Inventarizácia pokladnice

Podnikateľ má povinnosť inventarizovať majetok a záväzky. Neoddeliteľnou súčasťou inventarizácie majetku je aj inventarizácia pokladnice. Zákon o účtovníctve ukladá podnikateľom vykonať inventarizáciu pokladnice ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Príspevok popisuje postup prác pri inventarizácii pokladnice. Súčasťou článku je aj vzorová interná firemná smernica a test na preverenie vedomostí.

Dátum publikácie:15.12.2016
Autor:Ing. Jarmila Strählová

iStock_000001308915Small

O stave a pohybe peňažných prostriedkov v hotovosti (v pokladnici) účtuje podnikateľ bez rozdielu, či ide o podnikajúcu fyzickú osobu alebo právnickú osobu.

V podnikateľskej praxi sa na účtovanie pokladničných operácií používa najčastejšie kniha pokladnice. Do pokladničnej knihy sa účtuje na základe účtovných dokladov. Účtovnými dokladmi sú príjmové a výdavkové pokladničné doklady, ktoré musia obsahovať všetky náležitosti účtovného dokladu podľa zákona o účtovníctve.

Ak podnikateľ zistí, že pokladničný doklad je neúplný, nepreukázateľný, nesprávny alebo nezrozumiteľný, má povinnosť vykonať bez zbytočného odkladu opravu dokladu. Podnikateľ má povinnosť inventarizovať majetok a záväzky. Neoddeliteľnou súčasťou inventarizácie majetku je aj inventarizácia pokladnice.

Pokladnica

Pokladnica je tvorená bankovkami a mincami v mene euro a v cudzej mene, prípadne inými zložkami krátkodobého finančného majetku v podobe cenín, po­ukážok a šekov vedených v mene euro a v cudzej mene. Ceniny sú krátkodobý finančný majetok. Za ceniny sa považujú najmä poštové známky, kolky, zakúpené stravné lístky do prevádzkarní verejného stravovania, telefónne karty, ak majú hodnotu, z ktorej sa môže čerpať po ich vydaní do používania. Ceninami nie sú napríklad stravné lístky používané vo vlastnom stravovacom zariadení. Charakter cenín majú len zakúpené stravné lístky do cudzích stra­vovacích zariadení, ktoré podnikateľ predáva svojim zamestnancom.

Pokladničné operácie, ktoré v pokladnici nastanú, predstavujú pohyb pe­ňažných prostriedkov v hotovosti, t. j. príjmy a výdavky v mene euro a príjmy a výdavky v cudzej mene. O stave a pohybe peňažných prostriedkov v hotovosti (v mene euro a aj v cudzej mene) sa účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva (ďalej JÚ) v pokladničnej knihe. Pri účtovaní v sústave podvojného účtovníctva (ďalej PÚ) sa o stave a pohybe hotovosti účtuje na účte Pokladnica. O stave a pohybe cenín sa účtuje v knihe cenín.

Inventarizácia pokladnice

Povinnosť inventarizovať majetok a záväzky vyplýva z ustanovenia § 6 ods. 3 ZÚ. Táto povinnosť sa týka všetkých ÚJ nezávisle od toho, v akej sústave účtujú (v sústave JÚ alebo v sústave PÚ). Aj ustanovenie § 8 ods. 4 ZÚ požaduje vykonať inventarizáciu, lebo účtovníctvo je vtedy preukázateľné, ak sú všetky účtovné záznamy preukázateľné a ÚJ vykonala inventarizáciu.

Podľa § 29 ods. 1 ZÚ podnikateľ overuje inventarizáciou, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. To znamená, že inventarizáciou pokladnice overuje, či skutočný stav v jednotlivých pokladniciach zodpovedá stavu vykázanému v účtovníctve. Samotné zistenie skutočného stavu peňažných prostriedkov v hotovosti vykoná fyzickou inventúrou, t. j. prepočítaním peňažných prostriedkov v eurách a v cudzej mene. Pri inventarizácii postupuje ÚJ podľa § 29 a § 30 ZÚ.

Termín vykonania inventarizácie pokladnice

ukladá podnikateľom vykonať inventarizáciu pokladnice ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

ÚJ zostavuje riadnu účtovnú závierku alebo mimoriadnu účtovnú závierku. Riadnu účtovnú závierku zostavuje k poslednému dňu účtovného obdobia a k tomuto dňu má povinnosť vykonať aj inventarizáciu pokladnice. Mimoriadnu inventarizáciu pokladnice vykoná na základe svojho rozhodnutia, napríklad ku dňu zlúčenia, rozdelenia, zrušenia firmy, začatia likvidácie, začatia inej organizačnej zmeny, pri uzavretí dohody o hmotnej zodpovednosti so zamestnancom a aj pri jej zániku, pri preložení zamestnanca na iné pracovisko, pri skončení pracovného pomeru, pri mimoriadnych udalostiach, napríklad po krádeži, sprenevere, živelnej pohrome, ak ju nariadi vedúci pracovník, ale aj pri náhodných kontrolách.

