Letné brigády študentov – postup pri zdaňovaní príjmu

Príjem študenta z pracovnoprávneho vzťahu založeného dohodou o brigádnickej práci študentov je príjmom zo závislej činnosti.

Dátum publikácie:11.7.2017
Autor:Ing. Eva Gášpárová

tt_vinic

Mnoho študentov stredných a vysokých škôl využíva prázdninové mesiace na letné brigády.

Zárobkovú činnosť na území SR vykonávajú predovšetkým na základe dohody o brigádnickej práci študentov.

Dohodou o brigádnickej práci študentov vzniká pracovnoprávny vzťah medzi zamestnávateľom a fyzickou osobou, ktorá má štatút študenta. Uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu vznikajú pre zamestnávateľa aj študenta určité práva a povinnosti vyplývajúce predovšetkým zo Zákonníka práce, zákona o sociálnom poistení a zákona o dani z príjmov.

Postup študenta a zamestnávateľa pri zdaňovaní príjmu

Príjem študenta z pracovnoprávneho vzťahu založeného dohodou o brigádnickej práci študentov je v zmysle § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov príjmom zo závislej činnosti.

NEPREHLIADNITE

Pre zdanenie príjmu platia rovnaké pravidlá a postupy ako pre zdanenie príjmu z pracovnoprávneho vzťahu založeného pracovnou zmluvou, pričom sa uplatňujú ustanovenia § 35 až § 40 zákona o dani z príjmov.

Príjem zdaňuje zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, preddavkovo. Preddavok na daň vyberie zo zdaniteľnej mzdy.

Zdaniteľnou mzdou je úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zúčtovaných a vyplatených zamestnancovi za kalendárny mesiac, znížený o:

Na účely výberu preddavku na daň sa zúčtovaný príjem za príslušný kalendárny mesiac znižuje o zrazené poistné na dôchodkové poistenie študenta v príslušnom kalendárnom mesiaci. V závislosti od periodicity poskytovania príjmu, rozhodujúcej na účely dôchodkového poistenia, nastávajú prípady:

Na účely výberu preddavku na daň sa zúčtovaný a vyplatený príjem za príslušný kalendárny mesiac znižuje o sumu 1/12 ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (ak má študent podpísané vyhlásenie) bez ohľadu na to, či ide o dohodu s právom na pravidelný alebo nepravidelný príjem.

NEPREHLIADNITE

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane nie je závislé od druhu pracovnoprávneho vzťahu.

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane v priebehu zdaňovacieho obdobia študent vykonávajúci práce na základe dohody o brigádnickej práci študentov, rovnako ako zamestnanec na základe pracovnej zmluvy, preukazuje podpísaním Vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo SR. Zamestnávateľ prihliadne na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ak študent podpíše vyhlásenie:

POZNÁMKA

Študent má nárok aj na daňový bonus, ak splní podmienky uvedené v § 33 zákona o dani z príjmov, t. j. vyživované dieťa s ním žije v domácnosti a dosiahol mesačný zdaniteľný príjem vo výške polovice minimálnej mzdy – 217,50 €. Daňový bonus v priebehu zdaňovacieho obdobia si môže uplatniť prostredníctvom Vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a daňového bonusu.

Spôsob zdanenia zdaniteľnej mzdy, bez ohľadu na výšku tejto mzdy, bude závisieť od toho, či študent má alebo nemá podpísané Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane:

NEPREHLIADNITE

Preddavok na daň zo zdaniteľnej mzdy je:

  • 19 % z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá nepresahuje 1/12 sumy 176,8-ná­sobku platného životného minima, t. j. 19 % zo sumy do 2 918,53 € a
  • 25 % z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá presahuje 1/12 sumy 176,8-ná­sobku platného životného minima, t. j. zo sumy do 2 918,53 € 19 % a zo sumy od 2 918,54 € 25 %. 
Príklad:

Študent uzatvoril dohodu o brigádnickej práci študentov na obdobie od 1. 6. 2017 do 30. 9. 2017. Dohodnutou prácou je vypracovanie 2 projektov za odmenu 430 € za 1 projekt, ktorá je splatná po odovzdaní každého projektu. Ide o dohodu s právom na nepravidelný príjem. Študent odovzdá projekty v júli a v septembri. Príjem z dohody bude v júli a v septembri po 430 €:

Výpočet preddavku na daň u študenta:

  • dohoda o brigádnickej práci študentov trvá v období jún až september, preddavok na daň sa vyberie až pri zúčtovaní a vyplatení príjmu v mesiacoch júl a september,
  • pri podpísanom Vyhlásení na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane sa príjem v mesiacoch zúčtovania znižuje o zrazené poistné iba v mesiaci, kedy bolo poistné zrazené (v septembri) a o mesačnú nezdaniteľnú časť základu dane, preddavok na daň sa vyberie vo výške 19 % zo zdaniteľnej mzdy,
  • pri nepodpísanom Vyhlásení na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane sa príjem znižuje iba o zrazené poistné, a to v mesiaci, kedy bolo poistné zrazené, preddavok na daň sa vyberie vo výške 19 % zo zdaniteľnej mzdy.
 

Pri podpísanom vyhlásení (v €)

Pri nepodpísanom vyhlásení (v €)

6/17

7/17

8/17

9/17

6/17

7/17

8/17

9/17

Odmena

 

430,00

 

430,00

 

430,00

 

430,00

Poistné

 

  0,00

 

 60,20

 

  0,00

 

 60,20

Základ dane

 

430,00

 

369,80

 

430,00

 

369,80

Nezdaniteľná časť

 

316,94

 

316,94

 

  0,00

 

  0,00

Zdaniteľná mzda

 

113,06

 

 52,86

 

430,00

 

369,80

Preddavok na daň

 

 21,48

 

 10,04

 

 81,70

 

 70,26

Suma k výplate

 

408,52

 

359,76

 

348,30

 

299,54

Cena práce

 

430,00

 

626,04

 

430,00

 

626,04

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:

Letné brigády študentov – platenie poistného a zdaňovanie príjmu

1. Pracovnoprávny vzťah založený dohodou o brigádnickej práci študentov

2. Práva a povinnosti študenta a zamestnávateľa v súvislosti s platením poistného

3. Postup študenta a zamestnávateľa pri zdaňovaní príjmu

4. Zahraničné brigády študentov

 

DC-obrazovky

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

 

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace dokumenty

Súvisiace aktuality

Funkcie

Partner