www.skdp.sk

Zmeny v opatrení k účtovnej závierke v PÚ v roku 2014

Zmenilo sa opatrenie k podrobnostiam v účtovnej závierke pre podvojné účtovníctvo podnikateľov. Niektoré zmeny sa použijú už pri zostavovaní účtovnej závierky za účtovné obdobie roka 2013, napr. zmeny v zverejňovaní a zmeny v poznámkach k účtovnej závierke.

Žena číta a píšeFinančná správa vydala informáciu o zmene a doplnení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. novembra 2013 č. MF/17920/2013-74) účinného od 01. 01. 2014.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. novembra 2013 č. MF/17920/2013-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie“) nadobúda účinnosť 31. decembra 2013 okrem č. I bodov 1 až 3, § 4bf v bode 5, bodov 6 až 9 a 16, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia je uverejnené v zbierke zákonov v čiastke 96 pod číslom 407/2013 a je zverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2013.


Zmeny sa týkajú nasledovných oblastí: 

1. Účtovné jednotky, na ktoré sa vzťahuje toto opatrenie - § 1 ods. 1, § 4bf ods. 3 opatrenia

Upravuje sa rozsah účtovných jednotiek, na ktoré sa vzťahuje toto opatrenie. Mikro účtovné jednotky definované v § 2 ods. 5 až 7 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) budú pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky postupovať v súlade s osobitným opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Ak mikro účtovná jednotka v priebehu roka 2014 bude zostavovať mimoriadnu účtovnú závierku, tak na jej zostavenie použije toto opatrenie.

 
2. Ukladanie účtovnej závierky do registra účtovných závierok - § 1 ods. 7 a 8, § 4bf ods. 2 opatrenia

Spresňuje sa zverejňovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky (ďalej len „riadna a mimoriadna IÚZ“) v registri účtovných závierok (ďalej len „register“) v nadväznosti na novelu zákona o účtovníctve. Podľa § 23a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka ukladá riadnu a mimoriadnu IÚZ v registri najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje.

Riadna a mimoriadna IÚZ vyhotovená:

  • v listinnej podobe sa doručuje daňovému úradu,
  • v elektronickej podobe sa doručuje prostredníctvom elektronickej podateľne prevádzkovanej Finančným riaditeľstvom SR.

Doručením dokumentov daňovému úradu alebo do elektronickej podateľne prevádzkovanej Finančným riaditeľstvom SR sa má za to, že účtovná jednotka si splnila povinnosť uloženia a zverejnenia dokumentov.

Zverejňovanie údajov z riadnej a mimoriadnej IÚZ vyššie uvedeným spôsobom sa prvýkrát použije pri zverejňovaní údajov z individuálnej účtovnej závierky k 31. decembru 2013.

 
3. Informácie uvádzané v poznámkach - § 3 ods. 4 a 5, § 4be, § 4bf ods. 1, príloha č. 3 časť M., časť N písm. a) a c) opatrenia

V súlade so smernicou 2013/34/EÚ sa ustanovujú účtovné jednotky, ktoré uvádzajú informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky (časť M.) a informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb (časť N.). Zároveň sa upravuje obsahová náplň týchto častí poznámok, ktoré tieto informácie obsahujú.

Tieto informácie sú súčasťou poznámok účtovných jednotiek, ktoré sú emitentmi cenných papierov alebo spĺňajú aspoň dve z daných veľkostných podmienok v dvoch po sebe idúcich účtovných obdobiach. V zmysle prechodných ustanovení sa podmienky na uvádzanie informácií v poznámkach posudzujú už pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky k 31. decembru 2013.

 
4. Zmeny v prílohách k opatreniu – príloha č. 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a

V rámci zmien v prílohách k tomuto opatreniu došlo k doplneniam a zmenám v nasledovných častiach:


Vysvetlivky k súvahe, k súvahe priebežnej účtovnej závierky, Vysvetlivky k výkazu ziskov a strát, k výkazu ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky

Znenie sa zosúlaďuje so všeobecnými náležitosťami účtovnej závierky v zákone o účtovníctve, pričom sa ustanovujú údaje, ktoré sa uvádzajú, len ak sa tak účtovná jednotka rozhodne. Účtovná jednotka vypĺňa dobrovoľne tieto údaje:

  • smerové číslo telefónu,
  • číslo telefónu,
  • číslo faxu,
  • e-mailová adresa,
  • podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a
  • podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky.
 
Časť B. poznámok

Z obsahovej náplne poznámok všetkých účtovných jednotiek sa vypúšťajú informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.

 
Časť E. poznámok

Upresňujú sa informácie o oprave chýb minulých účtovných období.

 
Časť U. a V. poznámok

Ide o legislatívno technickú úpravu v nadväznosti na novelu zákona o účtovníctve.

 
Príloha č. 3a

Nahrádza sa ustanovením nového vzoru tabuľkovej časti poznámok vrátane krycieho listu v nadväznosti na potreby ukladania účtovnej závierky v registri účtovných závierok.


Príloha č. 4

Dopĺňa sa transpozičná príloha v nadväznosti na novú smernicu 2013/34/EÚ.

AUTOR

Finančná správa SR

Finančná správa vznikla 1. januára 2012 zlúčením colnej správy a daňovej správy. Finančnú správu podľa zákona č. 333/2011 Z. z. tvoria Finančné riaditeľstvo SR, colné úrady, daňové úrady a Kriminálny úrad finančnej správy.

Dátum publikácie

03.02.2014