Koncoročné povinnosti platiteľa DPH

Väčšina povinností, ktoré má platiteľ DPH, sa viaže k zdaňovaciemu obdobiu, ktorým je kalendárny mesiac alebo kalendárny štvrťrok. Zákon o DPH definuje aj povinnosti, ktoré má platiteľ dane na konci kalendárneho roku. Patrí tu ročné vyrovnanie odpočítanej dane a úprava odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku.

Dátum publikácie:11.1.2017

tt_dph

Väčšina povinností, ktoré má platiteľ dane podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH, sa viaže k zdaňovaciemu obdobiu, ktorým je kalendárny mesiac alebo kalendárny štvrťrok. Týka sa to napr. podávania daňových priznaní, kontrolných výkazov, súhrnných výkazov, vedenia evidencií.

Zákon o DPH definuje aj povinnosti, ktoré má platiteľ dane na konci kalendárneho roku. Patrí tu ročné vyrovnanie odpočítanej dane a úprava odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku.

Medzi koncoročné povinnosti platiteľa dane nepatrí prehodnotenie zdaňovacieho obdobia platiteľa na základe dosiahnutého obratu. Obrat (100 000 eur) pre účely zmeny zdaňovacieho obdobia posudzuje platiteľ dane priebežne vždy za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

1. Ročné vyrovnanie odpočítanej DPH za rok 2016

Mechanizmus zákona o DPH umožňuje platiteľovi dane z pridanej hodnoty odpočítať daň z tovarov a služieb, ktoré použije na uskutočnenie jeho zdaniteľných obchodov. Platiteľ dane v konečnom dôsledku zdaňuje iba tzv. pridanú hodnotu. Zákon o DPH súčasne definuje, kedy si platiteľ dane nemôže odpočítať daň vôbec, resp. kedy si ju odpočíta v pomernej výške po prepočte koeficientom.

Platiteľ dane, ktorý si kráti odpočítateľnú daň v súlade s § 50 zákona, je povinný robiť ročné vyrovnanie odpočítanej dane.

Výpočet koeficientu

V priebehu kalendárneho roka pri predbežnom odpočítaní dane používa platiteľ dane koeficient z predchádzajúceho kalendárneho roka.

Ak tento koeficient nemôže platiteľ po­užiť, napr. v prípade novoregistrovaného platiteľa, určí platiteľ koeficient pre príslušný kalendárny rok odhadom podľa charakteru svojej činnosti so súhlasom správcu dane.

Na konci kalendárneho roku vypočíta platiteľ dane koeficient z aktuálnych údajov za kalendárny rok ako podiel, v ktorého čitateli sú výnosy (príjmy) bez dane z tovarov a služieb, pri ktorých je daň od­počítateľná, a v menovateli sú výnosy (príjmy) bez dane zo všetkých tovarov a služieb za kalendárny rok. Koeficient sa zaokrúhli na dve desatinné miesta smerom nahor.

Výpočet koeficientu:

k =

výnosy (príjmy) bez dane z tovarov a služieb, pri ktorých je daň odpočítateľná

výnosy (príjmy) bez dane zo všetkých tovarov a služieb

Do koeficientu uvádza platiteľ aj výnosy (príjmy) z dodania tovarov a služieb s miestom dodania v zahraničí, napriek tomu, že v daňovom priznaní tieto údaje neuvádza. Ak platiteľ dodá tovary a služby s miestom dodania v zahraničí, pri ktorých:

Prvý odberateľ v trojstrannom obchode do čitateľa aj do menovateľa koeficientu zahrnie výnosy z dodania tovaru druhému odberateľovi v rámci trojstranného obchodu.

Príklad 

Platiteľ dane dosiahol za rok 2016 výnosy z týchto činností:

  • predaj tovarov v tuzemsku, pri ktorých je daň odpočítateľná v sume 480 000 eur,
  • poisťovacie služby a prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier, pri ktorých nie je daň odpočítateľná, v sume 270 000 eur,
  • dodanie prepravných služieb zdaniteľným osobám z iných členských štátov v sume 220 000 eur,
  • opakovane dodané finančné služby oslobodené od dane pre rakúskeho podnikateľa v sume 66 000 eur.

Výpočet koeficientu za rok 2016:

Koeficient =

480 000 + 220 000

=

700 000

=

0,6756 = 0,68

480 000 + 220 000 + 270 000 +66 000

1 036 000

 

Poznámka:

Ak by platiteľ dane finančné služby pre zahraničného odberateľa poskytol príležitostne, neuviedol by ich hodnotu (66 000 eur) do čitateľa ani do menovateľa koeficientu (§ 50 ods. 2).

Ktoré výnosy (príjmy) sa neuvádzajú do čitateľa ani do menovateľa koeficientu

Pri výpočte koeficientu neuvádza platiteľ do čitateľa ani do menovateľa koeficientu výnosy (príjmy) z:

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:

Koncoročné povinnosti platiteľa DPH

 

Prístup k celému článku majú len užívatelia s predplateným prístupom.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti Portál Daňové centrum

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace dokumenty

Súvisiace dokumenty

Súvisiace odborné články

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiaci Finančný spravodajca

Funkcie

Partner