Inventarizácia majetku a záväzkov

Koniec účtovného obdobia je vo firmách aj obdobím fyzických inventúr a inventarizácií. Ako pri tom postupovať a ako zaúčtovať inventarizačné rozdiely? Ponúkame aj vzor internej smernice k inventarizácii.

Dátum publikácie:19. 12. 2018
Autor:Ing. Eva Gášpárová

tt_inventura

Inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Inventarizáciou sa overuje, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Povinnosť vykonania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ukladá všetkým účtovným jednotkám § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve.

Bez vykonania inventarizácie účtovníctvo nespĺňa jednu zo základných požiadaviek stanovených v zákone o účtovníctve, a to zásadu preukázateľnosti. Spôsob vykonania, základné pravidlá a termíny jej vykonania, účtovné záznamy dokladujúce jej vykonanie a výsledky ustanovujú § 29 a § 30 zákona. Vykonaním inventarizácie sa v zmysle § 8 ods. 4 zákona zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva.

Skutočný stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov sa zisťuje inventúrou:

 • fyzickou – pri dlhodobom hmotnom majetku, zásobách v jednotkách množstva, a to spočítaním, vážením, meraním, pri niektorých druhoch nehmotného majetku, napr. pri cenných papieroch v listinnej podobe, pri ceninách a finančnej hotovosti,
 • dokladovou – pri pohľadávkach, záväzkoch, rozdiele majetku a záväzkov, finančných investíciách, rezervách a pod., pričom správnosť sa overí na základe účtovných dokladov, listín, zmlúv a účtovných zápisov,
 • kombinovanou – kombináciou dokladovej a fyzickej inventúry, napr. pri pozemkoch, budovách a stavbách.

Inventarizácia sa vykonáva ku dňu, ku ktorému sa zostavuje riadna alebo mimoriadna účtovná závierka.

Postup prác pri inventarizácii (predovšetkým u veľkých účtovných jednotiek) sa musí organizovať tak, aby sa zabezpečilo úplné a správne zistenie skutočného stavu majetku a záväzkov.

Pri inventarizácii je potrebné zisťovať aj:

 • neupotrebiteľný, prípadne prebytočný majetok a navrhnúť spôsob naloženia s ním,
 • poškodené alebo znehodnotené zásoby, príčiny ich poškodenia a znehodnotenia a navrhnúť zníženie ich ocenenia alebo likvidáciu,
 • opotrebovanie dlhodobého majetku v nadväznosti na plán účtovných odpisov,
 • pohľadávky po lehote splatnosti, spôsob ich vymáhania, možnosť odpisu pohľadávok, tvorba rezerv, tvorba opravnej položky,
 • záväzky po lehote splatnosti, možnosť ich zaplatenia alebo odpísania,
 • výšku a opodstatnenosť časového rozlíšenia, rezerv a opravných položiek vrátane opodstatnenosti ich trvania,
 • zmenu reálnej hodnoty cenných papierov.

Skutočné stavy majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov zistené inventúrou sa zaznamenávajú v inventúrnych súpisoch. Inventúrne súpisy sú účtovné záznamy, ktoré preukazujú vykonanie inventúry, sú súčasťou účtovníctva a účtovnej závierky. Inventúrny súpis musí obsahovať údaje vymedzené v § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve.

Stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch sa porovná so stavom v účtovníctve a výsledky porovnania a priebeh inventarizácie sa uvedú v inventarizačnom zápise.

Inventarizačný zápis je účtovný záznam, ktorým sa preukazuje vecná správnosť účtovníctva, je súčasťou účtovníctva a účtovnej závierky. Inventarizačný zápis musí obsahovať údaje vymedzené v § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve.

Inventarizačné rozdiely

Inventarizačné rozdiely sa v zmysle § 30 ods. 7 zákona o účtovníctve zaúčtujú do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. To znamená, že inventarizačné rozdiely zistené k poslednému dňu účtovného obdobia sa musia zaúčtovať do tohto účtovného obdobia.

Inventarizačný rozdiel môže mať dvojaký charakter, a to:

 • manko, ak zistený skutočný stav je nižší ako stav v účtovníctve a nemožno ho preukázať účtovným záznamom, alebo schodok, ak zistený skutočný stav peňažných prostriedkov a cenín je nižší ako stav v účtovníctve a nemožno ho preukázať účtovným záznamom,
 • prebytok, ak zistený skutočný stav je vyšší ako stav v účtovníctve a nemožno ho preukázať účtovným záznamom.

Za inventarizačné rozdiely sa nepovažujú:

 • úbytok materiálu, tovaru a zásob vlastnej výroby do výšky noriem prirodzených úbytkov, v prípade, ak účtovná jednotka má vypracované normy prirodzených úbytkov zásob formou vnútorného predpisu,
 • škody na majetku bez ohľadu na pôvodcu zavinenia vzniku škody, zákon o účtovníctve v § 26 ods. 6 škodu na majetku definuje ako neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo stratu majetku, mankom je však inventarizáciou zistené odcudzenie alebo strata majetku,
 • rozdiely vyplývajúce z úpravy ocenenia majetku a záväzkov, ktoré sa účtujú prostredníctvom opravných položiek, rezerv alebo úpravou ocenenia na reálnu hodnotu.