Postup prác pri inventarizácii pokladnice

Inventarizácia pokladnice je postup na seba nadväzujúcich prác, ktoré je možno rozdeliť na tieto činnosti:

 • zistenie skutočného stavu pokladnice, skutočný stav zistí ÚJ vykonaním fyzickej inventúry a zapísaním zistených skutočností do inventúrnych súpisov,
 • porovnanie skutočného stavu zisteného fyzickou inventúrou a stavu pokladnice v účtovníctve,
 • vyčíslenie inventarizačných rozdielov (prebytok alebo schodok) a vypracovanie inventarizačného zápisu,
 • zistenie príčin inventarizačných rozdielov v pokladnici a miery zodpovednosti hmotne zodpovednej osoby,
 • zaúčtovanie inventarizačných rozdielov vždy do účtovného obdobia, za ktoré sa stav pokladnice inventarizoval.

Inventúrny súpis

Inventarizáciu peňažných prostriedkov v hotovosti má povinnosť vykonať ÚJ jedenkrát za účtovné obdobie, a to ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. K tomuto dátumu musí vypracovať aj inventúrny súpis.

Podľa § 30 ods. 2 ZÚ je inventúrny súpis účtovný záznam, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva.

Inventúrny súpis musí obsahovať tieto údaje:

 • obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky, PO uvedú sídlo, FO bydlis­ko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska,
 • deň začatia inventúry, deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná a deň skončenia inventúry,
 • stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny podľa § 25 ZÚ,
 • miesto uloženia majetku,
 • meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby zodpovednej za príslušný druh majetku,
 • zoznam záväzkov a ich ocenenie podľa § 25 ZÚ,
 • zoznam skutočného stavu rozdielu majetku a záväzkov,
 • odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov k dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, zistené pri vykonaní inventúry na účely úpravy ocenenia majetku a záväzkov podľa § 26 a § 27 ZÚ, ak sú takéto skutočnosti známe osobám, ktoré vykonali inventúru,
 • meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov,
 • poznámky (pri inventarizácii pokladnice môže ÚJ uviesť napríklad zistenie nedostatočnej ochrany majetku alebo náležitej starostlivosti).

Inventarizačný zápis

Stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov uvedený v inventúrnom súpise sa porovná so skutočným stavom v účtovníctve a výsledky porovnania sa uvedú v inventarizačnom zápise.

Inventarizačný zápis je, podľa § 30 ods. 3 ZÚ, účtovný záznam, ktorým sa preukazuje vecná správnosť účtovníctva a ktorý musí obsahovať:

 • obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky, PO uvedú sídlo, FO bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska,
 • výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom,
 • výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov podľa § 26 a § 27 ZÚ,
 • meno, priezvisko a podpisový záznam osoby alebo osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie v účtovnej jednotke.

Inventarizačný rozdiel

Inventarizačný rozdiel môže mať podľa § 30 ods. 5 ZÚ dvojaký charakter:

 • manko, ak zistený skutočný stav je nižší ako stav v účtovníctve a ne­možno ho preukázať účtovným záznamom (účtovným dokladom). Pri peňažných prostriedkoch a ceninách sa označuje ako schodok;
 • prebytok, ak zistený skutočný stav je vyšší ako stav v účtovníctve a nie je možné ho preukázať účtovným záznamom.

Inventarizačné rozdiely zaúčtuje ÚJ vždy do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizácia vykonala.

Postup podnikateľa a jeho povinnosti, ktoré vyplývajú zo pri inventarizácii pokladnice, by mali byť uvedené v internej smernici. Interná účtovná smernica s názvom Inventarizácia pokladnice môže byť vypracovaná ako samostatný predpis alebo môže byť súčasťou smernice Inventarizácia majetku a záväzkov. 

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie článku vrátane vzoru internej účtovnej smernice a krátkeho testu:

Inventarizácia pokladnice

Inventarizácia pokladnice – vzor internej účtovnej smernice

 

Prístup k celému článku majú len užívatelia s predplateným prístupom.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 198,72 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti Portál Daňové centrum

Súvisiace aktuality

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace odborné články

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner