www.skdp.sk

Pokyny Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/008097/2013-442 na finančné zúčtovanie dotácií poskytnutých obciam z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa za rok 2012

Obsah

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) v súlade s ustanoveniami § 8a ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“) v spojitosti s § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) vydáva „Pokyny Ministerstva financií Slovenskej republiky na finančné zúčtovanie dotácií poskytnutých obciam z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa za rok 2012“ (ďalej len „pokyny“).

Článok I
Všeobecné zásady na zúčtovanie dotácií poskytnutých obciam z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa

1. Do rozpočtov obcí boli v roku 2012 poskytnuté dotácie z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa (ďalej len „kapitola“) v súlade s § 1 ods. 5 zákona č. 511/2011 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2012, § 8 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a § 5 ods. 1 písm. h) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

2. Za správnosť údajov predložených obcami (mestami) v zmysle týchto pokynov zodpovedá starosta obce, resp. primátor mesta, ktorý podpisuje zúčtovanie jednotlivých druhov dotácií.

3. Predmetom zúčtovania podľa týchto pokynov nie je:

a)

dotácia na bežné výdavky pre zariadenia sociálnych služieb na rok 2012, ktorá bola poskytnutá z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa (oznámenie o poskytnutí dotácie č. MF/007240/2012-442 zo dňa 15. 1. 2012),

b)

dotácia poskytnutá z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa podľa uznesenia vlády č. 31 zo dňa 1. 2. 2012 na financovanie bežných výdavkov v roku 2012 na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb zriadených alebo založených obcou po 1. 7. 2002 (oznámenie o poskytnutí dotácie č. MF/008585/2012-442 zo dňa 1. 2. 2012).

4. Zúčtovanie dotácií podľa bodu 3 tohto článku vykoná kapitola štátneho rozpočtu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

5. Predmetom zúčtovania nie sú výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu, poskytnutých obciam v roku 2012 a predchádzajúcich rokoch.

Článok II
Zúčtovanie dotácií na bežné výdavky

1. Predmetom zúčtovania sú všetky dotácie na bežné výdavky, poskytnuté v roku 2012, teda aj tie, ktoré možno v súlade s § 8 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy použiť do 31. 3. 2013.

2. Dotácia na bežné výdavky v roku 2012, ktorá je predmetom tohto zúčtovania, bola poskytnutá:

a)

na individuálne potreby obcí,

b)

na účel schválený uznesením vlády č. 247/2012,

c)

na účel schválený uznesením vlády č. 489/2012,

d)

na účel schválený uznesením vlády č. 672/2012.

Článok III
Zúčtovanie dotácií na kapitálové výdavky

1. Predmetom zúčtovania sú dotácie na kapitálové výdavky poskytnuté z kapitoly v roku 2012, ako aj kapitálové výdavky poskytnuté v rokoch 2010 a 2011.

2. Dotácie poskytnuté na kapitálové výdavky sa zúčtovávajú:

a)

ak bola dotácia poskytnutá v roku 2010, v roku, ktorý nasleduje po roku ich úplného vyčerpania, resp. po ukončení akcie alebo splnení účelu, na ktorý boli poskytnuté, najneskôr v roku 2013,

b)

ak bola dotácia poskytnutá v roku 2011, v roku, ktorý nasleduje po roku ich úplného vyčerpania, resp. po ukončení akcie alebo splnení účelu, na ktorý boli poskytnuté, najneskôr v roku 2014,

c)

ak bola dotácia poskytnutá v roku 2012, v roku, ktorý nasleduje po roku ich úplného vyčerpania, resp. po ukončení akcie alebo splnení účelu, na ktorý boli poskytnuté, najneskôr v roku 2015,

d)

ak obce nepoužili poskytnuté dotácie na stanovený účel a nepoužijú ich na stanovený účel v roku 2013 a nasledujúcich rozpočtových rokoch.

3. Dotácia na kapitálové výdavky v roku 2012, ktorá je predmetom tohto zúčtovania, bola poskytnutá:

a)

na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok,

b)

na individuálne potreby obcí,

c)

na účel schválený uznesením vlády č. 242/2012 a uznesením vlády č. 247/2012,

d)

na účel schválený uznesením vlády č. 489/2012,

e)

na účel schválený uznesením vlády č. 672/2012.

4. Dotácia na kapitálové výdavky v roku 2011, ktorá je predmetom tohto zúčtovania, bola poskytnutá:

a)

pre zariadenia sociálnych služieb,

b)

na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok,

c)

na individuálne potreby obcí.

5. Dotácia na kapitálové výdavky v roku 2010, ktorá je predmetom tohto zúčtovania, bola poskytnutá:

a)

pre zariadenia sociálnych služieb,

b)

na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok,

c)

na účel schválený uznesením vlády č. 122/2010,

d)

na účel schválený uznesením vlády č. 202/2010,

e)

na účel schválený uznesením vlády č. 259/2010,

f)

na účel schválený uznesením vlády č. 285/2010.

Článok IV
Spracovanie tabuliek

1. Zúčtovanie sa vykonáva v eurách na dve desatinné miesta.

2. Pri finančnom zúčtovaní sa nevyčerpané prostriedky nevracajú, ak ich suma za všetky druhy dotácií od jedného poskytovateľa nepresiahne sumu 5 eur v súlade s § 8a ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

3. V tabuľke č. 1 sa zúčtovávajú všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté obciam (mestám) na bežné výdavky v roku 2012 v súlade s bodom 2 článku II týchto pokynov.

4. Povinnú prílohu tabuľky č. 1 tvorí rozpis dotácie na bežné výdavky na jednotlivé akcie, ktoré sú účelovo určené v oznámeniach o poskytnutí dotácie.

5. V tabuľke č. 2 sa zúčtovávajú všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté obciam (mestám) na kapitálové výdavky v roku 2012 v súlade s bodom 3 článku III týchto pokynov.

6. V tabuľke č. 3 sa zúčtovávajú všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté obciam (mestám) na kapitálové výdavky ponechané na použitie v roku 2012 z predchádzajúcich rokov 2010 a 2011 v súlade s bodom 4 a 5 článku III týchto pokynov.

7. Povinnú prílohu tabuľky č. 2 a 3 tvorí rozpis dotácií na kapitálové výdavky na jednotlivé akcie, ktoré sú účelovo určené v oznámeniach o poskytnutí dotácie.

8. V prípade, že pri vypĺňaní tabuliek bude potrebné upozorniť na skutočnosti, na ktoré nie je pripravená predtlač tabuliek, obce (mestá) uvedú takéto skutočnosti v poznámke. (Napríklad poukázanie vratiek z dotácií vo viacerých čiastkach, poukazovanie vratiek v roku 2012 a v roku 2013, atď.).

9. Obce (mestá) uvedú v prílohách meno, priezvisko a telefónny kontakt na referenta (prípadne e-mailovú adresu referenta), zodpovedného za vyplnenie tabuľky z dôvodu spätnej kontroly.

10. Obce (mestá) uvedú podľa predtlače názov obce a identifikačné číslo obce (IČO) z dôvodu jednoznačnej identifikácie obcí pri spracovaní dát za SR a rozlíšenia rovnakých názvov obcí.

Článok V
Záverečné ustanovenia

1. Nepoužité finančné prostriedky dotácií sú obce (mestá) povinné vrátiť do 30. 4. 2013 na účet štátneho rozpočtu SR č. 7000120485/8180, vedený v Štátnej pokladnici. Zároveň obce (mestá) predložia metodikovi obce príslušného daňového úradu avízo o ich vrátení.

2. Obce (mestá), ktorým vyplynul odvod zo zúčtovania za rok 2012, súčasne s poukázaním finančných prostriedkov na účet ministerstva financií zašlú odboru financovania verejných výdavkov ministerstva financií avízo o poukázaní finančných prostriedkov s uvedením čísla účtu a dôvodu vrátenia. Do správy pre prijímateľa uvedú účel platby.

3. Podklady na zúčtovanie dotácií predložia obce (mestá) príslušnému metodikovi daňového úradu v termíne do 15. 5. 2013.

4. Nedodržanie termínov pre poukázanie finančných prostriedkov vyplývajúcich zo zúčtovania dotácií za rok 2012, určených v týchto pokynoch, sa považuje za porušenie finančnej disciplíny a podlieha sankciám podľa § 31 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

5. Výsledky finančného zúčtovania, premietnuté v podkladoch k zúčtovaniu, môžu byť predmetom finančných kontrol. Zistené nedostatky budú podliehať sankciám podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

6. Dotácie poskytnuté obciam a mestám na základe uznesení vlády z rezervy vlády sú predmetom tohto zúčtovania (uznesenia vlády č. 122/2010, 202/2010, 259/2010, 285/2010, 242/2012 a 247/2012).

7. Finančné prostriedky poskytnuté obciam (mestám) v roku 2012 inými ústrednými orgánmi štátnej správy (ministerstvom kultúry, atď.) zúčtujú obce (mestá) s príslušným orgánom štátnej správy, resp. so subjektom, ktorý ich poskytol a podľa pokynov tohto subjektu.

8. Kapitálové výdavky poskytnuté v rozpočtovom roku 2010 bolo možné použiť do 31. 12. 2012. Prostriedky poskytnuté v roku 2010 a nepoužité do 31. 12. 2012 sa zúčtovávajú podľa týchto pokynov.

9. Kapitálové výdavky poskytnuté v rozpočtovom roku 2011 možno použiť do 31. 12. 2013. Prostriedky poskytnuté v roku 2011 a nepoužité do 31. 12. 201 3 sa zúčtujú podľa pokynov na zúčtovanie vydaných ministerstvom financií najneskôr v roku 2014. Kapitálové výdavky rozpočtované na rozpočtový rok 2012 možno použiť do 31. 12. 2014.

10. Tieto pokyny sa zverejňujú na webovej stránke Ministerstva financií SR www.finance.gov.sk v sekcii Financie/Verejné financie/Dotácie a vo Finančnom spravodajcovi v elektronickej forme na webovej stránke ministerstva financií v sekcii Legislatíva/Finančný spravodajca.

Radovan Majerský
generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky

 

Prílohy
   7

 

Tabuľka č. 1

Zúčtovanie dotácií poskytnutých na bežné výdavky v roku 2012 vrátane tých, ktoré boli použité do 31. 3. 2013

Príloha č. 1 k tabuľke č. 1 pokynov

Povinná príloha – Zúčtovanie dotácií poskytnutých na bežné výdavky v roku 2012 vrátane tých, ktoré boli použité do 31. 3. 2013

Príloha č. 2 k tabuľke č. 1 pokynov

Vzor povinnej prílohy – Zúčtovanie dotácií poskytnutých na bežné výdavky v roku 2012 vrátane tých, ktoré boli použité do 31. 3. 2013

Tabuľka č. 2

Zúčtovanie dotácií poskytnutých na kapitálové výdavky v roku 2012

Tabuľka č. 3

Zúčtovanie dotácií poskytnutých na kapitálové výdavky v roku 2010 a 2011

Príloha č. 1 k tabuľke č. 2 a 3 pokynov

Povinná príloha – Zúčtovanie dotácií poskytnutých na kapitálové výdavky v roku ...........

 

Príloha č. 2 k tabuľke č. 2 a 3 pokynov

Vzor povinnej prílohy – Zúčtovanie dotácií poskytnutých na kapitálové výdavky v roku 2010, 2011 a 2012

 

Dátum publikácie

28.02.2013

Číslo predpisu

MF/008097/2013-442

Referent

Eva Stranovská, tel.: 02/5958 2221 – odbor financovania verejných výdavkov