Inventarizačné rozdiely jednotlivých druhov majetku sa v zmysle postupov účtovania v PÚ účtujú nasledovne:

Účtovný prípad

MD

D

Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný

– manko: zostatková cena chýbajúceho majetku

549

07x

– manko: vyradenie z evidencie v obstarávacej cene

07x

01x

– prebytok ocenený reálnou hodnotou

01x, 02x

384

Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný

– manko

549

03x

– prebytok

03x

648

Zásoby pri spôsobe účtovania A

– manko: materiál, tovar

549

112, 132

– manko: zásoby vlastnej výroby

549

121, 122, 123, 124

– prebytok: materiál, tovar

112, 132

648

– prebytok: zásoby vlastnej výroby

121, 122, 123, 124

611

– prebytok, ak k nemu došlo chybným účtovaním: materiál, tovar

112, 132

501, 504

Zásoby pri spôsobe účtovania B

– manko: materiál, tovar

549

501, 504

– manko: zásoby vlastnej výroby

549

611, 612, 613, 614

– prebytok: materiál, tovar

501, 504

648

– prebytok: zásoby vlastnej výroby – po zaúčtovaní stavu podľa inventarizácie – neúčtuje sa

 

 

– prebytok: zásoby vlastnej výroby – pred zaúčtovaním stavu podľa inventarizácie – účtuje sa v priebehu účtovného obdobia

12x

61x

Peňažná hotovosť

– schodok

335, 378

211

– schodok, ak nie je dohoda o hmotnej zodpovednosti

569

211

– prebytok

211

668

Ceniny

– schodok

335, 378

213

– schodok, ak nie je dohoda o hmotnej zodpovednosti

569

213

– prebytok

213

668

Chýbajúce cenné papiere – iba na analytickom účte

– dlhodobé cenné papiere

06xA

06xA

– krátkodobé cenné papiere

25xA

25xA

Vzniknuté manká a prebytky nie je možné pri účtovaní vzájomne započítať. Kompenzáciu zakazuje § 7 ods. 5 zákona o účtovníctve.

O všetkých inventarizačných rozdieloch je potrebné účtovať samostatne.

 

Príklad č. 1

Účtovná jednotka pri inventarizácii zistila, že v účtovníctve nemá evidovaný rozmnožovací stroj. Ide o novozistený dlhodobý hmotný majetok, ktorý ocenila reálnou hodnotou vo výške 2 160 €, zaradila ho do účtovníctva s predpokladanou dobou používania 3 roky a stanovila mesačné účtovné odpisy vo výške 60 € od januára 2019.

Účtovný prípad – rok 2018

Suma

MD

D

Prebytok – zaradenie v reálnej hodnote

2 160,00

022

384

Účtovný prípad – rok 2019 až 2021

 

 

 

Ročné účtovné odpisy

  720,00

551

082

Zúčtovanie odpisov – časového rozlíšenia výnosov

  720,00

384

648

 

Inventarizačné rozdiely pohľadávok a záväzkov sa účtujú:

 • ak skutočný stav pohľadávok je nižší ako účtovný stav, účtuje sa odpis pohľadávok na ťarchu účtu 546 – Odpis pohľadávky so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu pohľadávok,
 • ak skutočný stav pohľadávok je vyšší ako účtovný stav, účtuje sa na ťarchu pohľadávok so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti,
 • ak skutočný stav záväzkov je nižší ako účtovný stav, rozdiel sa zaúčtuje na ťarchu príslušného účtu záväzkov so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti alebo 668 – Ostatné finančné výnosy,
 • ak skutočný stav záväzkov je vyšší ako účtovný stav, rozdiel sa zaúčtuje v prospech príslušného účtu záväzkov so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť.

Účtovný prípad

MD

D

Skutočný stav pohľadávok je nižší ako účtovný stav

546

31x, 33x,

35x, 37x

Skutočný stav pohľadávok je vyšší ako účtovný stav

31x, 35x, 37x

648

Skutočný stav záväzkov je nižší ako účtovný stav

32x, 33x, 36x,

37x, 47x

648, 668

Skutočný stav záväzkov je vyšší ako účtovný stav

548

32x, 33x, 36x,

37x, 47x

 

Viac k inventarizácii majetku a záväzkov a vzor interného firemného predpisu: Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Prílohy interného predpisu:

 • Inventarizácia majetku - vzor smernice
 • Príloha č. 1 - Časový harmonogram inventarizácie pokladníc
 • Príloha č. 2 - Poverenie na vykonanie inventarizácie
 • Príloha č. 3 - Menný zoznam členov inventarizačnej komisie
 • Príloha č. 4 - Inventúrny súpis peňažných prostriedkov v pokladnici
 • Príloha č. 5 - Inventúrny súpis dlhodobého hmotného majetku
 • Príloha č. 6 - Inventarizačný zápis z vykonanej inventúry peňažných prostriedkov
 • Príloha č. 7 - Inventarizačný zápis z vykonanej inventúry dlhodobého hmotného majetku

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Eva Gášpárová

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
 • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ

Funkcie

Partner