Luxusné automobily v ZDP

Pri osobných automobiloch so vstupnou cenou nad 48 000 € zákon obmedzuje výšku odpisov a nájomného z operatívneho prenájmu, ktoré možno uplatniť v daňových výdavkoch.

Dátum publikácie:19. 9. 2018
Autor:Ing. Iveta Petrovická

tt_luxusne-auto

Ak podnikateľ ukončí rok v podnikaní so stratou alebo vykáže základ dane nižší ako 12 000 eur, je povinný pri zistení základu dane v daňovom priznaní uplatniť obmedzujúce opatrenia, ktoré sú do zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) zavedené pri osobných automobiloch so vstupnou cenou 48 000 eur a viac.

1. Limit odpisov a úprava základu dane pri luxusných automobiloch

Ustanovenie § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov obmedzuje pri osobných automobiloch so vstupnou cenou 48 000 eur a viac zahrnovanie daňových odpisov do základu dane.

Podľa tejto úpravy sa:

  • základ dane daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 zákona o dani z príjmov daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, zvýši o kladný rozdiel medzi úhrnom skutočne uplatnených daňových odpisov v príslušnom zdaňovacom období z osobných automobilov zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2 so vstupnou cenou (§ 25 ZDP) 48 000 eur a viac podľa § 19 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov a úhrnom ročných odpisov alebo pomerných častí ročných odpisov za príslušné zdaňovacie obdobie z týchto osobných automobilov vypočítaných zo vstupnej ceny 48 000 eur spôsobom podľa § 27, ak tento základ dane je nižší ako násobok počtu osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac a ročného daňového odpisu vypočítaného zo vstupnej ceny 48 000 eur.
    Uvedené obmedzenie teda vychádza z testovania vykázaného základu dane v daňovom priznaní voči úhrnu daňových odpisov vypočítaných z limitovanej vstupnej ceny 48 000 eur z týchto osobných automobilov v danom zdaňovacom období.

Ak vykázaný základ dane za príslušné zdaňovacie obdobie:

  1. je nižší ako úhrn ročných odpisov z týchto osobných automobilov vypočítaných z limitovanej vstupnej ceny 48 000 eur (násobok počtu automobilov a ročného odpisu vo výške 12 000 eur), základ dane sa zvýši o rozdiel medzi úhrnom skutočne uplatnených daňových odpisov a úhrnom ročných odpisov (resp. pomerných častí ročných odpisov) vypočítaných z limitovanej vstupnej ceny 48 000 eur,
  2. je vyšší ako úhrn ročných odpisov z týchto automobilov vypočítaných z limitovanej vstupnej ceny 48 000 eur (násobok počtu automobilov a ročného odpisu vo výške 12 000 eur), úprava základu dane sa nevykoná.

Nejde teda o automatické obmedzenie uplatňovania daňových odpisov z osobných automobilov so vstupnou cenou viac ako 48 000 eur do základu dane.

Aj zo vstupnej ceny nad túto hranicu si daňovník môže uplatniť daňové odpisy v plnej výške, ak vykáže základ dane aspoň vo výške ročného daňového odpisu zo sumy 48 000 eur, t. j. vo výške 12 000 eur (48 000/4).

Ak základ dane nedosiahne aspoň túto minimálnu úroveň, zvýši sa základ dane o rozdiel medzi skutočne uplatnenými daňovými odpismi a odpismi z limitovanej ceny 48 000 eur.

Zjednodušene povedané, ak

1. základ dane daňovníka > = násobku počtu automobilov so VC > = 48 000 eur a sumy 12 000 eur (ročný odpis z limitu 48 000 eur) – úprava podľa § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov sa nevykoná,

2. základ dane daňovníka < násobok počtu automobilov so VC > = 48 000 eur a sumy 12 000 eur (ročný odpis z limitu 48 000 eur) – úprava podľa § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov sa vykoná.

Táto úprava základu dane sa nevykoná u prenajímateľa osobných automobilov, ktoré boli prenajaté na základe nájomnej zmluvy bez vopred dohodnutého práva kúpy prenajatej veci. V tomto prípade prenajímateľ má obmedzené uplatňovanie odpisov upravené v § 19 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov, a to len do výšky dosahovaných príjmov z prenájmu takéhoto osobného automobilu.

Príklad č. 1:

Automobil obstaraný začiatkom roka

Spoločnosť v januári 2018 obstarala osobný automobil v hodnote 60 000 €. Automobil je zaradený v 1. odpisovej skupine a odpisuje sa rovnomernou metódou odpisovania. Podľa § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov sa základ dane upraví o rozdiel medzi skutočne uplatnenými daňovými odpismi a odpismi z limitovanej vstupnej ceny, ak daňovník vykáže nižší základ dane, ako je výška ročného odpisu z limitovanej vstupnej ceny (48 000 €), t. j. 12 000 €.

Postup bude nasledovný:

Rok

Základ
dane

Skutočne uplatnený
daňový odpis zo VC
(60 000/4)

Odpis
z limitovanej
VC (48 000/4)

Úprava ZD

2018

4 000

15 000

12 000

(15 000 – 12 000) = 3 000

2019

12 500

15 000

12 000

2020

11 000

15 000

12 000

(15 000 – 12 000) = 3 000

2021

16 000

15 000

12 000

Spolu úprava ZD

6 000

V roku 2018 dosiahla spoločnosť nižší základ dane (4 000 €), ako je ročný odpis z limitovanej vstupnej ceny (12 000 €). V súlade s § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov je v tomto prípade spoločnosť povinná upraviť základ dane o rozdiel medzi skutočne uplatnenými odpismi (15 000 €) a odpismi vypočítanými z limitovanej vstupnej ceny (12 000 €). V roku 2018 sa teda základ dane zvýši o sumu 3 000 €.

V roku 2019 dosiahne spoločnosť vyšší základ dane (12 500 €), ako je ročný odpis z limitovanej vstupnej ceny (12 000 €). V tomto zdaňovacom období teda nebude upravovať základ dane, to znamená, že súčasťou základu dane je odpis vo výške 15 000 €.

V roku 2020 dosiahne spoločnosť nižší základ dane (11 000 €), ako je ročný odpis z limitovanej vstupnej ceny (12 000 €). V súlade s § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov je v tomto prípade spoločnosť povinná upraviť základ dane o rozdiel medzi skutočne uplatnenými odpismi (15 000 €) a odpismi vypočítanými z limitovanej vstupnej ceny (12 000 €). V roku 2020 sa základ dane zvýši o sumu 3 000 €.

V roku 2021 dosiahne spoločnosť vyšší základ dane (16 000 €), ako je ročný odpis z limitovanej vstupnej ceny (12 000 €). V tomto zdaňovacom období spoločnosť opäť nebude upravovať základ dane a súčasťou základu dane bude odpis vo výške 15 000 €.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok:  

 

Poznámky pod čiarou:


Autor: Ing. Iveta Petrovická

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

 

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner