www.skdp.sk

Letné brigády študentov – postup pri zdaňovaní príjmu

Príjem študenta z pracovnoprávneho vzťahu založeného dohodou o brigádnickej práci študentov je príjmom zo závislej činnosti.

tt_vinic

Mnoho študentov stredných a vysokých škôl využíva prázdninové mesiace na letné brigády.

Zárobkovú činnosť na území SR vykonávajú predovšetkým na základe dohody o brigádnickej práci študentov.

Dohodou o brigádnickej práci študentov vzniká pracovnoprávny vzťah medzi zamestnávateľom a fyzickou osobou, ktorá má štatút študenta. Uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu vznikajú pre zamestnávateľa aj študenta určité práva a povinnosti vyplývajúce predovšetkým zo Zákonníka práce, zákona o sociálnom poistení a zákona o dani z príjmov.

Postup študenta a zamestnávateľa pri zdaňovaní príjmu

Príjem študenta z pracovnoprávneho vzťahu založeného dohodou o brigádnickej práci študentov je v zmysle § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov príjmom zo závislej činnosti.

NEPREHLIADNITE

Pre zdanenie príjmu platia rovnaké pravidlá a postupy ako pre zdanenie príjmu z pracovnoprávneho vzťahu založeného pracovnou zmluvou, pričom sa uplatňujú ustanovenia § 35 až § 40 zákona o dani z príjmov.

Príjem zdaňuje zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, preddavkovo. Preddavok na daň vyberie zo zdaniteľnej mzdy.

Zdaniteľnou mzdou je úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zúčtovaných a vyplatených zamestnancovi za kalendárny mesiac, znížený o:

 • sumy zrazené na poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec,
 • nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v sume zodpovedajúcej 1/12 ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

Na účely výberu preddavku na daň sa zúčtovaný príjem za príslušný kalendárny mesiac znižuje o zrazené poistné na dôchodkové poistenie študenta v príslušnom kalendárnom mesiaci. V závislosti od periodicity poskytovania príjmu, rozhodujúcej na účely dôchodkového poistenia, nastávajú prípady:

 • pri dohodách s právom na pravidelný mesačný príjem sa v kalendárnych mesiacoch zúčtovania a poskytnutia príjmu príjem znižuje o zrazené poistné,
 • pri dohodách s právom na nepravidelný príjem sa:
  • príjem zúčtovaný a poskytnutý v priebehu trvania dohody o poistné neznižuje, pretože študent poistné platí až pri skončení dohody,
  • príjem zúčtovaný a poskytnutý pri skončení dohody sa znižuje o poistné, ktoré platí študent za celé obdobie trvania dohody.

Na účely výberu preddavku na daň sa zúčtovaný a vyplatený príjem za príslušný kalendárny mesiac znižuje o sumu 1/12 ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (ak má študent podpísané vyhlásenie) bez ohľadu na to, či ide o dohodu s právom na pravidelný alebo nepravidelný príjem.

NEPREHLIADNITE

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane nie je závislé od druhu pracovnoprávneho vzťahu.

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane v priebehu zdaňovacieho obdobia študent vykonávajúci práce na základe dohody o brigádnickej práci študentov, rovnako ako zamestnanec na základe pracovnej zmluvy, preukazuje podpísaním Vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo SR. Zamestnávateľ prihliadne na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ak študent podpíše vyhlásenie:

 • pri nástupe do zamestnania do konca mesiaca, v ktorom nastúpil do zamestnania,
 • každoročne najneskôr do konca januára (ak trvanie dohody prechádza z jedného zdaňovacieho obdobia do druhého),
 • kedykoľvek v priebehu zdaňovacieho obdobia počas trvania dohody.
POZNÁMKA

Študent má nárok aj na daňový bonus, ak splní podmienky uvedené v § 33 zákona o dani z príjmov, t. j. vyživované dieťa s ním žije v domácnosti a dosiahol mesačný zdaniteľný príjem vo výške polovice minimálnej mzdy – 217,50 €. Daňový bonus v priebehu zdaňovacieho obdobia si môže uplatniť prostredníctvom Vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a daňového bonusu.

