Účtovanie o inventarizačných rozdieloch

4.

Účtovanie o zmene reálnej hodnoty cenných papierov, podielov a derivátov

5.

Účtovanie o zmene hodnoty podielov metódou vlastného imania

6.

Tvorba opravných položiek

7.

Zaúčtovanie zvýšenia záväzkov, zníženia záväzkov

8.

Tvorba rezerv

9.

Zaúčtovanie kurzových rozdielov

10.

Účtovanie pohľadávky v prípade, ak nie je vyhotovený účtovný doklad pre dlžníka

11.

Účtovanie o nevyfakturovaných dodávkach

12.

Účtovanie pohľadávok a záväzkov, účtov časového rozlíšenia a rezerv na analytických účtoch podľa zostatkovej doby splatnosti

 

KLIKNITE sem na EDITOVATEĽNÉ TLAČIVO účtovnej závierky 

mikro účtovnej jednotky

  

1. Účtovanie o časovom rozlíšení v zmysle § 5 ods. 4 a § 5 ods. 6 postupov účtovania v PÚ

Náklady a výnosy sa účtujú časovo rozlíšené, t. j. sú súčasťou toho účtovného obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia. Časové rozlišovanie nákladov a výnosov sa vykoná, ak:

  • je známy ich vecný obsah,
  • je známa presná suma,
  • je známe obdobie, ktorého sa týkajú.

Spôsob používania účtov časového rozlíšenia:

Náklady, výdavky:

Účet

Bežné obdobie

Budúce obdobie

Náklady budúcich období

Komplexné náklady budúcich období

Výdavky budúcich období

381

382

383

výdavok

výdavok

náklad

náklad

náklad

výdavok

Výnosy, príjmy:

     

Výnosy budúcich období

Príjmy budúcich období

384

385

príjem

výnos

výnos

príjem

Príklad

Spoločnosť „C“, ktorá je malou ÚJ, má úver z banky „R“, pričom banka „R“ odpísala úroky za december 2017 z účtu spoločnosti „C“ až 2. 1. 2018; banka takto postupuje opakovane. Ide o časové rozlišovanie december 2017 – január 2018.

V zmluve dohodnuté úroky za december 2017 spoločnosť „C“ k 31. 12. 2017 účtuje účtovným zápisom MD 562 D 383, ak ide o významnú sumu. Ak by išlo o sumu nevýznamnú, môže uplatniť výnimku podľa § 56 ods. 14 postupov účtovania v PÚ a účtovný zápis MD 562 D 383 v roku 2017 nevykoná, následne do účtovného obdobia roka 2018 účtuje MD 562 D 221.

 KLIKNITE sem na EDITOVATEĽNÉ TLAČIVO účtovnej závierky 

malej a veľkej účtovnej jednotky

Príklad

Spoločnosť „C“, ktorá je mikro ÚJ, má úver z banky „R“, pričom banka „R“ odpísala úroky za december 2017 z účtu spoločnosti „C“ až 2. 1. 2018; banka takto postupuje opakovane. V zmluve dohodnuté úroky za december 2017 spoločnosť „C“ k 31. 12. 2017 má bez ohľadu na výšku sumy úrokov možnosť:

  • účtovať účtovným zápisom MD 562 D 383 alebo
  • uplatniť výnimku podľa § 56 ods. 14 postupov účtovania v PÚ a účtovný zápis MD 562 D 383 v roku 2017 nevykoná, následne v roku 2018 účtuje MD 562 D 221. 

Postupy účtovania samostatne ustanovujú spôsoby účtovania s použitím účtov časového rozlišovania: 

Vo vymenovaných prípadoch ide o spôsob účtovania, nie o časové rozlišovanie nákladov a výnosov. Preto sa výnimky z povinnosti časového rozlišovania nákladov a výnosov na dané prípady nevzťahujú. 

  

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:

Individuálna účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2017

I. Účtovné právne predpisy ovplyvňujúce postupy účtovania a zostavenie individuálnej účtovnej závierky podnikateľov, zmeny od 1. 1. 2017

II. Kontrolné činnosti zabezpečujúce postup v súlade s účtovnými právnymi predpismi

III. Postupy účtovných jednotiek pri zmene veľkostnej skupiny k 1. 1. 2017

IV. Prípravné práce pred uzavretím účtovných kníh

V. Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady

VI. Zistenie VH, účtovanie o preddavkoch na daň z príjmov, účtovanie o dani z príjmov a daňovej licencii

VII. Zostavenie účtovnej závierky, účtovné výkazy, poznámky

VIII. Následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky

IX. Názorný príklad zostavenia účtovnej závierky za rok 2017 

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace školenia

Súvisiace aktuality

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
  • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ
  • 457/2013 Z. z. Oznámenie o opatrení k individuálnej účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky
  • 388/2014 Z. z. Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu
  • 389/2014 Z. z. Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky

Funkcie

Partner