Konsolidovaná účtovná závierka v podmienkach SR

Konsolidovaná účtovná závierka je prezentáciou finančnej situácie a výsledku hospodárenia celej skupiny patriacej do konsolidovaného celku. Jej zostavovateľom je materská spoloč­nosť.

Dátum publikácie:19. 2. 2019
Autor:Ing. Mária Cvečková, CA

tt_zvyraznovac-kalkulacka

Príspevok obsahuje opis legislatívneho rámca pre oblasť zostavovania konsolidovaných účtovných závierok podnikateľov, metodologické postupy pre samotné zostavenie KÚZ, vzťahu materskej a dcérskej (dcérskych) spoločnosti (spoločností); formám a metódam podielov v pridružených a spoločných podnikoch a otázkam účtovného vyjadrenia akvizícií.

Úvod

Najvýznamnejšie zmeny sa dotkli definície „kontroly“, rozšírenia foriem spoločných podnikov zahrňovaných do KÚZ, zjednotenie m­e­tódy zahrňovania menšinových podielov do KÚZ, boli spresnené niektoré ustanovenia metódy úplnej konsolidácie a metódy vlastného imania a požiadavky súvisiace s rozsahom (zvýšením/nárastom) informácií v poznámkach k účtovnej závierke.

Vzhľadom na rozsah problematiky nejde v príspevku o vyčerpávajúci výklad problematiky. V rámci štruktúry podnikateľských subjek­tov existuje významná časť majetkovo prepojených podnikov, ktoré okrem svojich individuálnych účtovných závierok zostavujú aj závierky konsolidované.

Konsolidované účtovné závierky sa od individuálnych líšia svojím účelom, charakterom, rozsahom, náročnosťou vypracovania, ale následne aj širšou vypovedacou schopnosťou. Prepojené podnikateľské subjekty zväčša prekračujú územný rámec jednej krajiny, čím vznikajú rôzne ekonomicky pre­pojené medzinárodné subjekty, v praxi označované ako „skupina podnikov“, resp. „skupina“.

Účel konsolidovanej účtovnej závierky

Konsolidovaná účtovná závierka je prezentáciou finančnej situácie a výsledku hospodárenia celej skupiny (podnikov) patriacej do konsolidovaného celku a to tak, akoby po stránke ekonomickej tvorila jedinú ekonomickú jednotku.

Zostavovateľom takejto konsolidovanej účtovnej závierky je materská spoloč­nosť (definícia nižšie), ktorá má v dcér­skych, prípadne spoločných alebo pridružených podnikoch väčšinový, prípadne významný podiel na vlastnom imaní, resp. na ovládaní.

Konsolidovaná účtovná závierka (ďalej len „KÚZ“) má viacero špecifických atribútov. Tie sa týkajú jednak zásad a princípov, podľa ktorých a v súlade s ktorými sa konsolidovaná účtovná závierka zostavuje, použitých postupov pri samotnom zostavovaní s dôrazom na jednotlivé typy konsolidačných operácií, techniky konsolidácie (forma spracovania), termínov, prezentácie a podobne.

Poznámka:

Pre úplnosť úvodných informácií dodávame, že konsolidácia štátnej správy (§ 17a zákona o účtovníctve) zavedená do slovenskej legislatívy od roku 2009, nie je predmetom tohto príspevku.

Legislatívne východiská pre oblasť konsolidovanej účtovnej závierky

V tomto príspevku budem vychádzať z existujúcej platnej právnej úpravy v oblasti konsolidovaných závierok, a to tak národnej, ako aj medzinárodnej. Kým národnú úpravu predstavuje:

medzinárodnú úpravu poznáme ako:

  • pravidlá medzinárodných účtovných štandardov, resp. medzinárodných štandardov pre finančné vykazovanie (IAS/ IFRS).

Obe uvedené právne normy treba vnímať ako vzájomne prepojené, pričom zákon o účtovníctve upravuje právne vyme­dzenie povinností materskej spoločnosti, kým IFRS vecnú a obsahovú stránku (metodologickú). Koncept úpravy problematiky KÚZ je prepojený s aplikáciou medzinárodných pravidiel pre finančné vykazovanie, ktoré sa naša krajina rozhodla akceptovať ako prirodzený vývoj v prostredí Európskej únie a súvisiace ustanovenia zakomponovala priamo do nášho zákona o účtovníctve s účinnosťou od 1. januára 2005.

Poznámka:

Vzhľadom na skutočnosť, že aj medzinárodné štandardy podliehajú vývoju, v príspevku bude autorka pracovať so znením štandardov vydaných v roku 2011, s účinnosťou pre účtovné obdobia od 1. januára 2013 alebo neskôr, pre EÚ s účinnosťou od 1. januára 2014 alebo neskôr; revízie štandardov vykonáva a vydáva IASB v rámci projektu zlepšovania IAS/IFRS v dvojročných cykloch. Na niektorých miestach príspevku uvedie aj porovnanie existujúcich pravidiel a postupov s predchádzajúcou právnou úpravou.

Konsolidovanú účtovnú závierku upravujú predovšetkým tieto medzinárodné účtovné štandardy:

  • IFRS 10 – Konsolidovaná účtovná závierka (nahradil IAS 27 – Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka)
  • IFRS 11 – Spoločné dohody (Joint Arrangements)
  • IFRS 12 – Zverejňovanie podielov v iných účtovných jednotkách (Disclosure of Interests in Other Entities)
  • IAS 27 – Individuálna (separátna/samostatná) účtovná závierka (2011)
  • IAS 28 – Investície do pridružených a spo­ločných podnikov (2011)
  • IFRS 3 – Podnikové kombinácie (ostáva v platnosti)

Každý z uvedených IAS/IFRS má stanovený rozsah svojej pôsobnosti a rieši postupy konsolidácie, prezentáciu konsolidovanej účtovnej závierky a samozrejme vzhľadom na riešenie niektorých vecných problémov v čase a v medzinárodnom prostredí uvádza vždy dátum účinnosti jednotlivých noviel a prechodné ustanovenia.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: Konsolidovaná účtovná závierka v podmienkach SR

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Mária Cvečková, CA

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
  • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ

Funkcie

Partner