Spôsob zdanenia zdaniteľnej mzdy, bez ohľadu na výšku tejto mzdy, bude závisieť od toho, či študent má alebo nemá podpísané Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane:

 • v prípade, že študent má podpísané Vyhlásenie a uplatňuje si nezdaniteľnú časť základu dane, jeho mesačný príjem sa zdaní preddavkom na daň s uplatnením nezdaniteľnej časti základu dane, t. j. zdaniteľnou mzdou je príjem znížený o zrazené poistné v príslušnom mesiaci a o 1/12 ročnej nezdaniteľnej časti základu dane,
 • v prípade, že študent nemá podpísané Vyhlásenie, jeho mesačný príjem sa zdaní preddavkom na daň bez uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane, t. j. zdaniteľnou mzdou je príjem znížený iba o zrazené poistné v príslušnom mesiaci.
NEPREHLIADNITE

Preddavok na daň zo zdaniteľnej mzdy je:

 • 19 % z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá nepresahuje 1/12 sumy 176,8-ná­sobku platného životného minima, t. j. 19 % zo sumy do 2 918,53 € a
 • 25 % z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá presahuje 1/12 sumy 176,8-ná­sobku platného životného minima, t. j. zo sumy do 2 918,53 € 19 % a zo sumy od 2 918,54 € 25 %. 
Príklad:

Študent uzatvoril dohodu o brigádnickej práci študentov na obdobie od 1. 6. 2017 do 30. 9. 2017. Dohodnutou prácou je vypracovanie 2 projektov za odmenu 430 € za 1 projekt, ktorá je splatná po odovzdaní každého projektu. Ide o dohodu s právom na nepravidelný príjem. Študent odovzdá projekty v júli a v septembri. Príjem z dohody bude v júli a v septembri po 430 €:

Výpočet preddavku na daň u študenta:

 • dohoda o brigádnickej práci študentov trvá v období jún až september, preddavok na daň sa vyberie až pri zúčtovaní a vyplatení príjmu v mesiacoch júl a september,
 • pri podpísanom Vyhlásení na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane sa príjem v mesiacoch zúčtovania znižuje o zrazené poistné iba v mesiaci, kedy bolo poistné zrazené (v septembri) a o mesačnú nezdaniteľnú časť základu dane, preddavok na daň sa vyberie vo výške 19 % zo zdaniteľnej mzdy,
 • pri nepodpísanom Vyhlásení na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane sa príjem znižuje iba o zrazené poistné, a to v mesiaci, kedy bolo poistné zrazené, preddavok na daň sa vyberie vo výške 19 % zo zdaniteľnej mzdy.
 

Pri podpísanom vyhlásení (v €)

Pri nepodpísanom vyhlásení (v €)

6/17

7/17

8/17

9/17

6/17

7/17

8/17

9/17

Odmena

 

430,00

 

430,00

 

430,00

 

430,00

Poistné

 

  0,00

 

 60,20

 

  0,00

 

 60,20

Základ dane

 

430,00

 

369,80

 

430,00

 

369,80

Nezdaniteľná časť

 

316,94

 

316,94

 

  0,00

 

  0,00

Zdaniteľná mzda

 

113,06

 

 52,86

 

430,00

 

369,80

Preddavok na daň

 

 21,48

 

 10,04

 

 81,70

 

 70,26

Suma k výplate

 

408,52

 

359,76

 

348,30

 

299,54

Cena práce

 

430,00

 

626,04

 

430,00

 

626,04

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:

Letné brigády študentov – platenie poistného a zdaňovanie príjmu

1. Pracovnoprávny vzťah založený dohodou o brigádnickej práci študentov

2. Práva a povinnosti študenta a zamestnávateľa v súvislosti s platením poistného

3. Postup študenta a zamestnávateľa pri zdaňovaní príjmu

4. Zahraničné brigády študentov

 

 

Prístup k celému článku majú len užívatelia s predplateným prístupom.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace tlačivá a formuláre

AUTOR

Ing. Eva Gášpárová

Venuje sa vedeniu účtovníctva a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva sa venuje od roku 2002.

Dátum publikácie

11.07.2017